• Hotărârea 387/2019 - Municipiul Suceava - 30.12.2019

  HOTĂRÂRE ,privind aprobarea majorării prețului pentru transportul și distribuția energiei termice furnizate prin S.A.C.E.T., precum și al prețului local pentru energia termică
 • Hotărârea 386/2019 - Municipiul Suceava - 19.12.2019

  HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava,pentru anul 2019
 • Hotărârea 385/2019 - Municipiul Suceava - 19.12.2019

  aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici aferenți obiectivului de investiții Extindere și modernizare fântână arteziană zonă centrală
 • Hotărârea 384/2019 - Municipiul Suceava - 19.12.2019

  modificarea HCL nr.215 din 25.07.2019 a Regulamentului de funcționare a sistemului de autotaxare în parcările cu plată din municipiul Suceava
 • Hotărârea 383/2019 - Municipiul Suceava - 19.12.2019

  HOTĂRÂRE,privind acceptarea în domeniul public al municipiului Suceava a donației constând în parcela de teren în suprafață de 987 mp identică cu parcela cadastrală nr.53851 și parcela de teren în suprafață de 191 mp identică cu parcela cadastrală 53853 din Cartea Funciară 53851 UAT Suceava, situate în intravilanul municipiului Suceava, Bulevardul Sofia Vicoveanca, parcele de teren afectate de rețeaua stradală propusă în PUZ-ul aprobat prin HCL 313/2005
 • Hotărârea 382/2019 - Municipiul Suceava - 19.12.2019

  Hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Suceava la Târgurile de Turism Naționale și Internaționale pentru anul 2020
 • Hotărârea 381/2019 - Municipiul Suceava - 19.12.2019

  H O T Ă R Â R E,privind modificarea organigramei și a statului de funcţii pentru instituţia de spectacole Teatrul Municipal “Matei Vişniec” Suceava, precum și modificarea și complearea anexei la H.C.L. nr.28/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” valabile începând cu data de 1 ianuarie 2019 pentru instituţia de spectacole Teatrul Municipal “Matei Vişniec” Suceava
 • Hotărârea 380/2019 - Municipiul Suceava - 19.12.2019

  H O T Ă R Â R E,privind transformarea unor posturi
 • Hotărârea 379/2019 - Municipiul Suceava - 19.12.2019

  HOTĂRÂRE,privind prelungirea contractelor de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriei lunare pentru suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe şi a altor spaţii decât locuinţe respectiv garaje şi boxe, aflate în administrarea Municipiului Suceava
 • Hotărârea 378/2019 - Municipiul Suceava - 19.12.2019

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea Planului de acţiuni /lucrări de interes local , pe care persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social,,au obligația de a le presta și a Planului Anual de Acțiuni ,privind Serviciile Sociale, pentru anul 2020
 • Hotărârea 377/2019 - Municipiul Suceava - 19.12.2019

  HOTĂRÂRE,privind modificarea alin. 5.1 din Contractul pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Municipiul Suceava şi Asociaţia „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava nr.252084/23.04.2019 aprobat prin HCL nr. 115/18.04.2019
 • Hotărârea 376/2019 - Municipiul Suceava - 19.12.2019

  HOTĂRÂRE,privind modificarea alin. 5.1 din Contractul pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Municipiul Suceava şi Asociaţia ”Lumină Lină” nr.252083 /2019 aprobat prin HCL nr.116/18.04.2019
 • Hotărârea 375/2019 - Municipiul Suceava - 19.12.2019

  HOTĂRÂRE,privind modificarea art. 2 și art.6 din Contractul nr. 7850/15592/2019 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor,medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ,,aprobat în baza HCL 132/2019
 • Hotărârea 374/2019 - Municipiul Suceava - 19.12.2019

  HOTARARE,privind darea în administrare Direcției Administrației Piețelor a bunurilor imobile clădire și teren proprietate privata a Municipiului Suceava, situate în Municipiul Suceava, strada Avram Iancu, nr.1
 • Hotărârea 373/2019 - Municipiul Suceava - 19.12.2019

  HOTĂRÂRE,privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava, Bdul George Enescu nr. 13, Bl. T32
 • Hotărârea 372/2019 - Municipiul Suceava - 19.12.2019

  HOTĂRÂRE,privind concesionarea prin licitație a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, strada Calea Unirii, în vederea amplasării unui spațiu de producție și desfacere produse de patiserie și înghețată
 • Hotărârea 371/2019 - Municipiul Suceava - 19.12.2019

  HOTARARE,privind modificarea HCL nr. 266 din 19.09.2019 privind organizarea licitației pentru concesionarea unor parcele de teren în suprafață totală de 54.108 mp, teren proprietate publică a municipiului Suceava, în vederea realizării unei canalizații subterane pentru amplasare rețele de comunicații electronice și electrice
 • Hotărârea 370/2019 - Municipiul Suceava - 19.12.2019

  HOTĂRÂRE,privind modificarea HCL nr. 74/27.03.2008 privind vânzarea unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, având destinaţia de curţi construcţii şi grădini, către proprietarii construcţiilor-case de locuit
 • Hotărârea 369/2019 - Municipiul Suceava - 19.12.2019

  HOTĂRÂRE,privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Suceava pentru anul școlar 2020-2021
 • Hotărârea 368/2019 - Municipiul Suceava - 19.12.2019

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii "Modernizare extensie Aleea Jupiter"
 • Hotărârea 367/2019 - Municipiul Suceava - 19.12.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii „Deviere conducte de termoficare – rețele de transport 2xDn700 strada Apeductului din Municipiul Suceava”
 • Hotărârea 366/2019 - Municipiul Suceava - 19.12.2019

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii "Modernizare locuri de joacă – 10 bucăți"
 • Hotărârea 365/2019 - Municipiul Suceava - 19.12.2019

  HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 2019,privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de 27.966.605,98 lei
 • Hotărârea 364/2019 - Municipiul Suceava - 19.12.2019

  HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 2019
 • Hotărârea 363/2019 - Municipiul Suceava - 19.12.2019

  HOTĂRÂRE,privind repartizarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al Bugetului Local ,al municipiului Suceava pentru anul 2019
 • Hotărârea 362/2019 - Municipiul Suceava - 19.12.2019

  HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava,pentru anul 2019
 • Hotărârea 361/2019 - Municipiul Suceava - 19.12.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea modificării Programului anual al finanțărilor nerambursabile din fondurile publice ale Municipiului Suceava pentru anul 2019
 • Hotărârea 360/2019 - Municipiul Suceava - 19.12.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava ,la data de 11.12.2019, pe cele două secţiuni:,Secţiunea de funcţionareşiSecţiunea de dezvoltare
 • Hotărârea 359/2019 - Municipiul Suceava - 19.12.2019

  HOTĂRÂRE,privind acordarea de recompense financiare elevilor Găitan I. Gheorghe și Gînga C. Andreea premiați cu echipa la Olimpiade Internaționale
 • Hotărârea 358/2019 - Municipiul Suceava - 19.12.2019

  HOTĂRÂRE,privind completarea anexei nr. 2 la H.C.L nr. 257 din 19.09.2019 privind premierea elevilor unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava, cu rezultate deosebite la învățătură, la faza națională a Olimpiadelor școlare și a profesorilor îndrumători în anul 2019
 • Hotărârea 357/2019 - Municipiul Suceava - 19.12.2019

  HOTĂRÂRE,privind completarea H.C.L nr. 330 din 29.11.2018 privind acordarea de recompense financiare elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale
 • Hotărârea 356/2019 - Municipiul Suceava - 05.12.2019

  HOTĂRÂRE,privind înființarea Parcului Industrial Bucovina I și mandatarea societății Parcuri Industriale Bucovina SA în vederea obținerii titlului de parc industrial
 • Hotărârea 355/2019 - Municipiul Suceava - 05.12.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea modificării Contractului de Delegare al Gestiunii și mandatarea AJAC Suceava să semneze Actul Adițional nr. 5 în numele și pe seama UAT municipiul Suceava
 • Hotărârea 354/2019 - Municipiul Suceava - 05.12.2019

  HOTĂRÂRE,privind punerea la dispoziția Societății ACET S.A. Suceava a terenurilor aferente investițiilor din cadrul Proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020”
 • Hotărârea 353/2019 - Municipiul Suceava - 05.12.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru Proiectul regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020” și mandatarea reprezentantului UAT municipiul Suceava să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava (AJAC Suceava) aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor
 • Hotărârea 352/2019 - Municipiul Suceava - 05.12.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT municipiul Suceava și a participării Consiliului Local al UAT municipiul Suceava la cofinanțarea Proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 - 2020”
 • Hotărârea 351/2019 - Municipiul Suceava - 05.12.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020”
 • Hotărârea 350/2019 - Municipiul Suceava - 28.11.2019

  HOTĂRÂRE,privind atribuirea a 3 locuințe vacante aflate în administrarea Municipiului Suceava
 • Hotărârea 349/2019 - Municipiul Suceava - 28.11.2019

  HOTĂRÂRE,privind concesionarea şi stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, ,strada Mărășești nr.7A, în vederea extinderii și modernizării clădirilor C1 și C2 existente
 • Hotărârea 348/2019 - Municipiul Suceava - 28.11.2019

  HOTĂRÂRE,privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava,,B-dul. George Enescu nr. 13, Bl. T32
 • Hotărârea 347/2019 - Municipiul Suceava - 28.11.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea închirierii de către Municipiul Suceava a unui spaţiu în vederea distribuirii alimentelor din stocurile Uniunii Europene
 • Hotărârea 346/2019 - Municipiul Suceava - 28.11.2019

  HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi Curtea de Apel Suceava ,în vederea modernizării parcării situată pe suprafața de 1208 mp –,proprietatea statului român, domeniul public, dată în administrare Curții de Apel Suceava
 • Hotărârea 345/2019 - Municipiul Suceava - 28.11.2019

  HOTĂRÂRE,privind suspendarea efectelor juridice ale contractelor de închiriere încheiate între municipiul Suceava și agenții economici ca urmare a începerii lucrărilor de modernizare ,în Piața agroalimentară George Enescu
 • Hotărârea 344/2019 - Municipiul Suceava - 28.11.2019

  HOTĂRÂRE,privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unei parcele de teren situat în Suceava, str. Ștefan cel Mare, nr.6
 • Hotărârea 343/2019 - Municipiul Suceava - 28.11.2019

  HOTĂRÂRE,privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unei parcele de teren situat în Suceava, str. Mihai Eminescu, nr.36, bl.UJCM
 • Hotărârea 342/2019 - Municipiul Suceava - 28.11.2019

  HOTĂRÂRE,privind transformarea unor posturi
 • Hotărârea 341/2019 - Municipiul Suceava - 28.11.2019

