Hotărârea nr. 109/2020

HOTĂRÂRE,privind modificarea anexei 10 privind Numărul maxim de posturi pentru anul 2020, aprobată prin HCL nr. 2/30.01.2020

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei 10 privind Numărul maxim de posturi pentru anul 2020, aprobată prin HCL nr. 2/30.01.2020

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava, înregistrat sub nr. 14323/20.05.2020 și Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări Nerambursabile din Fonduri Publice din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat sub nr. 14324/20.05.2020 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

în baza dispozițiilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020;

în temeiul art.129, alin.2, lit.b, alin.4, art.139, alin.3, lit.a și art.196 alini, lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică anexa 10 privind Numărul maxim de posturi pentru anul 2020, aprobată prin HCL nr. 2/30.01.2020, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. II. Celelalte prevederi ale HCL nr. 2/30.01.2020, rămân valabile.


Contrasemnează

Secretar generaj^municipiului Jrs. IQAN CiuTAC

Nr. 109 din 27 mai 2020