Proces verbal din 28.07.2016

Proces verbal şedinţă din 28 iulie 2016

MUNICIPIUL SUCEAVA B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 www.primariasv.ro, prhnsv@primariasv.ro Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 28 IULIE 2016

Dl Viceprimar Harșovschi, președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava convocat în baza Dispoziției Primarului nr. 1.780/22.07.2016, pentru data de 28.07.2016, ora 14.00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava și informează că sunt prezenți 22 de consilieri locali din numărul total de 23 de consilieri în funcție. Lipsește dl. Ungurian.

La ședință participă: d-na. Violeta Bujorean - șef Serviciul acte administrative, relații publice, circulația și păstrarea documentelor, directorii: d-na. Elisabeta Văideanu, d-na. Cerasela Bejenar, dl. Viorel Horodenciuc, d-na. Xenia Vodă - șef Serviciul urbanism, d-na. Viorica Nicolescu - șef Serviciul fiscalitate persoane juridice, d-na. Mirela Sofian - șef Biroul buget și d-na. Mihaela Siretean - șef Biroul finanțare învățământ preuniveristar.

Din partea mass-media participă reprezentanți ai presei scrise și ai televiziunilor locale.

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă ordinea de zi a ședinței și o supune la vot:

 • 1.  Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 14.06.2016, 22.06.2016 și 30.06.2016;

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul II al anului 2016, pe cele două secțiuni: Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 3.  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016 -inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 4.  Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 5.  Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Muzeul Bucovinei Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 6.  Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Suceava în Consiliul administrativ al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 7.  Proiect de hotărâre privind scutirea de impozite în cazul monumentelor istorice - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Amenajare locuri dejoacă în municipiul Suceava” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Seră floricolă” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava - domeniul privat - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui bloc de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+4E+M, locuri de parcare și loc de joacă, pe teren proprietate privată în suprafață de 1.231 mp. — Solicitanți: Gontaru Andrei Gelu și Gontaru Daniela - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 13. Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr. 140 din 21.04.2016 privind acceptarea donației constând în două parcele de teren alăturate, în suprafață de 1.399 mp. și respectiv 647 mp. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 14. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației constând în o parcelă de teren în suprafață de 143 mp. situată în municipiul Suceava, B-dul. Sofia Vicoveanca fii. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 15. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Măgurei nr. 11, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 16. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, B-dul. George Enesou nr. 23, bl. G45 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 17. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unui teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, str. Mitropoliei, nr. 10 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 18. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, B-dul. George Enescu nr. 36 -inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 19. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Slătîoarei nr. 2C - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 20. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Dimitrie Onciul fii. -inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 21. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Traian Vuia nr. 2D -inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 22. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică cu strigare a unor spații medicale proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava str. Ștefan cel Mare nr. 78 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 23. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi în statul de funcții pentru instituția de spectacole „Teatrul municipal Matei Vișniec Suceava” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 24. Informarea privind activitatea desfășurată de Poliția Locală Suceava în trimestrul II 2016 înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 148/15.07.2016;

 • 25. Informarea Direcției de Asistență Socială - Serviciul protecție socială pe semestrul I înregistrată sub nr. 21.983/13.07.2016;

 • 26. Diverse.

VOT: DA-22

Ordinea de zi a fost aprobată.

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă ordinea de zi suplimentară a ședinței și o supune la vot:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Suceava, aprobat prin HCL nr. 70/18.03.2016 pentru anul 2016 - inițiator Primarul municipiului;

VOT: DA-22

Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată.

PUNCTUL 1 Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 14.06.2016, 22.06.2016 și 30.06.2016;

Se supun la vot procesele verbale:

VOT: DA-22

Procesele verbale au fost aprobate.

PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul II al anului 2016, pe cele două secțiuni: Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare - inițiator Primarul municipiului Suceava;

DI Viceprimar Harșovschi aduce la cunoștința Consiliului Local faptul că dl Primar este în concediu de odihnă iar domnia sa îl înlocuiește. Prezintă proiectul de hotărâre, este o formalitate care trebuie supusă aprobării Consiliului Local, astfel bugetul local are un grad de încasare de 37,49% din suma estimată a bugetului pe anul 2016, așa cum s-a făcut apel și în conerințele de presă sunt importante sume de încasat - de la persoane fizice pe anul curent 5,9 milioane de lei, iar dacă s-ar încasa și sumele restante s-ar ajunge Ia suma de 29.051.294 lei aproximativ 6 milioane de euro, sumă cu care s-ar putea face lucrări importante în municipiul Suceava. La persoane juridice este de încasat suma de 11.253.427 lei și un total de aproape 14 milioane de euro. Avem un deficit de 10,5 milioane de lei la jumătatea anului, cu speranța de redresare până la sfârșitul anului, însă face apel pentru colectarea și prin intermediul serviciilor de specialitate, însă și sucevenii trebuie să înțeleagă că investițiile în municipiul Suceava sunt realizate din banii lor.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Girigan apreciză că discutarea execuției bugetare nu este o formalitate ci una dintre cele mai importante acțiuni pe care Consiliul Local o poate face.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că acest proiect vine spre informarea consilierilor locali.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-22

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că în cadrul proiectului de rectifricare a bugetului local al municipiului Suceava, sunt mai multe modificări venite de la unitățile din subordinea municipalității, respectiv unitățile de învățământ.

Astfel, la venituri, Grădinița „Prichindel” a primit o sponsorizare de 45.000 lei și în cadrul secțiunii de funcționare rectificăm această sumă în plus.

La Școala „Grigore Ghica Voievod” cu acordul Inspectoatului Școlar Județean se adaugă o sumă de 30.000 lei chetuieli de personal care vin de la Grădinița cu Program Prelungit „Guliver”.

La Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară diminuăm art. 20.02 - Reparații curente cu suma de 310.000 lei care se duce în Secțiunea de dezvoltare.

Colegiul Național „Petru Rareș” diminuează art. 20,02 - Reparații curente cu suma de 30,000 Iei, care se duce în Secțiunea de dezvoltare.

La rectificări în plus, se alocă suma de 20.000 lei la Creșă la cheltuieli de întreținere, 20.000 lei pentru Colegiul Tehnic Samoil Isopescu la întreținere, la Colegiul „Alexandru loan Cuza” 20.000 lei - cheltuieli de întreținere, la Liceul Sportiv 20.000 lei - cheltuieli de întreținere, Școala Gimnazială nr. 4 primește suma de 50.000 lei - reparații, iar Colegiul Tehnic „Petru Mușat” - 20.000 lei - chetuieli de reparații.

Se diminuează bugetul de Ia Cantină cu suma de 6.000 lei, iar la rectificare în plus la secțiunea dezvoltare a valorii de achiziție a unei mașini.

în cadrul Secțiunii de dezvoltare sunt propuse următoarele rectificări, modificări în lista de investiții la Serviciul de prelucrare automată a datelor, la Grădinița cu Program Prelungit „Prichindel”, Grădinița cu Program Normal Obcini, Școala Gimnazială nr. 6 și Școala Gimnazială „Ion Creangă”. La Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, aceștia adaugă în lista de investiții o nouă poziție - consolidare și anvelopare clădiri, inclusiv proiect tehnic cu valoare de 384.000 lei, prin preluarea sumei de 310.000 lei din Secțiunea de funcționare și suma de 74.000 lei din diminuarea valorii altor proiecte.

