Hotărârea nr. 136/2020

HOTĂRÂRE,privind completarea bunurilor de retur ce fac obiectul contractului de delegare,a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 17/5013/13.04.2010, ,încheiat între Municipiul Suceava și ACET S.A.

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@priinariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind completarea bunurilor de retur ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 17/5013/13.04.2010, încheiat între Municipiul Suceava și ACET S.A.

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 14526/21.05.2020, Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 14527/21.05.2020 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava;

în baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 17/5013/13.04.2010.

în temeiul prevederilor art. 129, al. (2) lit. c, al. 6 lit. a, art. 139 al (3) lit. g , art. 140 și art. 196 al. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă completarea bunurilor de retur ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 17/5013/13.04.2010, încheiat între municipiul Suceava și ACET SA, cu bunurile proprietate publică menționate în anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 la care fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE ȘE

LUCIAN HARȘOVS


ContrasWnnează Secretar genial al municipiului Jrs.JOAN CIUTAC

Nr. 136 din 27 mai 2020