Hotărârea nr. 143/2020

hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava a unui număr de 22 de termometre non contact cu infraroșu (tip pistol) și a 22 tuneluri de dezinfecție

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. SA, cod: 720224 www.primaria sv, ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava a unui număr de 22 de termometre non contact cu infraroșu (tip pistol) și a 22 tuneluri de dezinfecție

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului Municipiului Suceava înregistrat sub nr. 17802 din 18.06.2020 și raportul de specialitate înregistrat sub nr.17803 din 18.06.2020 precum și Avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în temeiul art. 15 din Ordinul MEC nr.4267/18.05.02.2020 pentru măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituții publice și toate structurile aflate în subordonarea și coordonarea Ministerului Educației și Cercetării;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) litd), alin. (6) lit.b) și alin. (7) litc) și h), art. 139 alin. (3) lit.a), art. 140 și art. 196 alin. (1) lit.a), art.362 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită către unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava, a unui număr de 22 termometre non contact cu infraroșu (tip pistol) și 22 tuneluri de dezinfecție.

Art.2. Durata pentru care se acordă folosința gratuită va fi de la data predării - primirii echipamentelor menționate la art.l, până la scoaterea din funcțiune a acestora.

Art.3. Echipamentele menționate la art.l vor fi predate unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava, menționate în Anexa la prezentul proiect de hotărâre.

Art.4. Unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava răspund pentru utilizarea în condiții optime a bunurilor menționate la art.l.

Art.5. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.


CONTRASE

SECRETAR GENE

NICIPIULUI


Jrs. I