La Colegiul Național „Petru Rareș” un proiect tehnic pentru corp laboratoare cu valoare de 30.000 lei prin preluarea sumei din Secțiunea de funcționare.

Aceste propuneri se fac în baza adreselor venite din partea școlilor.

Suplimentăm proiectul de la poziția 11 - Modernizare vestiare și gupuri sanitare Bazin înot și sala de sport Ia Școala Gimnazială nr. 3 cu suma de 60.000 lei.

La Direcția de Asistență Socială se dorește achiziționarea unui autoturism, s-a încercat prin programul „Rabla”, nu s-a reușit și se suplimentează valoarea cu 6.000 lei prin preluarea sumei de 3.000 lei din Secțiunea de funcționare.

Urmare a acestor rectificări ducem 80.000 lei în Fondul de rezervă la dispoziția autorităților locale.

în calitate de inițiator face o serie de modificări, motivat de faptul că au fost primite anumite sume de bani, apărute în Monitorul Oficial marți, suma anunțată de 8.371.650 lei, pentru retehnologizarea centralelor electrice și termice de termoficare, suma este dusă la rectificarea în plus. Avem sume primite din fondul de intervenție, 34.000 lei - art. 42.02.28 - lucrări ce trebuie tăcute în urma ploilor căzute în ultima perioadă, a fost o comisie împreună cu Prefectura Suceava, iar Municipiul Suceava a primit din suma totală alocată județului pentru situații de urgență suma de 34.000 lei, sumă dusă la Cheltuitei, la reparații străzi, în paragraful 84.02.03.03 - străzi, la 20,02 -reparații străzi. Rectificăm în plus, Ia Combustibili și energie, Cap. 81.02.50 - Alte cheltuieli privind combustibilii și energia - Lucrări noi, a alin. 71.01.01 „Construcții” - suma de 8.371.650 lei.

Se modifică Lista de investiții din cadrul Subcapitolului 81.02.50 b - Alte cheltuieli privind combustibilii și energia - Lucrări noi, prin suplimentarea poziției nr. 1, reabilitare rețele de termoficare și puncte termice cu suma de 8.371.650 lei.

Prin Nota de fundamentare din data de 25.07.2016 a Grădiniței „Așchiuță”, se solicită diminuarea poziției nr. 4 de la Grădinița „Așchiuță” cu 45.000 lei - amenajare loc de joacă și se introduce o poziție nouă „Amenajare loc dejoacă GPP nr. 6 Suceava” cu suma de 45.000 lei, fără a se modifica bugetul.

în vederea achiziționării documentației „Studiu de trafic Calea Unirii” se solicită suplimentarea poziție 29 - „Studiu de trafic pe Calea Unirii” cu valoarea de 23.000 lei, bani care se iau tot din acest capitol bugetar 70.02.50 - „Avize, acorduri, organizare licitații, expertize”. In urma modificărilor menționate în cadrul capitolului 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” bugetul nu se modifică.

Domnia sa îmnânează modificările menționate în calitate de inițiator pentru a fi anexate la mapa ședinței.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de turism - discuții în plen.

Dl Girigan consideră că suma destinată amenajării parcărilor nu trebuie diminuată motivat de faptul că lipsa parcărilor este o chestiune importantă în municipiul Suceava, ar putea fi realizate aproximativ 1.000 de locuri de parcare. Solicită ca bugetele unităților de învățământ subordonate să fie mai bine previzionate mai bine pentru a evita solicitările pentru astfel de rectificări ulterioare. Domnia sa precizează că dacă inițiatorul nu retrage proiectul sau nu acceptă menținerea poziției referitoare la amenajarea locurilor de parcare de reședință, consilierii PSD nu vor vota acest proiect de hotărâre.

DI Viceprimar Harșovschi precizează că se rectifică suma de 700.000 lei din Capitolul bugetar Parcări de reședință din suma totală de 1,7 milioane de lei, suma nu mai poate fi cheltuită în acest an, în momentul de față este în desfășurare o lucrare în zona Pieței Mici. Din această sumă 300.000 lei îi ducem la Cap. „Reparații străzi”, tot în acest domeniu, pentru că unele sunt lucrări de investiții, iar altele sunt lucrări de reparații. Referitor la rectificările solicitate de către conducerea școlilor, acestea se axează pe virările de sume între capitole bugetare în așa fel încât să nu se modifice bugetele școlilor.

Dl Grosar propune referitor la Nota de fundamentare a Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară menținerea poziției Dotări, deoarece dotările sunt necesare calității procesului de învățământ, să se păstreze această nouă poziție cu studiul de fezabilitate pentru consolidare și anvelopare clădire colegiu pentru că este necesară, și să ne gândim de două ori până la introducerea poziției, deocamdată să nu introducem consolidare și anvelopare proiect în valoare de 384.000 lei, tocmai pentru că încă nu se cunoaște valoarea lucrărilor de acolo, există niște pași, propune să se realizeze mai întâi studiul de fezabilitate, să punem niște bani pentru proiectul tehnic, dar să vedem ce spune proiectul tehnic ca și costuri. Consideră că nu trebuie eliminate dotările, și păstrate din documentație, studiu de fezabilitate o sumă pentru proiectul tehnic fără lucrări pentru că se va cunoaște ulterior la ce nivel se ridică.

Dl Viceprimar Harșovschi întreabă dacă dl Grosar este în Consiliul de administrație al Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară.

Dl Grosar precizează că face parte din Consiliul de Administrație dar nu a fost convocat când s-a discutat această problemă.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că a formulat aceste propuneri în baza Notei de fundamentare a conducerii Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară, solicită reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale școlilor să semnaleze diferitele situații care se ivesc.

Dl Girigan consideră că Primăria ar trebui să solicite unităților de învățământ ca Nota de fundamentare să fie însoțită de extras din procesul verbal.

Dl Grosar propune ca, motivat de faptul că nu a fost convocat de conducerea Colegiului această propunere să fie amânată.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că solicitarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară este asumată prin semnătură, ca fiecare unitate de învățământ, pe viitor, se vor face rectificări dacă în cadrul Consiliilor de Administrație vor fi constatate asemenea situații. Atrage atenția unităților de învățământ că astfel de propuneri se fac cu consultarea Consiliilor de Administrație.

Dl Roibu susține cele menționate de dl. Grosar și precizează că în urma unui mandat de 4 ani a constatat faptul că la nivelul conducerii școlilor nu se convoacă consilierii locali la ședințele Consiliilor de Administrație.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că se va transmite o adresă unităților de învățământ referitoare la obligativitatea convocării consilierilor locali pentru ședințele Consiliilor de Administrație.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA 12

ABȚ-10

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 4 Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

DI Viceprimar Harșovschi precizează că din cei 800.000 lei din Fondul de rezervă 100.000 lei se alocă pentru rectificarea în plus la autorități executive mai exact, la Serviciul administrativ, 400.000 lei la Direcția Administrația Piețelor pentru lucrări servicii și dezvoltare publică în Cap. 70.02, subcap. 70.02.50 - Alte servicii, la Serviciul administrare străzi și sistematizare rutieră - 300.000 lei, sumă în plus față de cea alocată la începutul anului, în acest moment sunt fonduri suficiente la acest capitol, însă e bine ca sumele să fie prinse, deoarece utilajele sunt în teren iar lucrările continuă cât va permite timpul

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de turism - discuții în plen.

