Hotărârea nr. 124/2020

HOTĂRÂRE,privind modificarea HCL nr. 62 din 27.02.2020 privind Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, ,înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările şi completările ulterioare

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 62 din 27.02.2020 privind Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava,

înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat la nr. 14511/21.05.2020, Raportul de specialitate înregistrat la nr. 14512/21.05.2020 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ și ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

în baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 129, alin (2) lit.c, art.139, alin.(3) lit. “g” și art.286 alin.(4) din OUG nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică art. 1. la HCL nr.62 din 27.02.2020 privind Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999 cu modificările și completările ulterioare, care devine astfel:

“Art.l. Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999 cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

  • (1). Textul de la poziția nr. 279, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: “parcela Vălcănești, situată în municipiul Suceava, cartier Burdujeni, județul Suceava, în suprafață totală de 660.000 metri pătrați, compusă din: parcela de teren în suprafață de 37.293 metri pătrați, cu vecinătățile: nord- Regia Națională a Pădurilor Romsilva, sud- drum expoatare, est- pârâul Vălcănești, vest- proprietăți particulare și drum expoatare, număr cadastral 53923 și carte funciară nr. 53923 UAT Suceava, parcela de teren în suprafață de 605.408 metri pătrați, cu vecinătățile: nord- Regia Națională a Pădurilor Romsilva, sud- proprietăți particulare, est- Regia Națională a Pădurilor Romsilva și proprietăți particulare, vest- pârâul Vălcănești, număr cadastral 53925 și carte funciară nr. 53925 UAT Suceava și parcela de teren în suprafață de 17.299 metri pătrați, cu vecinătățile : nord- proprități particulare, sud- proprietăți particulare, est-pârâul Vălcănești, vest- proprietăți particulare, număr cadastral 53926 și carte funciară nr. 53926 UAT Suceava “, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins : ”2019 coloana nr.5 va avea următorul cuprins : “1.104,000”, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanța de urgență nr. 34 din 23.04.2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, număr cadastral 53923 și carte funciară nr. 53923 UAT Suceava, număr cadastral 53925 și carte funciară nr. 53925 UAT Suceava, număr cadastral 53926 și carte funciară nr. 53926 UAT Suceava”;

  • (2) . Textul de la poziția nr. 280, coloana nr.3 va avea următorul cuprins : “parcela Căprăriei, situată în municipiul Suceava, cartier Burdujeni, județul Suceava, în suprafață totală de 310.000 metri pătrați compusă din: parcela de teren în suprafață de 230.000 metri pătrați, cu vecinătățile: nord, est și vest- Regia Națională a Pădurilor Romsilva, S- proprietăți particulare, număr cadastral 54640 și carte funciară nr. 54640 UAT Suceava, parcela de teren în suprafață de 80.000 metri pătrați, cu vecinătățile: nord și vest- Regia Națională a Pădurilor Romsilva, sud și est -proprietăți particulare, număr cadastral 54653 și carte funciară nr. 54653 UAT Suceava “, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins : “2020” , coloana nr.5 va avea următorul cuprins : “442,900”, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Ordonanța de urgență nr. 34 din 23.04.2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, număr cadastral 54640 și carte funciara nr. 54640 UAT Suceava, număr cadastral 54653 și carte funciară nr.54653 UAT Suceava”;

  • (3) . Textul de la poziția nr. 281, coloana nr.3 va avea următorul cuprins : “parcela Dealul Mănăstirii, situată în municipiul Suceava, cartier Burdujeni, județul Suceava, în suprafață totală de 220.409 metri pătrați, compusă din parcela de teren în suprafață de 4.653 metri pătrați, cu vecinătățile: nord- Mănăstirea Teodoreni, sud,est și vest- proprietăți particulare, număr cadastral 48948 și carte funciară nr. 48948 UAT Suceava și parcela de teren în suprafață de 215.756 metri pătrați, cu vecinătățile: nord- Stația 110 kw și proprietăți particulare, sud și est- proprietăți particulare, vest- Mănăstirea Teodoreni, număr cadastral 49401 și carte funciară nr. 49401 UAT Suceava”, coloana nr.4 va avea următorul cuprins : “2016”, coloana nr.5 va avea următorul cuprins : “265,500”, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Ordonanța de urgență nr. 34 din 23.04.2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, număr cadastral 48948 și carte funciară nr. 48948 UAT Suceava număr cadastral 49401 și carte funciară nr. 49401 UAT Suceava”;

