Hotărârea nr. 123/2020

HOTĂRÂRE,privind aprobarea schimbării funcţiunii parcelei cadastrale nr. 34278 în suprafaţă de,476 mp teren proprietate privată situat pe B-dul. Ana Ipătescu, dintr-o zonă cu funcţiunea de spaţii verzi (Vp) – parcuri, spaţii publice sau semi-publice (pentru riverani), asa cum este tratată parcela de teren în PUZ zona centrală aprobat prin HCL nr. 94/26.04.2009, într-o zonă cu funcţiune mixtă (M) – locuinţe şi dotări compatibile cu funcţiunea de locuire, astfel cum este tratată parcela de teren adiacentă parcelei cadastrale nr. 34278 ,în suprafata de 476 mp teren,Solicitant: Trifina Marius Liviu, în calitate de administrator al SC DUO STIL SRL

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării funcțiunii parcelei cadastrale nr. 34278 în suprafață de 476 mp teren proprietate privată situat pe B-dul. Ana Ipătescu, dintr-o zonă cu funcțiunea de spații verzi (Vp) - parcuri, spații publice sau semi-publice (pentru riverani), asa cum este tratată parcela de teren în PUZ zona centrală aprobat prin HCL nr. 94/26.04.2009, într-o zonă cu funcțiune mixtă (M) - locuințe și dotări compatibile cu funcțiunea de locuire, astfel cum este tratată

parcela de teren adiacentă parcelei cadastrale nr. 34278 în suprafața de 476 mp teren


Solicitant: Trifina Marius Liviu, în calitate de administrator al SC DUO STIL SRL

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat cu nr. 14.572/22.05.2020, Raportul Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului nr. 14.573/22.05.2020 și Avizul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului;

Având în vedere cererea înregistrata cu nr. 14411/21.05.2020 la Primăria municipiului Suceava;

In conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată, ale Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, Legea nr. 24/15.01.2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localităților, prevederile PUZ zona centrala aprobat prin HCL nr. 94/26.04.2020, Registrul spatiilor verzi din municipiul Suceava aprobat prin HCL nr. 88 din 29.03.2018;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 6 lit. ”c”, art. 139 alin. 3, lit. 4’e” și art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă schimbarea funcțiunii parcelei cadastrale nr. 34278 in suprafața de 476 mp teren proprietate privata situat pe bd. Ana Ipătescu, dintr-o zona cu funcțiunea de spatii verzi (Vp) - parcuri, spatii publice sau semi-publice ( pentru riverani ), asa cum este tratata parcela de teren in PUZ zona centrala aprobat prin HCL nr. 94/26.04.2009, intr-o zona cu funcțiune mixta ( M ) - locuințe si dotări compatibile cu funcțiunea de locuire, astfel cum este tratata parcela de teren adiacenta parcelei cadastrale nr. 34278 in suprafața de 476 mp teren. Solicitant: Trifina Marius Liviu, in calitate de administrator al SC DUO STIL SRL ( cerere nr. 14411/21.05.2020).

Art. 2 Primarul municipiului Suceava, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire


Contr;


Secretar gem

JrșJj


nează almunicipiului

< CIUTAC