Dl Milici menționează că membrii ALDE din cadrul Consiliului Local vor vota rectificarea în plus cu 300.000 lei la Cap. Reparații străzi cu condiția ca la terminarea lor aceste lucrări să fie verificate. Un caz concret îl constituie str. Oituz, Mărășești și străzile adiacente unde lucrările au fost realizate necorespunzător, iar cetățenii au fost nemulțumiți de calitatea lucrărilor.

DI Viceprimar Harșovschi precizează că sunt în desfășurare lucrări de reparații - plombări, covoare mai mai și lucrări de investiții ce presupun reabilitare totală. Referitor la cazurile concrete sesizate de dl Milici, societății care a realizat aceste lucrări i s-a pus în vedere aceste aspecte, pe viitor lucrările vor fi mai bine verificate pentru a se evita lucrările defectos realizate, în acest sens Primăria poate interveni financiar. Se speră ca la anul să fie prinse sume mai importante de bani pentru reparații străzi pentru ca toți cetățenii municipiului Suceava să beneficieze de acestea.

D-na Zarojanu precizează că problema cetățenilor din zona Oituz a fost ameliorată, consideră necesar ca la începutul anului viitor să fie prezentată o listă a străzilor ce urmează a fi parțial sau în întregime reabilitate, astfel încât să se poată răspunde promt cetățenilor.

Dl Grosar amintește de acțiunea Teatrului „Matei Vișniec” intitulată „între blocuri”, și atrage atenția asupra calității străzii Aleea Nucului unde s-a desfășurat un astfel de eveniment.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-22

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 5 Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Muzeul Bucovinei Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că acest proiect propune asocierea între Municipiul Suceava și Muzeul Bucovinei Suceava pentru organizarea Festivalului de Artă Medievală, urmare a solicitării Muzeului contribuția municipalității este propusă a fi suma de 200.000 lei. Festivalul se va desfășura în perioada 11-14 august, fiind un eveniment de renume și tradiție pentru municipiul Suceava. Aduce la cunoștință faptul că la Sighișoara din cauza birocrației nu s-a mai organizat Festivalul de artă medievală.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia servicii publice și Comisia de turism - discuții în plen cu amendamente.

Dl Grosar propune un amendament, respectiv Art. 1 să aibă următorul conținut:

„Se aprobă asocierea între Municipiul Suceava și Muzeul Bucovinei Suceava, pentru perioada ... ediția a X-a, care se va desfășura în Municipiul Suceava, în Cetatea de Scaun a Sucevei, accesul cetățenilor cu domiciliul în municipiul Suceava fiind gratuit”, motivat de faptul că dacă până acum Consiliul Local contribuia alături de Consiliul Județean, în acest an Consiliul Local vine cu finanțare integrală, dacă tot este dată o sumă dublă față de ceilalți ani, cetățenii municipiului să beneficieze de gratuitate pentru că din banii lor sunt alocate 2 miliarde la acest buget.

Dl Doroftei precizează că propunerea d-lui Grosar este o reglementare aflată în competența Consiliului Județean, de o instituție aflată în subordinea Consiliului Județean, domnia sa propune ca proiectul să fie supus la vot în forma prezentată. Propune ca hotărârea să fie luată cu maximă celeritate și responsabilitate pentru a se evita situația de la Sighișoara, este important ca tradiția acestui festival să fie păstrată, valorile și punctele de interes promovate, pentru a face municipiul Suceava o zonă cât mai cunoscută și atractivă ca destinație turistică și culturală.

Dl Mocanu precizează că accesul gratuit al sucevenilor la festival este motivat și de faptul că la bugetul evenimentului se fac bani din surse colaterale prin închirierea spațiilor pentru meșterii populari, din vânzarea de bilete, etc, mai mult deși Muzeul este o instituție subordonată Consiliului Județean, nu este precizată suma cu care contribuie Consiliul Județean pentru acest eveniment, amintește că în anii anteriori asocierea se făcea în trei și cu Consiliul Județean, iar suma cea mai mare alocată până acum de Primărie a fost 100.000 lei, astfel alocare sumei duble de către Consiliul Local justifică propunerea ca accesul cetățenilor municipiului Suceava să fie gratuit. Referitor la Festivalul de la Sighișoara, Consiliul Local Sighișoara a aprobat ca accesul sighișorenilor să fie gratuit.

D-na Zarojanu formulează niște propuneri cu caracter tehnic care scot în evidență implicarea Consiliului Local în acest proiect.

Astfel, la Art. 1 Ia Obiectul contractului - să se completeze faptul că acest eveniment se adresează cetățenilor suceveni dar și turiștilor români și străini care vizitează zona Sucevei, deci nu care tranzitează. Tot la art. 1, obiectivul principal al acestui proiect îl constituie popularizarea și impunerea festivalului ca punct de reper pe agenda culturală locală, regională și națională precum și cultivarea interesului publicului vizitator pentru actul cultural, domnia sa propune astfel o reformulare.

La Art. 4 Obligațiile părților domnia sa propune ca la Obligațiile Municipiului Suceava să fie trecut și următorul articol: „Realizarea acțiunilor de interes local în comun pentru punerea în valoare a monumentelor istorice din municipiul Suceava”.

Referitor la perioada 01,08.2016 - 10.08.2016 să se completeze și realizarea publicității aferente.

La promovarea imaginii municipiului Suceava proune înlocuirea „Proiect realizat cu sprijinul Municipiului Suceava și al Consiliului Local al Municipiului Suceava” cu „Proiect realizat cu asocierea Municipiului Suceava și al Consiliului Local al Municipiului Suceava”, municipiul Suceava este asociat nu sprijină evenimentul. Referitor la informațiile confidențiale domnia sa consideră că acestea nu există totul se desfășoară în condiții de transparență.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că a preluat în calitate de inițiator propunerile d-nei Zarojanu.

Dl Arămescu atrage atenția și asupra altor probleme cu care se confruntă cetățenii municipiului Suceava, respectiv traficul din zona Calea Unirii, domnia sa consideră că trebuie aprobat un regulament prin care să se limiteze eliberarea de autorizații de construire în zonă până la rezolvarea problemelor de trafic.

DI Viceprimar Harșovschi propune o discuție pe această temă, este aprobat un studiu de trafic, se speră ca specialiștii să vină cu soluții.

Domnia sa sugerează ca informațiile suplimentare referitoare la proiectele de hotărâre să fie solicitate serviciilor de specialiate în cadrul ședințelor Comisiilor de specialitate, informează că contribuția Consiliului Județean pentru realizarea acestui eveniment este de 135.000 lei, sumă aprobată în luna februarie 2016 la aprobarea bugetului Consiliului Județean. în anul 2015 Consiliul Local a alocat suma de 150.000 lei nu 100.000 lei cum s-a precizat anterior, propunerea pentru acest an este de 200.000 lei, sumă solicitată încă de la începutul anului de Muzeul Bucovina, sumă aprobată în bugetul local al municipiului Suceava. Impunerea gratuității diminuează bugetul proiectului cu o sumă importantă.

