Hotărârea nr. 126/2020

HOTĂRÂRE,privind concesionarea fără licitaţie a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava strada Tineretului nr. 3, ,în vederea extinderii apartamentului nr. 1 din bl. 38, sc. F cu un windfang

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitație a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava strada Tineretului nr. 3, în vederea extinderii apartamentului nr. 1 din bl. 38, sc. F cu un windfang

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Referatul de aprobare a Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 14515/21.05.2020, Raportul de specialitate înregistrat la nr. 14516/21.05.2020 și Avizul comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară și al comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în baza prevederilor art. 15 lit.e) ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată și completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor,

în temeiul prevederilor art.129 al. (2) lit. c și al.(6) lit. b, art.139 al.(3) lit.g, art. 140, alin.(l) și art. 196 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitație a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava (solicitant Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Suceava), teren în suprafață de 11 mp (p.c. nr. 53492) situat în Suceava strada Tineretului nr,3, în vederea extinderii apartamentului nr.l din bl.38, sc.F cu un windfang.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialiate.


Contrasemnează

Secretar geberal al municipiului Jrs. JOWCIUTAC

Nr. 126 din 27 mai 2020