Hotărârea nr. 10/2020

Hotărâre privind apartenenţa la domeniul public al Municipiului Suceava a străzii “Emil Cioran”

dMb MUNICIPIUL‘SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind apartenența la domeniul public al municipiului Suceava a străzii

„Emil Cioran”

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava sub nr. 2401/23.01.2020, Raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 2402/23.01.2020 și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară a Consiliului Local al municipiului Suceava;

  • - prevederile Ordonanței de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ și ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

  • - dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava, cu modificările și completările ulterioare;

  • - în temeiul dispozițiilor art.129 alin (2) lit.c), art.139 alin. (3) lit.g) și art.286 alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă apartenența la domeniul public al municipiului Suceava a străzii „Emil Cioran”, având elementele de identificare înscrise în anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONT

SECRETAR GENE

Jrs. I*


^MINEAZĂ

ALTMUNICIPIULUI CIUTAC

Nr. 10 din 30 Ianuarie 2020