Proces verbal din 30.06.2016

Proces verbal ședință din 30 iunie 2016

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL încheiat astăzi 30 iunie2016

Dl Viceprimar Harșovschi, președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava convocat în baza Dispoziției Primarului nr. 1502/24.06.2016, pentru data de 30.06.2016, ora 14.00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava și informează că sunt prezenți 22 de consilieri locali din numărul total de 23 de consilieri în funcție. Lipsește dl. consilier local Păduraru Andrei George.

La ședință participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar loan Ciutac, directorii: d-na. Elisabeta Văideanu, d-na. Narcisa Marchitan, dl. Florin Cerlincă, dl. Viorel Horodenciuc, dl. Paul Iftimie - șef Serviciul contencios administrativ, juridic, d-na. Ileana Amariei - șef Serviciul autorizare corp control comercial, d-na. Mihaela Siretean - șef Birou finanțare învățământ preuniversitar, d-na. Sofian Mirela - consilier Birou buget.

Din partea mass-media participă reprezentanți ai presei scrise și ai televiziunilor locale.

Dl. Milici - solicită ca reprezentanții ALDE care sunt in număr de 3 in Consiliul Local să fie așezați la masa de ședință unul lângă celălalt și nu față in față așa cum sunt dispuse locurile in acest moment

Dl. Harșovschi -precizează că a luat act de această solicitare urmând ca după această ședință liderii de grup să se intâlneasca și funcție de decizia majorității să se ia o decizie.

Precizează că dispunerea actuală la masa de ședințe a fost făcută in urma consultărilor cu liderii grupurilor PSD și PNL.

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă ordinea de zi a ședinței și o supune la vot:

 • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului

Suceava ce a avut loc in data de 26 mai 2016

 • 2. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru

anul 2016-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 3. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului instituțiilor publice si activitatilor

finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2016-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 4. Proiect de hotarare privind desemnarea comisiei de evaluare si selecție a proiectelor

depuse in vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabila din fonduri publice-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 5. Proiect de hotarare privind stabilirea numărului si nominalizarea unor consilieri locali din

cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava in Adunarea Generala a Acționarilor la SC „ACET „SA Suceava inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 6. Proiect de hotarare privind stabilirea numărului si nominalizarea unor consilieri locali din

cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava in Adunarea Generala a Acționarilor la SC „Transport Public Local „ SA Suceava inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 7. Proiect de hotarare privind reluarea procedurii si modificării comisiei pentru selectarea

candidatilor pentru Consiliul de Administrație al SC Transport Public Local SA-initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi

 • 8. Proiect de ho tarare privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului

Suceava in Consiliilor pentru evaluarea si asigurarea calitatii educației constituite in cadrul unităților de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 9. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului

Suceava in cadrul Comisiilor de administrație ale unităților de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Suceava si Palatului Copiilor Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 10. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru procedurile de atribuire a copiilor conforme pentru transportul in ffcgim de taxi si in regim de mchirierc-initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi

 • 11. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Suceava , județul Suceava , in Adunarea Generala a Asociației Județene pentru Apa si Canalizare Suceava ( AJAC Suceava ) si imputemicirea acestuia sa voteze pentru alegerea Președintelui si a Consiliului director al AJAC Suceava , precum si pentru adoptarea si semnarea Actelor adiționale de modificare a Actului constitutiv si a Statutului AJAC Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 12. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Suceava in Adunarea Generala a “ Asociației de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deșeurilor in Județul Suceava “ si imputemicirea acestuia sa voteze pentru alegerea Președintelui si a Consiliului director al “Asociației de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deșeurilor in Județul Suceava “ precum si pentru adoptarea si semnarea Actelor adiționale de modificare a Actului constitutiv si a Statutului “ Asociației de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deșeurilor in Județul Suceava “-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 13. Proiect de hotarare privind intenția de dobândire a unor bunuri si efectuarea unui raport de evaluare-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 14. Diverse

VOT-DA-22 voturi

Se supune la vot ordinea de zi suplimentară.

1. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei locale de ordine publica la nivelul municipiului Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

VOT-Da-21 voturi

Abț-1 vot

Punctull. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava ce a avut loc in data de 26 mai 2016

Se supune la vot punctul 1.

VOT-22 voturi

Punctul 2. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016-initiator Primarul municipiului Suceava

DI. Primar-sunt doua solicitări din partea Colegiului tehnic de Industrie Alimentară si Grădiniței cu Program Normal din Obcini pentru acordarea unor sume in cadrul unui Program de ajutorare a copiilor defavorizați. Pentru pregătirea Proiectelor cu finanțare europeană se propune suplimentarea programului dezvoltare regionala și socială cu suma 1.140.000 lei . Primăria are in dezbatere publică strategia integrată de dezvoltare urbană care va fi aprobată in perioada următoare , astăzi ( 30 iunie 2016 )fhnd ultima zi de dezbatere publică a acestei strategii. In aceasta strategie sunt prinse și proiectele la care a domnia sa a făcut referire si precizează că se dorește Întocmirea documentațiilor cat mai repede . Pentru proiectul de la Curtea Domnească studiul de fezabilitate este deja intocmit și dacă va fi realizat și până pe data de 25 august dată la care se va putea depune și proiectul si se va indeplini un număr de 75 de puncte ( din simularea făcută se vor indeplini acest număr de puncte ) . Propune suma de 150.000 lei pentru reabilitarea acestui obiectiv , o suma de 150.000 lei pentru reabilitarea Termica clădirea municipiului , construirea unei grădinițe in cartierul Obcini pe locul fostei stații de transformare de la TPS , 240.000 lei pentru reabilitare locuințe sociale ( precizează că sunt multe grădinițe care trebuie reabilitate , in primul rând blocul de Aleea Dumbrăvii care este intr-o stare deplorabilă) .Se intenționează și reabilitarea infrastructurii urbane și se va fi prezentată in Consiliul Local lista cu cele 40 de străzi care sunt propuse pentru asfaltare . A apărut un prim proiect care depășește suma de 100.000 euro pentru asociația de proprietari de pe strada Vasile Bumbac . Precizează că săptămâna viitoare va participa la un forum al administrației publice locale la București unde intenționeză să ridice problema diminuării contribuției cetățenilor macar cu 10 procente pe care le va suporta primăria . Din păcate și in mandatul trecut s-au pierdut bani pentru astfel de proiecte pentru că cetățenii nu au posibilități financiare și remarcă faptul că este o șansă unică ca 75 % sa fie suportat de Uniunea Europenă .

In calitate de inițiator al acestui proiect și ca urmare a contului de execuție bugetară primită de la Trezoreria Mun. Suceava propune rectificare in plus a bugetului local cu suma de 84.800 lei din incasări la impozite și taxe locale , 2600 lei din vânzare locuințe din fondul de stat , 128.900 lei din vânzarea unor bunuri din domeniul privat. Se intenționează ca acești bani să fie distribuiți astfel : 330.000 lei pentru Liceul cu program sportiv , sumă necesară pentru renovarea sălii de sport . Având in vedere faptul că exista o presiune din partea celor de la echipa de handbal care speră să joace in liga națională este neaparată nevoie de o sală in care să-și poata desfășură activitatea sportivă . Din suma de 330.000 lei, 280.000 lei Înlocuirea suprafeței de joc cauciucate și 50.000 lei pentru reparații la tavan.Suma de 216.300 lei va fi asigurată din rectificarea in plus a veniturilor , iar 113.700 lei din rectificarea in minus din cadrul Fondului de rezervă.

