Hotărârea nr. 128/2020

HOTĂRÂRE,privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unei parcele de teren situată în Suceava, str. B-dul George Enescu, nr. 19, bl. T38, sc. A, ap. 2

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unei parcele de teren situată în Suceava, str. B-dul George Enescu, nr. 19, bl. T38, sc. A, ap. 2

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare a Primarului municipiului Suceava înregistrat la nr. 14505/21.05.2020, Raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu înregistrat la nr. 14506/21.05.2020 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridica, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

în temeiul prevederilor art.139, alin.(3) lit. “g”, ale art.140 și art.l 96 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unei parcele de teren, situată în Suceava, str. B-dul George Enescu, nr.19, bl.T38, sc.A, ap.2, evidențiat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTĂ ------------ j-jyContrasemnează

Secretar general al municipiului Jrs. WN CIUTAC


Nr. 128 din 27 mai 2020