  HOTĂRÂRE,privindrespingerea transmiterii cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru terenul ,atribuit în folosinţă gratuită către Biserica Creștină după Evanghelie „Diakonia” Suceava
 • Hotărârea 340/2019 - Municipiul Suceava - 28.11.2019

  HOTĂRÂRE,privind preluarea în administrare a imobilului cu nr. cadastral 53939 ,în suprafață de 1.213 mp, din administrarea Școlii gimnaziale nr. 8 Suceava, ,în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava
 • Hotărârea 339/2019 - Municipiul Suceava - 28.11.2019

  HOTĂRÂRE,privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei,Hotărâri de Guvern privind trecerea unor drumuri din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unității administrative teritoriale și în administrarea Consiliului Local
 • Hotărârea 338/2019 - Municipiul Suceava - 28.11.2019

  HOTĂRÂRE,pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2007 de aprobare a,Regulamentului privind amplasarea teraselor în imediata vecinătate a spațiilor de alimentație publică
 • Hotărârea 337/2019 - Municipiul Suceava - 28.11.2019

  HOTĂRÂRE,pentru aprobarea intrarii in legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava - domeniul privat,solicitant Moldovan Sergiu
 • Hotărârea 336/2019 - Municipiul Suceava - 28.11.2019

  HOTĂRÂRE,pentru încheierea unui ACORD DE COOPERARE între ,Municipiul SUCEAVA, Județul SUCEAVA din ROMÂNIA şi ,Municipiul YINCHUAN, Regiunea Autonomă Ningxia Hui din,Republica Populară CHINEZĂ
 • Hotărârea 335/2019 - Municipiul Suceava - 28.11.2019

  HOTĂRÂRE,privind încheierea unui ACORD DE ÎNFRĂȚIRE între ,Municipiul SUCEAVA, Judeţul Suceava din ROMÂNIA,şi Municipiul KARAVAS, District Kyrenia din REPUBLICA CIPRU
 • Hotărârea 334/2019 - Municipiul Suceava - 28.11.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management ,pentru Teatrul Municipal „Matei Vişniec” Suceava,,a proiectului de management şi a duratei acestuia
 • Hotărârea 333/2019 - Municipiul Suceava - 28.11.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea retragerii Consiliului Local al Municipiului Suceava ,din Asocierea cu persoana juridică ,SUCRAMIN TONIC-CLUB B.TUDORIU&CO SNC
 • Hotărârea 332/2019 - Municipiul Suceava - 28.11.2019

  HOTĂRÂRE,privind modificarea anexei la HCL nr.209/30.06.2016 privind desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugetare din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Suceava
 • Hotărârea 331/2019 - Municipiul Suceava - 28.11.2019

  HOTĂRÂRE,privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al,S.C. Transport Public Local S.A. Suceava
 • Hotărârea 330/2019 - Municipiul Suceava - 28.11.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii „Instalație iluminat nocturnă Stadion Areni”
 • Hotărârea 329/2019 - Municipiul Suceava - 28.11.2019

  HOTĂRÂRE,privind recompensarea financiară a elevului Sîrghie Dragoș Andrei,premiat la Olimpiada Internațională de Astronomie - Piatra Neamț, România 2019
 • Hotărârea 328/2019 - Municipiul Suceava - 28.11.2019

  HOTĂRÂRE,privind acordarea ajutorului de urgență domnului ȚURCANU FLORIN,pentru minorul Țurcanu Luca, conform prevederilor Legii nr. 416/2001,privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare
 • Hotărârea 327/2019 - Municipiul Suceava - 28.11.2019

  HOTĂRÂRE,privind modificarea art.1 și art.2 din HCL 114/18.04.2019 de aprobarea a finanțării unor cheltuieli pentru dotarea cu aparatură medicală performantă a cabinetelor de specialitate ale Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență,„Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, pentru anul 2019
 • Hotărârea 326/2019 - Municipiul Suceava - 28.11.2019

  HOTĂRÂRE,pentru modificarea anexei la HCL nr. 98/18.04.2019, ,privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult,aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
 • Hotărârea 325/2019 - Municipiul Suceava - 28.11.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult,aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
 • Hotărârea 324/2019 - Municipiul Suceava - 28.11.2019

  HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate,integral sau parţial din venituri proprii 2019
 • Hotărârea 323/2019 - Municipiul Suceava - 28.11.2019

  HOTĂRÂRE,privind efectuarea de virări de credite și,repartizarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al ,Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2019
 • Hotărârea 322/2019 - Municipiul Suceava - 28.11.2019

  HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava,pentru anul 2019
 • Hotărârea 321/2019 - Municipiul Suceava - 28.11.2019

  HOTĂRÂRE,privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: ,decembrie 2019, ianuarie – februarie 2020
 • Hotărârea 320/2019 - Municipiul Suceava - 28.11.2019

  HOTĂRÂRE,privind modificarea punctului 3, alin. 2 din cadrul Art. 4 al HCL nr. 201/2016 ,privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
 • Hotărârea 319/2019 - Municipiul Suceava - 28.11.2019

  HOTĂRÂRE,privind validarea mandatului de consilier local al,d-lui. BĂIȚAN VASILICĂ în Consiliul Local al municipiului Suceava
 • Hotărârea 318/2019 - Municipiul Suceava - 28.11.2019

  HOTĂRÂRE,privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui. Bicsi Bogdan,,şi declararea ca fiind vacant a locului ocupat de acesta în ,Consiliul Local al municipiului Suceava
 • Hotărârea 317/2019 - Municipiul Suceava - 28.11.2019

  HOTĂRÂRE,privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava”,,domnului Locotenent în retragere BERARIU NICOLAI
 • Hotărârea 316/2019 - Municipiul Suceava - 12.11.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea încheierii unui Act Adiţional la Contractul de credit bancar,nr. RQ18100113966376 din 31.10.2018
 • Hotărârea 315/2019 - Municipiul Suceava - 12.11.2019

  HOTĂRÂRE,privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei ,Hotărâri de Guvern privind transmiterea, cu titlu gratuit, a suprafețelor de fond forestier din grupa I funcțională – vegetație forestieră cu funcții speciale de protecție, ,subgrupa 1.4.b. – păduri constituite în zone verzi în jurul localităților incluse în intravilan și subgrupa 1.4.a. – păduri special amenajate în scop recreativ (păduri parc) din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva,,în domeniul public al Municipiului Suceava,și în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava
 • Hotărârea 314/2019 - Municipiul Suceava - 24.10.2019

  Hotărâre privind atribuirea a 7 locuinţe vacante aflate în administrarea Municipiului Suceava
 • Hotărârea 313/2019 - Municipiul Suceava - 24.10.2019

  Hotărâre privind aprobarea efectuării schimbului şi repartizarea a două locuinţe aflate în administrarea Municipiului Suceava
 • Hotărârea 312/2019 - Municipiul Suceava - 24.10.2019

  Hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi cuprinzând solicitanţii care au acces la o locuinţă pentru tineri, destinată închirierii în municipiul Suceava
 • Hotărârea 311/2019 - Municipiul Suceava - 24.10.2019

  Hotărâre privind modificarea pct.3 din cadrul anexei aprobată prin HCL nr.245 din 22 august 2019
 • Hotărârea 310/2019 - Municipiul Suceava - 24.10.2019

  Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reţea canalizare menajeră pe străzile Dobrilă Eugen, Molidului şi Făgetului”
 • Hotărârea 309/2019 - Municipiul Suceava - 24.10.2019

  Hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Cultural Educativă „Arcanul-USV”
 • Hotărârea 308/2019 - Municipiul Suceava - 24.10.2019

  Hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia „Kult-Art”
 • Hotărârea 307/2019 - Municipiul Suceava - 24.10.2019

  Hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor cultural-artistice şi finanţarea necesară organizării Revelionului 2019-2020 în Piaţa 22 Decembrie - Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor din Municipiul Suceava
 • Hotărârea 306/2019 - Municipiul Suceava - 24.10.2019

  Hotărâre de completare a Anexei 4.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Suceava către S.C. Transport Public Local S.A aprobat prin H.C.L. nr. 333/24.11.2016
 • Hotărârea 305/2019 - Municipiul Suceava - 24.10.2019

  Hotărâre privind apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Suceava a unor bunuri imobile clădiri-construcţii speciale ce fac obiectul contractului de vânzare autentificat sub nr.2809 din 27.08.2019, încheiat între societatea Transporturi Auto Suceava SA şi Municipiul Suceava
 • Hotărârea 304/2019 - Municipiul Suceava - 24.10.2019

  Hotărâre privind aprobarea declanşării procedurilor legale în vederea realizării obiectivului de investiţii Ruta alternativă Suceava-Botoşani, etapa II drum, tronson I: intersecţie Traian Vuia cu Calea Unirii – pod peste râul Suceava
 • Hotărârea 303/2019 - Municipiul Suceava - 24.10.2019

  Hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru mai buna organizare a activităţilor desfăşurate la nivelul Direcţiei Administraţia Pieţelor şi la nivelul Direcţiei Generale a Domeniului Public
 • Hotărârea 302/2019 - Municipiul Suceava - 24.10.2019

  Hotărâre pentru modificarea art. 3 lit. a)-b) şi a anexelor nr. 1-2 din H.C.L. nr.246/22.08.2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Primăria municipiului Suceava, precum şi a art. 1 şi a anexei din H.C.L. nr. 273/19.09.2019 privind transformarea unor posturi
 • Hotărârea 301/2019 - Municipiul Suceava - 24.10.2019

  Hotărâre privind declanşarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi disponibile pentru transportul de persoane în regim de taxi
 • Hotărârea 300/2019 - Municipiul Suceava - 24.10.2019

  Hotărâre privind aprobarea de măsuri pentru stimularea transportului cu vehicule cu propulsie integral electrică
 • Hotărârea 299/2019 - Municipiul Suceava - 24.10.2019

  Hotărâre privind aprobarea închirierii de către Municipiul Suceava a unui spaţiu în suprafaţă de 85,4 mp, situat în Suceava, strada Parcului nr.12, în vederea funcţionării sediului administrativ “Cimitir Pacea”
 • Hotărârea 298/2019 - Municipiul Suceava - 24.10.2019

  Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru alte servicii complementare activitaţii de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru consumatorii branşaţi la sistemul centralizat, începând cu 1 noiembrie 2019
 • Hotărârea 297/2019 - Municipiul Suceava - 24.10.2019

  Hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a Municipiului Suceava către Consiliul Judeţean Suceava şi respectiv către Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava
 • Hotărârea 296/2019 - Municipiul Suceava - 24.10.2019