S-a aprobat un contract de parteneriat cu cei de la lulius Mall prin care aceștia au virat municipiului conform contractului suma de 50.000 lei care s-a dus pe cheltuieli.

Toate comisiile au avizat favorabil proietul de hotărâre.

Dl. Brădățan -mulțumește d-lui primar pentru faptul că a preluat din proiectele tuturor celor care au participat in campania electorală , pentru ca grădinița din Obcini și locația ei a fost un proiect susținut de reprezentanții PSD și consideră că așa trebuie sa funcționeze Consiliul Local in continuare , să folosească ideile bune pentru bunăstarea cetățenilor.

Dl. Harșovschi -ii mulțumește d-lui Brădățan pentru preluarea ideii cu grădinița din Obcini , amintind ca in urmă cu un an și jumătate de zile PNL a inceput să discute despre gasirea unei soluții cu privire la acest proiect.

Dl. Mocanu -in urmă cu un an și jumătate se dicuta despre agenția de mediu ca posibilă soluție pentru aceasta grădiniță.Il intreabă pe dl. primar ce se intâmplă cu diminuările de fonduri de la vehiculele electrice și de la iluminatul public .

Dl. Primar-astăzi a fost semnat raportul la licitația pentru iluminatul public , unde rămân 4.400 lei care vor fi folosiți in altă parte , iar in ceea ce privește proiectul cu autovehiculele electrice incă nu este definitivată o licitație din cauza faptului că s-au modificat procedurile pentru licitațiile de aciziții publice . Din estimările făcute nu se vor folosi toți banii in acest an.In situația in care aceste proiecte vor merge bine resursele pentru acestea vor fi reântregite până la sfârșitul anului.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 3. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2016-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar - precizează că este o solicitare care vine din partea Colegiului de Informatică “ Spiru Haret “ pentru rectificarea în plus cu suma de 46.700 lei atât la venituri cât și la cheltuieli

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-DA-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 4. Proiect de hotarare privind desemnarea comisiei de evaluare si selecție a proiectelor depuse in vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabila din fonduri publice-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

DL Harșovschi-propunerile pentru completarea acestei comisii sunt : Doroftei Ovidiu, Arămescu Adrian, Grosar Cornel și Milici Ovidiu.

DL Roibu -consideră că desemnarea viceprimarilor ca făcând deja parte din acest proiect ar fi trebuit discutată in Consiliul Local pentru ca la fel s-a procedat și in anul 2012.

DL Harșovschi -inițiatorul are posibilitatea să facă propuneri și a lasat pentru completare in Consiliul Local 4 locuri, iar prin amendament se poate modifica orice. II intreabă pe dl. Roibu daca are o propunere concretă .

DL Roibu -menționeză că nu are nicio propunere.

DL Secretar -domnii viceprimari Harșovschi și Andronache pot fi propuși atât in calitate de consilieri cât și de viceprimari. In aceasta situație sunt propuși in calitate de viceprimari.

Se supun la vot secret consilierii locali propuși.

Se supune la vot nominalizarea d-lui Doroftei Ovidiu.

VOT-DA-19 voturi

Nu-3 voturi

Se supune la vot nominalizarea d-lui Arămescu Adrian

VOT-Da-18 voturi

Nu-3 voturi

Abț-1 vot

Se supune la vot nominalizarea d-lui Grosar Alexandru Cornel.

VOT-Da-21 voturi

Nu-1 vot

Se supune la vot nominalizarea d-lui Milici Ovidiu

VOT-Da-13 voturi

Nu-5 voturi

Abț-4 voturi

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu reprezentanții comisiei votată mai sus

VOT-Da-21 voturi

Nu-1 vot

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 5. Proiect de hotarare privind stabilirea numărului si nominalizarea unor consilieri locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava in Adunarea Generala a Acționarilor la SC „ACET „SA Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Harșovschi - propune un număr de 7 consilieri locali desemnați din partea Consiliul Local.

Pentru că nu mai sunt alte propuneri privind numărul de persoane se supune la vot propunerea d-lui viceprimar Harșovschi, respectiv cea de 7 persoane.

VOT-Da-22 voturi

Dl.Harșovschi -precizează ca va face propuneri pentru mai mult de 7 persoane , ca urmare a discuțiilor care au avut loc cu gupuri de consilieri, unde mai multe persoane și-au exprimat obțiunea de a fi membri iar votul va decide care va rămâne.

Propunerile sunt :Doroftei Ovidiu, Flutur Alexa Mihai, Arămescu Adrian, Prorociuc Daniel, Ungurian Daniel, Munteanu Constantin , Grosar Alexandru Cornel, Girigan Eugen si Bejinaru Mitică.

Dl. Grosar dorește să se retragă.

Dl. Harșovschi -precizează că o sarcina a Consiliului Local trebuie dusă la indeplinire.

Va fi votat fiecare consilier local in parte prin vot secret.

Se supune la vot desemnarea d-lui Doroftei Ovidiu in AGA la SC ACET SA

VOT-Da-17 voturi

Nu-3 voturi

Abț-2 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Flutur Alexa Mihai in AGA la SC ACET SA

VOT-Da-16 voturi

Nu-3 voturi

Abț-3 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Arămescu Adrian in AGA la SC ACET SA

VOT-Da-16 voturi

Nu-4 voturi

Abț-2 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Prorociuc Daniel in AGA la SC ACET SA

VOT-Dâ-17 voturi

Nu-4 voturi

Abț-1 vot

Se supune la vot desemnarea d-lui Ungurian Daniel in AGA la SC ACET SA VOT-Da-16 voturi

Nu-5 voturi

Abț-1 vot

Se supune la vot desemnarea d-lui Munteanu Constantin in AGA la SC ACET SA VOT-Da-17 voturi

Nu-4 voturi

Abț-1 vot

Se supune la vot desemnarea d-lui Grosar Alexandru Cornel in AGA La SC ACET SA

VOT-Da-19 voturi

Nu-2 voturi

Abț-1 vot

Se supune la vot desemnarea d-lui Girigan Eugen in AGA La SC ACET SA VOT-Da-lO voturi

Nu-5 voturi

Abț-7 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Bejinaru Mitică in AGA La SC ACET SA

VOT-Da-7 voturi

Nu-8 voturi Abț-7 voturi Domnii consilieri Girigan Eugen și Bejinaru Mitică nu au obținut numărul necesar de voturi.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu reprezentanții care au intrunit numărul necesar de voturi, respecți d-nii Doroftei Ovidiu, Flutur Alexa Mihai, Arămescu Adrian, Prorociuc Daniel, Ungurian Daniel, Munteanu Constantin si Grosar Alexandru Cornel.

VOT-Da-18 voturi Nu-4 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 6. Proiect de hotarare privind stabilirea numărului si nominalizarea unor consilieri locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava in Adunarea Generala a Acționarilor Ia SC „Transport Public Local „ SA Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Harșovschi -propune ca numărul de consilieri care vor face parte din AGA la SC TPL SA să fie de 5 membri

Se supune la vot această propunere.

