Hotărârea nr. 102/2020

Hotărâre privind diminuarea valorii finanțării rambursabile și modificarea anexei nr. 1 aprobate prin HCL nr. 365/19.12.2019, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne / externe în valoare de 27.966.605,98 lei

ROMÂNIA


JUDEȚUL SUCEAVA CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SUCEAVA

Cod fiscal 4244792

HOTĂRÂREA

nr. 102 din 30 aprilie 2020

privind diminuarea valorii finanțării rambursabile și modificarea anexei nr. 1, aprobate prin HCL nr. 365/19.12.2019, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 27.966.605,98 lei

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. b, art. 139, alin (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

ținând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții,

luând act de:

 • a) referatul de aprobare al Primarului municipiului, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 12156/23.04.2020;

 • b) raportul Direcției buget, contabilitate și fiscalitate înregistrat sub nr. 12157/23.04.2020;

 • c) avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară,

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a fost aprobată prin

 • - Hotărârea Consiliului Local nr.333/29.11.2018, privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Sistem integrat de transport public ecologic în municipiul Suceava”,

 • - Hotărârea Consiliului Local nr.62/28.03.2019, privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții din cadrul proiectului „Revitalizare spațiu public urban din Municipiul Suceava”;

 • - Hotărârea Consiliului Local nr.6/18.01.2019 privind modificarea anexei la HCL nr.138 din 26 aprilie 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții din cadrul proiectului „Centru Multifuncțional Arta -Ițcani”;

 • - Hotărârea Consiliului Local nr.76/29.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Construire grădiniță în cartierul Burdujeni Sat din Municipiul Suceava”

 • - Hotărârea Consiliului Local nr.128/08.05.2019 privind modificarea anexei la HCL nr.366 din 20 decembrie 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții din cadrul proiectului „Unitate de învățământ pentru preșcolari în zona centrală a municipiului Suceava” cod SMIS 1126613;

 • - Hotărârea Consiliului Local nr.198/25.07.2019 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic ”Petru Mușat” cod SMIS 126402 si a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava in cadrul proiectului;

 • - Hotărârea Consiliului Local nr.39/28.02.2019 privind modificarea art.5,6 si 7 din HCL nr.233/26.07.2018 privind aprobarea participării UAT Municipiul Suceava in cadrul proiectului „Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice”, de aprobarea a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum si de aprobare a acordului de parteneriat si a protocolului de asociere privind realizarea in comun a unei achiziții publice ocazionale, modificata prin HCL nr.298/25.10.2018;

-Hotărârea Consiliului Local nr. 14/31.01.2019 privind modificarea HCL nr.280/28septembrie 2017 privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei Municipiului Suceava” si a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava in cadrul proiectului;

 • -  Hotărârea Consiliului Local nr.200/25.07.2019 privind aprobarea proiectului „APLICAT - Administrație Publică Locală Informatizată, Calitativă, și Accesibilă Tuturor la Suceava, cod SIPOCA 626/ cod SMIS 128093 si a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava in cadrul proiectului;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI-SUCEAVA adoptă prezenta Hotărâre.

Art.L - Se modifica art.l din Hotararea Consiliului Local nr. 365/19.12.2019 și va avea următorul conținut:

„Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile inteme/exteme în valoare de maximum 27.715.383,33 lei, cu o maturitate de maximum 15 ani.”

Art.II. - Se aprobă modificarea listei obiectivelor de investiții care fac obiectul Anexei nr. 1 din cadrul art.2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 365/2019, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

Art.ni.- Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 365/19.12.2019 rămân nemodificate.


CONTRASEMNEAZĂ

Secretar generaLănnunicipiului Jr. b^fCIUTAC

Anexa nr.1

Lista obiectivelor de investiții

Nr. crt.

Denumire obiectiv investiții

Valoare - lei -

1.

Sistem integrat de transport public ecologic în Municipiul Suceava

14.676.425,55

2.

Revitalizare spațiu public urban din Municipiul Suceava

374.260,73

3.

Centru multifuncțional „Arta” - Ițcani

141.519,04

4.

Construire grădiniță în cartierul Burdujeni Sat din Municipiul Suceava

358.885,55

5.

Unitate de învățământ pentru preșcolari în zona centrală a municipiului Suceava

1.995.990,74

6.

Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic ”Petru Mușat” Suceava

350.788,75

7.

Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Brașov, Iași, Sibiu, Slatina, Suceava

7.991.032,55

8.

Creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei Municipiului Suceava

1.770.932,10

9.

APLICAT - Administrație Publică Locală Informatizată, Calitativă, și Accesibilă Tuturor la Suceava

55.548,32

Total

27.715.383,33