  Hotărâre privind aprobarea delegării prin concesiune a serviciului de iluminat public, a caietului de Sarcini şi a Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Suceava
 • Hotărârea 295/2019 - Municipiul Suceava - 24.10.2019

  Hotărâre privind completarea anexei nr.1 la HCL nr.209 din 25.07.2019 privind apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Suceava a unor noi parcele de teren în vederea amenajării unor locuri de parcare în conformitate cu prevederile legale în vigoare
 • Hotărârea 294/2019 - Municipiul Suceava - 24.10.2019

  Hhotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi Regulamentul de urbanism aferent în vederea construirii unui bloc de locuinţe colective cu regim mediu de înălţime, cu funcţiuni complementare locuirii, împrejmuire teren, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală, extinderi de reţele de utilităţi tehnico-edililitare şi racorduri la aceste reţele pe teren proprietate privată – Solicitant: SC. MARBO WOODS S.R.L.
 • Hotărârea 293/2019 - Municipiul Suceava - 24.10.2019

  Hhotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal pentru construirea unui bloc de locuinţe de serviciu pe str. Pictor Şerban Rusu Arbore, sistematizare verticală, locuri de parcare, extinderi de reţele şi racorduri/branşamente tehnico-edilitare, pe teren proprietatea Municipiului Suceava – Solicitant: Municipiul Suceava
 • Hotărârea 292/2019 - Municipiul Suceava - 24.10.2019

  Hotărâre privind aprobarea schimbării destinaţiei sectorului de stradă de pe Aleea Nucului (cuprins între Esplanada Centrală şi strada Vasile Bumbac) şi a străzii Libertăţii din străzi în parcare
 • Hotărârea 291/2019 - Municipiul Suceava - 24.10.2019

  Hhotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Extindere reţea de distribuţie a energiei electrice pe strada I.C Brătianu”
 • Hotărârea 290/2019 - Municipiul Suceava - 24.10.2019

  Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Extindere reţea de distribuţie a energiei electrice pe strada Petru Comarnescu”
 • Hotărârea 289/2019 - Municipiul Suceava - 24.10.2019

  Hotărâre privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, care nu deţin locuinţă pe teritoriul Municipiului Suceava
 • Hotărârea 288/2019 - Municipiul Suceava - 24.10.2019

  Hotărâre privind aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Suceava
 • Hotărârea 287/2019 - Municipiul Suceava - 24.10.2019

  Hotărâre privind aprobarea plăţii în avans a subvenţiei pentru acoperirea diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei prin sistem centralizat şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei, în sumă de 10.000.000 lei (inclusiv T.V.A), pentru sezonul rece 2019-2020
 • Hotărârea 286/2019 - Municipiul Suceava - 24.10.2019

  Hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia “Voces Cristianum” Suceava
 • Hotărârea 285/2019 - Municipiul Suceava - 24.10.2019

  Hotărâre privind asocierea între Municipiului Suceava şi Asociaţia Club Sportiv “Foresta” Suceava
 • Hotărârea 284/2019 - Municipiul Suceava - 24.10.2019

  Hotărâre privind rectificarea Bugetului institutiţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 2019
 • Hotărârea 283/2019 - Municipiul Suceava - 24.10.2019

  Hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al Municipiului Suceava pentru anul 2019
 • Hotărârea 282/2019 - Municipiul Suceava - 24.10.2019

  Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul III al anului 2019, pe cele două secţiuni: Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare
 • Hotărârea 281/2019 - Municipiul Suceava - 19.09.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea închirierii de către municipiul Suceava a unei parcele de teren în suprafață de 1500 mp în vederea relocării meselor de vânzare din Piața George Enescu
 • Hotărârea 280/2019 - Municipiul Suceava - 19.09.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea solicitării Asociației Sfântul Ioan cel Nou,de la Suceava- Centrul Medico-social de Îngrijire la Domiciliu, în calitate de titular al dreptului de folosință gratuită a spațiului proprietate a Municipiului Suceava- domeniul public, în suprafață de 391,75 mp, situat în Calea Unirii nr.15, Cămin 2, etaj 2, pentru realizarea lucrărilor de îmbunătățire a spațiului
 • Hotărârea 279/2019 - Municipiul Suceava - 19.09.2019

  HOTĂRÂRE,privind acceptarea donației constând în conducte preizolate integrate în proiectul de Deviere circuit primar 2xDN250 mm în sistem preizolat pe strada Nicolae Iorga, lungime traseu 290 m, lucrare executată în baza Autorizației de construiré nr.210/13.05.2019
 • Hotărârea 278/2019 - Municipiul Suceava - 25.09.2019

  HOTARARE,privind modificarea art. 3 din HCL nr. 190 din 04.07.2019 privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind transmiterea, cu titlu gratuit, a suprafețelor de fond forestier din grupa I funcțională – vegetație forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.b. – păduri constituite în zone verzi în jurul localităților incluse în intravilan și subgrupa 1.4.a. – păduri special amenajate în scop recreativ (păduri parc) din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în domeniul public al Municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava
 • Hotărârea 277/2019 - Municipiul Suceava - 19.09.2019

  asocierea intre municipiul Suceava și SC Bucovina Wiew SRL Suceava
 • Hotărârea 276/2019 - Municipiul Suceava - 19.09.2019

  HOTĂRÂRE,pentru modificarea HCL nr. 85/04.04.2019, privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult,aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
 • Hotărârea 275/2019 - Municipiul Suceava - 19.09.2019

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A a aplasamentului și asigurării condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect Tip-"Construire bază sportivă TIP 1, adiacent străzii Iuliu Hossu (cardinal 1917-1970), municipiul Suceava"
 • Hotărârea 274/2019 - Municipiul Suceava - 19.09.2019

  HOTĂRÂRE,privind acordarea de recompense financiare elevilor Turturean David-Corneliu și Rebenciuc Paul-Florin premiați la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică – Keszthely, Ungaria 2019
 • Hotărârea 273/2019 - Municipiul Suceava - 19.09.2019

  H O T Ă R Â R E,privind transformarea unor posturi
 • Hotărârea 272/2019 - Municipiul Suceava - 19.09.2019

  Hotărâre,privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Teatrul Municipal „Matei Vişniec" Suceava, a Caietului de obiective, a contractului de management, precum și a comisiei de concurs și a celei de soluționare a contestațiilor
 • Hotărârea 271/2019 - Municipiul Suceava - 19.09.2019

  HOTĂRÂRE,privind atribuirea autorizaţiilor taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane ,în regim de taxi
 • Hotărârea 270/2019 - Municipiul Suceava - 19.09.2019

  HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociația “Rădăcini și aripi” în vederea amplasării a cinci “cuiburi pentru cărți” în cinci locații din municipiul Suceava
 • Hotărârea 269/2019 - Municipiul Suceava - 19.09.2019

  HOTĂRÂRE,privind preluarea în domeniul public al municipiului Suceava a investiției realizate de către ACET SA privind ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava realizată în cadrul Programului Operațional Sectorial ”Mediu” (POS-Mediu), aferent perioadei de programare financiară 2007-2013, conform contractului de finanțare nr. 121804/05.07.2011.
 • Hotărârea 268/2019 - Municipiul Suceava - 19.09.2019

  HOTĂRÂRE,privind respingerea dării în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a municipiului Suceava către Consiliul Județean Suceava și respectiv către Instituția Prefectului- Județul Suceava
 • Hotărârea 267/2019 - Municipiul Suceava - 19.09.2019

  HOTARARE,privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava, bunuri ce fac obiectul contractului de concesiune nr. 1920 din 09.05.2012 încheiat între Municipiul Suceava și Liceul Tehnologic (Particular ) Virgil Madgearu Suceava
 • Hotărârea 266/2019 - Municipiul Suceava - 19.09.2019

  HOTARARE,privind organizarea licitației pentru concesionarea unor parcele de teren în suprafață totală de 54.108 mp, teren proprietate publică a municipiului Suceava, în vederea realizării unei canalizații subterane pentru amplasare rețele de comunicații electronice și electrice
 • Hotărârea 265/2019 - Municipiul Suceava - 19.09.2019

  HOTĂRÂRE,privind respingerea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism aferent,în vederea construirii unui bloc de locuințe colective cu regim mediu de înălțime, cu funcțiuni complementare locuirii, împrejmuire teren, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală, extinderi de rețele de utilități tehnico-edilitare și racorduri la aceste rețele ,pe teren proprietate privată ,Solicitant: SC MARBO WOODS SRL
 • Hotărârea 264/2019 - Municipiul Suceava - 19.09.2019

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii "Modernizare strada Emil Cioran"
 • Hotărârea 263/2019 - Municipiul Suceava - 19.09.2019

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii "Modernizare strada Ștefan Tomșa"
 • Hotărârea 262/2019 - Municipiul Suceava - 19.09.2019

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii "Extindere rețele de iluminat public strada Izvoarele Cetății"
 • Hotărârea 261/2019 - Municipiul Suceava - 19.09.2019

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii "Extindere rețele de iluminat public strada Ion Irimescu"
 • Hotărârea 260/2019 - Municipiul Suceava - 19.09.2019

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii "Extindere rețele de iluminat public strada Măgurei"
 • Hotărârea 259/2019 - Municipiul Suceava - 19.09.2019

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii "Extindere rețele de iluminat public strada Decebal"
 • Hotărârea 258/2019 - Municipiul Suceava - 19.09.2019

  HOTĂRÂRE,privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava”,,domnului NECULAI NIGA – Colonel în retragere
 • Hotărârea 257/2019 - Municipiul Suceava - 19.09.2019

  HOTĂRÂRE,privind premierea elevilor unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava, cu rezultate deosebite la învățătură, la faza națională a Olimpiadelor școlare și a profesorilor îndrumători în anul 2019
 • Hotărârea 256/2019 - Municipiul Suceava - 19.09.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava
 • Hotărârea 255/2019 - Municipiul Suceava - 19.09.2019

  HOTĂRÂRE,privind acordarea unor facilități fiscale
 • Hotărârea 254/2019 - Municipiul Suceava - 19.09.2019

  HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Filiala Suceava a Asociației Naționale Cultul Eroilor ''Regina Maria''
 • Hotărârea 253/2019 - Municipiul Suceava - 19.09.2019

  HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Asociația ''Creativ AS'' Suceava
 • Hotărârea 252/2019 - Municipiul Suceava - 19.09.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea modificării Programului anual al finanțărilor nerambursabile din fondurile publice ale Municipiului Suceava pentru anul 2019
 • Hotărârea 251/2019 - Municipiul Suceava - 19.09.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea finanțării din fonduri nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Suceava pe anul 2019, a proiectelor declarate câștigătoare de Comisia de evaluare și selecție în data de 11.09.2019
 • Hotărârea 250/2019 - Municipiul Suceava - 19.09.2019

  HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului creditelor interne pentru anul 2019
 • Hotărârea 249/2019 - Municipiul Suceava - 19.09.2019

  HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava,pentru anul 2019
 • Hotărârea 248/2019 - Municipiul Suceava - 05.09.2019

  HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi Club Rotary Suceava - Bucovina în vederea organizării şi desfăşurării evenimentului “ Simfonii de Toamnă “ ediția a 8 – a
 • Hotărârea 247/2019 - Municipiul Suceava - 05.09.2019

  HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi Consiliul Județean Suceava în vederea organizării şi desfăşurării evenimentelor “ Aniversarea a 65 de ani de activitate a Ansamblului Artistic ”Ciprian Porumbescu” și Târgul de toamnă ”Produs în Bucovina”
 • Hotărârea 246/2019 - Municipiul Suceava - 22.08.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru ,Primăria municipiului Suceava
 • Hotărârea 245/2019 - Municipiul Suceava - 22.08.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea repartizarii a 9 locuințe pentru tineri, destinate închirierii ,realizate prin programul ANL, din Ansamblul Metro Petrom şi Ansamblul Privighetorii
 • Hotărârea 244/2019 - Municipiul Suceava - 22.08.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea schimbului de locuinţă şi repartizarea apartamentului nr.7, ,compus din 2 camere și dependințe situat în municipiul Suceava, str. Putna nr.30, Bl.A3, ,cu apartamentul nr. 11, situat în Municipiul Vaslui, ,str. Metalurgiei nr.12, Bl.ANL 1, Sc.B, et.2 - familiei Ouatu Isabela
 • Hotărârea 243/2019 - Municipiul Suceava - 22.08.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Listei obiectivelor de investiții pentru anul 2019 ,a Teatrului Municipal Matei Vișniec Suceava
 • Hotărârea 242/2019 - Municipiul Suceava - 22.08.2019

  HOTĂRÂRE,privind atribuirea unei denumiri de stradă în Municipiul Suceava,str. PIMEN SUCEVEANUL
 • Hotărârea 241/2019 - Municipiul Suceava - 22.08.2019

  HOTĂRÂRE,de modificare a HCL nr. 162 din 26.05.2016 privind completarea bunurilor de retur proprietate publică a municipiului Suceava ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 17/5013/13.04.2010 ,şi administrate de SC ACET SA Suceava
 • Hotărârea 240/2019 - Municipiul Suceava - 22.08.2019

  HOTĂRÂRE,privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava, bunuri ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între Asociația Județeană pentru apă și canalizare Suceava (AJAC Suceava) și operatorul ACET SA Suceava, înregistrat sub nr. 5013/17/13.04.2010
 • Hotărârea 239/2019 - Municipiul Suceava - 22.08.2019

  HOTĂRÂRE,privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava, bunuri ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului public de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava
 • Hotărârea 238/2019 - Municipiul Suceava - 22.08.2019

  HOTĂRÂRE,privind apartenența la domeniul public al municipiului Suceava a unor ,bunuri imobile, având destinația de acces și parcări
 • Hotărârea 237/2019 - Municipiul Suceava - 22.08.2019

  HOTĂRÂRE,privind apartenența la domeniul public al municipiului Suceava,a străzii Nicolae Titulescu
 • Hotărârea 236/2019 - Municipiul Suceava - 22.08.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii „Extindere sistem de monitorizare a municipiului Suceava”
 • Hotărârea 235/2019 - Municipiul Suceava - 22.08.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii „Extindere rețele de iluminat public strada Victoriei"
 • Hotărârea 234/2019 - Municipiul Suceava - 22.08.2019

  HOTĂRÂRE,privind modificarea anexei 1 la HCL nr. 31//25.02.2016, modificată ,prin HCL nr. 1/15.01.2018, modificată prin HCL nr. 188/31.05.2018, ,modificată prin HCL nr. 9/31.01.2019 privind aprobarea contractării ,unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 25.000.000 lei
 • Hotărârea 233/2019 - Municipiul Suceava - 22.08.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea finanțării din fonduri nerambursabile, ,de la Bugetul local al Municipiului Suceava pe anul 2019, a proiectelor ,declarate câștigătoare de Comisia de evaluare și selecție în data de 14.08.2019
 • Hotărârea 232/2019 - Municipiul Suceava - 22.08.2019

  HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Asociația Culturală „Friedrich Schwartz”
 • Hotărârea 231/2019 - Municipiul Suceava - 22.08.2019

  HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Societatea Ştiinţifică ''CYGNUS – CENTRU UNESCO'' Suceava
 • Hotărârea 230/2019 - Municipiul Suceava - 22.08.2019

  HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava
 • Hotărârea 229/2019 - Municipiul Suceava - 22.08.2019

  HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava,pentru anul 2019
 • Hotărârea 228/2019 - Municipiul Suceava - 22.08.2019

  HOTĂRÂRE,privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: ,septembrie, octombrie și noiembrie 2019
 • Hotărârea 227/2019 - Municipiul Suceava - 22.08.2019

  HOTĂRÂRE,privind desemnarea înlocuitorului de drept ,al Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu
 • Hotărârea 226/2019 - Municipiul Suceava - 25.07.2019

  H O T Ă R Â R E,privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru ,Primăria municipiului Suceava
 • Hotărârea 225/2019 - Municipiul Suceava - 25.07.2019

  HOTĂRÂRE,privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a bunurilor mobile și imobile aferente investiţiei Amenajare zona de Agrement Tătărași
 • Hotărârea 224/2019 - Municipiul Suceava - 25.07.2019

  HOTĂRÂRE,de modificarea HCL nr. 156 din 30.05.2019 privind aprobarea prețului în vederea cumpărării unor clădiri - construcții speciale proprietatea Societății Transporturi Auto Suceava SA identificată prin cod unic de identificare RO 3177601, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J33/51/1991 cu sediul în Suceava str. Traian Vuia nr. 7
 • Hotărârea 223/2019 - Municipiul Suceava - 25.07.2019

  HOTĂRÂRE,de modificare a HCL nr. 162 din 26.05.2016 privind completarea bunurilor de retur proprietate publică a municipiului Suceava ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 17/5013/13.04.2010 şi administrate de SC ACET SA Suceava
 • Hotărârea 222/2019 - Municipiul Suceava - 25.07.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea asocierii Municipiului Suceava și Asociația Cultural Educativă “CLUBUL VIDEO ART” al elevilor de la Colegiul Național “Petru Rareș” pentru participarea la Zeisst, Olanda la Festivalul Mondial al Cinematografiei de amatori UNICA ediţia 2019 și a acordului de parteneriat
 • Hotărârea 221/2019 - Municipiul Suceava - 25.07.2019

  HOTĂRÂRE,privind premierea sportivului sucevean Măzăreanu Cristinel Costel și a antrenorului acestuia pentru performanța sportivă obținută la Campionatul European de Box Juniori
 • Hotărârea 220/2019 - Municipiul Suceava - 25.07.2019

  HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Asociația Legio Phoenix MC Suceava
 • Hotărârea 219/2019 - Municipiul Suceava - 25.07.2019

  HOTĂRÂRE,privind Acordul Tripartit Cadru pentru acoperirea costurilor de gestionare a deșeurilor municipale și pentru implementarea obligațiilor de informare
 • Hotărârea 218/2019 - Municipiul Suceava - 25.07.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea ,,Caietului de Sarcini și a Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Suceava,,
 • Hotărârea 217/2019 - Municipiul Suceava - 25.07.2019

  HOTĂRÂRE,privind actualizarea statului de funcţii al Teatrului Municipal “Matei Vișniec” Suceava
 • Hotărârea 216/2019 - Municipiul Suceava - 25.07.2019

  HOTĂRÂRE,privind actualizarea statului de funcţii al Creşei nr.1 Suceava
 • Hotărârea 215/2019 - Municipiul Suceava - 25.07.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a sistemului de autotaxare în ,parcările cu plată din municipiul Suceava
 • Hotărârea 214/2019 - Municipiul Suceava - 25.07.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Bilanţului Termoenergetic pentru activităţile de transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Suceava
 • Hotărârea 213/2019 - Municipiul Suceava - 25.07.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea participării Municipiului Suceava, în calitate de acționar fondator, la constituirea societății Parcuri Industriale Bucovina SA
 • Hotărârea 212/2019 - Municipiul Suceava - 25.07.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea solicitării Universității “Ștefan cel Mare” Suceava, în calitate de administrator al bunului imobil Internatul nr.2 de la “Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară – Grup Școlar nr. 3” din Suceava str. Dimitrie Cantemir nr. 5, - proprietate publică al municipiului Suceava, pentru realizarea, pe cheltuiala administratorului, a lucrărilor de reabilitare a Internatului nr.2
 • Hotărârea 211/2019 - Municipiul Suceava - 25.07.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea promovării gratuite a ofertei educaționale pe care o oferă Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, pe 2 autobuze proprietate a municipiului Suceava, ce fac obiectul contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate cu S.C Transport Public Local SA Suceava
 • Hotărârea 210/2019 - Municipiul Suceava - 25.07.2019

  HOTĂRÂRE,privind încetarea contractului de concesiune, prin renunțare la concesiune din partea concesionarului - Agenția pentru Protecția Mediului Suceava, asupra terenului în suprafață de 2500 mp, identic cu nr. cadastral 47157 situat în Suceava, strada Bistriței nr.1A și aprobarea atribuirii în folosință gratuită a terenului menționat, pe durata existenței construcției, către Agenția pentru Protecția Mediului Suceava
 • Hotărârea 209/2019 - Municipiul Suceava - 25.07.2019

  HOTĂRÂRE,privind apartenența la domeniul privat al municipiului Suceava a unor noi parcele de teren în vederea amenajării unor locuri de parcare în conformitate cu prevederile legale în vigoare
 • Hotărârea 208/2019 - Municipiul Suceava - 25.07.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism – CTATU şi a regulamentului de funcţionare al acesteia, conform Legii 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 207/2019 - Municipiul Suceava - 25.07.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea înlocuirii planşei nr. A09 – plan situaţie propusă, reglementări urbanistice din Planul Urbanistic de Detaliu aprobat prin HCL nr. 232 din 27.06.2017,cu planşa 2 – reglementări urbanistice,Solicitant: S.C. MINARO ADAMA S.R.L
 • Hotărârea 206/2019 - Municipiul Suceava - 25.07.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC DE DETALIU,pentru construire ansamblu rezidențial format din 15 locuințe unifamiliale, împrejmuire, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată,Solicitant: S.C. OVI VALI S.R.L.
 • Hotărârea 205/2019 - Municipiul Suceava - 25.07.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru construire bloc de locuințe cu regim mare de înălțime cu locuri de parcare la demisol și în extinderea demisolului, spații comerciale și prestări servicii la parter, spații de locuit la etaje, sistematizare verticală, parcări supraterane, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată,Solicitanți: IFTIME DUMITRU și IFTIME SILVIA
 • Hotărârea 204/2019 - Municipiul Suceava - 25.07.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism aferent,pentru construire cartier de locuinţe cu regim mic de înălțime și funcțiuni complementare locuirii, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente la rețelele urbane de utilități edilitare, pe teren proprietate privată,Solicitanți: Murariu Vergil, Murariu Aurelia și Dobroghiu Ioan
 • Hotărârea 203/2019 - Municipiul Suceava - 25.07.2019

