Hotărârea nr. 114/2020

HOTĂRÂRE,privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2020 încheiat între Municipiul Suceava şi Asociaţia „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”- Serviciul social de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice, proiect intitulat „Alături de cei nevoiaşi şi suferinzi”

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2020 încheiat între Municipiul Suceava și Asociația „Sfântul loan cei Nou de la Suceava”- Serviciul social de îngrijiri Ia domiciliu pentru persoanele vârstnice, proiect intitulat „Alături de cei nevoiași și suferinzi”

Consiliul Local al municipiului Suceava

Analizând cererea Asociației "Sfântul loan cel Nou de la Suceava" cu nr. 58/21.05.2020, Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat cu nr. 14577/22.05.2020, Raportul de specialitate al D.A.S. nr. 14578/22.05.2020 și Raportul Comisiei învățământ, relații externe, sănătate, protecția mediului, familiei, cultură, culte, protecție socială;

în baza dispozițiilor art. 132 și art.136 din Legea 292/2011-Legea Asistenței Sociale cu modificările și completările ulterioare; conform art.ll ,art.l2 și art.53 din Ordonanța 68/2003 privind Serviciile Sociale cu modificările si completările ulterioare; a Ordinului nr. 71/17.02.2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat între furnizorii de servicii sociale; art. 118 alin.l.,art.l 19 alin.l. lit.a. , art. 124 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice - republicată,cu modificările si completările ulterioare; Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, H.G.584/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, și a H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale și a H.G .978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale.

în temeiul prevederilor art. 129, alin.2, lit.d, alin.7 lit.b, alin.2 lit. “e” ,alin.9 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a, art. 154 și art 196 alin.l lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă finanțarea Serviciului social de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice, proiect intitulat "Alături de cei nevoiași și suferinzi" al Asociației "Sfântul loan cel Nou de la Suceava" în vederea furnizării de servicii de asistență socială pentru un număr de 20 persoane vârstnice din municipiul Suceava.

Art.2. Contribuția municipiului Suceava nu trebuie să depășească suma de 6500 lei/lună, valoarea maximă a contractului fiind de 45.500 lei.

Art.3. Se aprobă Contractul pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2020, încheiat între Municipiul Suceava și Asociația "Sfanțul loan cel Nou de la Suceava"- Serviciul social de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice, proiect intitulat "Alături de cei nevoiași și suferinzi" în vederea furnizării de servicii de asistență socială și cofmanțarea a 50% din cheltuielile de funcționare a Serviciului de îngrijire la domiciliu pentru un număr de 20 persoane vârstnice din municipiul Suceava, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește Primarul să semneze Contractul pentru acordarea de servicii sociale, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul prin Direcția de Asistență Socială și Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate, va duce

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

/frdl —

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

LUCIAN HAR^OWtftfcal -Ț î'i

TI                   .'h , j

___U

' ,Zzh;

<r __—•—

Nr. 114 din 27 mai 2010'Atj:.-.--z

Con

Secretar gem

Jrșp

trasemnează Arapii municipiului 3ĂNCIUTAC