Hotărârea nr. 112/2020

HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului creditelor interne pentru anul 2020

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasy.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului creditelor interne pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava, înregistrat cu nr. 14327 din 20.05.2020, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări nerambursabile din fonduri publice din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. 14328 din 20.05.2020 și avizul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară;

în baza dispozițiilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, a Legii 50/2019 a bugetului de stat pentru anul 2019;

în temeiul art.129, alin.2, lit. ”b”, alin.4, lit. ”a”, art.139, alin.3, lit. ”a” și art.196 alin 1, lit ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Bugetul creditelor interne pentru anul 2020, rectificat conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Cheltuielile prevăzute în Bugetul creditelor interne pentru anul 2020 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

(2) Angajarea și efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

Art. 3 Se aprobă „Programul obiectivelor de investiții pe anul 2020”, modificat conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Nr. 112 din 27 mai 2020