Hotărârea nr. 11/2020

Hotărâre privind organizarea licitaţiei pentru concesionarea unei parcele de teren proprietate privată a Municipiului Suceava, situată în Suceava, strada Calea Unirii, în vederea amplasării unui spaţiu de producţie şi desfacere produse de patiserie şi îngheţată

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696 Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind organizarea licitației pentru concesionarea unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, strada Calea Unirii, în vederea amplasării unui spațiu de producție și desfacere produse de patiserie și înghețată

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare a Primarului Municipiului Suceava, înregistrat sub nr. 2405/23.01.2020, Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2406/23.01.2020, avizul comisiei economico - financiară, juridică,, „disciplinară și al comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;

în baza prevederilor alin. (1) și (3) din art. 13 ale cap.II din Legea nr. 50/1991 republicată, modificată și completată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

Potrivit HCL nr. 372 din 19.12.2019 prin care s-a aprobat concesionarea prin licitație a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, strada Calea Unirii, în vederea amplasării unui spațiu de producție și desfacere produse de patiserie și înghețată;

în temeiul prevederilor art. 362 alin. (1) și alin. (3), art. 129 alin. (2) lit.c) și alin. (6) litb), art. 139 alin. (3) lit.a), ale art. 140 și art. 196 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă studiul de oportunitate în vederea organizării licitației pentru concesionarea unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în suprafață de 15 mp (p.c. nr. 52645) situat în Suceava Calea Unirii fia, în vederea amplasării unui spațiu de producție și desfacere produse de patiserie și înghețată. (Anexa nr.l).

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini pentru concesionarea prin licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în suprafață de 15 mp (p.c. nr. 52645) situat în Suceava Calea Unirii fii, în vederea amplasării unui spațiu de producție și desfacere produse de patiserie și înghețată. (Anexa nr.2).

Art.3. Se aprobă documentația de atribuire pentru, concesionarea prin licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în suprafață de 15 mp (p.c. nr. 52645) situat în Suceava Calea Unirii fii, în vederea amplasării unui spațiu de producție și desfacere produse de patiserie și înghețată. (Anexa nr.3).

Art4. Se aprobă contractul cadru al concesiunii menționate mai sus. (Anexa nr.4).

Art.5. Se aprobă raportul de evaluare privind estimarea valorii redevenței anuale rezultată din concesionarea suprafeței de 15 mp teren proprietate privată a municipiului Suceava.

Art.6. Se aprobă prețul de pornire la licitație la nivelul sumei de 940 euro, exclusiv TVA, respectiv 4500 lei, exclusiv TVA, iar durata concesionării începe de la data semnării contractului de concesiune, până la data de 31.12.2021, cu posibilitatea prelungirii, prin acordul de voință al părților, încheiat în formă scrisă, cu condiția ca durata însumată să nu depășească 49 de ani, cu recalcularea redevenței.

Art7. Sumele anuale prevăzute la art. 6 vor fi indexate anual conform evoluției cursului de schimb valutar, exprimat prin raportul leu/euro publicat de Banca Națională a României, valabil la data de 31 mai a fiecărui an, față de cursul euro valabil la data evaluării terenului respectiv 4,78 lei/euro la data întocmirii raportului de evaluare, respectiv decembrie 2019. în cazul în care plata se va face anticipat termenului scadent, indexarea se va face utilizând cursul euro la data efectuării plății față de cursul euro valabil la data evaluării terenului respectiv 4,78 lei/euro.

Art.8. Pentru neplata la termen a redevenței se datorează majorări de întârziere, calculate în cuantumul legal stabilit pentru creanțele fiscale.

Art.9. Neplata redevenței, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente, timp de trei luni de la termenul scadent, duce la rezilierea contractului prin denunțare unilaterală de către concedent.

Art.10. Se numește comisia de licitație pentru concesionare în următoarea componență:

 • 1. Damian Camelia - președinte

 • 2. Gălățeanu Ana - membru

 • 3. Țurcanu Floarea - membru

 • 4. Odochia Alina - membru

 • 5. Moroșan Violeta Mara - membru

 • 6. Băițan Vasilică reprezentant al Consiliului local - membru

 • 7. Roibu Dan Marcel reprezentant al Consiliului local - membru

 • 8. Munteanu Constantin reprezentant al Consiliului local - membru

 • 9. Reprezentant al Agenției Naționale de Administrare fiscală - membru

Membrii supleanți ai comisiei de licitație sunt:

 • 1.  Slevoacă Alina

 • 2. Popovici Brândușa

 • 3.  Grădinara lulia

 • 4. Olariu Mihaela

 • 5.  Cidgolea Gabriela

 • 6. Ungurian Daniel reprezentant al Consiliului local

 • 7.  Milici Ovidiu reprezentant al Consiliului local

 • 8. Arămescu Adrian reprezentant al Consiliului local

 • 9. Reprezentant al Agenției Naționale de Administrare fiscală.

Art.ll. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialiate.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR GEN Jrs.


AL MUNICIPIULUI

CIUTAC