Hotărârea nr. 137/2020

HOTĂRÂRE,privind actualizarea statului de funcții ,al Primăriei municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind actualizarea statului de funcții al Primăriei municipiului Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 12271/24.04.2020, Raportul cu nr. 12272/24.04.2020 al Serviciului resurse umane și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și alin.(3) lit.c), art.139 alin.(l), art.196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. La nivelul Direcției Generale a Domeniului Public, se aprobă mutarea postului, funcție contractuală vacantă de îngrijitor din structura de personal al Serviciului prestări servicii -1. Compartimentul salubrizare, vidanjare în structura de personal al Serviciului Spații verzi - I. Compartimentul Seră.

Art.2. La nivelul Direcției Administrația Piețelor se aprobă transformarea a trei posturi, funcții contractuale ocupate de inspector de specialitate, debutant, în funcții contractuale de inspector de specialitate, gradul II, din structura de personal al Biroului Parcări auto cu autotaxare, pentru care titularii posturilor au susținut examen de promovare în data de 18.03.2020 și au fost declarați „Admis”.

Art.3. Potrivit art. 1-2 se aprobă statul de funcții actualizat al Primăriei municipiului Suceava, conform Anexei nr. 1.

Art.4. Anexa nr. 1 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul său de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Contrasemnează  Secretar gejțeral al municipiului Jrs. I UTAC


Nr. 137 din 27 mai 2020