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii “Reabilitarea sistemului de distribuţie a energiei termice în municipiul Suceava, reţele de transport aferente PT Gară şi PT ANL Burdujeni şi reţele de distribuţie şi instalaţii interioare PT Gară”
 • Hotărârea 202/2019 - Municipiul Suceava - 25.07.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiţii "Racord Canalizare pentru locuinţă strada Aurel Vlaicu nr. 51"
 • Hotărârea 201/2019 - Municipiul Suceava - 25.07.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii " Branşament apă potabilă și racord canalizare pentru locuinţă strada Gherasim Buliga, nr 11A",HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii " Branşament apă potabilă și racord canalizare pentru locuinţă strada Gherasim Buliga, nr 11A"
 • Hotărârea 200/2019 - Municipiul Suceava - 25.07.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea proiectului,„APLICAT – Administrație Publică Locală Informatizată, Calitativă și Accesibilă Tuturor la Suceava” cod SIPOCA 626/ cod SMIS 128093,,şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului
 • Hotărârea 199/2019 - Municipiul Suceava - 25.07.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea participării Municipiului Suceava în calitate de partener la realizarea programul de mentorat Generația Tech în parteneriat cu Google.org și cu sprijinul Ministerului Educației Naționale și a acordului de parteneriat între Municipiul Suceava şi Asociația Digital Nation
 • Hotărârea 198/2019 - Municipiul Suceava - 25.07.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea proiectului “Reabilitarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Tehnic ”Petru Muşat” cod SMIS 126402 ,şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului
 • Hotărârea 197/2019 - Municipiul Suceava - 25.07.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea proiectului,“Revitalizare spaţiu public urban din Municipiul Suceava”,şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului
 • Hotărârea 196/2019 - Municipiul Suceava - 25.07.2019

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea participării Municipiului Suceava în calitate de partener la realizarea proiectului,„Health&Greenspace –Health-responsive planning and management of urban green infrastructure – Planificarea și gestionarea responsabilă a zonelor urbane verzi” cod 5584, faza de dezvoltare, cofinanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de cooperare teritorială URBACT III cât şi asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului anterior menţionat
 • Hotărârea 194/2019 - Municipiul Suceava - 25.07.2019

  HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 2019
 • Hotărârea 193/2019 - Municipiul Suceava - 25.07.2019

  HOTĂRÂRE,privind efectuare de virări de credite și ,repartizarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al Bugetului Local ,al municipiului Suceava pentru anul 2019
 • Hotărârea 192/2019 - Municipiul Suceava - 25.07.2019

  HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava,pentru anul 2019
 • Hotărârea 191/2019 - Municipiul Suceava - 25.07.2019

  Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul II al anului 2019, pe cele două secţiuni: Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare
 • Hotărârea 190/2019 - Municipiul Suceava - 04.07.2019

  privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern privind transmiterea, cu titlu gratuit, a suprafețelor de fond forestier din grupa I funcțională – vegetație forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.b. – păduri constituite în zone verzi în jurul localităților incluse în intravilan și subgrupa 1.4.a. – păduri special amenajate în scop recreativ (păduri parc) din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în domeniul public al Municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava
 • Hotărârea 189/2019 - Municipiul Suceava - 04.07.2019

  privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2019
 • Hotărârea 188/2019 - Municipiul Suceava - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE,pentru completarea și modificarea HCL nr. 146 din 30.05.2019 privind participarea Municipiului Suceava, în calitate de acționar fondator la constituirea societății ”Parcuri Industriale Bucovina” SA
 • Hotărârea 187/2019 - Municipiul Suceava - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism aferent,construire bloc de locuințecuînălțime de maxim D+P+5E culocuri de parcare la demisol, spațiicomercialeși de prestăriservicii la parter, spații de locuit la etaje, lucrări de drenaj, sistematizare verticală, parcărisupraterane, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată-,Solicitant: FILIP MIHAITA
 • Hotărârea 186/2019 - Municipiul Suceava - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE,privind atribuirea locuinţei aparţinând domeniul public al Municipiului Suceava, situată în Suceava, Str. Calea Unirii nr.15, cămin nr.2, Camera nr. 11, etaj III, doamnei Sali Mariana
 • Hotărârea 185/2019 - Municipiul Suceava - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea repartizării apartamentului nr.10, compus din 2 camere și dependințe situat în Suceava, str. Putna nr.28, Bl.A2- familiei Lelcu Cristina
 • Hotărârea 184/2019 - Municipiul Suceava - 27.06.2019

  HOTARARE,privind aprobarea listei de priorităţi cuprinzând solicitanţii care au acces la o locuinţă pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Suceava
 • Hotărârea 183/2019 - Municipiul Suceava - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea efectuării schimbului şi repartizarea a 5 locuinţe aflate în administrarea Municipiului Suceava
 • Hotărârea 182/2019 - Municipiul Suceava - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE,de modificare a art. 1 din HCL nr. 1/9.01.2019 privind acordarea ajutorului de urgență domnului MANILIUC VICTOR DANIEL pentru minora Airinei Larisa Mihaela, conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare
 • Hotărârea 181/2019 - Municipiul Suceava - 27.06.2019

  H O T Ă R Â R E,privind actualizarea statului de funcţii al Direcției Administrația Piețelor
 • Hotărârea 180/2019 - Municipiul Suceava - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE,pentru modificarea H.C.L. nr. 174/2013 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza municipiului Suceava cu completările și modificărilor ulterioare
 • Hotărârea 179/2019 - Municipiul Suceava - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE,de completare a HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava cu terenul identic cu nr. cadastral PC 53300, situat în Suceava, str. Nicolae Titulescu
 • Hotărârea 178/2019 - Municipiul Suceava - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE,privind colaborarea Municipiul Suceava prin Consiliul Local al Municipiului Suceava cu Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Asociația Județeană de Fotbal Suceava, Liceul cu Program Sportiv Suceava și Centrul Cultural Bucovina în vederea organizării turneului internațional de fotbal pentru juniori sub 16 ani denumit sugestiv ”Patru regiuni pentru Europa”
 • Hotărârea 177/2019 - Municipiul Suceava - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE,pentru aprobarea intrarii in legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava - domeniul privat,solicitant Cojocariu Veronica
 • Hotărârea 176/2019 - Municipiul Suceava - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru construirea unui bloc de locuințe cu regim de înălțime P+2E , locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico edilitare, pe teren proprietate privată -Solicitant: ,S.C. FIDOCAT CONSTRUCT S.R.L.
 • Hotărârea 175/2019 - Municipiul Suceava - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE,pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii elevilor/tinerilor/sportivilor care au obținut rezultate deosebite la învățătură, la faza națională a Olimpiadelor școlare, la Concursurile și Competițiile naționale
 • Hotărârea 174/2019 - Municipiul Suceava - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE,privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Suceava”,,domnului doctor inginer NICOLAI GEORGE TURTUREANU
 • Hotărârea 173/2019 - Municipiul Suceava - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de fezabilitate și ,a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii ,„Construire hală cu parcare subterană pentru Piața agroalimentară George Enescu”
 • Hotărârea 172/2019 - Municipiul Suceava - 03.07.2019

  HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Asociația ''Juventus'' Suceava
 • Hotărârea 171/2019 - Municipiul Suceava - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE,privind respingerea asocierea între Municipiul Suceava şi ,Asociația Culturală ''Friedrich Schwartz''
 • Hotărârea 170/2019 - Municipiul Suceava - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Asociația ''MagiMedia'' Suceava
 • Hotărârea 169/2019 - Municipiul Suceava - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Asociația ''Creștinii Bucovinei'' Suceava
 • Hotărârea 168/2019 - Municipiul Suceava - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult,aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
 • Hotărârea 167/2019 - Municipiul Suceava - 27.06.2019

  HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava,pentru anul 2019
 • Hotărârea 166/2019 - Municipiul Suceava - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE,pentru modificarea art.2 din HCL nr. 105/18.04.2019 ,privind asocierea între Municipiul Suceava şi S.C. Attrius Developments S.R.L Iași
 • Hotărârea 165/2019 - Municipiul Suceava - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea proiectului “Unitate de învățământ pentru preșcolari în zona centrală a municipiului Suceava” cod SMIS 126613,şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului
 • Hotărârea 164/2019 - Municipiul Suceava - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE,privind actualizarea statului de funcții pentru Primăria municipiului Suceava și a statului de funcții pentru Direcția de Ecologizare, precum și actualizarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția Administrația Piețelor
 • Hotărârea 163/2019 - Municipiul Suceava - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare,ale Pieţelor Agroalimentare şi a Complexului Comercial Bazar ,situate în municipiul Suceava
 • Hotărârea 162/2019 - Municipiul Suceava - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Regulamentului de organizare a concursurilor și examenelor ,pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante ,corespunzătoare funcţiilor contractuale din Poliţia Locală Suceava
 • Hotărârea 161/2019 - Municipiul Suceava - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE,privind declanşarea procedurii de atribure a autorizaţiilor taxi disponibile pentru transportul de persoane în regim de taxi
 • Hotărârea 160/2019 - Municipiul Suceava - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE,privind numirea Cadrului tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor
 • Hotărârea 159/2019 - Municipiul Suceava - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea asumarii de către Municipiul Suceava a monitorizarii post-inchidere a depozitului de zgura și cenușa al S.C. Termica S.A. Suceava pe o perioada de 30 de ani
 • Hotărârea 158/2019 - Municipiul Suceava - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE,privind respingerea acordării dreptului de superficie fără licitație publică asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, strada Mărășești nr.7A, în vederea extinderii și modernizării clădirilor C1 și C2 existente
 • Hotărârea 157/2019 - Municipiul Suceava - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE,privind respingerea acordării dreptului de superficie fără licitație publică asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, ,strada Calea Unirii, în vederea extinderii unui spațiu comercial existent
 • Hotărârea 156/2019 - Municipiul Suceava - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea prețului în vederea cumpărării unor clădiri - construcții speciale proprietatea,Societății Transporturi Auto Suceava SA identificată prin cod unic de identificare RO 3177601,,înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J33/51/1991 cu sediul în Suceava str. Traian Vuia nr. 7
 • Hotărârea 155/2019 - Municipiul Suceava - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea prețului de vânzare a unor parcele de teren ,proprietate privată a municipiului Suceava, având destinaţia de curţi construcţii
 • Hotărârea 154/2019 - Municipiul Suceava - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE,privind modificarea art. 2 din HCL nr. 244 din 28.10.2010 privind concesionarea fără licitație a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii de locuit şi spaţii comerciale
 • Hotărârea 153/2019 - Municipiul Suceava - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE,privind respingerea transmiterii cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru terenul atribuit în folosinţă gratuită către Biserica Creștină după Evanghelie „Diakonia” Suceava
 • Hotărârea 152/2019 - Municipiul Suceava - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE,de completare a HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava cu terenul identic cu nr. cadastral PC 53492, situat în Suceava, str. Tineretului, nr.3
 • Hotărârea 151/2019 - Municipiul Suceava - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE,de respingere a completării HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava cu terenul identic cu nr. cadastral PC 53300, situat în Suceava, str. Nicolae Titulescu
 • Hotărârea 150/2019 - Municipiul Suceava - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE,de respingere a completării HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava cu terenul identic cu nr. cadastral,PC 2303/104, situat în Suceava, str. Lazăr Vicol fn
 • Hotărârea 149/2019 - Municipiul Suceava - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE,de completare a HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava cu terenul identic cu nr. cadastral PC 53404, situat în Suceava, str. B-dul George Enescu, nr.13, bl.T32
 • Hotărârea 148/2019 - Municipiul Suceava - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE,privind modificarea HCL nr. 40 din 23.02.2017 ,privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava
 • Hotărârea 147/2019 - Municipiul Suceava - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Regulamentului privind închirierea spațiilor excedentare și ,a celor disponibile din unitățile de învățământ preuniversitar de stat ,aflate în domeniul public al Municipiului Suceava
 • Hotărârea 146/2019 - Municipiul Suceava - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea participării Municipiului Suceava, în calitate de acționar fondator,,la constituirea societății „Parcuri Industriale Bucovina” SA
 • Hotărârea 145/2019 - Municipiul Suceava - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE,pentru respingerea intrării in legalitate a unui garaj ,construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava - domeniul privat,solicitant: Cojocariu Veronica
 • Hotărârea 144/2019 - Municipiul Suceava - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE,pentru aprobarea intrarii in legalitate a unui garaj ,construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava - domeniul privat,solicitant: Sandu Victor Ioan
 • Hotărârea 143/2019 - Municipiul Suceava - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE,pentru aprobarea intrarii in legalitate a unui garaj ,construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava - domeniul privat,solicitant: Mercorie Constantin
 • Hotărârea 142/2019 - Municipiul Suceava - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea proiectului „Reabilitarea si echiparea infrastructurii educationale ,a Colegiului Tehnic „Petru Musat” cod SMIS 126402 ,şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului
 • Hotărârea 141/2019 - Municipiul Suceava - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii „Modernizare strada Traian Țăranu etapa I”
 • Hotărârea 140/2019 - Municipiul Suceava - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Asociația Club Sportiv Bucovina Dance Studio Suceava
 • Hotărârea 139/2019 - Municipiul Suceava - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult,aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
 • Hotărârea 138/2019 - Municipiul Suceava - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE,privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava,pentru anul 2019
 • Hotărârea 137/2019 - Municipiul Suceava - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pentru bugetul general al municipiului Suceava şi situaţiilor financiare anuale la data de 31.12.2018
 • Hotărârea 136/2019 - Municipiul Suceava - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE,privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava”,,domnului ANDREI NĂSTASE – Primar ales al municipiului Chișinău
 • Hotărârea 135/2019 - Municipiul Suceava - 30.05.2019

  HOTĂRÂRE,privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: ,iunie, iulie și august 2019
 • Hotărârea 134/2019 - Municipiul Suceava - 10.05.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea finanțării din fonduri nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Suceava pe anul 2019, a proiectelor declarate câștigătoare de,Comisia de evaluare și selecție în data de 09.05.2019
 • Hotărârea 133/2019 - Municipiul Suceava - 10.05.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de fezabilitate și ,a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii,„Alimentare cu apă și canalizare cartier pentru tineri zona Tătărași”
 • Hotărârea 132/2019 - Municipiul Suceava - 10.05.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ, pentru anul 2019
 • Hotărârea 131/2019 - Municipiul Suceava - 08.05.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea participării Municipiului Suceava prin Proiectul „Realizarea de Stații de Reîncărcare pentru Vehicule Electrice în Municipiul Suceava” în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ și de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții
 • Hotărârea 130/2019 - Municipiul Suceava - 08.05.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea proiectului,“Sistem integrat de transport public ecologic în municipiul Suceava”,şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului
 • Hotărârea 129/2019 - Municipiul Suceava - 08.05.2019

  HOTĂRÂRE,privind modificarea anexei la HCL nr. 38 din 28 februarie 2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii din cadrul proiectului “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin consolidarea, reabilitarea și modernizarea ,Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava” cod SMIS 127992
 • Hotărârea 128/2019 - Municipiul Suceava - 08.05.2019

  HOTĂRÂRE,privind modificarea anexei la HCL nr. 366 din 20 decembrie 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii din cadrul proiectului “Unitate de învățământ pentru preșcolari în zona centrală a municipiului Suceava” cod SMIS 1126613
 • Hotărârea 127/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind actualizarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții pentru Primăria municipiului Suceava, precum și modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 5/18.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din Primăria municipiului Suceava şi din serviciile publice de subordonare locală, fără personalitate juridică, valabile începând cu data de 1 ianuarie 2019
 • Hotărârea 126/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea participării UAT Municipiul Suceava în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ și de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ,ai obiectivelor de investiții din cadrul Proiectului ,„Realizarea de Stații de Reîncărcare pentru Vehicule Electrice în Municipiul Suceava”
 • Hotărârea 125/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind modificarea anexei la HCL nr. 38 din 28 februarie 2019 privind ,aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ,ai obiectivelor de investitii din cadrul proiectului ,„Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin consolidarea, reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava” cod SMIS 127992
 • Hotărârea 124/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea finanțării din fonduri nerambursabile, de la Bugetul local al Municipiului Suceava pe anul 2019, a proiectelor declarate câștigătoare de,Comisia de evaluare și selecție în data de 17.04.2019
 • Hotărârea 123/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea ,PLANULUI DE ASIGURARE CU RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE NECESARE GESTIONĂRII SITUAŢILOR DE URGENŢĂ,pentru anul 2019 al Municipiului Suceava
 • Hotărârea 122/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Programului local privind creșterea performanței energetice a 102 blocuri din Municipiul Suceava, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea 121/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 218/31.08.2006 privind avizarea utilizării,staţiilor de călători de către operatorii de transport rutier public de persoane ,prin servicii regulate în trafic judeţean şi interjudeţean
 • Hotărârea 120/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Suceava în,Adunarea Generală a Asociaților de la SC TRANSAGENT SRL Suceava
 • Hotărârea 119/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind acceptarea donației constând în doua parcele de teren, respectiv,parcela cadastrală nr. 53401 în suprafață de 140 mp și ,parcela cadastrală nr. 53400 în suprafaţă de 165 mp, ,situate în intravilanul municipiului Suceava, zona Metro, municipiul Suceava, ,parcele de teren afectate de rețeaua stradală propusă în PUZ-ul aprobat
 • Hotărârea 118/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava şi Fundatia FARA ,- Centrul de Zi de Recuperare Emanuel Suceava
 • Hotărârea 117/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava şi Asociaţia Lumină Lină Suceava-”Centrul social de noapte şi reinserţie socială a persoanelor fără adăpost -Sfânta Vineri”
 • Hotărârea 116/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2019, încheiat între Municipiul Suceava şi Asociaţia ”Lumină Lină” -Centrul Social de zi „Sfânta Vineri” Suceava
 • Hotărârea 115/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale pentru anul 2019 încheiat între Municipiul Suceava şi Asociaţia „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”- Serviciul social de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice, ,proiect intitulat „Alături de cei nevoiaşi şi suferinzi”
 • Hotărârea 114/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea finanțării unor cheltuieli pentru dotarea cu aparatură ,medicală performantă a cabinetelor de specialitate ale Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava pentru anul 2019
 • Hotărârea 113/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii „Modernizare strada Barbu Ștefănescu Delavrancea”
 • Hotărârea 112/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii „Modernizare strada Crângului”
 • Hotărârea 111/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii „Modernizare strada Ștefan Luchian”
 • Hotărârea 110/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind modul de calcul a contribuției lunare ,de întreținere a copiilor ce frecventează Creșa Nr. 1 Suceava
 • Hotărârea 109/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat care nu dețin locuință ,pe teritoriul municipiului Suceava
 • Hotărârea 108/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind modificarea anexei la HCL nr.209/30.06.2016 privind desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugetare din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Suceava
 • Hotărârea 107/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind modificarea anexei la HCL nr. 208/30.06.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Suceava în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației constituite în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava
 • Hotărârea 106/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al ,S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2019
 • Hotărârea 105/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi S.C. Attrius Developments S.R.L Iași, ,în vederea susţinerii manifestărilor cultural–artistice, care se vor desfăşura cu ocazia,„Zilelor Sucevei”, în Municipiul Suceava
 • Hotărârea 104/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Asociația „Pentru Suceava”
 • Hotărârea 103/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Fundația de Caritate și Întrajutorare „Ana” Suceava
 • Hotărârea 102/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Fundația Umanitară „CREST CREative Strategies” Suceava
 • Hotărârea 101/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Asociația Științifică de Drept și Administrație Publică Suceava
 • Hotărârea 100/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Asociația de Părinți și Absolvenți ai Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava
 • Hotărârea 99/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Asociaţia Profesioniștilor Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava
 • Hotărârea 98/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult,aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
 • Hotărârea 97/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, ,precum și a taxelor speciale pentru anul 2020
 • Hotărârea 96/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind modificarea HCL nr. 81/04.04.2019 ,privind aprobarea Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava pe anul 2019
 • Hotărârea 95/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava pentru ,trimestrul I al anului 2019, pe cele două secţiuni:,Secţiunea de funcţionare şi Secţiunea de dezvoltare
 • Hotărârea 94/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind modificarea punctului 1 din cadrul Art. 4 al HCL nr. 201/2016 ,privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate
 • Hotărârea 93/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind respingerea acordării dreptului de superficie fără licitație publică asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava,,strada Calea Unirii, în vederea extinderii unui spațiu comercial existent
 • Hotărârea 92/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind preluarea în domeniul public al municipiului Suceava a imobilului – clădire „Grădinița cu program prelungit nr.4”,,din administrarea Colegiului Național “Mihai Eminescu” Suceava,,în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava
 • Hotărârea 91/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind modificarea HCL nr. 266 din 31.08.2017 privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a unor parcele de teren în suprafaţă totală de 13794 mp, teren situat în Suceava, str. Grigore Alexandru Ghica, cartier Iţcani, în vederea amenajării unui cimitir
 • Hotărârea 90/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind respingerea completării HCL nr. 40 din 23.02.2017,privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava
 • Hotărârea 89/2019 - Municipiul Suceava - 18.04.2019

