Hotărârea nr. 133/2020

HOTĂRÂRE,privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unei parcele de teren situată în Suceava, str. Petru Rareș, nr.52A

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primaiiasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unei parcele de teren situată în Suceava, str. Petru Rareș, nr.52A

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare a Primarului municipiului Suceava înregistrat la nr. 14509/21.05.2020, Raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 14510/21.05.2020 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

în temeiul prevederilor art.139, alin.(3) lit. “g”, ale art.140 și art.196 din OUG nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unei parcele de teren, situată în Suceava, str. Petru Rareș, nr. 52A, evidențiat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Contras eifinează  Secretar ge^draj^al municipiului Jrs. I CIUTAC


Nr. 133 din 27 mai 2020