Hotărârea nr. 115/2020

HOTĂRÂRE,privind aprobarea participarii Municipiului Suceava,în calitate de partener la realizarea proiectului „Health&Greenspace –Health-responsive planning and management of urban green infrastructure – Planificarea si gestionarea responsabilă a zonelor urbane verzi” cod 5584, faza de implementare, cofinanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de cooperare teritorială URBACT III cât şi asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului anterior menţionat

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Suceava în calitate de partener la realizarea proiectului „Health&Greenspace -Health-responsive plannîng and management of urban green infrastructure - Planificarea si gestionarea responsabilă a zonelor urbane verzi” cod 5584, faza de implementare, cofînanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de cooperare teritorială URBACT HI cât și asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului anterior menționat

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi nr. 14.422/21.05.2020, Raportul Serviciului Proiecte Europene și Strategii de Dezvoltare nr. 14.423/21.05.2020 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară,

în conformitate cu prevederile art.44 din cadrul Legii 273 din 2006 privind finanțele publice locale,

în temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit „b”, art 139, alin. 3, lit „a”, art. 196, alin. 1, lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului Suceava, în calitate de partener la implementarea proiectului „Health & Greenspace - Health - responsive planning and management of urban green infrastructure - Planificarea si gestionarea responsabila a zonelor urbane verzi” cod 5584, faza de implementare, proiect cofînanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de Cooperare Teritorială URBACT 111.

Art. 2.1 Se aprobă cheltuielile eligibile totale pentru realizarea proiectului „Health&Greenspace -Health-responsive planning and management of urban green infrastructure - Planificarea si gestionarea responsabila a zonelor urbane verzi” cod 5584, faza de implementare, în valoare de 43.725,94 euro, din care:

  • - 85%, respectiv 37.167,05 euro, reprezintă cofmanțarea din partea Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională

-13%, respectiv 5684,37 euro reprezintă cofmanțarea din Bugetul de stat al României

  • - 2%, respectiv 874,52 euro, reprezintă contribuția locală aferentă Municipiului Suceava. Contribuția locală a Municipiului Suceava este asigurată din remunerația angajaților delegați în implementarea proiectului, parțial din norma de lucru de 8 ore pe zi.

Art. 2.2 Cheltuielile vor fi efectuate pentru: organizarea de întâlniri, dezbateri și activități consultative cu Grupul Local Urbact, efectuarea unor deplasări pentru participarea la întâlniri transnaționale, organizarea unei întâlniri transnaționale in anul 2021 la Suceava, realizarea de materiale informative pentru susținerea vizibilității proiectului, cheltuieli administrative.

Art. 3 Se împuternicește domnul Ion Lungu, Primarul Municipiului Suceava, să semneze toate documentele legate de proiect pe durata derulării acestuia.

Art. 4 Primarul-Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire

prevederile prezentei hdtărâri: - x.

PREȘEDINTE DEȘWIÎ^ȚĂh \ ■;

LUCIAN HAR^WCWgr  H

Contrai

Secretar genera Jrs.J&

semnează

1 al municipiului UVCIUTAC

VQ4, - A JIJ N1 cr o < '''

>*l»,?'**’*' re-'"

//

Nr. 115 din 27 mai 2020