Dl Grosar amintește că Muzeul contribuie cu suma de 22.500 lei și pentru că domnia sa apreciază Festivalul ca fiind foarte important, consideră că contribuția municipalității nu trebuie diminuată, însă apreciază oportun accesul gratuit al cetățenilor municipiului Suceava.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că potrivit Regulamentului Consiliului Local, pentru amendamentele care implică sume de bani trebuie să se precizeze sursa de finanțare.

Dl Mocanu precizează că doar consilierii locali PSD sunt de acord cu accesul gratuit al cetățenilor municipiului Suceava la acest eveniment în contextul în care suma alocată de la bugetul local a fost majorată.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că va supune amendamentul la vot dacă va fi precizată sursa de finanțare și amintește că anul trecut au fost vândute 14.720 de bilete.

Dl Irimie apreciază referitor la amendamentul propus că acordarea de gratuități poate fi extinsă și la transportul în comun sau alte domenii în care municipalitatea contribuie financiar.

Dl Doroftei menționează că acțiunea a fost bugetată, fiind luate în considerare veniturile din încasări s-ar sabota astfel bugetul evenimentului. Acordarea acestei gratuități încalcă hotărârea Consiliului Județean, Consiliul Local nu are competența să stabilească cum vor intra vizitatorii în Muzeul Satului și în Cetatea de Scaun. Propune ca discuțiile politice să fie purtate în cadrul punctului Diverse.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că veniturile proprii realizate la evenimentul din anul precedent în care intră și aceste încasări se ridică la nivelul sumei de 596.703 lei. Domnia sa menționează că potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local va supune Ia vot amendamentul dacă se va preciza concret suma pe care Muzeul Bucovinei o pierde și de unde se suplimentează.

Dl Roibu considera că această asociere trebuia realizată între Consiliul Local, Muzeul Bucovinei și Consiliul Județean Suceava, cu specificarea contribuției fiecărei părți, amendamentele de genul celor propuse de PSD puteau fi strecurate mai ușor, din punct de vedere juridic se putea face mai mult la acest proiect de hotărâre.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că Muzeul Bucovinei are personalitate juridică, este finanțat și de Consiliul Județean, suma pentru acest eveniment este 135.000, sumă aprobată în luna februarie, pentru suceveni este o mândrie că acest eveniment se desfășoară în și incinta Cetății de Scaun pe teritoriul administrativ al municipiului Suceava.

DI Boberschi sesizează că în cadrul Anexei nr. 4 • - Bugetul de venituri și cheltuieli, la contribuția municipiului Suceava 200.000 lei, contribuții proprii - 22.500 lei, alte surse de venituri nu sunt.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că acest eveniment nu poate fi realizat cu 225.000 lei, acest proiect este făcut conform regulamentelor aprobate de Consiliul Local potrivită cărora trebuie să se vină cu o cofinanțare de 10%, acesta fiind motivul pentru care s-a solicitat această sumă, restul cheltuielilor se acoperă din alte surse.

Dl Arămescu consideră că organizarea unui astfel de eveniment presupune importatnte sume de


bani.

D-na Zarojanu precizează că în contractul de asociere este foarte clar prevăzut în ce constă această asociere, respectiv „...susținerea unui număr de 30 de spectacole medievale...”, municipalitate alocă bani doar pentru realizarea acestora.

Dl Grosar menționează că susține cele afirmate anterior, propunerea concretă este ca cetățenii municipiului Suceava să aibă acces gratuit la acest eveniment, fără a se interveni în alte venituri din buget.

DI Prorociuc precizează că Festivalul de Artă Medievală este un eveniment major pentru municipiul Suceava, mediatizat pe toate canalele media, iar motivul pentru care problema acordării unei astfel de gratuități nu a fost pusă în anii anteriori este pentru că acest acces la evenimente este chiar liber, gratuit, percepându-se taxe doar pentru vizitarea Cetății de Scaun și a Muzeului Satului, taxe care sunt stabilite de Muzeul Bucovinei și Consiliul Județean, taxe care acum doi ani au fost majorate, de la 2 lei pentru elevi și studenți și 7 lei pentru adulți la 3 lei pentru elevi și studenți și 10 lei pentru adulți. Consiliul Local nu poate impune Muzelului Bucovina aflat în subordinea Consiliului Județean să permită accesul gratuit în obiectivele sale.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că a preluat în calitate de inițiator propunerile d-nei Zarojanu, cu excepția celei referitoare la „..cu sprijinul...” potrivit Regulamentului aprobat în Consiliul Local, pe viitor sintagma va fi completată „..cu sprijinul / în asociere..,”. Domnia sa propune votarea proiectului de hotărâre în forma prezentată, își asumă în calitate de președinte de ședință să nu supună la vot acel amendament pentru că nu este normal ca Consiliul Local să ceară gratuitate în Cetatea de Scaun și Muzeul Bucovina, puncte turistice cu prețuri aprobate de Consiliul Județean.

Șe supune la vot proiectul de hotărâre:

S-a greșit / se reia votul:

VOT: DA-11

NU-11

Hotărârea nu a fost adoptată.

PUNCTUL 6 Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Suceava în Consiliul administrativ al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre, propunerea grupului PNL este d-na. Zarojanu.

Dl Mocanu propune pe dl. Grosar.

Se votează secret propunerile:

-d-na Zarojanu:

S-a greșit / se reia votul

VOT: DA-11

NU- 3

ABȚ-8

-dl. Grosar:

VOT: DA-11

NU- 7

ABȚ-4

Dl Viceprimar Harșovschi retrage proiectul de hotărâre.

PUNCTUL 7 Proiect de hotărâre privind scutirea de impozite în cazul monumentelor istorice -inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că până acum Codul Fiscal prevedea ca monumentele istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee sau case memoriale să fie scutite prin Codul Fiscal, în acest an, potrivit noului Cod Fiscal aprobat la începutul anului, este dată posibilitatea unităților administrativ teritoriale să aprobe aceste scutiri.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Mocanu întreabă de ce nu se aplică aceste scutiri tuturor monumentelor aflate în această situație.

DI Viceprimar Harșovschi menționează că aceste scutiri se acordă tututor monumentelor indiferent dacă sunt deținute de persoane fizice sau juridice, proiectul de hotărâre a fost inițiat la cererea unei anumite entități.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-22

Hotărârea a fost adoptată.

Dl Viceprimar Harșovschi supune la vot propunerea de învoire a d-Iui. Irimie. Se votează prin ridicarea mâinii:

VOT: DA» unanimitate

DI Irimie este învoit - sunt prezenți 21 de consilieri locali.

Dl Milici solicită o pauză de consultări și întreabă dacă nu poate fi convocată o ședință de îndată a Consiliului Local referitoare la asocierea în vederea organizării Festivalului de Artă Medievală.

DI Viceprimar Harșovschi precizează că această problemă potrivit legislației nu face obiectul unei ședințe de îndată, se va vedea dacă va fi convocată o ședință extraordinară. Domnia sa sesizează că s-a observat că s-a votat greșit, iar sucevenii suferă pentru o măsură populistă care nu ținea de competența Consiliului Local al municipiului Suceava care nu poate acorda facilități în alta instituție.

Dl Viceprimar supune la vot propunerea pentru 5 minute de pauză. Se votează prin ridicarea mâinii:

VOT: DA, unanimitate

Pauză 5 minute.

Se reiau lucrările ședinței.

