Hotărârea nr. 122/2020

,HOTĂRÂRE ,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism aferent,pentru construirea unui cartier de locuințe și funcțiuni complementare locuirii, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată,Solicitant: VIVAT CONSTRUCT SRL

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. SA, cod: 720224

vwwv.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui cartier de locuințe și funcțiuni complementare locuirii, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată

Solicitant: VIVAT CONSTRUCT SRL

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere referatul de aprobare înregistrat cu nr. 9099/12.03.2020, raportul Compartimentelor de specialitate nr. 9100/12.03.2020 și Avizul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată, ale Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

Cu respectarea reglementărilor conținute în Planul Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul local de urbanism aferent;

în baza dispozițiilor art.129 alin. (6) lit.c), art.139 alin. (3) lit.e) și art. 196 alin.(l) lit.a) din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art,l. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui cartier de locuințe și funcțiuni complementare locuirii, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 42039 mp, identic cu: parcelela cadastrală nr. 33761 în suprafață de 1380 mp, parcela cadastrală nr. 33762 în suprafață de 500 mp, parcela cadastrală nr 33763 în suprafață de 500 mp, parcela cadastrală nr. 33764 în suprafață de 2132 mp, parcela cadastrală nr. 49199 în suprafață de 1298 mp, parcela cadastrală nr. 49210 în suprafață de 2492 mp și parcela cadastrală nr. 49211 în suprafață de 33737 mp, situate în intravilanul municipiului Suceava, pe Aleea Dumbrăvii. Solicitant: VIVAT CONSTRUCT SRL (cerere nr. 7950/3.03.2020).

Documentația de urbanism-PUZ și Regulamentul de urbanism aferent fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Planul Urbanistic Zonal cuprinde următoarele zone funcționale și indicatori urbanistici:

Zona locuințe cu regim mic si mediu de inaltime, P+1E, P+2E, si P+2E+M si funcțiuni complementare locuirii, cu subzonele:

 • - subzonă locuințe cu regim mic de înălțime- P+1E/ P+2E si funcțiuni complementare

 • - subzonă locuințe cu regim mediu de înălțime- P+2E+M și funcțiuni complementare

 • - subzonă funcțională instituții publice și servicii

 • - circulații auto și parcări, circulații pietonale

 • - locuri dejoacă pentru copii

 • - spații verzi amenajate

 • - platforme gospodărești.

Indicatori urbanistici:

POT max= 40%

CUT max=0,9

Hmax

subzonă locuințe cu regim mic de înălțime (maxim P+2E) și funcțiuni complementare

Hmax la streasina= 9 m (de la cota +0,00)

H max la coamă= 13 m (de la cota +0,00)

subzona locuințe cu regim mediu de înălțime (maxim P+2E+M) și funcțiuni complementare

Hmax la streasina - 12 m de la cota +0,00

Hmax coama = 16 m de la cota +0,00

Subzona funcțională instituții publice și servicii ( P+1E+M)

H max la atic= 10 m (de la cota +0,00)

Hmax la coama= 15 m (de la cota +0,00)m,

regim de înălțime

 • - regim de inaltime subzonă funcțională locuințe cu regim mic de înălțime și funcțiuni complementare^ P+1E; P+2E

 • - regimul de înălțime subzona locuințe cu regim mediu de înălțime = max P+2E+M

 • - regim de înălțime subzona funcțională instituții publice și servicii- max P+1E+M

Accesul auto si pietonal se realizează din Aleea Dumbrăvii

 • - Utilitățile edilitare vor fi asigurate prin racordarea/branșarea clădirilor propuse la rețelele existente în zonă.

A) Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent va fi de 5 ani de la data aprobării.

Art. 2. Primarul municipiului Suceava, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Nr» 122 din 27 mai 2020