Hotărârea nr. 141/2020

Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Utilități la locuințe sociale – branșament apă potabilă și racord canalizare locuință socială, strada Grigore Alexandru Ghica nr.9, apt.1; racord canalizare locuință socială Gheorghe Doja nr.20; racord canalizare locuință socială strada Sublocotenent Turturică nr.1”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv. ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ” Utilități la locuințe sociale - branșament apă potabilă și racord canalizare locuință socială strada Grigore Alexandru Ghica nr.9, apt. 1; racord canalizare locuință socială strada Gheorghe Doja nr.20; racord canalizare locuință socială strada Sublocotenent Turturică nr.l"

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr.10111 din 19.03.2020, Raportul Serviciului Investiții înregistrat sub nr.10112 din 19.03.2020 și Avizul Comisiei economico-financiare, juridică și disciplinară;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit.d), art. 139 alin. (3) lit.a) și art. 196 alin. (1) lița) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrariv;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Utilități la locuințe sociale - branșament apă potabilă și racord canalizare locuință socială strada Grigore Alexandru Ghica nr.9, apt. 1; racord canalizare locuință socială strada Gheorghe Doja nr.20; racord canalizare locuință socială strada Sublocotenent Turturică nr. 1", prezentați în anexă.

Art.2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.EAZĂ

AL MUNICIPIULUI AN CI UT AC

Nn 141 din 25 iunie 2020