VOT -Da-20 voturi

Nu-2 voturi

Dl. Harșovschi propunerile ca și la proiectul anterior sunt mai multe (Doroftei Ovidiu, Crețu Silviu Cristinel,Munteanu Constantin , Bicsi Bogdan, Boberschi Cristian, Păduraru Andrei George și Roibu Marcel Dan, iar in urma votului se va decide care sunt cei 5 desemnați. Dl. Mocanu -dorește să mai facă o propunere și in acest sens il nominalizează pe dl. Bejinaru Mitică.

Dl. Roibu-solicită ca dl. Bejinaru Mitică să fie propus in locul domniei sale

Dl. Harșovschi -precizează nu poate fi propusă o persoană in locul alteia iar dl. Bejinaru rămâne ca și propunere așa cum rămâne și dl. Roibu.

Se supune la vot desemnarea d-lui Doroftei Ovidiu in AGA la SC TPL SA

VOT-Da-15 voturi

Nu-5 voturi

Abț-2 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Crețu Silviu Cristinel in AGA la SC TPL SA VOT-Da-16 voturi

Nu-6 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Munteanu Constantin in AGA la SC TPL SA VOT-Da-16 voturi

Nu-4 voturi

Abț-2 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Bicsi Bogdan in AGA la SC TPL SA VOT-Da-15 voturi

Nu-5 voturi

Abț-2 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Boberschi Cristian in AGA la SC TPL SA

VOT-Da-12 voturi Nu-4 voturi Abț-6 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Pădurarii Andrei George in AGA la SC TPL SA VOT-Da-2 voturi

Nu-8 voturi

Abț-12 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Roibu Marcel Dan in AGA la SC TPL SA

VOT-Da-2 voturi

Nu-12 voturi

Abț-8 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Bejinaru Mitică in AGA la SC TPL SA

VOT-Da-9 voturi

Nu-7 voturi

Abț-6 voturi

Domnii consilieri locali Păduraru Andrei George , Roibu Marcel Dan și Bejinaru Mitică nu au intrunit numărul necesar de voturi.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu cei 5 repezentanți care au intrunit numărul necesar de voturi, respectiv domnii Doroftei Ovidiu, Crețu Silviu Cristinel, Munteanu Constantin, Bicsi Bogdan și Boberschi Cristian .

VOT -Da-19 voturi Nu-3 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 7.Proiect de hotarare privind reluarea procedurii si modificării comisiei pentru selectarea candidatilor pentru Consiliul de Administrație al SC Transport Public Local SA-initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

DL Harșovschi propune ca din acestă comisie să facă parte domnii consilieri locali Ungurian Daniel și Flutur Alexa Mihai.

Intucât nu mai sunt se supune la vot secret cele doua nominalizări.

Se supune la vot desemnarea in comisie a d-lui Ungurian Daniel.

VOT-Da-17 voturi

Nu-3 voturi

Abț-2 voturi

Se supune la vot desemnarea in comisie a d-lui Flutur Alexa Mihai.

VOT-Da-17 voturi

Nu-3 voturi

Abț-2 voturi

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu cei doi reprezentanți votați mai sus.

VOT-Da-19 voturi

Nu-3 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 8. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanților Consiliul

Local al municipiului Suceava in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii educației constituite in cadrul unităților de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre .

Propunerile sunt:

 • - la Grădinița cu Program Prelugit “Guliver”-dl. Cemescu Marius

-la Grădinița cu Program Prelugit “Așchiuță “-dl. Girigan Eugen

 • - la Grădinița cu Program Prelugit “Prichindel”-dl. Unguri an Daniel

_ -la Grădinița cu Program Prelugit “l-2-3”-dl. Roibu Marcel Dan

-la Grădinița cu Program Normal “Obcini”-dl. Ungurian Daniel

-la Grădinița cu Program Normal “ Țăndărică”-dl. Crețu Silviu Cristinel

-la Școala Gimnazială nr. 1-d-na Cocriș Doinița Nela

-la Școala Gimnazială nr.3-dl. Munteanu Constantin

-la Școala Gimnazială nr.4-dl. Bejinaru Mitică

-la Școala Gimnazială “Jean Bart “-dl. Mocanu Vasile                                 *

-la Școala Gimnazială nr.6-dl. Milici Ovidiu

-la Școala Gimnazială ”Grigore Ghica Voievod”-dl. Flutur Alexa Mihai

-la Școala Gimnazială nr.8 -dl. Păduraru Andrei George

-la Școala Gimnazială “Ion Creangă”-dl. Doroftei Ovidiu

-la Școala Gimnazială nr. 10-d-na Zarojanu Angela

-la Școala Gimnazială “ Miron Costin “-dl. Boberschi Cristian

 • - la Colegiun Național “Ștefan cel Mare ”-dl. Doroftei Ovidiu

-la Seminarul Teologic Liceal Ortodox “Mitropolitul Dosoftei”-Flutur Alexa Mihai

-la Colegiu Național “Petru Rareș”-Doroftei Ovidiu

-la Colegiu Național “Mihai Eminescu”-Cemescu Petru Marius

-la Colegiu Național de Informatică “Spira Haret”-Irimie Cristian

-la Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu”-Zarojanu Angela

-la Liceul cu Program Sportiv Suceava-Prorociuc Daniel

-la Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir”-Bejinara Mitică

-la Colegiul Tehnic “Al. loan Cuza “-dl. Arămescu Adrian

-la Colegiul Tehnic “Petru Mușat”-dl. Arămescu Adrian

-la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară-dl. Brădățan Tiberius Marius

-la Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu”-dl. Grosar Alexandru Cornel

-la Școala Postliceala Sanitară-dl. Flutur Alexa Mihai

Se supune la vot nominalizarea d-lui Cernescu Petru Marius in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educației constituita in cadrul Grădiniței cu Program Prelugit “Guliver”

VOT-Da-15 voturi

Nu-4 voturi

Abț-3 voturi

Se supune la vot nominalizarea d-lui Girigan Eugen in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educației constituita in cadrul Grădiniței cu Program Prelugit “Așchiuță “-

VOT-Da-20 voturi

Nu-2 voturi

Se supune la vot nominalizarea d-lui Ungurian Daniel in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educației constituita in cadrul Grădiniței cu Program Prelugit “Prichindel”-

VOT-Da-21 voturi

Nu-1 vot

Se supune la vot nominalizarea d-lui Roibu Marcel Dan in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educației constituita in cadrul Grădiniței cu Program Prelugit “1-2-3”

VOT-Da-20 voturi

Nu-2 voturi

Se supune la vot nominalizarea d-lui Ungurian Daniel in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educației constituita in cadrul Grădiniței cu Program Normal “Obcini”

VOT-Da-21 voturi

Nu-1 vot

Se supune la vot nominalizarea d-lui Crețu Silviu Cristinel in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educației constituita in cadrul Grădinița cu Program Normal “ Țăndărică”

VOT-Da-21 voturi

Nu-1 vot

Se supune la vot nominalizarea d-lui Cocriș Doinița Nela in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educației constituita in cadrul Școlii Gimnaziale nr.l

VOT-Da-21 voturi

Nu-1 vot

Se supune la vot nominalizarea d-lui Munteanu Constantin in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educației constituita in cadrul Școlii Gimnaziale nr.3

