Hotărârea nr. 118/2020

HOTĂRÂRE,privind respingerea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC ZONAL și Regulament de urbanism aferent,pentru construire bloc de locuințe, locuri de parcare, spațiu de joacă pentru copii, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, împrejmuire, ,pe teren proprietate privată,Solicitant: S.C. ERICADA S.R.L.

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind respingerea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL și Regulament de urbanism aferent pentru construire bloc de locuințe, locuri de parcare, spațiu de joacă pentru copii, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, împrejmuire, pe teren proprietate privată

Solicitant: S.C. ERICADA S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare Primarului municipiului Suceava înregistrat cu nr. 9135/12.03.2020, Raportul Compartimentelor de specialitate nr. 9136/12.03.2020 și Avizul Comisiei de amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului;

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată, ale Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism,

Cu respectarea reglementarilor conținute în Planul Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul local de urbanism aferent,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. 6 lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „e” și art. 196 alin. 1 lit. „a” din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Se respinge Planul Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent pentru construire bloc de locuințe, locuri de parcare, spațiu de joacă pentru copii, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, împrejmuire, pe teren proprietate privată în suprafață de 2896 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 53637, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Alexandru cel Bun. - Solicitant: S.C. ERICADA S.R.L. (cerere nr. 8408/06.03.2020),z;^<f


Contrasemnează

Secretar genera^ al municipiului Jrs. IQANCIUTAC