Hotărârea nr. 14/2020

Hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Casa de Cultură a Studenţilor din Municipiul Suceava

JmKs MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr, 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

:.'W^ Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind aprobarea emiterii certificatului „Primul arbore al vieții”

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl Ion Lungu și al doamnei Angela Zarojanu, consilier local, înregistrat sub nr. 2213/22.01.2020;

Raportul cu nr. 2214/22.01.2020 al Direcției Municipale de Evidență a Persoanelor;

Avizul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului;

Având în vedere prevederile art.8, art.ll, art.12, art.18 alin. (2), art.19 alin. (1) din Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi în zonele urbane, republicată, cu modificările și completările ulterioare; prevederile art.6, art.70 lit.a) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), lit.c), alin.4 lit.e), alin.7 lit.i), art.136, art.139 alin.(l) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă emiterea certificatului „Primul arbore al vieții” concomitent cu eliberarea certificatului de naștere al nou-născutului înregistrat la Primăria municipiului Suceava, al cărui domiciliu este stabilit în municipiul Suceava, în conformitate cu anexa care face parte integrantă din prezenta Hotărâre a Consiliului Local.

(2) Plantarea și întreținerea arborilor se va face de către Direcția Generală a Domeniului Public, pe domeniul public/privat al municipiului Suceava, cu sprijinul Direcției Silvice Suceava

Art.2. Vor fi identificate și puse la dispoziția Direcției Generale a Domeniului Public suprafețele de teren destinate acestui scop.

ArL3. Direcția Generală a Domeniului Public și Direcția Municipală de Evidență a Persoanelor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


SEMNEAZĂ


L MUNICIPIULUI AN CIUTAC