PUNCTUL 8 Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă în municipiul Suceava” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre, acesta propune amenajarea a 9 locuri dejoacă din cele 73 de locuri dejoacă existente în municipiul Suceava, 20 de locuri dejoacă fiind deja modernizate. Domnia sa informează că se dorește înlocuirea suprafețelor cu pietriș cu cele cauciucate, aceste locuri dejoacă sunt pe suprafață cauciucată, locațiile fiind: străzile: Pleveni, Eroilor, Amurgului, SamoiI Isopescu, Mărășești, Mărășești bl, A12, Lalelelor, B-dul George Enescu - zona Liceului Sportiv și Mesteacănului. Valoarea indicatorilor tehnico - economici este de 1,022.761 lei, valoare care va scădea în urma licitațiilor. Municipalitatea intenționează astfel modernizarea tuturor locurilor de joacă anul viitor, iar în centrul municipiului Suceava va fi realizat un Ioc dejoacă nou, mare, modem.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de învățământ -discuții în plen.

Dl Păduraru aduce la cunoștință faptul că în Burdujeni este un loc dejoacă a cărui suprafață este jumătate cu pietriș și jumătate cu tartan, domnia sa consideră că suprafața cu pietriș poate fi înlocuită.

Dl Doroftei precizează că suprafața la care face referire dl. Păduraru a fost reabilitată și este în proprietatea municipiului Suceava, suprafața acoperită cu pietriș este închiriată de la un proprietar persoană fizică, acesta este motivul pentru care a fost îmbunătățit doar jumătate din locul dejoacă.

D-na Cocriș consideră că aceste locuri de joacă trebuie să fie modeme, amenajate conform normativelor în vigoare, însă solicită ca înainte de a fi amenajate, proiectantul sau constructorul să le prezinte consilierilor locali în cadrul unor întâlniri cum s-au tăcut la parcarea subterană, amenajarea Bisericii Domnițelor, etc. Ridică problema pazei, iluminatului, îngrădirii acestor locuri dejoacă, domnia sa apreciză că acest proiect trebuia realizat mai serios, mai amplu, cu consultarea prealabilă a consilierilor locali.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că documentația aferentă acestui proiect de hotărâre, primită în format electronic, reunește 150 de pagini, cu informații concrete referitoare la categoriile locurilor dejoacă, suprafețe, identificare module, sunt poate prea puține locuri dejoacă însă aceasta este finanțarea aprobată la începutul anului, se speră ca anul viitor să se realizeze mai multe și mai frumoase locuri dejoacă în municipiul Suceava. Precizează că aceste locuir dejoacă sunt ISCIR - izate, realizate de specialiști în baza unor proceduri. Menționează că va ține cont de propunerea de organizare de consultări.

DI Păduraru întreabă dacă proprietarul nu este de acord cu acoperirea acelei suprafețe cu tartan.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că locui de joaca la care face referire dl Păduraru este situat în Cartierul Burdujeni, lângă Biserica Sf. Andrei, o suprafață de teren care nu este în proprietatea municipiului Suceava, o lucrare de investiții cum a fost cea cu suprafața cauciucată presupune o serie de acorduri și avize, municipalitatea este în discuții cu proprietarul terenului, și se speră să se modernizeze toată zona. Nu se fac diferențe între zonele muncipiuluî Suceava în care sunt amenajate astfel de locuri de joacă beneficiarii sunt cetățenii municipiului Suceava. Informează că pentru aprobarea acestei lucrări de investiții sunt necesare 16 voturi.

Dl Viceprimar Andronache precizează că documentația completă a fost primită în format electronic, proiectul este făcut conform normelor europene, legislația este în vigoare încă din anul 2006, locurile dejoacă din metal sunt neconforme și copiii sucevenilor sunt în pericol. Cele 9 locuri dejoacă care se vor moderniza sunt alese dintre acelea din metal, cu risc de accidentare a copiilor, anul viitor domnia sa va realiza un program de modernizare a tuturor lacurilor de joacă, locurile mari de joacă necesita pază, îngrădire, supraveghere video, însă pentru cele mici care fac obiectul acestui proiect de hotărâre poate fi luată în calcul doar montarea de camere de luat vederi.

DI Mocanu precizează că aceste 9 parcele trebuiau delimitate și înscrise în Cartea funciară ca proprietate a domeniului privat al municipiului Suceava. Documentația de 150 de pagini ar fi trebuit să se concretizeze într-un caiet de sarcini, s-a ajuns la o medie de 200 de euro /mp amenajare loc dejoacă, este foarte important ce se pune în aceste locuri de joacă și la ce prețuri, domnia sa consideră că acest proiect de hotărâre este superficial documentat.

Dl Viceprimar Andronache precizează că suprafețele de teren la care se face referire sunt locuri dejoacă existente inventariate în hotărârea guvernului care stabilește patrimoniul municipiului Suceava. Practic se realizează modernizarea acestor spații de joacă prin înlocuirea obiectelor din metal, refacerea suprafeței de contact, lucrări realizate potrivit normelor europene, prețurile sunt aferente obiectelor ISC1R - izate și pentru care se oferă garanție, înlocuire, etc, studiile de fezabilitate făcute pe aceste locații sunt în totalitate conform stas - ului normelor europene.

Dl Mocanu consideră că proiectul nu este bine fundamentat deoarece atunci din acel studiu de fezabilitate trebuia să fie un caiet de sarcini, parte componentă a hotărârii Consiliului Local, iar de la acel caiet de sarcini să pornească licitația, altfel municipalitatea nu va avea niciun fel de control asupra furnizorului.

Dl Viceprimar Harșovschi amintește că potrivit transparenței, caietele de sarcini referitoare la proiecte mari - termie, salubrizare - au fost supuse aprobării Consiliului Local, în rest orice informație poate fi solicitată.

Dl Viceprimar Andronache precizează că după aprobarea indicatorilor urmează proiectul tehnic și execuția, la momentul proiectului tehnic vom avea și caietul de sarcini, fiind vorba de dotări nu de lucrări sau servicii.

Dl Girigan apreciază că denumirea proiectului ar trebui schimbat fie în modernizarea celor existente fie în locuri dejoacă noi.

Dl Viceprimar Harșovschi amintește că proiectul propune amenajarea unor locuri dejoacă, cele existente vechi și neconforme sunt înlocuite.

Dl Doroftei propune ca fiecare consilier local să ia cuvântul potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Suceava. Acest obiectiv este unul foarte important, dacă nu sunt demarate lucrările va rămâne restant pentru anul viitor.

Dl Arămescu propune ca aceste locuri dejoacă să fie amenajate în zonele în care sunt și copii.

Dl Grosar consideră bine venită amenajarea locurilor dejoacă modeme și sigure pentru cetățenii municipiului Suceava.

D-na Cocriș întreabă dacă aceste spații pot fi dotate cu băncuțe pentru odihna mamei.