  HOTĂRÂRE,pentru respingerea intrarii in legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava - domeniul privat,solicitant Sandu Victor Ioan
 • Hotărârea 88/2019 - Municipiul Suceava - 04.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Asociaţia Culturală „Romantic Art” Suceava
 • Hotărârea 87/2019 - Municipiul Suceava - 04.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Asociaţia Culturală „Ansamblul Maestro Art” Suceava
 • Hotărârea 86/2019 - Municipiul Suceava - 04.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava şi ,Fundaţia Evanghelică de Binefacere a Nevăzătorilor din România ,„Orbul Bartimeu” Suceava
 • Hotărârea 85/2019 - Municipiul Suceava - 04.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea sprijinului financiar pentru,BISERICA PENTICOSTALĂ FILADELFIA SUCEAVA
 • Hotărârea 84/2019 - Municipiul Suceava - 04.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea sprijinului financiar pentru Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților ,pentru continuarea lucrărilor de construire a noului ,sediu Administrativ al Seminarului Teologic Liceal „Mitropolitul Dosoftei” Suceava
 • Hotărârea 83/2019 - Municipiul Suceava - 04.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea sprijinului financiar pentru continuare lucrări de construire ,Corp Administrativ – Social (Centru Social „Nașterea Domnului”) Suceava, ,la PAROHIA „NAȘTEREA DOMNULUI”- CATEDRALA – SUCEAVA
 • Hotărârea 82/2019 - Municipiul Suceava - 04.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea sprijinului financiar pentru ,PAROHIA „NAȘTEREA DOMNULUI” - CATEDRALA - SUCEAVA
 • Hotărârea 81/2019 - Municipiul Suceava - 04.04.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Bugetului General Centralizat,al Municipiului Suceava pe anul 2019
 • Hotărârea 80/2019 - Municipiul Suceava - 28.03.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită, către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție –Direcția Națională Anticorupție Suceava, a unei parcele de teren identică cu nr. cadastral 53475 situată în Suceava, strada Vasile Bumbac
 • Hotărârea 79/2019 - Municipiul Suceava - 28.03.2019

  HOTĂRÂRE,privind modificarea anexei la HCL nr. 275 din 27 septembrie 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii din cadrul proiectului “Reabilitarea si echiparea infrastructurii educationale a Colegiului Tehnic ”Petru Musat” cod SMIS 126402
 • Hotărârea 78/2019 - Municipiul Suceava - 28.03.2019

  HOTĂRÂRE,privind validarea mandatului de consilier local al,d-nei. ENEA LIVIANA în Consiliul Local al municipiului Suceava
 • Hotărârea 77/2019 - Municipiul Suceava - 28.03.2019

  HOTĂRÂRE,privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui. VORNICU CORNELIU,şi declararea ca fiind vacant a locului ocupat de acesta în ,Consiliul Local al municipiului Suceava
 • Hotărârea 76/2019 - Municipiul Suceava - 28.03.2019

  HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ AL,MUNICIPIULUI SUCEAVA
 • Hotărârea 75/2019 - Municipiul Suceava - 28.03.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a ,serviciului social “Cantina de Ajutor Social”
 • Hotărârea 74/2019 - Municipiul Suceava - 28.03.2019

  H O T Ă R Â R E,privind transformarea unor posturi
 • Hotărârea 73/2019 - Municipiul Suceava - 28.03.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Studiului de oportunitate a serviciului de,iluminat public al municipiului Suceava
 • Hotărârea 72/2019 - Municipiul Suceava - 28.03.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Regulamentului Serviciului de iluminat public ,în Municipiul Suceava
 • Hotărârea 71/2019 - Municipiul Suceava - 28.03.2019

  HOTĂRÂRE ,privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a serviciului de iluminat public al municipiului Suceava 2019-2021 ”
 • Hotărârea 70/2019 - Municipiul Suceava - 28.03.2019

  HOTĂRÂRE,de modificare a anexelor la HCL nr. 90 din 29.03.2018 privind Regulamentul de funcționare a sistemului de autotaxare în parcările cu plată din municipiul Suceava
 • Hotărârea 69/2019 - Municipiul Suceava - 28.03.2019

  HOTĂRÂRE,privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 68/2019 - Municipiul Suceava - 28.03.2019

  HOTARARE,privind aprobarea achiziționării prin negociere directă a unor clădiri - construcții speciale proprietatea Societății Transporturi Auto Suceava SA identificată prin cod unic de identificare RO 3177601, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J33/51/1991 cu sediul în Suceava str. Traian Vuia nr. 7.
 • Hotărârea 67/2019 - Municipiul Suceava - 28.03.2019

  HOTĂRARE,privind respingerea acordarii dreptului de superficie prin licitaţie publică pentru o parcelă de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în municipiul Suceava – str. Ștefan cel Mare fn
 • Hotărârea 66/2019 - Municipiul Suceava - 28.03.2019

  HOTARARE,privind schimbarea destinaţiei a unui spațiu ce aparține domeniului privat al municipiului Suceava, situat în Suceava, strada Calea Burdujeni nr.22, bl.149 din spațiu de tip “ Economat ” în spațiu comercial, și organizarea licitației în vederea acordării dreptului de folosință prin locațiune
 • Hotărârea 65/2019 - Municipiul Suceava - 28.03.2019

  HOTARARE,privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în Suceava, str. Zorilor fn în vederea amplasării unui chioșc comercializare flori
 • Hotărârea 64/2019 - Municipiul Suceava - 28.03.2019

  HOTĂRÂRE,privind respingerea completării HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava
 • Hotărârea 63/2019 - Municipiul Suceava - 28.03.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea parteneriatului între UAT Municipiul Suceava,şi Administraţia Bazinală de Apă Siret,în vederea implementării proiectului ,“Revitalizare spaţiu public urban din Municipiul Suceava”
 • Hotărârea 62/2019 - Municipiul Suceava - 28.03.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a,indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții din cadrul proiectului ,“Revitalizare spațiu public urban din Municipiul Suceava”
 • Hotărârea 61/2019 - Municipiul Suceava - 28.02.2019

  HOTĂRÂRE,pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 333/24.11.2016 privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Suceava
 • Hotărârea 60/2019 - Municipiul Suceava - 28.02.2019

  HOTĂRÂRE,de aprobare a ,PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR,pe anul 2019 pentru municipiul Suceava
 • Hotărârea 59/2019 - Municipiul Suceava - 28.02.2019

  H O T Ă R Â R E,privind atribuirea unei denumiri de stradă în Municipiul Suceava,strada Iuliu Hossu (cardinal, 1917 - 1970)
 • Hotărârea 58/2019 - Municipiul Suceava - 28.02.2019

  HOTĂRÂRE,privind actualizarea statului de funcţii al Primăriei municipiului Suceava, precum și,actualizarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de,Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Administraţia Pieţelor
 • Hotărârea 57/2019 - Municipiul Suceava - 28.02.2019

  H O T Ă R Â R E,privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgentă in cazurile de violență domestică
 • Hotărârea 56/2019 - Municipiul Suceava - 28.02.2019

  HOTĂRÂRE,Privind aprobarea listei de priorităţi cuprinzând solicitanţii care au acces la o locuinţă cu chirie din fondul locativ de stat şi locuinţe sociale
 • Hotărârea 55/2019 - Municipiul Suceava - 28.02.2019

  HOTARÂRE,privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii care au acces la o locuinţă și a listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL
 • Hotărârea 54/2019 - Municipiul Suceava - 28.02.2019

  HOTĂRÂRE,privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Suceava pentru anul școlar 2019-2020
 • Hotărârea 53/2019 - Municipiul Suceava - 28.02.2019

  HOTĂRÂRE,pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 66/2008 privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea şi desfășurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri ,în regim de taxi
 • Hotărârea 52/2019 - Municipiul Suceava - 28.02.2019

  HOTĂRÂRE,privind respingerea completarii anexei nr. 18 din HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava cu terenuri noi identificate în vederea amenajării unor locuri de parcare în conformitate cu prevederile legale în vigoare
 • Hotărârea 51/2019 - Municipiul Suceava - 28.02.2019

  HOTĂRÂRE,privind eliminarea unui bun imobil din anexa nr.1 la HCL 195 din 14.06.2016 privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 50/2019 - Municipiul Suceava - 28.02.2019

  HOTĂRÂRE,privind modificarea HCL nr.370 din 20 decembrie 2018, privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 49/2019 - Municipiul Suceava - 28.02.2019

  HOTĂRÂRE,privind respingerea acordarii dreptului de superficie fără licitație publică asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, strada Mărășești nr.7A, în vederea extinderii și modernizării clădirilor C1 și C2 existente
 • Hotărârea 48/2019 - Municipiul Suceava - 28.02.2019

  HOTĂRÂRE,privind preluarea în domeniul public al municipiului Suceava a imobilului cu nr. cadastral 47169 în suprafață de 1.904 mp, din administrarea Școlii gimnaziale nr.8 Suceava, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava
 • Hotărârea 47/2019 - Municipiul Suceava - 28.02.2019

  HOTĂRÂRE,privind vânzarea unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, având destinaţia de curţi construcţii către proprietarii construcţiilor amplasate pe aceste parcele de teren
 • Hotărârea 46/2019 - Municipiul Suceava - 28.02.2019

  HOTĂRÂRE,privind soluționarea unor cereri de atribuire de terenuri în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
 • Hotărârea 45/2019 - Municipiul Suceava - 28.02.2019

  HOTĂRÂRE,privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unor parcele de teren acordate în baza prevederilor Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicată
 • Hotărârea 44/2019 - Municipiul Suceava - 28.02.2019

