Hotărârea nr. 129/2020

HOTĂRÂRE,privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unei parcele de teren situată în Suceava, str. Calea Burdujeni, fn

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unei parcele de teren situată în Suceava, str. Calea Burdujeni, fn

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare a Primarului municipiului Suceava înregistrat la nr. 14501/21.05.2020, Raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 14502/21.05.2020 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

în temeiul prevederilor art.139, alin.(3) lit. “g”, ale art.140 și art.196 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unei parcele de teren, situată în Suceava, str. Calea Burdujeni fii., evidențiat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretar general al municipiului Jrs. IQAN CIUTAC

Nr. 129 din 27 mai 2020