Hotărârea nr. 145/2020

Hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent inițiat în vederea construirii unei locuințe colective, locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, racorduri / branșamente pe teren proprietate privată – solicitant S.C. Fidocat Construct S.R.L

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. SA, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL și Regulamentul de urbanism aferent inițiat în vederea construirii unei locuințe colective, Locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, racorduri/branșamente pe teren proprietate privată Solicitant: FIDOCAT CONSTRUCT SRL

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat cu nr.17398/17.06.2020, Raportul Compartimentelor de specialitate nr.17399/17.06.2020 și Avizul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului;

în conformitate cu Legea nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată, ale Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

Cu respectarea reglementărilor conținute în Planul Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul local de urbanism aferent;

în baza dispozițiilor art.129 alin. (6) lît.c), art.139 alin. (3) lit.e) și art.196 alin.(l) lit.a) din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent în vederea construirii unei locuințe colective, locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, racorduri/branșamente pe terenul în suprafață de 700 mp identic cu parcela cadastrală notată cu nr. 36474, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Traian Țăranu.

Solicitant:FIDOCAT CONSTRUCT SRL (cerere nr. 16463/9.10.2020).

Documentația de urbanism PUZ și Regulamentul de urbanism aferent fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Zona studiată în PUZ este de 700 mp.

a) Planul Urbanistic Zonal cuprinde următoarele zone funcționale și indicatori urbanistici:

Zona funcțională: locuință colectivă P+2E;

POT max = 40%;

CUT max = 1,6

Regim de înălțime= P+2E

H max la cornișă =10 m (de la CTA);

Locuri de parcare= 12 locuri

Spații verzi = 123,35 mp (17,62%)

Accesul auto și pietonal vor fi asigurate din rețeaua stradală existentă în zonă, fără incomodarea circulației publice sau a accesului la vecinătăți.

- Utilitățile edilitare vor fi asigurate prin racordarea/branșarea clădirilor propuse la rețelele existente în zonă. Costurile de racordare/branșare la rețelele de utilități și a amenajărilor exterioare vor fi suportate de către investitor/benefîciar.

b) Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent va fi de 5 ani de la data aprobării.

Art.2. Primarul municipiului Suceava, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederileCON

SECRETAR GENERA Jrs.

NEAZA

NICIPIULUI