  • (4) . Textul de la poziția nr. 282, coloana nr.3 va avea următorul cuprins : “ parcela Tătărași, situată în municipiul Suceava, județul Suceava, în suprafață totală de 34.856 metri pătrați, compusă dimparcela de teren în suprafață de 10.549 metri pătrați, cu vecinătățile: nord -proprietăți particulare, sud- Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Suceava, est și vest -municipiul Suceava, număr cadastral 52064 și carte funciară nr. 52064 UAT Suceava și parcela de teren în suprafață de 24.307 metri pătrați, cu vecinătățile: nord, sud, vest - drum, est-proprietăți particulare, număr cadastral 52080 și carte funciară nr. 52080 UAT Suceava”, coloana nr.4 va avea următorul cuprins : “2018”, coloana nr.5 va avea următorul cuprins : “32,700”, coloana nr.6 va avea următorul cuprins : “Ordonanța de urgență nr. 34 din 23.04.2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, număr cadastral 52064 și carte funciară nr. 52064 UAT Suceava, număr cadastral 52080 și carte funciară nr. 52080 UAT Suceava “ ;

  • (5) . Textul de la poziția nr. 283, coloana nr.3 va avea următorul cuprins : “parcela Fetești-Adâncata, situată între localitățile Fetești și Adâncată, județul Suceava, în suprafață totală de 671.460 metri pătrați, cu vecinătățile: nord- sat Fetești, nord-vest- Ocolul Silvic Adâncată, sud și sud-vest - proprietăți particulare, est -comuna Adâncată, compusă din: parcela de teren în suprafață de 3.061 metri pătrați, număr cadastral 32197 și carte funciară nr. 32197 UAT Adâncată, parcela de teren în suprafață de 143.782 metri pătrați, număr cadastral 32325 și carte funciară nr. 32325 UAT Adâncată, parcela de teren în suprafață de 248.256 metri pătrați, număr cadastral 32510 și carte funciară nr. 32510 UAT Adâncată, parcela de teren în suprafață de 248.257 metri pătrați, număr cadastral 32511 și carte funciară nr. 32511 UAT Adâncată, parcela de teren în suprafață de 14.795 metri pătrați, număr cadastral 32512 și carte funciară nr. 32512 UAT Adâncată, parcela de teren în suprafață de 13.309 metri pătrați, număr cadastral 32514 și carte funciară nr. 32514 UAT Adâncata“, coloana nr.4 va avea următorul cuprins: “2018“, coloana nr.5 va avea următorul cuprins : “1.078,300“, coloana nr.6 va avea următorul cuprins : “Ordonanța de urgență nr. 34 din 23.04.2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, număr cadastral 32197 și carte funciară nr. 32197 UAT Adâncată, număr cadastral 32325 și carte funciară nr. 32325 UAT Adâncată, număr cadastral 32510 și carte funciară 32510 UAT Adâncată, număr cadastral 32511 și carte funciară nr. 32511 UAT Adâncată, număr cadastral 32512 și carte funciară nr.32512 UAT Adâncată, număr cadastral 32514 și carte funciară nr.32514 UAT Adâncată”

  • (6). Textul de la poziția nr. 284, coloana nr.3 va avea următorul cuprins: “ parcela Dumbrava, situată în municipiul Suceava, cartier Ițcani, județul Suceava, în suprafață de 330.000 metri pătrați, cu vecinătățile: nord, sud și vest - proprietăți particulare, est-drum (strada Lipoveni), număr cadastral 52097 și carte funciară nr. 52097 UAT Suceava”, coloana nr.4 va avea următorul cuprins : “2018”, coloana nr.5 va avea următorul cuprins : “ 441,600”, coloana nr.6 va avea următorul cuprins: “Ordonanța de urgență nr. 34 din 23.04.2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, număr cadastral 52097 și carte funciară nr.52097 UAT Suceava”;

  • (7). Textul de la poziția nr. 777, coloana nr.3 va avea următorul cuprins : “parcela Cetate, situată în municipiul Suceava, județul Suceava, în suprafață de 14.550 metri pătrați, cu vecinătățile: nord- Regia Națională a Pădurilor Romsilva, sud- proprietăți particulare, est- drum acces, vest- domeniul public, număr cadastral 52065 și carte funciară nr. 52065 UAT Suceava și parcela de teren situată în municipiul Suceava, județul Suceava, strada Parcului, în suprafață de 5.060 metri pătrați, cu vecinătățile: nord- Regia Națională a Pădurilor Romsilva, sud- Muzeul Satului (Consiliul Județean Suceava), est - Municipiul Suceava și proprietăți particulare, vest -Cetatea de Scaun a Sucevei (Consiliul Județean Suceava), număr cadastral 31283 și carte funciară nr. 31283 UAT Suceava”, coloana nr.4 va avea următorul cuprins: “2018, 2020“, coloana nr.5 va avea următorul cuprins: “12,700; 4,417“, coloana nr.6 va avea următorul cuprins: “Ordonanța de urgență nr. 34 din 23.04.2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, număr cadastral 52065 și carte funciară nr. 52065 UAT Suceava, număr cadastral 31283 și carte funciară nr. 31283 UAT Suceava”.

Art.II. Celelalte prevederi ale HCL nr.62 din 27.02.2020 rămân neschimbate.

Artin. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează Secretar general al municipiului JrsjĂAtfCIUTAC

Nr. 124 din 27 mai 2020