Hotărârea nr. 107/2020

HOTĂRÂRE,privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: ,iunie, iulie și august 2020

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: iunie, iulie și august 2020

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava nr. 14.434/21.05.2020 și Raportul Secretarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 14.435/21.05.2020;

în baza dispozițiilor art. 123 alin. 1, art. 129 alin.14, art. 139 alin.l, art. 196 alin.l lit.„a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Este aleasă președinte de ședință pentru lunile: iunie, iulie și august 2020 d-na ANGELA ZARO JANU.

Art. 2 Președintele de ședință reprezintă interesele Consiliului Local al municipiului Suceava în relațiile cu persoanele fizice și juridice, inclusiv injustiție.

Art. 3 Pentru apărarea intereselor Consiliului Local al municipiului Suceava, președintele de ședință stă în judecată ca reprezentant legal și nu în nume propriu.

Art. 4 Președintele de ședință poate împuternici o persoană cu studii juridice de lungă

durată din aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava injustiție.

PREȘEDINTE             ;

LUCIAN HARȘbwffil *

"

--r-v-■ t .. ,zflp


care să reprezinte interesele Consiliului Local al


Contrasemnează

Secretar gejmral^l-municipiului Jrs4oĂNCIUTAC


Nr. 107 din 27 mai 2020