Hotărârea nr. 116/2020

HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii "Sistem de supraveghere video pentru amplasamentele îngropate și semiîngropate pentru colectarea deșeurilor de pe raza municipiului Suceava"

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Sistem de supraveghere video pentru amplasamentele îngropate și semiîngropate pentru colectarea deșeurilor de pe raza municipiului Suceava"

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimaului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi nr. 14162 /19.05.2020, Raportul Serviciului Ecologizare și gestionare câini fără stăpân nr. 14163/15.05.2020 și Avizul Comisiei economico-financiare, juridică și disciplinară;

în conformitate cu prevederile art. 44, alin.l, din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul dispozițiilor art. 129 alin.2, lit.“b”, alin.4, lit.”d", art. 139, alin. 3 lit."a"și art. 196 alin.l lit."a" din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Sistem de supraveghere video pentru amplasamentele îngropate și semiîngropate pentru colectarea deșeurilor de pe raza municipiului Suceava", prezentați în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretar genial aljnunicipiului Jrs.IOANCIUTAC