VOT-Da-21 voturi

Abț-1 vot

Se supune la vot nominalizarea d-lui Bejinaru Mitică in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educației constituita in cadrul Școlii Gimnaziale nr.4

VOT-Da-21 voturi

Abț-1 vot

Se supune la vot nominalizarea d-lui Mocanii Vasile in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educației constituita in cadrul Școlii Gimnaziale “Jean Bart “

VOT-Da-21 voturi

Nu-1 vot

Se supune la vot nominalizarea d-lui Mitici Ovidiu in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educației constituita in cadrul Școlii Gimnaziale nr.6

VOT-Da-18 voturi

Nu-2 voturi

Abț-2 voturi

Se supune la vot nominalizarea d-lui Flutur Alexa Mihai in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educației constituita in cadrul Școala Gimnazială ”Grigore Ghica Voievod”

VOT-Da-22 voturi

Se supune la vot nominalizarea d-lui Păduraru Andrei George in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educației constituita in cadrul Școlii Gimnaziale nr.8

Abț-2 voturi

Se supune la vot nominalizarea d-lui Doroftei Ovidiu in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educației constituita in cadrul Școlii Gimnaziale ‘Ion Creangă”

VOT-Da-20 voturi

Nu-2 voturi

Se supune la vot nominalizarea d-lui Zarojanu Angela in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educației constituita in cadrul Școlii Gimnaziale nr.10

VOT-Da21 voturi

Nu-1 vot

Se supune la vot nominalizarea d-lui Boberschi Cristian in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educației constituita in cadrul Școlii GimnazialeMiron Costin “

VOT-Da-22 voturi

Se supune la vot nominalizarea d-lui Doroftei Ovidiu in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educației constituita in cadrul Colegiului Național “Ștefan cel Mare”

VOT-Da-19 voturi

Abț-3 voturi

Se supune la vot nominalizarea d-lui Flutur Alexa Mihai in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educației constituita in cadrul Seminarului Teologic Liceal Ortodox “Mitropolitul Dosoftei”

VOT-Da-20 voturi

Nu-2 voturi

Se supune la vot nominalizarea d-lui Doroftei Ovidiu in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educației constituita in cadrul Colegiului Național “Petru Rareș”

VOT-Da-18 voturi

Nu-2 voturi

Abț-2 voturi

Se supune la vot nominalizarea d-lui Cernescu Petru Marius in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educației constituita in cadrul Colegiului Național “Mihai Eminescu”

VOT-Da-16 voturi

Nu-2 voturi

Abț-4 voturi

Se supune la vot nominalizarea d-lui Irimie Cristian in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educației constituita in cadrul Colegiului Național de Informatică “Spiru Haret”

VOT-Da-19 voturi

Nu-1 vot

Abț-2 voturi

Se supune la vot nominalizarea d-lui Zarojanu Angela in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educației constituita in cadrul Colegiului de Artă “Ciprian Porumbescu”

VOT-Da-21 voturi

Nu-1 vot

Se supune la vot nominalizarea d-lui Prorociuc Daniel in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educației constituita in cadrul Liceului cu Program Sportiv Suceava

VOT-Da-21 voturi

Ab-1 vot

Se supune la vot nominalizarea d-lui Bejinaru Mitica in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educației constituita in cadrul Colegiului Economic “Dimitrie Cantemir

VOT-Da-20 voturi

Abt-2 voturi

Se supune la vot nominalizarea d-lui Aramescu Adrian in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educației constituita in cadrul Colegiului Tehnic “Al. loan Cuza “

VOT-Da-18 voturi

Nu-2 voturi

Abt-2 voturi

Se supune la vot nominalizarea d-lui Aramescu Adrian in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educației constituita in Colegiul Tehnic “Petru Mușat”

VOT-Da-19 voturi

Nu-2 voturi

Abt-1 vot

Se supune la vot nominalizarea d-lui Bradatean Tiberius Marius in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educației constituita in Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară

VOT-Da-21 voturi

Abț-1 vot

Se supune la vot nominalizarea d-lui Grosar Alexandru Cornel in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educației constituita in Colegiul Tehnic “Samuil Isopcscu”

VOT-Da-22 voturi

Se supune la vot nominalizarea d-lui Flutur Alexa Mihai in comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii educației constituita la Școala Postliceală Sanitară

VOT-Da-22 voturi

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu nominalizările votate mai sus.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 9.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Suceava in cadrul Comisiilor de administrație ale unităților de invatamant

preuniversitar de stat din municipiul Suceava si Palatului Copiilor Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Propunerile sunt:

la Grădinița cu Program Prelugit “Guliver”

-dl. Cernescu Petru Marius

-dl. Brădățan Tiberius Marius

-la Grădinița cu Program Prelugit “Așchiuță “

-d-na Zarojanu Angela

-dl. Girigan Eugen

 • - -la Grădinița cu Program Normal “Obcini”-

—d-na Zarojanu Angela

-dl.Ungurian Daniel

 • — la Grădinița cu Program Prelugit “Prichindel”

-dl. Flutur Alexa Mihai

-dl. Roibu Marcel Dan

-la Grădinița cu Program Prelugit “1-2-3”

-dl. Crețu Silviu Cristinel

-dl. Păduraru Andrei George

-la Grădinița cu Program Normal “ Țăndărică”

-dl. Cernescu Petru Marius

-dl. Munteanu Constantin

-la Școala Gimnazială nr.l

-d-na Cocriș Doinița Nela

-dl. Bicsi Bogdan

-la Școala Gimnazială nr.3

-dl. Munteanu Constantin

-dl. Flutur Alexa Mihai

-dl.Milici Ovidiu

-la Școala Gimnazială nr.4

-dl. Grosar Alexandru Cornel

-dl. Girigan Eugen

-la Școala Gimnazială “Jean Bart “

-dl. Mocanu Vasile

-dl. Bejinaru Mitică

-la Școala Gimnazială nr.6

-dl. Arămescu Adrian

-la Școala Gimnazială ”Grigore Ghica Voievod”

-dl. Girigan Eugen

-dl. Flutur Alexa Mihai

-la Școala Gimnazială nr.8

-d-na Cocriș Doinița Nela

-d-na Crețu Silviu Cristinel

-la Școala Gimnazială “Ion Creangă”

-dl. Boberschi Cristian

-dl. Prorociuc Daniel

-dl. Doroftei Ovidiu

-la Școala Gimnazială nr.10

-dl.Grosar Alexandru Cornel

-d-na Zarojanu Angela

-la Școala Gimnazială “ Miron Costin “

-dl. Bejinaru Mitică

-dl. Boberschi Cristian

-dl.Arămescu Adrian

la Colegiul Tehnic “Al. loan Cuza “

-dl. Arămescu Adrian

-dl. Boberschi Mitică

-la Colegiul Tehnic “Petru Mușat”

-dl. Arămescu Adrian

-dl.Grosar Alexandru Cornel

-la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară

-dl. Grosar Alexandru Cornel

-dl. Ungurian Daniel

-dl. Cernescu Petru Marius

-la Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu”

-dl. Arămescu Adrian

-dl. Milici Ovidiu

-la Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir”

-dl.Brădățan Tiberius Marius

-dl. Bicsi Bogdan

-dl. Roibu Marcel Dan

-la Colegiu Național de Informatică “Spiru Haret”

