Hotărârea nr. 142/2020

Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Extindere rețea de apă potabilă pe strada Marin Preda”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Extindere rețea de apă potabilă pe strada Marin Preda"

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr.17880 din 19.06.2020, Raportul Serviciului Investiții nr.17881 din 19.06.2020 și Avizul Comisiei economico-financiare, juridică și disciplinară;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit.d), art. 139 alin. (3) lit.a) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrariv;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Extindere rețea de apă potabilă pe strada Marin Preda", prezentați în anexă.

Art.2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL>l^MUNICIPILLUI JrOOÂN CIUTAC

Nr. 142 din 25 iunie 2020