Hotărârea nr. 119/2020

HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism aferent,pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, pe teren proprietate privată,Solicitant: SC IMPERIUM PALAS SRL

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, pe teren proprietate privată

Solicitant: SC IMPERIUM PALAS SRL

Având hi vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat cu nr. 9105/12.03.2020, Raportul Compartimentelor de specialitate nr. 9106/12.03.2020 și Avizul Comisiei amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului

In conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată, ale Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism,

Cu respectarea reglementărilor conținute în Planul Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul local de urbanism aferent,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 6 lit. ”c”, art. 139 alin. 3, lit. (’e” și art. 196, alin. 1, lit. ”a‘’ din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, pe teren proprietate privată în suprafață de 728 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu nr. 41694, situată în intravilanul municipiului Suceava, pe strada I.G. Sbiera.

Solicitant: SC IMPERIUM PALAS SRL (cerere nr. 9208/12.03.2020)

Documentația de urbanism-PUZ și Regulamentul de urbanism aferent fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

a) Planul Urbanistic Zonal cuprinde următoarea zonă funcțională și indicatori urbanistici:

Zone funcționale propuse: locuințe colective și funcțiuni complementare Indicatori urbanistici propuși:

POTmaxim = 40%;

CUT maxim = 3;

Regim de înălțime propus: D+P+3Eretras

Hmax = 13,10m față de CTS nivel demisol

Apartamente propuse= 12 apartamente

Locuri de parcare = 16 locuri

Spatii verzi amenajate = 175mp, (24,03%)

Accesul auto si pietonal se realizează din strada Zimbrului și strada Ciresoaia

-Utilitățile edilitare vor fi asigurate prin bransarea clădirii propuse la rețelele existente în zonă

b) Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent va fi de 5 ani de la

data aprobării.


Art. 2 P^a^l^MiqipiuîuI Suceava, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărf1 ?nează

ăl al municipiului CIUTAC

Nr. 119 din 27 mai 2020