Hotărârea nr. 113/2020

HOTĂRÂRE,de aprobare a acordării de ajutoare de urgență familiilor ,Buracioc Mihai și Huțuleac Luminița Genovica, ,a căror locuințe au fost distruse în urma incendiului din 10.05.2020

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

de aprobare a acordării de ajutoare de urgență familiilor Buracioc Mihai și Huțuleac Luminița Genovica, a căror locuințe au fost distruse în urma incendiului din 10.05.2020

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului înregistrat sub nr.


14592/22.05.2020, Raportul Serviciului protecție civilă, situații de urgență, sănătate și securitate în muncă, înregistrat sub nr. 14.593/22.05.2020, cererea domnului Buracioc Mihai, înregistrată cu nr. 55/12.05.2020 și a doamnei Huțuleac Luminița Genovica, înregistrată cu nr. 56/ 14.05.2020, Ancheta socială privind situația socio-finaciară a familiei Huțuleac Luminița Genovica, înregistraă cu nr. 251985 din 14.05.2020, Ancheta socială privind situația socio-finaciară a familiei Buracioc Mihai, înregistrată cu nr. 251987 din 14.05.2020 și Avizul Comisiei economice, financiare și juridice;

în conformitate cu prevederile art. 28 alin. 2 și alin. 5 din Legea nr. 416/2001 privind


venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și HG 1291/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „d”, alin. (7), lit. „b”, ale art. 139, alin.


(3), lit. „a” și ale art. 196, alin (1), lit. „a” din Codul administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 15.000 de lei doamnei Huțuleac Luminița Genovica, proprietara imobilului de pe strada Crinului nr. 8, reprezentând parte din cheltuielile produse în urma incendiului din data de 10.05.2020.

Art.2 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în sumă de 40.000 de lei domnului Buracioc Mihai, proprietarul imobilului de pe strada Crinului nr. 6, reprezentând parte din cheltuielile produse în urma incendiului din data de 10.05.2020.

Art.3 Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentului proiect de hotărâre.


Contrasemnează Secretar gener al municipiului Jrs. IQAN-eiUTAC

Nr. 113 din 27 mai 2020