Hotărârea nr. 103/2020

Hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărărea Consiliului Local nr. 75 din 30.03.2017 cu privire la organizarea unor ceremonii în vederea premierii cuplurilor sucevene care sărbătoresc 50 de ani de căsătorie

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.piimariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 30.03.2017 cu privire la organizarea unor ceremonii în vederea premierii cuplurilor sucevene care sărbătoresc 50 de

ani de căsătorie

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

Având în vedere Referatul de aprobare a Primarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 6433 din 25.02.2020 , raportul Serviciului de stare civilă înregistrat sub nr.6434 din 25.02.2020 și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020, respectiv HCL Suceava nr. 2/30.01.2020 privind aprobarea Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava pe anul 2020.

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. d și alin. 7 lit. b, art. 139 alin.l, respectiv art. 196 alin. 1 lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE

Art.I Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 30.03.2017 cu privire la organizarea unor ceremonii în vederea premierii cuplurilor sucevene care sărbătoresc 50 de ani de căsătorie, după cum urmează:

”Art. 2 Cuplurilor prevăzute la art. 1 li se vor acorda un premiu în valoare de 500 lei.”

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 75 din 30.03.2017 cu privire la organizarea unor ceremonii în vederea premierii cuplurilor sucevene care sărbătoresc 50 de ani de căsătorie, rămân valabile.

Art. III Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri^; > ■'-<

x.

''jf' f’,L> ț' V                    \ N ''f' ll

PREȘEDINTE DE SEDlNM^gi W ?                 CONTRASEMNEAZĂ

’llMVww                 y

LUCIAN HARȘOVSCH1^.J^XXX7■■                 Secretar gene^LaHîiunicipiului

Jr’ciutac

Nr. 103 Din 30 aprilie 2020                                     /(/