Hotărârea nr. 135/2020

HOTĂRÂRE,privind încetarea transmiterii în folosință gratuită a unor bunuri imobile,- cămin în suprafață de 847 mp, identic cu nr. cadastral 40983-C2, din incinta Colegiului Național de Informatică ”Spiru Haret”,- internatul nr. 1, în suprafață de 617 mp, identic cu nr. Cadastral 52766-C9 din incinta Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară;,- căminul nr. 1 în suprafață de 593 mp, identic cu nr. cadastral 47995 – C1 din incinta Colegiului Național Mihai Eminescu, către Spitalul Județean de Urgență Sf. Ioan cel Nou -Suceava - secția pentru bolnavii oligo/asimptomatici ,și darea în administrare către unitățile de învățământ, respectiv,Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară și Colegiul Național „Mihai Eminescu”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind încetarea transmiterii în folosință gratuită a unor bunuri imobile cămin în suprafață de 847 mp, identic cu nr. cadastral 40983-C2, din incinta Colegiului Național de Informatică ”Spiru Haret”

internatul nr. 1, în suprafață de 617 mp, identic cu nr. Cadastral 52766-C9 din incinta Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară;

- căminul nr. 1 în suprafață de 593 mp, identic cu nr. cadastral 47995 - CI din incinta Colegiului Național Mihai Eminescu, către Spitalul Județean de Urgență Sf. loan cel Nou -Suceava - secția pentru bolnavii oligo/asimptomatici

și darea în administrare către unitățile de învățământ, respectiv Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară și Colegiul Național „Mihai Eminescu”

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare a Primarului municipiului Suceava înregistrat la nr. 14524/21.05.2020, Raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 14525/21.05.2020 și Avizul Comisiei economico-fînanciară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

în baza hotărârii Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 23din 13.05.2020,

în conformitate cu Ordonanța Militară nr.12 din 13.05.2020, privind ridicarea măsurii de carantinare în Municipiul Suceava și în zona limitrofa,

în temeiul prevederilor art.139, alin.(3) lit. “a”, ale art.140 și art.196 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încetarea transmiterii în folosință gratuită a unor bunuri imobile:

cămin în suprafață de 847 mp, identic cu nr. cadastral 40983-C2, din incinta Colegiului Național de Informatică ”Spiru Haret”;

  • - internatul nr. 1, în suprafață de 617 mp, ce face parte din anexa la contractul de dare în administrare nr.

15886 din 16.05.2016 încheiat între Municipiul Suceava și Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară;

  • - căminul nr. 1 în suprafață de 593 mp, identic cu nr. cadastral 47995 - CI din incinta Colegiului Național Mihai Eminescu, ce face parte din anexa la contractul de dare în administrare nr. 10802 din 30.03.2016 încheiat între Municipiul Suceava și Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, către Spitalul Județean de Urgență Sf. loan cel Nou Suceava, începând cu data de 18.05.2020.

Art. 2. Se aprobă, darea în administrare către Colegiul Tehnic Național de Informatică ”Spiru Haret”, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară și Colegiul Național Mihai Eminescu, începând cu data intrării în vigoare a prezentei-hotărâri, a bunurilor imobile nominalizate la articolul 1.

Art 3. Primaf^ih7inicipiuJui Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentțfhptărâri. '      ' \Secretar gene Jrs.


Contrasemnează al icipiului CIUTACNr. 135 din 27 mai 2020