  HOTĂRÂRE,privind respingerea acordarii dreptului de superficie fără licitație publică asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, strada Calea Unirii, în vederea extinderii unui spațiu comercial existent
 • Hotărârea 43/2019 - Municipiul Suceava - 28.02.2019

  HOTARARE,privind respingerea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în Suceava, str. Zorilor fn în vederea amplasării unui chioșc comercializare flori
 • Hotărârea 42/2019 - Municipiul Suceava - 28.02.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui bloc de locuințe colective cu 3(trei) tronsoane cu regim de înălțime D+P+7E+8Eretras, D+P+6E+7Eretras și D+P+4E, împrejmuire, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată
 • Hotărârea 41/2019 - Municipiul Suceava - 28.02.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentaţiei de urbanism,PLAN URBANISTIC DE DETALIU DETALIU pentru construire ansamblu rezidențial format din locuințe colective, individuale, parcare, sistematizare verticală, racorduri/brașamente, pe teren proprietate privată -Solicitant: S.C. PROLISOK S.R.L.
 • Hotărârea 40/2019 - Municipiul Suceava - 28.02.2019

  HOTĂRÂRE,pentru aprobarea intrarii in legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava - domeniul privat,solicitant Stredie Gheorghe
 • Hotărârea 39/2019 - Municipiul Suceava - 28.02.2019

  HOTĂRÂRE,privind modificarea art. 5, 6 si 7 din HCL nr. 233/26.07.2018 privind aprobarea participării UAT Municipiul Suceava în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice”, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale, modificată prin HCL nr. 298/25.10.2018
 • Hotărârea 38/2019 - Municipiul Suceava - 28.02.2019

  Hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii din cadrul proiectului “Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin consolidarea, reabilitarea şi modernizarea Colegiului Tehnic de industrie Alimentară Suceava ”
 • Hotărârea 37/2019 - Municipiul Suceava - 28.02.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea proiectului,“Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin consolidarea, reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava” şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului
 • Hotărârea 36/2019 - Municipiul Suceava - 28.02.2019

  HOTĂRÂRE,Privind modificarea art.3 și art. 4 ale HCL nr. 293 din 25.10.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiții " Grădiniță program normal Cartier Ițcani,,județ Suceava"
 • Hotărârea 35/2019 - Municipiul Suceava - 05.03.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii „Sistematizare verticală, alei și parcări la blocurile ANL – Metro”
 • Hotărârea 34/2019 - Municipiul Suceava - 28.02.2019

  HOTĂRÂRE,privind asocierea municipiului Suceava, cu alte unități administrativ- teritoriale,,în vederea înființării,Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”
 • Hotărârea 33/2019 - Municipiul Suceava - 28.02.2019

  HOTĂRÂRE,privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: ,martie ,aprilie, mai 2019
 • Hotărârea 32/2019 - Municipiul Suceava - 31.01.2019

  HOTĂRÂRE,privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 333/24.11.2016 privind atribuirea ,în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Suceava
 • Hotărârea 31/2019 - Municipiul Suceava - 31.01.2019

  HOTĂRÂRE,privind respingerea modificării HCL nr.370 din 20 decembrie 2018, privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 30/2019 - Municipiul Suceava - 31.01.2019

  HOTĂRÂRE,privind Planul cu principalele activităţi ce urmează a fi desfăşurate de,Poliţia Locală Suceava în anul 2019, obiectivele stabilite şi indicatorii de performanță
 • Hotărârea 29/2019 - Municipiul Suceava - 31.01.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Planului de acţiuni / lucrări de interes local pentru anul 2019, pe care persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social au obligația de a le presta și procedura de acordare a ajutorului bănesc de urgentă
 • Hotărârea 28/2019 - Municipiul Suceava - 31.01.2019

  HOTĂRÂRE,privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” valabile începând cu data de 1 ianuarie 2019 pentru ,instituţia de spectacole Teatrul Municipal “Matei Vişniec” Suceava
 • Hotărârea 27/2019 - Municipiul Suceava - 31.01.2019

  HOTĂRÂRE,privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” valabile începând cu data de 1 ianuarie 2019,pentru Creşa nr.1 Suceava
 • Hotărârea 26/2019 - Municipiul Suceava - 31.01.2019

  HOTĂRÂRE,privind actualizarea statelor de funcţii pentru Primăria municipiului Suceava ,și serviciile publice de subordonare locală, fără personalitate juridică
 • Hotărârea 25/2019 - Municipiul Suceava - 31.01.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea, de principiu, a achiziționării unor clădiri - construcții speciale proprietatea Societății Transporturi Auto Suceava SA identificată prin cod unic de identificare RO 3177601, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J33/51/1991 cu sediul în Suceava str. Traian Vuia nr. 7
 • Hotărârea 24/2019 - Municipiul Suceava - 31.01.2019

  HOTĂRÂRE,privind acceptarea de către municipiul Suceava-domeniul public a donației constând în trei parcele de teren situate în extravilanul municipiului Suceava, strada Cuza Vodă,(zona Laniște) afectate de drumuri propuse în PUZ
 • Hotărârea 23/2019 - Municipiul Suceava - 31.01.2019

  HOTĂRÂRE,privind respingerea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în Suceava, str. Zorilor fn în vederea amplasării unui chioșc comercializare flori
 • Hotărârea 22/2019 - Municipiul Suceava - 31.01.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea organizării unei ședințe de licitație în vederea ,închirierii spațiului cu altă destinație decât locuință situat în Suceava Zona de Agrement Tătărași, aparținând domeniului public al municipiului Suceava, pentru desfășurarea activității de alimentație publică - cafenea
 • Hotărârea 21/2019 - Municipiul Suceava - 31.01.2019

  HOTĂRÂRE,privind asocierea între Municipiul Suceava,şi Casa de Cultură a Studenţilor din Municipiul Suceava
 • Hotărârea 20/2019 - Municipiul Suceava - 31.01.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea modului de administrare și a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea acordării de teren tinerilor conform Legii nr. 15/2003
 • Hotărârea 19/2019 - Municipiul Suceava - 31.01.2019

  HOTĂRÂRE,privind respingerea completării HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava
 • Hotărârea 18/2019 - Municipiul Suceava - 31.01.2019

  HOTĂRÂRE,privind respingerea Regulamentului local de publicitate privind ,amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Suceava în ,conformitate cu prevederile Legii nr. 185 din 25 iunie 2013 privind ,amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată
 • Hotărârea 17/2019 - Municipiul Suceava - 31.01.2019

  HOTĂRÂRE,privind modificarea art. 6 la Contractul nr. 251990/27.04.2018/8099/7.05.2018 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor,medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ, aprobat în baza HCL 117/26.04.2018
 • Hotărârea 16/2019 - Municipiul Suceava - 31.01.2019

  HOTĂRÂRE,privind modificarea HCL nr. 295/28 septembrie 2017 privind aprobarea proiectului,“Creşterea eficienţei energetice a clădirii Primăriei Municipiului Suceava” ,şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului
 • Hotărârea 15/2019 - Municipiul Suceava - 31.01.2019

  HOTĂRÂRE,privind modificarea HCL nr. 281/28 septembrie 2017 privind aprobarea asocierii între Municipiul Suceava şi Judeţul Suceava în vederea implementării proiectului ,“Creşterea eficienţei energetice a clădirii Primăriei Municipiului Suceava”
 • Hotărârea 14/2019 - Municipiul Suceava - 31.01.2019

  HOTĂRÂRE,privind modificarea HCL nr. 280/28 septembrie 2017 privind aprobarea ,Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici a proiectului,“Creşterea eficienţei energetice a clădirii Primăriei Municipiului Suceava” ,şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului
 • Hotărârea 13/2019 - Municipiul Suceava - 31.01.2019

  HOTĂRÂRE,pentru aprobarea „Regulamentului privind stabilirea și acordarea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al Municipiului Suceava pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România”
 • Hotărârea 12/2019 - Municipiul Suceava - 31.01.2019

  HOTĂRÂRE,pentru aprobarea „Regulamentului privind încheierea contractelor de asociere între Municipiul Suceava și persoane juridice, în vederea realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local”
 • Hotărârea 11/2019 - Municipiul Suceava - 31.01.2019

  HOTĂRÂRE,privind înființarea Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor,depuse în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice
 • Hotărârea 10/2019 - Municipiul Suceava - 31.01.2019

  HOTĂRÂRE,pentru aprobarea „Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes local”
 • Hotărârea 9/2019 - Municipiul Suceava - 31.01.2019

  HOTĂRÂRE,nr. 9 din 31.01.2019,privind modificarea anexei 1 la HCL nr. 31/25.02.2016, modificată prin HCL nr. 1/15.01.2018 modificata prin HCL 188/31.05.2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 25.000.000 lei
 • Hotărârea 8/2019 - Municipiul Suceava - 31.01.2019

  HOTĂRÂRE,nr. 8 din 31.01.2019,privind modificarea anexei 1 la HCL nr. 244//30.10.2014, modificată prin HCL nr. 316/04.11.2016 si HCL nr. 199/21.06.2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în vederea finanțării unor investiții de interes public local
 • Hotărârea 7/2019 - Municipiul Suceava - 31.01.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea studiului de fezabilitate și ,a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiţii,„Alimentare cu energie electrică stație de încărcare autobuze electrice, ,municipiul Suceava”
 • Hotărârea 6/2019 - Municipiul Suceava - 18.01.2019

  HOTĂRÂRE,privind modificarea anexei la HCL nr. 138 din 26 aprilie 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a,indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii din cadrul proiectului ,“Centru Multifunctional „Arta”- Iţcani ”
 • Hotărârea 5/2019 - Municipiul Suceava - 18.01.2019

  H O T Ă R Â R E,privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul,contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din Primăria municipiului,Suceava şi din serviciile publice de subordonare locală, fără personalitate juridică,,valabile începând cu data de 1 ianuarie 2019
 • Hotărârea 4/2019 - Municipiul Suceava - 18.01.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea proiectului ,“Construire grădiniţă în cartierul Burdujeni Sat din municipiul Suceava”,şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului
 • Hotărârea 3/2019 - Municipiul Suceava - 18.01.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea proiectului ,“Centru Multifunctional „Arta”- Iţcani ”,şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului
 • Hotărârea 2/2019 - Municipiul Suceava - 18.01.2019

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea utilizării, în cursul anului 2019, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018,,în sumă de 3.438.957,43 lei
 • Hotărârea 1/2019 - Municipiul Suceava - 09.01.2019

  HOTĂRÂRE privind acordarea ajutorului de urgență d-lui Maniliuc Victor Daniel pentru minora Airinei Larisa Mihaela, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare