Hotărârea nr. 100/2020

Hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul I al anului 2020, pe cele două secțiuni:Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593


HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul I al anului 2020, pe cele două secțiuni:

Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare

Consiliul local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava, înregistrat cu nr.12211/23.04.2020, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări nerambursabile din fonduri publice din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cunr.12212/23.04.2020 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară.

In baza dispozițiilor Legii 273/2006 privind Finanțele publice locale, a Legii 5/2020 a bugetului de stat pentru anul 2020și a Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.129, alin.2, lit. ”b”, alin.4, lit. ”a”, art.139, alin.3, lit. ”a” și art.196 alin 1, lit ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul I al anului 2020, cuprinsă în Anexele 1-5 la prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetele Municipiului Suceava pentru anul 2020, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

(2) Angajarea și efectuarea cheltuielilor aprobate în bugete se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.3. Primarul Municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE DE/ȘE LUCIAN HARSOVS


Contr

Secretar gene

Jr.Inează nicipiului CIUTAC

Nr. 100 Din 30 aprilie 2020