Hotărârea nr. 125/2020

HOTĂRÂRE,privind concesionarea fără licitaţie a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii spaţiului comercial situat în Suceava, ,strada Ștefan cel Mare nr.6

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitație a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii spațiului comercial situat în Suceava, strada Ștefan cel Mare nr.6

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Referatul de aprobare a Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 14499/21.05.2020, Raportul de specialitate înregistrat la nr. 14500/21.05.2020 și Avizul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară și al comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în baza prevederilor art. 15 lit.e) ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată și completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor,

în temeiul prevederilor art. 129 al. (2) lit. c și al. (6) lit. b, art. 139 al. (3) lit.g, art. 140, alin.l) și art. 196 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitație a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava (solicitant SC Vasco SRL), teren în suprafață de 13 mp (p.c. nr. 54453) situat în Suceava strada Ștefan cel Mare nr.6, în vederea extinderii spațiului comercial situat în Suceava, strada Ștefan cel Mare nr.6.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialiate.


Contr Secretar Jrs.mnează erai al municipiului CIUTAC

Nr. 125 din 27 mai 2020