Hotărârea nr. 144/2020

hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală și branșamente / racorduri la rețelele de utilități tehnico - edilitare pe teren proprietate privată – solicitant S.C. Bioartemisia S.R.L

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL și Regulament de urbanism aferent pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală și branșamente/racorduri Ia rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietatea privată Solicitant: S.C. BIOARTEMISIA S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 17400/17.06.2020, raportul Compartimentelor de specialitate nr.17401/17.06.2020 și Avizul Comisiei de amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului;

în conformitate cu Legea nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată, ale Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

Cu respectarea reglementărilor conținute în Planul Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul local de urbanism aferent;

în baza dispozițiilor art.129 alin. (2) lit.c), alin. (6) lit.c), art.139 alin, (3) lit.e) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr, 57/03.07,2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 1099 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 38267, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Traian Țăranu.

Solicitant: S.C. BIO ARTEMISIA S.R.L. (cerere nr. 16790/11.06.2020)

  • a) Zonă funcțională: locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii

POTmaxim = 40% ; POT propus = 38,5%

CUT maxim =1,80; CUT propus = 1,74

Regim de înălțime maxim = Scara A= D+P+2E+M;

Scara B = P+2E+M

Locuri de parcare 16 locuri de parcare plus un loc pentru persoanele cu dizabilități.

Spații verzi amenajate = 223,60 mp (20%)

Circulația auto și pietonală în zonă se asigură din str. Traian Țăranu.

Asigurarea utilităților edilitare se va realiza prin racordare/branșare la rețelele existente în zonă.

  • b) Documentația de urbanism PUZ și Regulamentul de urbanism aferent fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

  • c) Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent va fi de 5 ani de la data aprobării.

Art.2. Primarul municipiului Suceava, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile

prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE       jX

ANGELANr. 144 din 25 iunie 2020