-dl. Irimie Cristian Anton

-dl.Milici Ovidiu

-la Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu”

-dl. Grosar Alexandru Cornel

-d-na Zarojanu Angela

-la Liceul cu Program Sportiv Suceava

-dl. Arămescu Adrian

-dl. Prorociuc Daniel

-la Colegiu Național “Petru Rareș”

-dl. Mocanu Vasile

-dl. Munteanu Constantin

-dl. Crețu Silviu Cristinel

- la Colegiun Național “Ștefan cel Mare ”

-dl. Doroftei Ovidiu

-d-na Zarojanu Angela

-la Colegiul Național “Mihai Eminescu”

-dl. Boberschi Cristian

-dl.Bicsi Bogdan

-dl. Prorociuc Daniel

la Seminarul Teologic Liceal Ortodox “Mitropolitul Dosoftei”

-dl. Flutur Alexa Mihai

-dl. Mocanu Vasile

-la Școala Postliceala Sanitară

-dl. Brădățan Tiberius Marius

-dl.Munteanu Constantin

-dl.Arămescu Adrian

-la Palatul Copiilor Suceava

-dl. Doroftei Ovidiu

Dl. Milici propune ca din Consiliul de Administrație de la Școala generală nr. 10 să facă parte și dl. Roibu Marcel Dan

Se va supune la vot fiecare propunere in parte si va fi votata prin vot secret.

Pentru Grădinița cu program prelungit “Guliver “

Se supune la vot desemnarea d-lui Cemescu Petru Marius

VOT Da-19 voturi

Nu-1 vot

Abț-2 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Brădățan Tiberius Marius

VOT-Da- 20 voturi

Nu-1 vot

Abț-1 vot

Pentru Grădinița cu Program Prelungit “Așchiuță”

Se supune la vot desemnarea d-nei Zarojanu Angela

VOT-Da-20 voturi

Nu-1 vot

Abț-1 vot

Se supune la vot desemnarea d-lui Girigan Eugen

VOT-Da-20 voturi

Nu-1 vot

Abț-1 vot

Pentru Grănița cu program normal “Obcini”

Se supune la vot desemnarea d-lui Ungurian Daniel

VOT-Da-21 voturi Abț-1 vot

Se supune la vot desemnarea d-nei Zarojanu Angela

VOT-Da-21 voturi Nu-1 vot

Pentru Grădinița cu program prelungit “Prichindel “

Se supune la vot desemnarea d-lui Flutur Alexa Mihai

VOT-Da-21 voturi Nu-1 vot

Se supune la vot desemnarea d-lui Roibu Marcel Dan

VOT-Da-18 voturi Nu-2 voturi Abț-2 voturi

Pentru Grădinița cu program prelungit “1-2-3”

Se supune la vot desemnarea d-lui Crețu Silviu Cristinel

VOT-Da-22 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Păduraru George Andrei VOT-Da-21 voturi

Nu-1 vot Abț-1 vot

Pentru Grădinița cu program normal “Țăndărică “

Se supune la vot desemnarea d-lui Cemescu Marius

VOT-Da-22 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Munteanu Constantin

VOT-Da-22 voturi

Pentru Școala Gimnazială nr.l

Se supune la vot desemnarea d-nei Cocriș Doinița Nela

VOT-Da-21 voturi Abț-1 vot

Se supune la vot desemnarea d-lui Bicsi Bogdan

Pentru Școala Gimnazială nr. 3

Se supune la vot desemnarea d-lui Munteanu Constantin

VOT-Da-21 voturi Abț-1 vot

Se supune la vot desemnarea d-lui Flutur Alexa Mihai

VOT-Da-21 voturi Abț-1 vot

Se supune la vot desemnarea d-lui Milici Ovidiu

VOT-Da-18 voturi Nu-4 voturi

Pentru Școala Gimnazială nr.4

Se supune la vot desemnarea d-lui Grosar Alexandru Cornel

VOT-Da-21 voturi Abț-1 vot

Se supune la vot desemnarea d-lui Girigan Eugen

VOT -Da-20 voturi

Abț-1 vot Nu-1 vot

Pentru Școala Gimnazială “Jean Bart”

Se supune la vot desemnarea d-lui Mocanu Vasile

VOT-Da-20 voturi Abț-2 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Bejinaru Mitică

VOT-Da-22 voturi

Pentru Școala Gimnazială nr.6

Se supune la vot desemnarea d-lui Arămescu Adrian

VOT-Da-18 voturi Nu-2 voturi Abț-2 voturi

Pentru Școala Gimnazială “Grigore Ghica Voievod ”

Se supune la vot desemnarea d-lui Girigan Eugen

VOT-Da-21 voturi Abț-1 vot

Se supune la vot desemnarea d-lui Flutur Alexa Mihai

VOT-Da-20 voturi

Abț-2 voturi

Pentru Școala Gimnazială nr.8

Se supune la vot desemnarea d-nei Cocriș Doinița Nela

VOT-Da-21 voturi

Abț-1 vot

Se supune la vot desemnarea d-lui Crețu Silviu Cristinel

VOT-Da-22 voturi

Pentru Școala Gimnazială “Ion Creangă”

Se supune la vot desemnarea d-lui Boberschi Cristian

VOT-Da-21 voturi

Nu-1 vot

Se supune la vot desemnarea d-lui Prorociuc Daniel

VOT-Da-21 voturi

Nu-1 vot

Se supune la vot desemnarea d-lui Doroftei Ovidiu

VOT-Da-22 voturi

Pentru Școala Gimnazială nr.10

Se supune la vot desemnarea d-lui Grosar Alexandru Cornel

VOT-Da-18 voturi

Nu-4 voturi

Se supune la vot desemnarea d-nei Zarojanu Angela

VOT-Da-15 voturi

Nu-2 voturi

Abț-5 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Roibu Marcel Dan

VOT-Da-11 voturi

Nu-7 voturi

Abț-4 voturi

Dl. Roibu Marcel Dan nu a intrunit numărul suficient de voturi pentru a face parte din Consiliul de Administrație de la Școala Gimnazială nr.10

Pentru Școala Gimnazială “Miron Costin”

Se supune la vot desemnarea d-lui Bejinaru Mitică

VOT-Da-21 voturi

Nu-1 vot

VOT-Da-20 voturi Nu-2 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Arămescu Adrian

VOT-Da-19 voturi Abț-3 voturi

Pentru Colegiul Tehinc “Alexandru loan Cuza”

Se supune la vot desemnarea d-lui Arămescu Adrian

VOT-Da-17 voturi Nu-3 voturi Abț-2 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Boberschi Cristian

VOT-Da-22 voturi

Pentru Colegiul Tehnic “Petru Mușat”

Se supune la vot desemnarea d-lui Arămescu Adrian

VOT-Da-18 voturi Nu-2 voturi Abț-2 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Gro sar Alexandru Cornel

VOT-Da- 22 voturi

Pentru Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară

Se supune la vot desemnarea d-lui Grosar Alexandru Cornel

VOT-Da-22 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Ungurian Daniel

VOT-Da-22 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Cemescu Marius

VOT-Da-19 voturi Nu-1 vot Abt-2 voturi

Pentru Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu”

Se supune la vot desemnarea d-lui Aramescu Adrian

VOT-Da-19 voturi

Abt-3 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Milici Ovidiu

VOT-Da-16 voturi

Nu-2 voturi

Abt-4 voturi

Pentru Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir”

