Hotărârea nr. 134/2020

HOTĂRÂRE,privind sistarea plății chiriei aferente lunii mai 2020 pentru terenurile ocupate de chioșcurile din Complexul Comercial Bazar, precum și pentru terenurile ocupate de chioșcurile de alimentație publică și terase sezoniere situate pe terenul aparținând domeniului public și privat ,al municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind sistarea plății chiriei aferente lunii mai 2020 pentru terenurile ocupate de chioșcurile din Complexul Comercial Bazar, precum și pentru terenurile ocupate de chioșcurile de alimentație publică și terase sezoniere situate pe terenul aparținând domeniului public și privat al municipiului Suceava

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare a Primarului municipiului Suceava înregistrat la nr. 14517/21.05.2020, Raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 14518/21.05.2020 și Avizul Comisiei economico-financiarâ, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

Conform Hotărârii nr. 24 din 14 mai 2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-COV-2;

în temeiul prevederilor art. 139, alin. (3) lit. „a”, ale art. 140 și art. 196 din ordonanța de urgență nr. 57 din 03.07. 2019 privind codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă sistarea achitării contravalorii chiriei aferente lunii mai 2020 pentru chioșcurile proprietate ale operatorilor economici amplasate pe terenul aparținând domeniului public al Municipiului Suceava din incinta Complexului Comercial Bazar.

Art.2. Se aprobă, sistarea achitării contravalorii chiriei pentru luna mai 2020, pentru operatorii economici care dețin chioșcuri de alimentație publică pe terenul aparținând domeniului public și privat al Municipiului Suceava în baza contractelor de închiriere sau de acordare a dreptului de folosință.

Sistarea chiriei se va face în baza cererii agentului economic însoțită de declarația notarială din care să rezulte faptul că nu a desfășurat activitate în perioadele menționate. Cererile vor fi avizate pentru conformitate, acolo unde e cazul, de către Direcția Administrației Piețelor.

Art.3. Se aprobă, sistarea achitării contravalorii chiriei aferente lunii mai 2020, pentru operatorii economici care aveau încheiate contracte cu Municipiul Suceava, având ca obiect închirierea terenului cu destinație terasă sezonieră.

Art.4. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile nrezentethotărări.';'- v


Contrasemnează Secretar generaial municipiului Jrs. IQAfrCTUTAC

Nr. 134 din 27 mai 2020