Hotărârea nr. 127/2020

HOTĂRÂRE,privind apartenența la domeniul public al municipiului Suceava ,a unui bun imobil situat în Suceava, str. Petru Rareș nr. 58 - 60

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind apartenența la domeniul public al municipiului Suceava a unui bun imobil situat în Suceava, str. Petru Rareș nr. 58 - 60

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat la nr. 14513/21.05.2020, Raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu, înregistrat la nr. 14514/21.05.2020 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

în baza Legii fondului funciar nr.l8/1991-Republicată

în conformitate cu dispozițiile HCL nr. 153/29.11.1999 privind Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 129, alin (2) lit.c, art.139, alin.(3) lit. “g” și art. 286 alin.(4) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă apartenența la domeniul public al municipiului Suceava a unui bun imobil, având elementele de identificare înscrise în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul municipiului Suceava, Serviciul patrimoniu și Serviciul financiar contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTELE $E LUCIAN HAJRȘQVif


Contrasemnează

Secretar general al municipiului Jrs.JOAKCIUTAC

Nr. 127 din 27 mai 2020