Se supune la vot desemnarea d-lui Bradatean Tiberius Marius

VOT-Da-20 voturi

Abt-2 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Bicsi Bogdan

VOT-Da-20 voturi

Abt-2 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Roibu Marcel Dan

VOT-Da-17 voturi

Nu-3 voturi Abt-2 voturi

Pentru Colegiul National “Spiru Haret “

Se supune la vot desemnarea d-lui Irimie Cristian

VOT-Da-22 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Milici Ovidiu

VOT-Da-17 voturi

Nu-3 voturi

Abt-2 voturi

Pentru Colegiul de Arta “Ciprian Porumbescu”

Se supune la vot desemnarea d-lui Grosar Alexandru Cornel

VOT-Da- 22 voturi

Se supune la vot desemnarea d-nei Zarojanu Angela VOT-Da-20 voturi

Nu-2 voturi

Pentru Liceul cu Program Sportiv

Se supune la vot desemnarea d-lui Aramescu Adrian VOT-Da-19 voturi

Abt-3 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Prorocoic Daniel

VOT -Da-20 voturi

Nu-1 vot

Abt-1 vot

Pentru Colegiul National “Petru Rares”

Se supune la vot desemnarea d-lui Mocanu Vasile

VOT-Da-19 voturi

Nu-1 vot

Abt-2 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Munteanu Constantin

VOT-Da-22 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Cretu Silviu Cristinel

VOT-Da-22 voturi

Pentru Colegiul National “Ștefan cel Mare”

Se supune la vot desemnarea d-lui Doroftei Ovidiu

VOT-Da-20 voturi

Abt-2 voturi

Se supune la vot desemnarea d-nei Zarojanu Angela

VOT-Da-21 voturi

Abt-1 voturi

Pentru Colegiul National “Mihai Eminescu”

Se supune la vot desemnarea d-lui Boberschi Cristian

VOT-Da-22 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Bicsi Bogdan

VOT-Da-20 voturi

Abt-2 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Prorociuc Daniel

VOT-Da-20 voturi

Abt-2 voturi

Pentru Seminarul Teologic Liceal Ortodox “Mitropolitul Dosoftei “

Se supune la vot desemnarea d-lui Flutur Alexa Mihai

VOT- Da-21 voturi

Abț-1 vot

Se supune la vot desemnarea d-lui Mocanu Vasile

Abț-1 vot


Pentru Școala Postliceala Sanitară

Se supune la vot desemnarea d-lui Brădățean Tiberius Marius

VOT-Da-18 voturi

Abț-3 voturi

Nu-1 vot

Se supune la vot desemnarea d-lui Munteanu Constantin

VOT-Da-20 voturi

Abț-2 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Arămescu Adrian

VOT-Da-17 voturi

Abț-4 voturi

Pentru Palatul Copiilor

Se supune la vot desemnarea d-lui Doroftei Ovidiu

VOT-Da-20 voturi

Abț-2voturi

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu consilierii locali votați mai sus.

VOT-DA-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată

Punctul lO.Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de evaluare pentru procedurile de atribuire a copiilor conforme pentru transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere-initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre

DL Harșovschi -pe lângă persoanele desemnate deja în proiectul de hotărâre propune ca din comisie să mai facă parte dl. Doroftei Ovidiu, dl. Boberschi Cristian, dl.Andronache Marian, dl. Arămescu Adrian și dl. Ungurian Daniel.

Se supune la vot desemnarea d-lui Doroftei Ovidiu

VOT-Da-20 voturi

Abț-2 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Boberschi Cristian

VOT-Da-20 voturi

Abț-2 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Andronache Marian

VOT-Da-20 voturi

Abț-2 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Arămescu Adrian

VOT-Da-17 voturi Nu-1 vot Abț-4 voturi

SE supune la vot desemnarea d-lui Ungurian Daniel

VOT-Da-20 voturi

Abț-2 voturi

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu comisia votată mai sus

VOT-Da-20 voturi Abt-2 voturi

9

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul ll.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Suceava , județul Suceava , in Adunarea Generala a Asociației Județene pentru Apa si Canalizare Suceava ( AJAC Suceava ) si imputernicirea acestuia sa voteze pentru alegerea Președintelui si a Consiliului director al AJAC Suceava , precum si pentru adoptarea si semnarea Actelor adiționale de modificare a Actului constitutiv si a Statutului AJAC Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

DL Doroftei-având în vedere importanța participării in cadrul acestei asociații i domnia sa îl propune pe dl. Primar Ion Lungu

Se supune la vot această propunere

VOT-Da-21 voturi

Abț-1 vot

Se supune la vot proiectul de hotărîre cu numinalizarea votată mai sus.

VOT-Da-22 voturi

Hotărîrea a fost adoptată.

Punctul 12..Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Suceava in Adunarea Generala a “ Asociației de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deșeurilor in Județul Suceava “ si imputernicirea acestuia sa voteze pentru alegerea Președintelui si a Consiliului director al “Asociației de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deșeurilor in Județul Suceava “ precum si pentru adoptarea si semnarea Actelor adiționale de modificare a Actului constitutiv si a Statutului “ Asociației de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deșeurilor in Județul Suceava “-inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile aua vizat favorabil proiectul de hotărîre.

Dl. Doroftei- îl propune pe dl. Viceprimar Lucian Harșovschi Se supune la vot acesta propunere

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu nominalizarea votată mai sus.

VOT-Da- 22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 13.Proiect de hotarare privind intenția de dobândire a unor bunuri si efectuarea unui raport de evaluare-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar-prin proiectul de hotărîre prezentat , municipiul își expimă intenția de a dobîndi bunurile de la SC Termica SA , care sunt necesare în procesul de transport și distribuție a energiei termice . Consideră că aceste active sunt supraevaluate și ca atare precizează că este necesar întocmirea unui raport de evaluare ce va fi realizat de evaluatorul primăriei, care ulterior va fi supus votului Consiliului Local, urmînd ca apoi municipiul să facă o ofertă celor de la SC Termica SA

Domnia sa precizează că a aflat din presă despre o licitație ce urmează să aibă loc pe data de 5 iulie 2016 la ora 12.00.

Pe data de 22 iunie 2016 reprezentanții SC Termica SA au trimis o informare municipiului cu privire la acestă licitație.

Consideră că primăria trebuie sa-și apere șansele pentru un patrimoniu corect și bunurile necesare să fie cumpărate la un preț corect.

Intre timp și-a manifestat intenția de cumpăra exact acele bunuri care deservesc activitatea de transport a energie termice , o societate comercială din satul Tătărani comuna Bărcănști , jud. Prahova.

Solicită Consiliul Local să fie de acord cu acest proiect care in prealabil a fost discutat intr-o ședință informală, pentru ca acest patrimoniu de utilitate publică să poată reveni la primărie la un preț corect. In documentele pe care municipiu le deține de la data la care acest aceste bunuri au fost transferate de la Electrocentrale se precizează că municipalitatea poate cumpăra aceste bunuri la o valoare actualizată în contabilitate , acestă situație fiind acum mai complicată din cauză ca SC Termica SA a intrat in faliment.

Ca urmare a discuției avute cu membrii consiliului locali în ședința informală precum și a amendamentelor formulate de către cei de la PSD și care au fost incluse in proiectul de hotărâre domnia sa solicită aprobarea acestui proiect.

