Hotărârea nr. 140/2020

Hotărâre privind declararea zilei de 27 iunie 2020 zi de doliu în Municipiul Suceava în memoria Î.P.S Pimen Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5 A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind declararea zilei de 27 iunie 2020 zi de doliu în Municipiul Suceava în memoria Î.P.S Pimen Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului muncipiului Suceva dl. Ion Lungu și al Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi înregistrat sub nr. 17618 din 18.06.2020 și Raportul de specialitate al Serviciului turism și cultură înregistrat sub nr.17619 din 18.06.2020 precum și Avizul comisiei învățământ, relații externe, sănătate, familie, cultură, culte, protecție socială și relația cu societatea civilă;

în temeiul prevederilor ait.129 alin. (1) și alin. (8) lit.a), art.139 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se declară ziua de 27 iunie 2020 zi de doliu în municipiul Suceava în memoria Î.P.S Pimen Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

Art.2. Autoritățile și instituțiile publice din municipiul Suceava vor arbora în bemă drapelul României.

Art.3. Primarul prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prezenta hotărâre


CONTR0EMNEAZĂ SECRETAR GENE^KAL MUNICIPIULUI JrșzțOAN CIUTAC

Nr. 140 din 25 iunie 2020