Hotărârea nr. 117/2020

HOTĂRÂRE,privind respingerea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC ZONAL și Regulament de urbanism aferent,pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietatea privată,Solicitant: S.C. BIOARTEMISIA S.R.L.

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind respingerea documentației de urbanism


PLAN URBANISTIC ZONAL și Regulament de urbanism aferent pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală și branșamente/racorduri la rețelele de

utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietatea privată


Solicitant: S.C. BIOARTEMISIAS.R.L.

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat cu nr. 9451/16.03.2020, Raportul Compartimentelor de specialitate nr. 9452/16.03.2020 și Avizul Comisiei de amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului

în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, Ordinul MDRL 839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 republicată, ale Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, republicată, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism,

Cu respectarea reglementărilor conținute în Planul Urbanistic General al Municipiului Suceava cu Regulamentul local de urbanism aferent,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. 6 lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „e” și art. 196 alin. 1 lit. „a” din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Se respinge Planul Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent pentru construirea unui bloc de locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 1099 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 38267, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Traian Țăranu. -Solicitant: S.C. BIO ARTEMISIA S.R.L. (cerere nr. 8358/06.03.2020)


Secretar gejfcraUal municipiului Jrs. ppAtfCIUTAC

Nr. 117 din 27 mai 2020