Dl Viceprimar Andronache precizează că aceste e în exteriorul acestor spații de joacă sunt amenajate bănci și coșuri de gunoi.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată

PUNCTUL 9 Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Seră floricolă” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Viceprimar Harșovschi amintește că municipalitatea are în momentul de față o seră în proprietate privată de 650 mp. și o seră închiriată de la o persoană fizică de aproximativ 5.000 mp. Este o investiție foarte importantă pentru municipiul Suceava din mai multe puncte de vedere: pe de o parte asigurarea de condiții decente și civilizate angajaților Direcției Generale a Domneniului Public care au salarii foarte mici, pe de altă parte asigurarea răsadurilor necesare. Economia făcută la bugetul local până la jumătatea anului de către angajații Direcției Generale a Domneniului Public prin creșterea și plantarea florilor față de achiziționarea lor de pe piață este de aproximativ 405.000 lei. Investiția propusă potrivit indicatorilor de 2,8 milioane lei, dar care va scădea în urma licitației, va fi amortizată în maxim 10 ani. Această investiție va aduce și profit municipiului Suceava când ea va fi operațională.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de servicii - discuții în plen.

Dl Milici precizează că în urma discuțiilor purtate cu dl Viceprimar Andronache a ajuns la concluzia că deși pare o sumă mare, această investiție din banii cetățenilor municipiului Suceava este bine venită, amortizarea pe această investiție se va face în 5 - 6 ani de zile, în contextul în care alte orașe cheltuie anual aproape 30 de miliarde de lei vechi numai cu achiziționarea și plantarea acestor flori. Din acest punct de vedere consilierii locali ALDE susțin acest proiect, acești bani alocați astăzi reprezintă o investiție făcută de suceveni, potrivit planului de management, după 5 - 6 ani de zile costurile de producție și plantare a florilor vor fi mult diminuate, astfel încât perspectiva câștigului în timp pentru toți cetățenii este indubitabilă.

Dl Viceprimar Andronache precizează că a purtat discuții în cadrul comisiilor de specialitate, economia este foarte mare pentru că Primăria municipiului Suceava produce aceste flori, nu le cumpără de pe piață. Sunt orașe care cheltuie și 30 de miliarde de lei vechi numai cu achiziționarea și plantarea acestor flori. în acest moment florile produse la Direcția Domeniului Public - Sectorul sapții verzi sunt produse într-o seră mică de 370 mp. proprietatea municipalității, unde se însămânțează, apoi aduse într-o seră de 3.700 mp., spații foarte învechite, închiriate de la o persoană fizică care a achiziționat acel teren pentru a dezvolta o afacere imobiliară, lucrările vor începe în anul 2017, astfel s-ar putea ca în acel moment municipiul Suceava să nu aibă unde să-și producă florile. Singurul amplasament identificat în suprafață de 1.500 mp. se regăsește în curtea Direcției Domeniului Public, avantajele sunt multiple, repsectiv utilitățile, situarea pe malul unui iaz, etc. Nu este pusă în discuție o seră legumicolă, ci una floricolă, puțin atipică, dezvoltată foarte mult și pe verticală nu numai partea orizontală de 1.300 mp., aceasta necesită o structură deosebită, în plus terenul fiind unul mlăștinos a fost necesară proiectarea unei perne suplimentare de balast care ridică costurile. Foarte important de precizat este că angajații de la Sectorul Spații verzi lucrează în condiții extraordinar de grele, 15 persoane care nu au dușuri, toaletă, ci doar un wc în curte, astfel încât chiat dacă această investiție nu va fi realizată trebuie luate măsurile necesare amenajării unui vestiar cu toaletă și duș pentru angajați. Studiul de fezabilitate a fost realizat de o firmă foarte competentă, au fost luate în considerare toate detaliile unei sere modeme cu sistemele necesare.

DI Mocanu consideră că este mai eficient a se produce decât a se cumpăra, problema depinde cât și la ce costuri. Astfel în cadrul ședinței Comisiei de -urbanism nu s-a putut ajunge împreună cu proiectantul la o valoare a fundației, dată fiind calitatea solului poate trebuiau gândite și alte variante de amplasament, însă pornind de Ia acest lucru trebuia să se facă o proiectare pe fundații și ziduri de sprijin și specialiștii în seră să așeze pe acele fundații structurile, cu custurile diferențiate. Domnia sa consideră că la o primă vedere se ajungea mai ieftin, astfel că și prețul de 500 euro/mp pentru vestiare este foarte scump. Referitor la diminuarea indicatorilor în urma licitației, cota de proiectare este procent din valoare, iar ofertanții se uită la sumele aprobate. Consideră că alături de un studiu al eficienței și amortizării trebuie completată documentația în acest sens.

DI Flutur consideră că amplasarea serei în vecinătatea unei surse permanente de apă justifică cheltuielile suplimentare legate de necesitatea acelei perne de balast, o astfel de investiție în legumicultura / horticultura fiind legată de două surse: apa și căldura.

Dl Viceprimar Andronache precizează că proiectarea s-a făcut în baza unui studiu geologic, proiectantul a ținut cont de toate aspectele, acea pernă de balast tocmai din acest motiv. Dacă se ia în discuție calculul pentru partea de seră se ajunge la 280 euro/mp. în condițiile în care o seră normală ajunge la 200 euro/mp. Sera propusă este practic o hală cu înălțimea de 3,7 metri, care trebuie să susțină plantele etajate, foarte mulți stâlpi de susținere a ghivecelor etajate. La o hală industrială standardul de cost este de aproximativ 370 euro/mp., această seră este ceva mai mult decât o hală metalică, cum a explicat și proiectantul, solul nu contează în acest caz deoarece totul se cultivă în ghivece, Suprafața finală la care se ajunge în ambele planuri ar fi de 1.300x3, deci 3.900 mp. încălzirea va fi asigurată de o centrală pe lemn, putând fi folosite toate deșeurile vegetale rezultate de la toaletările și tăierile copacilor uscați. Referitor la amortizare, economisindu-se 5-6 miliarde de lei pe an, în 5 sau 6 ani investiția va fi amortizată.

Dl Păduraru consideră că sera poate fi amplasată în zona Metro în vecinătatea lazului Icar, pe un sol mai bun, cu costuri mai mici.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că prin hotărâre de guvern municipalitatea deține teren în zona Metro cu destinația de sală polivalentă și lucrări adiacente. Domnia sa consideră cea mai potrivită locație a serei a fi curtea Direcției Domneiului Public.

Dl Boberschi precizează că în cadrul proiectului tehnic nu a regăsit un sistem de automatizare.

Dl Viceprimar Andronache menționează că în Studiul de fezabilitate sunt prevăzute instalații adecvate, când va fi gata proiectul și caietul de sarcini urmează a fi discutate mai multe detalii. Domnia sa consideră că proiectanții și specialiștii trebuie lăsați să-și facă treaba, rugămintea este de a nu lăsa municipiul Suceava la anul fără flori.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

A expirat timpul, se reia votul:

VOT: DA - 13

ABȚ- 8

Hotărârea nu a fost adoptată.

PUNCTUL 10 Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava - domeniul privat - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Mocanu întreabă dacă acest garaj este construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava sau a Stațiunii experimentale. Consideră că proiectul ar trebuie denumit intrarea în ilegalitate a unui garaj deoarece legea invocată, Legea nr. 50 prevede faptul că aceste construcții construite ilegal, fără autorizație se demolează, astfel Consiliul Local nu are calitatea de a încălca legea prin hotărârile sale. Valabil și pentru celelalte concesiuni ce urmează, legea spațiilor verzi definește foarte clar scuar - ul ca un spațiu verde cu o suprafață mai mică de 1 ha. amplasat în cadrul ansamblurilor de locuințe, iar la art. 18 alin. 5 este prevăzut:„..este interzisă schimbarea destinației, reducerea suprafețelor, strămutarea spațiilor verzi definite de prezenta lege”. Răspunsul este că Consiliul Local nu are calitate să aprobe împotriva legii, ci are posibilitatea de a întreba Biroul disciplina în construcții din cadrul Primăriei de ce nu a dispus demolarea acestui garaj.

