Hotărârea nr. 108/2020

HOTĂRÂRE,privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pentru bugetul general al municipiului Suceava şi situaţiilor financiare anuale la data de 31.12.2019

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind aprobarea conturilor anuale de execuție pentru bugetul general al municipiului Suceava și situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2019

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 14409/21.05.2020, Raportul de specialitate al Serviciului fînanciar-contabilitate din cadrul Direcției buget, contabilitate și fiscalitate, înregistrat sub nr. 14410/21.05.2020 și Avizul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară;

în baza dispozițiilor art. 57 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 129 alin.2, lit. b, alin.4, lit.a, art. 139, alin.3, lit.a si art. 196, alin.l, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă conturile anuale de execuție pentru bugetul general al municipiului Suceava si situațiile financiare anuale la data de 31.12.2019, conform anexelor:

  • •   1.1 si 1.2 - Contul de execuție a bugetului local;

  • •  2.1 si 2.2 - Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii;

  • •   3 - Contul de execuție a bugetului creditelor interne;

  • •  4.1 la 4.4 - Situațiile financiare anuale care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Suceava va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretar gepe/afaLmunicipiului Jrs. I$ĂN CIUTAC

Nr. 108 din 27 mai 2020