Hotărârea nr. 1/2020

Hotărâre privind aprobarea utilizării, în cursul anului 2020, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, în sumă de 217.212,18 lei - inițiator Primarul municipiului Suceava;

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-duI 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.nrimariasv.ro. primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

HOTĂRÂRE

privind aprobarea utilizării, în cursul anului 2020, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, în sumă de 217.212,18 lei

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava, înregistrat sub nr. 2292/23.01.2020, Raportul de specialitate al Serviciului financiar-contabilitate din cadrul Direcției buget, contabilitate și fiscalitate înregistrat sub nr. 2293/23.01.2020 și avizul Comisiei economico-fînanciară, juridică, disciplinară;

în baza prevederilor art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit.a), art.139 alin. (3) lit.a) și art.196 alin. (1) lita) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă utilizarea, în cursul anului 2020, a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, în sumă totală de 217.212,18 lei, după cum urmează:

7.469,83 lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

209.742,35 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalaje între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare în anul curent sau pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar al acestei secțiuni la sfârșitul exercițiului bugetar.

Art.2. Primarul municipiului Suceava, prin Direcția de buget, contabilitate și fiscalitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENE&AL,,AL MUNICIPIULUI Jrs JPAN CIUTAC

Nr. 1 din 30 Ianuarie 2020