Hotărârea nr. 121/2020

HOTĂRÂRE,privind respingerea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism aferent,inițiat în vederea construirii unei locuințe colective, locuri de parcare,,împrejmuire, sistematizare verticală, racorduri/branșamente,pe teren proprietate privată,Solicitant: FIDOCAT CONSTRUCT SRL

f MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv. ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE privind respingerea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL și Regulamentul de urbanism aferent inițiat în vederea construirii unei locuințe colective, locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, racorduri/branșamente pe teren proprietate privată

Solicitant: FIDOCAT CONSTRUCT SRL

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat cu nr. 9094/12.03.2020, Raportul Compartimentelor de specialitate nr. 9095/12.03.2020 și Avizul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată, ale Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

Cu respectarea reglementărilor conținute în Planul Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul local de urbanism aferent;

în baza dispozițiilor art.129 alin. (6) lit.c), art.139 alin. (3) lite) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Se respinge Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent în

vederea construirii unei locuințe colective, locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală,


racorduri/branșamente pe terenul în suprafață de 700 mp identic cu parcela cadastrală notată cu nr. 36474, situat în intravilanu Imunicipiului Suceava, pe strada Traian Țăranu. - Solicitant:

FIDOCAT CONSTRUCT SRL<cerere nr. 8514/9.03.2020).Contrasemnează Secretar generaljnunicipiu Jrs^^tCIUTAC

Nr. 121 din 27 mai 2020