Hotărârea nr. 13/2020

Hotărâre privind concesionarea şi stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a Municipiului Suceava, situată în Suceava, strada Mihai Eminescu nr. 30 în vederea extinderii clinicii stomatologice existente la parterul blocului de locuinţe nr. 36

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro. primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind asocierea între Municipiul Suceava și Casa de Cultură a Studenților din Municipiul

Suceava


Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare a Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 2403/23.01.2020, Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2404/23.01.2020 și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în conformitate cu prevederile art. 35 din Legea 273/2006 a finanțelor publice locale;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.e), alin. (9) lit.a), art. i39 alin. (3) lit.f), art. 140 și art. 196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Casa de Cultură a Studenților din Municipiul Suceava cu sediul în Suceava, str. Universității nr. 13 CIF 33723470, reprezentată prin Dl. lanoș Valentin în calitate de Director în vederea utilizării spațiilor din incinta Centrului Cultural Bucovina.

  • (2) Contribuția părților în această asociere va fi după cum urmează:

  • (a) Contribuția Municipiului Suceava constă în:

punerea la dispoziție a spațiilor din incinta Centrului Cultural Bucovina în vederea organizării și desfășurării activităților cultural educative.

  • (b) Contribuția Casei de Cultură a Studenților din municipiul Suceava constă în:

promovarea Municipiului Suceava cu ocazia tuturor activităților cultural educative inițiate și desfășurate;

menționarea Municipiului Suceava ca partener în toate materialele promoționale/informative editate/difozate;

  • (3) Asocierea este valabilă de la data semnării contractului de asociere până la data de 31.12.2020.

Art.2. Se aprobă contractul de asociere prezentat în anexă la prezenta hotărâre.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR GENERWAL MUNICIPIULUI Jrs. lOĂNCIUTAC

Nr. 13 din 30 Ianuarie 2020