Comisia de servicii publice-discuții în plen, celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Girigan - regretă că nu a putut participa la dicuția informală și sesizează că în raportul de specialitate și in expunerea de motive a proiectului de hotărâre este invocată Legea nr. 51 care este din anul 2006 și nu din anul 2016 , așa cum eroare s-a trecut și solicită mai multă atenție la întocmirea acestor documente.

Domnia sa precizează că are o nelămurire în sensul că Legea nr. 215/2001 precizează clar că orice bun care deservește un serviciu public este bun de domeniul public și întreabă cum au ajuns aceste bunuri în proprietate privată a SC Termica SA

Dl. Primar-după cum se știe SC Termica Sa a fost transferată de la Electrocentrale și la momentul respectiv așa au fost prinse aceste bunuri în contabilitatea societății. SC Termica SA revendică terenurile și clădirile , dar o parte din acestea au fost prinse la municipiu, iar utilajele, producția de energie termică au fost prinse pe domeniul privat al societății ( CET Suceava ) , în anul 2002.

Dl. Girigan -nu înțelege de ce această eroare nu a fost îndreptată . Consideră că trebuie formulată o acțiune în justiție pentru recuperarea bunurilor din domeniul public care au fost înregistrate în patrimoniul unei societăți comerciale.

Pentru aceste bunuri care deservesc serviciul de transport și distribuție a energiei termice și care sunt înregistrate în patrimoniul SC Termica SA au fost deduse cheltuieli de amortizare

Dl. Primar-cu siguranță că mare parte dintre acestea sunt amortizate

DL Girigan -în această situație acestea ar trebuie să fie iară valoare în inventarul SC Termica SA

Dl. Secretar - societatea le vinde la licitație

DL Girigan-o unitate administrativ teritorială nu poate participa la o licitație de achiziționare a unor bunuri , aceasta dacă are nevoie de bunuri organizează în calitate de achizitor propria licitație

DL Secretar -prețul, participarea la licitație , sunt aprobate de către Consiliul Local

DL Primar-după întocmirea raportului de evaluare acesta va fi prezentat Consiliului Local și funcție de decizia acestuia

DL Girigan-consideră ca acest raport de evaluare nu este opozabil lichidatorului

DL Secretar-intenția d-lui primar este de a cumpăra aceste bunuri , urmând ca reprezentanții Consiliului Local să hotărască dacă aceste bunuri se vor cumpăra sau nu.

DL Girigan -în mandatul trecut a fost adoptată o hotărâre a Consiliului local pe această temă

DL Primar -precizează ca acea hotărâre a fost doar de principiu , pe când acum este demarată o procedură de licitație . Probabil că se va ajunge în instanță și atunci instanța ar putea invoca faptul că municipiul nu și-a exprimat intenția de a cumpăra aceste bunuri . O situație similară s-a întâlnit la Iași .Această hotărâre va da posibilitatea municipiului să aibă o bază de discuție pentru stabilirea valorii acestori bunuri dacă nu se va găsi o altă soluție legală , dar în același timp să ne exprimăm intenția de a cumpăra aceste bunuri.Aceasta evaluare este necesară pentru a avea o bază de negociere.

DL Girigan -consideră că singura acțiune pe care municipiul o poate face și care poate să fie favorabilă municipiului este atacarea actului administrativ prin care a fost introdus în patrimoniul SC Termica SA aceste bunuri care sunt de utilitate publică.

DL Primar-nu are nimic împotriva să se meargă în paralel cu aceste acțiuni dar trebuie să se țină cont că licitația este în data de 5 iulie 2016

DL Secretar-pentru bunurile de la SC Termica SA a existat un proces pe rol și pentru terenuri și pentru clădiri, iar în contractul întocmit la predarea acestor bunuri se stipulează clar că bunurile pot fi cumpărate la prețul de inventar actualizat.Raportul care se dorește a fi realizat poate preciza care este prețul acestora.

DL Girigan -întrabă dacă contractul de închiriere pentru aceste bunuri a fost semnat

DL Primar -a fost trmis de 3 luni de zile acest contract celor îndretățiți, dar nu a fost semnat și cu atât mai mult se vine cu această hotărâre prin care municipiu iși manifestă intenția de a cumpăra aceste bunuri

DL Girigan -consideră că in mod intenționat aceștia nu au semnat contractul , pentru a nu se putea realiza negociere directă cu primăria

DL Primar -primăria trebuie să-și apere șansele și este de acord să se meargă în paralel cu și cu propunerea d-lui Girigan

DL Girigan -întreabă dacă a fost achiziționat un caiet de sarcini pentru licitație

DL Primar-primăria nu va participa la licitație , ci va contesta licitația în baza acestei hotărâri a Consiliului Local . Se va depune în instanță ca printr-o ordonanță președențială să fie anulată licitația pe mai multe considerente . Terenul este al primăriei mun Suceava și o parte din clădiri sunt tot ale primăriei mun Suceava, precizând că procesul s-a judecat până la Curtea Supremă de justiție , remarcând că este meritul conducerii excutive a primăriei si a d-lui Secretar al municipiului dl. loan Ciutac .

DL Mocanu-consideră că această hotărâre nu face decât să acopere greșelile pe care executivul le-a făcut, întrucât de un an și jumătate se știa de starea de faliment și că primăria are nevoie de aceste active și ar fi trebuit ca municipiul să facă o ofertă . Consideră că se va plăti degeaba un alt evaluator pentru că nu va avea niciun efect întrucît din punct de vedere al opozabilității în procedurile la Legea falimentului acest raport de evaluare nu are niciun efect . Ar trebui ca valoarea contabilă a acestor bunuri să reprezinte oferta primăriei . Este puțin probabil ca pe o hotărâre a Consiliului Local care nu are opozabilitate la Legea falimentului să se obțină o hotărâre președențială și oricum consideră că această hotărâre este doar așa "‘ca executivul să zică că am făcut și noi ceva dar de fapt nu ajută cu nimic decât o descărcare de responsabilitate teoretică In situația în care aceștia vor merge mai departe cu licitația crede că este dreptul lor

pentru că ei trebuie să aplice legea în fața creditorilor . Consideră că ar fi o greșeală dacă nu s-ar prezenta niciun fel de oferă justificată de faptul că este activitate de interes public și de transferul de la Electrocentrale în patrimoniul municipiului .Capitalul social al acestui ofertant este de aceeași dimensiune ca al SC Thermonet SRL, dar dacă nu se sistează acest lucru din ceea ce a văzut domnia sa pe internet , este vorba despre aceeași firmă care a pus la pământ combinatul de la Călărași și alte obiective importante .

Dl. Primar - este deranjat de atitudinea d-lui Mocanu în legătură cu acest subiect mai ales ca dl. Mocanu a făcut parte din AGA de la SC Termica SA.

Consiliul Local trebuie să apere intersul municipalității și dacă această hotărâre va fi adoptată va fi făcută o informare de îndată la SC Termica SA, la lichidatorii și se va merge și în instanță.

