Hotărârea nr. 12/2020

Hotărâre privind concesionarea şi stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a Municipiului Suceava, situată în Suceava, strada Mihai Eminescu nr. 30 în vederea extinderii clinicii stomatologice existente la parterul blocului de locuinţe nr. 36

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind concesionarea și stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, strada Mihai Eminescu nr.30 în vederea extinderii clinicii stomatologice existente la parterul blocului de locuințe nr.36

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare a Primarului municipiului Suceava Înregistrat sub nr. 2399/23.01.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2400/23.01.2020 precum și Avizul Comisiei Economico-fmanciară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor art. 15 lit.e) ale cap. II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată și completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.e) și alin. (6) lit.b), art. 139 alin. (3) lit.g), art. 140 alin. (1) și art. 196 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07,2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, (1) Se aproba concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren (solicitant SC JADENT SRL) în suprafață de 69 mp, (pc 54465) situat în Suceava, strada Mihai Eminescu nr. 30, teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii clinicii stomatologice existente la parterul blocului de locuințe nr.36.

Art.2. Parcela de teren menționată mai sus se concesionează pe o perioadă de 7 ani cu posibilitatea prelungirii, prin acordul de voință al părților, încheiat în formă scrisă, cu condiția ca durata însumată să nu depășească 49 de ani, cu recalcularea redevenței.

Art.3. Se aprobă raportul de evaluare și caietul de sarcini pentru terenul proprietate a municipiului Suceava menționat mai sus.

Art 4. Se aprobă prețul concesiunii suprafeței de teren menționate mai sus la nivelul sumei de 6.600 de euro, respectiv 31.500 lei pentru parcela de teren în suprafață de 69 mp situată în Suceava strada Mihai Eminescu nr. 30, cu recuperarea prețului concesiunii în 7 ani, respectiv 943 euro/an.

Plata concesiunii se face până la data de 30 iunie a fiecărui an. Prețul concesiunii se va indexa anual conform evoluției cursului de schimb valutar, exprimat prin raportul leu/euro publicat de Banca Naționala a României, valabil la data de 31 mai a fiecărui an, față de cursul euro valabil la data evaluării terenului.

în cazul în care plata se va face anticipat termenului scadent indexarea se va face utilizând cursul euro la data efectuării plății față de cursul euro valabil la data evaluării terenului.

Art.5. Beneficiarul contractului este obligat să plătească proprietarului majorări de întârziere, aplicate pentru creanțele fiscale datorate bugetului local, valabile la data efectuării plății, în cazul în care execută cu întârziere obligația de plată a prețului stabilit prin contract.

Art.6. Caietul de sarcini constituie anexa la prezenta hotărâre.

Art.7. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin aparatul de sgșșiajjjge.


PREȘEDE^

LUCIAN


Nr. 12 din


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR GENE

Jrs.