Hotărârea nr. 104/2020

Hotărâre privind prelungirea suspendării temporare a activității din Complexul Comercial Bazar și sistarea plății chiriei pentru terenurile ocupate de chioșcurile din Complexul Comercial Bazar, terenurile ocupate de terasele sezoniere, precum și terenul ocupat de operatorul economic a cărui activitate este sistată prin Ordonanța nr.1 din 17 martie 2020 Militară privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomemerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, pe întreaga durată a situației de urgență decretată de Guvernul României

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea suspendării temporare a activității din Complexul Comercial Bazar și sistarea plății chiriei pentru terenurile ocupate de chioșcurile din Complexul Comercial Bazar, terenurile ocupate de terasele sezoniere, precum și terenul ocupat de operatorul economic a cărui activitate este sistată prin Ordonanța nr. 1 din 17 martie 2020 MILITARĂ privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontaliera a unor bunuri pe întreaga durată a situației de urgență decretată de Guvernul României

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 12250 din 24.04.2020, Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 12251 din 24.04.2020 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

în baza Hotărârii nr. 3 din 17.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Suceava;

în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. 87 din 26.03.2020 privind aprobarea suspendării activității Complexului Comercial Bazar în perioada 18.03.2020-31.03.2020;

în baza Hotărârii nr. 4 din 17.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Suceava;

In conformitate cu:

  • - Ordinul nr. 313 din 26.02.2020 al Ministerului Sănătății pentru instituirea măsurii de carantină a persoanelor în situația de urgență de sănătate publică internațional determinate de infectarea cu Covid - 19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidimiologice;

  • - Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României:

  • - Ordonanța nr.l din 17.03.2020 Militară privind unele măsuri de prima urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontaliera a unor bunuri:

  • - Ordonanța nr.2.din 21.03.2020 Militară privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Ordonanța nr.3.din 24.03.2020 Militară privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19

Ordonanța nr.4.din 29.03.2020 Militară privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19

Ordonanța nr.5.din 30.03.2020 Militară privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19

Ordonanța nr.6.din 30.03.2020 Militară privind instituirea măsurii de carantinare asupra Municipiului Suceava ,a unor comune din zona limitrofa, precum și a unei zone de protecția asupra unor unități administrativ-teritoriale din județul Suceava .

Ordonanța nr.8.din 09.04.2020 Militară privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

în temeiul prevederilor art.139, alin.(3) lit. “a”, ale art.140 și art.196 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prelungirea suspendării temporare a activitatii din Complexul Comercial Bazar pe întreaga durată a situației de urgență decretată de Guvernul României.

Pentru perioada menționată mai sus operatorii economici nu vor achita contravaloarea chiriei pentru chioșcurile proprietate ale operatorilor economici amplasate pe terenul aparținând domeniului public al Municipiului Suceava.

Art.2. Se aprobă, pe întreaga durată a situației de urgență decretată de Guvernul României, pentru operatorii economici care aveau încheiate contracte cu Municipiul Suceava, având ca obiect închirierea terenului proprietate a Municipiului Suceava cu destinație terasă sezonieră, sistarea achitării contravalorii chiriei pe perioada menționată mai sus.

Art.3. Se aprobă sistarea achitării contravalorii chiriei pe întreaga durată a situației de urgență decretată de Guvernul României, pentru operatorul economic SC Mondiala SRL, cu sediul în Suceava, strada Petru Rareș nr.6, bl.6, sc.B, ap. 14, având ca activitate principală Baruri (vânzarea de băuturi, cu consumarea în local, cu sau fără program distractiv, prin: baruri, berării, cluburi de noapte, cârciumi, etc), chirie datorată pentru ocuparea terenului proprietate a municipiului Suceava, pe care este amplasat chioșcul situat în Suceava, strada Gării fn (vis-a-vis de Gara Ițcani).

Art.4. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.cinează

Secre            l municipiului

CIUTAC