I s-a părut suspect că a aflat din presă, considerând că este o palmă dată de cei de la SC Termica SA pe care municipiu i-a ținut pe salarii mari , lucru la care au contribuit și cei din AGA care s-au complăcut în această situație . Nu este normal ca despre această licitație să se afle din presă , ca cei de la SC Termica SA să trimită tot felul de somații .Ideal ar fi ca aceste bunuri să fie cumpărate la valoarea din contabilitate , dar din păcate apare problema de legislație , pentru că una este Legea falimentului și alta este Legea serviciilor publice . Consideră că hotărârea este binevenită , amintește că au fost convocate vreo douăzeci de ședințe extraordinare făcute pe această temă .La acest moment există niște supraevaluări făcute pe prima etapă de lichidatori judiciari și municipiul nu va participa la licitație . Aceștia lucrează cu Legea falimentului și dacă legea e clară consideră că municipiul trebuie să se bată pentru acest patrimoniu și în situația în care nu se va găsi altă soluție sa îl cumpărăm fie la prețul din contabilitate , fie la prețul de piață , dar să fie un preț corect nu cel care este astăzi și care este supraevaluat.

Cataloghează ca fiind amuzant că firma SC Woma Ecoserv Construct SRL din satul Tatarani comuna Bărcănești jud. Prahova dorește să achiziționeze exact bunurile necesare municipiului pentru funcționarea serviciului.

Dl. Arămescu -interesul municipiului este de a cumpăra conductele și “acolo sunt interese împotriva primăriei” și subliniază că rolul Consiliului Local este a reprezenta interesele cetățenilor municipiului Suceava

Se supune la vot proiectul de hotărâre

VOT-Da-12 voturi

Nu-1 vot

Abț-9 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

DL Primar-mulțumește pentru decizia luată și solicită ca această hotărâre să fie trimisă de îndată lichidatorilor judiciari, la adunarea creditorilor și să se deschidă și o acțiune în instanță prin care să se solicite anulare/suspendarea licitației

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ

Punctul l.Proiect de hotarare privind constituirea comisiei locale de ordine publica la nivelul municipiului Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Harșovschi -propune ca din această comisie să facă parte -Harșovschi Lucian, Andronache Marian și Bejinaru Mitică.

Se supune la vot aceste propuneri prin vot secret.

VOT-Da-19 voturi

Nu-3 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Andronache Marian

VOT-Da-18 voturi Nu-3 voturi Abț-1 vot

Se supune la vot desemnarea d-lui Bejinaru Mitică.

VOT-Da-18 voturi Nu-4 voturi

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu nominalizările votate mai sus.

VOT-Da-19 voturi Nu-2 voturi Abț-1 vot

Hotărârea a fost adoptată.

DIVERSE

Dl. Primar-este posibil să fie convocată o ședință extraordinară, funcție de ceea ce se va întâmpla pe data de 5 iulie 2016

Dl. Doroftei-solictă ca până la următoare ședință Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local să fie transmis spre studiu fiecărui consilier local

Dl. Harșovschi -solicită colegilor consilieri locali reprezentanți ai formațiunilor politice PSD, ALDE și PNL ca în momentul în care se poartă discuții și se stabilesc niște lucruri acestea să fie respectate . Așa cum dl. Primar a respectat și a preluat amendamentele opoziției și le-a inclus în proiectul de hotărâre ar fi fost normal ca acesta să fie votat nu să existe voturi împotrivă și abțineri. Iși exprimă speranța ca acea firmă să nu aibă și să nu depună suma de 12 milioane de lei reprezentând garanția și primăria să poată recupera acele bunuri.

Dl. Mocanu-consideră că nu este corect să fie respectate doar angajamentele care convin majorității

Dl. Harșovschi -menționează că au fost multe amendamente , 4 din partea dumneavoastră, de la președintele organizației municipale au venit 3 și toate acestea au fost supuse votului DL Milici -solicită incă o data reconfigurarea locurilor de la masa de ședință astfel încât cei trei consilieri ALDE să poată sta împreună.

împreună cu ceilalți doi colegi ai domniei sale solicită să fie stabilită o procedură lucrativă a convocării comisiilor de specialitate înainte de ședință. Consideră că nu este firesc ca intr-un interval de timp de 30 de minute să fie convocat la lucrările comisiei și să semneze raportul în necunoștință de cauză. în acest sens solicită ca președinții de comisii să găsescă o formulă acceptată de toți consilierii pentru a putea fi cât mai lucrativi și cât mai eficienți. Dl. Harșovschi -în ședința anterioară a fost stabilită doar componența comisiilor jar acum trebuia stabilit de comun acord președintele și secretarul comisiilor . De acum după stabilirea acestora, lucrurile vor trebui să funcționeze mai bine.

DL Milici -precizează că doar a dorit să tragă un semnal de alarmă și pe viitor iși dorește să nu se mai întâmple aceste lucruri pentru bunul mers a lucrărilor ședințelor comisiilor de specialitate.

Dl. Girigan -menționează că atunci când este vorba despre 350 miliarde lei nu există înțelegeri. Consilierii locali răspund material , contravențional și penal pentru fiecare greșeală și de aceea nu trebuie criticați pentru felul în care au votat. Fiecare votează așa cum consideră că trebuie să voteze cu conștiința și cu responsabilitatea pe care o are.

DL Harșovschi -subliniază că proiectul de hotărâre are ca obiect aprobarea unui raport de evaluare , nu cumpărarea unor bunuri

DL Primar -decizii trebuie luate de către Consiliul Local și se speră că acestea vor fi bune , amintind că multe dintre deciziile luate de către Consiliul Local au fost luate în unanimitate . Acest raport este important pentru că în situația în care cineva se va întreba de ce s-au cumpărat aeste bunuri cu un anumit preț, raportul de evaluare este cel care ne apără în această situație

DL Mocanu -menționează că întotdeauna puterea își asumă și uzufructul și riscurile . Nu înțelege de se dorește unanimitate atât timp cît există o majoritate în Consiliul Local și consideră că trebuie să existe discuții despre cum a votat fiecare.

DL Primar-la discuția informală care a avut loc pe acest subiect și atunci, aparent toată lumea a fost de acord in condițiile în care s-a formulat și un amendament care a fost acceptat și inclus în proiectul de hotărîre

Dl. Irimie -este surprins de aceste discuții și subliniază ca este clar că fiecare poate vota cum crede de cuviință. Pe parcursul ședinței au fost aduse mai multe critici la adresa proiectului, dar nicio soluție . Singura soluție care s-a propus este aceea de nu face , dar ce e de făcut pentru a rezolva această problemă nimeni nu a propus.O soluție ar fi să se vină și cu o altă propunere în afara celei propuse de dl. Primar și prin vot se va decide ce e mai bine.

DL Mocanu -intenția de cumpărare în procedura falimentului o reprezintă participarea la licitație și propunerea a fost de a se merge pe valoarea înscrisă la prețul din contabilitate DL Harșovschi -față de anul 2012 cînd s-a.facut împărțirea pe comisii, acum majoritatea o are opoziția in Consiliile de Administrație la unele școli

DL Prorociuc -ii urează d-lui Grosar Alexandru Cornel “La Mulți Ani” cu ocazia zilei de naștere a domniei sale

DL Harșovschi -aceeași urare îi transmite si dl. Harșovchi din partea Consiliului Local

DL Harșovschi, președintele de ședință , declară închise lucrările ședinței și mulțumește


SECRETAR'

JR. CIL


JNICIPIU CIO AN