Hotărârea nr. 106/2020

HOTĂRÂRE,privind modificarea „Programului obiectivelor de investiții pentru anul 2020” ,al municipiului Suceava

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE privind modificarea „Programului obiectivelor de investiții pentru anul 2020” al municipiului

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat cu nr. 13222/07.05.2020, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și finanțări nerambursabile din fonduri publice din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate înregistrat cu nr. 13223/07.05.2020 și Avizul Comisiei economico-fmanciară, juridică, disciplinară;

în baza dispozițiilor Legii nr. 276/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare, ale Legii bugetului de stat pentru anul 2020, nr. 5/2020, și ale OUG nr. 29/18.03.2020, art. IX, alin.2;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, art. 139, alin. 3, lit. a și art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă „Programul obiectivelor de investiții pe anul 2020” modificat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


Contragehmează Secretar generau al municipiului Jrs. KwkeTUTAC

Nr. 106 din 8 mai 2020