Dl Viceprimar Harșovschi îi amintește d-lui Mocanu că într-o ședință anterioară, în mandatul trecut și domnia sa a votat pentru intrarea în legalitate a unui garaj situat lână cel propus astăzi. Nu este nimic ilegal, este solicitarea proprietarului, proiectul are vizele serviciilor de specialitate, garajul este construit înainte de 2000 în baza unui act dat de Stațiunea de cercertări agricole, s-a modificat legislația și s-a dovenit că acel teren este al municipiului Suceava și cetățeanul respectiv dorește să intre în legalitate, fiecare votează cum consideră.

D-na Zarojanu aduce la cunoștință faptul că în mandatul 2004 - 2008 pentru foarte multe garaje nu se puteau plăti impozite deoarece nu erau legal construite, acestea fiind construite înainte de 1989, astfel încât a fost aprobată de către Consiliul Local o hotărâre pentru ca toate garajele construite în perioada 1989 ■ 1991 să poată intra în legalitate, astfel Primăria municipiului Suceava să încaseze impozitele aferente.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-10

ABȚ- 11

Hotărârea nu a fost adoptată.

PUNCTUL 11 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Flan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui bloc de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+4E+M, locuri de parcare și loc de joacă, pe teren proprietate privată în suprafață de 1.231 mp. - Solicitantă Gontaru Andrei Gelu și Gontaru Daniela - inițiator Primarul municipiului Suceava;

DI Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre, de apreciat este faptul că solicitantul urmează să construiască și un loc dejoacă pentru cetățenii din zonă.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Mocanu sesizează că s-a omis în cadrul Art. 1 a) mențiunea locului dejoacă pentru copii după zona spații verzi și solicită completarea în acest sens.

Dl Doroftei precizează că în cadrul ședinței Comisiei de urbanism a invitat consilierii locali să consulte planșele de reglementări, în toate aceste locul dejoacă este inclus, iar în calitate de inițiator la momentul semnării proiectului de hotărâre preia observația d-lui Mocanu în sensul completății Art. 1 a) cu Loc de joacă pentru copii.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu completarea menționată:

VOT: DA -21

Hotărârea a fost adoptată.

Dl Viceprimar Harșovschi supune la vot propunerea ca dl Prorociuc să fie învoit. Se votează prin ridicarea mâinii:

VOT: DA, unanimitate

Dl Prorociuc a fost învoit - sunt prezenți 20 de consilieri locali.

PUNCTUL 12 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Viceprimar Harșovschi menționează că pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre sunt necesare 16 voturi.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-20

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 13 Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr. 140 din 21.04.2016 privind acceptarea donației constând în două parcele de teren alăturate, în suprafață de 1,399 mp. și respectiv 647 mp.

- inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre, respectiv la perfectarea actelor la notar una dintre persoanele care a donat vânduse între timp suprafața de teren, motiv pentru care este necesar acest proiect de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-20

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 14 Proiect de hotărâre privind acceptarea donației constând în o parcelă de teren în suprafață de 143 mp. situată în municipiul Suceava, B-dul. Sofia Vicoveanca fn. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre, respectiv acceptarea donației este necesară obținerii autorizației de constuire a unui hotel, PUZ aprobat de Consiliul Local.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Mocanu precizează că este de salutat această inițiativă domnia sa sugerează să se întocmească tabele cu proprietarii, asigurând sprijin în acest sens, pentru a se dona suprafețele necesare. O altă problemă în zonă - prin suprapunerea PUZ - ului pe acele parcele de teren trebuie unite eforturile pentru găsirea soluției pentru scoaterea stânelor din zona de intrare în oraș.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-20

Hotărârea a fost adoptată.

Dl Viceprimar Harșovschi supune la vot propunerea ca dl Crețu să fie învoit. Se votează prin ridicarea mâinii:

VOT: DA, unanimitate

Dl Crețn a fost învoit - sunt prezenți 19 de consilieri locali.

PUNCTUL 15 Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Măgurei nr. 11, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre, suprafața este sub 10 mp, se încadrează astfel în prevederile Regulamentului aprobat în Consiliul Local.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA - 11

ABȚ-8

Hotărârea nu a fost adoptată.

PUNCTUL 16 Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, B-dul. George Enescu nr. 23, bl. G45 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre;

VOT: DA-10

ABȚ-9

Hotărârea nu a fost adoptată.

PUNCTUL 17 Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unui teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, str. Mitropoliei, nr. 10 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

S-a greșit, se reia votul:

VOT: DA-11

ABȚ-8

Hotărârea nu a fost adoptată.

PUNCTUL 18 Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, B-dul. George Enescu nr. 36 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

D-na Zarojanu precizează că ultimele proiecte de hotărâre care au fost respinse, sunt propuneri care vin în sprijinul locuitorilor municipiului Suceava, încă din madatul 2004 - 2008 a fost dată posibilitatea construirii de balcoane în proiecția celor existente.

DI Mocanu precizează că această situație a fost înainte de apariția Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilan, deci nu este permis a se lua din spațiile verzi, în acest sens Consiliul Local nu trebuia să lase Executivul sa nu definitiveze inventarul spațiilor verzi, atunci orice astfel de apariție poate fî corelată cu trotuarul de protecție și cu spațiul verde. Consideră nepotrivit invocată în proiectul de hotărâre legea executării de construcții când în această situație se ocupă spațiul verde, trebuie identificată parcela, iar dacă este spațiu verde, trebuie de văzut cine își asumă o astfel de ilegalitate.

D-na Zarojanu precizează că trebuie de venit în ajutorul și folosul cetățenilor prin corectarea anumitor greșeli de proiectare din perioada de înainte de 1989, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-15

AJBȚ-4

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 19 Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Slătioarei nr. 2C - inițiator Primarul municipiului Suceava;

DI Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA -15

ABȚ-4

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 20 Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Dimitrie Onciul fn. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune Ia vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA -15

ABȚ-4

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 21 Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Traian Vuia nr. 2D - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-15

ABȚ-4

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 22 Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică cu strigare a unor spații medicale proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava str. Ștefan cel Mare nr. 78 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre, este o solicitare a unei doamne doctor care se ocupă de persoanele cu dizabilități. Acest spațiu este un subsol insalubru cu prețul căruia solicitantul nu a fost de acord, s-a inițiat astfel acest proiect de hotărâre. Municipalitatea deține aproximativ 30% din subsolul Policlinicii Areni, s-au purtat discuții pentru anveloparea acestei clădiri și schimbarea ferestrelor, se așteaptă deblocarea axei Programului Operațional Regional pentru ca aceste lucrări să fie cofmanțate din fonduri europene.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Brădățan întreabă dacă spațiile destinate depozitării reactivilor Spitalului Județean sunt excluse din această propunere.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează cei 16 mp sunt excluși.

Dl Mocanu recomandă ca la intabulate să se lase o servitute de trecere pentru acele spații.

Dl Girigan sesizează o scăpare în Caietul de sarcini, respectiv și persoanele juridice trebuie să fie furnizoare de servicii medicale.

Dl Viceprimar Harșovschi preia în calitate de inițiator propunerea d-lui Girigan.

Dl Roibu consideră că solicitanții trebuie să fie prezenți în sală.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-19

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 23 Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi în statul de funcții pentru instituția de spectacole „Teatrul municipal Matei Vișniec Suceava” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-19

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 24 Informarea privind activitatea desfășurată de Poliția Locală Suceava în trimestrul II 2016 înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 148/15.07.2016;

DI Viceprimar Harșovschi prezintă Informarea privind activitatea desfășurată de Poliția Locală Suceava. în prezent are loc o acțiune de ridicare a autoturismelor abandonate de pe teritoriul municipiului Suceava. Domnia sa laudă activitatea Poliției Locale, prezentă la toate evenimentele care au loc în municipiul Suceava, activități sportive, adunări publice, restricții de trafic, etc.

DI Arămescu atrage atenția că nu este respectată hotărârea privind interzicerea circulației căruțelor în municipiul Suceava.

Dl Viceprimar Harșovschi amintește pentru cei interesați că sesizări la Poliția Locală se fac la numărul de telefon 0230/212192.

DI Doroftei solicită implicarea Poliției Locale în problema cerșetoriei, atrage atenția asupra faptului că un număr foarte mare de copii cerșesc în intersecțiile aglomerate din municipiul Suceava. Poliția Locală are competențe în a ridica acești minori aflați în pericol și a-i preda Direcției pentru protecția copilului, care prin Serviciul de urgență au obligația să primească acei copii și să demareze acțiunile specifice.

Dl Girigan precizează că a fost sesizat de niște cetățeni din zona S.C. ELCO / BJATM asupra faptului că grupuri de tineri perturbă liniștea cetățenilor noaptea, iar dacă intră în competența Poliției Locală domnia sa solicită luarea măsurilor ce se impun.

Dl Viceprimar Harșovschi amintește că este o sectorizare pentru intervenții realizată împreună cu Poliția Municipiului, Jandarmeria și alte unități din cadrul MAI, potrivit căreia Poliția Locală are arondată zona Centru, se va ține cont de cele sesizate.

DL Grosar solicită implicarea Poliției Locale în respectarea nivelului de zgomot de către motocicliștii din zona Centru.

Dl Roibu mulțumește d-lui. Horodenciuc pentru prezență, solicită implicarea constantă a Poliției Locale în eliberarea stațiilor de autobuz prin amendarea / atenționarea maxi - taxi - urilor care parchează ilegal.

S-a luat act de cele prezentate.

PUNCTUL 25 Informarea Direcției de Asistență Socială - Serviciul protecție socială pe semestrul I înregistrată sub nr. 21.983/13.07.2016;

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă Informarea Direcției de Asistență Socială - Serviciul protecție socială pe semestrul I.

D-na Zarojanu precizează că apreciază activitatea Direcției de Asistență Socială, domnia sa consideră că această informare trebuia să includă și informații referitoare la: rezultatele anchetelor sociale raportate Ia declararea abandonului de familie; rezolvarea cazurilor de violență domestică; situația copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate; câți beneficiari sunt [a Cantina de Ajutor Social; reducerea numărului beneficiarilor de ajutor social. Propune implicarea Primăriei / Consiliului Local al municipiului Suceava în organizarea unor întâlniri cu Asociațiile părinților cu copii cu deficiențe pentru a veni în sprijinul acestor persoane.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că cele sesizate de d-na Zarojanu vor fi comunicate Direcției de Asistență Socială pentru a fi incluse în următoarea Informare.

S-a luat act de cele prezentate.

Ordine de zi suplimentară

PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Suceava, aprobat prin HCL nr. 70/18.03.2016 pentru anul 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

DI Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre, ANFP solicită această modificare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere care va fi ocupată prin promovare din cadrul angajaților.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-18

ABȚ-1

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 27 Diverse.

Dl Milici aduce în discuție situația echipei de fotbal Foresta Suceava care așteapta acreditarea pentru a juca în Liga a 2, domnia sa consideră că actuala conducere ar trebui să vină în Consiliul Local pentru a prezenta strategia, proiectele, obiectivele de performanță, deoarece până la urmă tot vor trebui să vină în Consiliul Local deoarece joacă pe un teren al municipalității și vor primi sau nu finanțare de la Consiliul Local al municipiului Suceava,

Dl Viceprimar Harșovschi amintește că în mandatul trecut Consiliul Local a aprobat o sumă de 1,7 milioane de lei pentru finanțarea echipei CFR Rapid Suceava, între timp, echipa și-a schimbat legal denumirea, păstrându-și și finanțarea. Echipa uremează să prezinte justificări pentru suma de 500.000 lei alocată pentru a fi sprijiniți și pe viitor, în speranța că această nouă echipă va face cinste municipiului Suceava.

Dl Păduraru mulțumește pentru asfaltarea str. Leca Morariu și susține acțiunea de ridicare a autovehiculelor fără stăpân.

Dl Girigan atrage atenția asupra problemelor tehnice de la pasajul peste calea ferată de la Ițcani, domnia sa consideră că trebuie făcută o sesizare proiectanctului și constructorului pentru remedierea problemelor.

DI Viceprîmar Harșovschi precizează că lucrarea este în garanție, realizată pe fonduri europene și îi solicită sprijin d-lui Girigan în acest sens.

Dl Milici solicită o informare din partea clubului referitor la proiecte, indicatori de performanță, etc. Referitor la Festivalul de artă medievală, prin poziția adoptată astăzi consilierii ALDE au demonstrat că pot contribui decisiv Ia luarea deciziilor.

Dl Boberschi ridică problema traficului aglomerat din zona străzii Petru Rareș - sediul Serviciului pașapoarte din cadrul 1PJ Suceava.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că în cel mai scurt timp se va face sistematizarea rutieră, pentru parcare în spic pe partea stângă, urmează a fi dat acceptul pentru soluția tehnică de marcaj.

Dl Grosar susține cele menționate de dl. Milici și sugerează ca toate sporturile beneficiare de finanțare de la Consiliul Local să-și prezinte proiectele, activitățile, etc în Consiliul Local.

Dl Flutur solicită luarea măsurilor ce se impun pentru a interzice accesul căruțelor în municipiul Suceava.

Dl Brâdățan amintește poziția consilierilor locali PSD raportată la asocierea cu Muzeul Bucovinei, respectiv s-a dorit ca sucevenii să aibă o facilitate în momentul în care participă la cele 30 de acțiuni prinse în proiect, mult mai mulțî suceveni ar participa la aceste evenimente dacă nu ar trebui să plătească. Consiliul Local putea hotărî ca din cei 200.000 lei, 50.000 lei să fie repartizați pentru a acoperi accesul liber al cetățenilor la eveniment. Faptul că numărul sucevenilor care vor participa la aceste evenimente nu poate fi anticipat reiese și din faptul că cei 200.000 lei vor fi decontați până la sfârșitul anului în limita încasărilor bugetare.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că pentru intrarea într-un muzeu nu Consiliul Local poate acorda gratuități, însă domnia sa consideră că dacă aceste propuneri erau discutate încă de vineri de când au fost comunicate mapele cu Consiliul Județean și Muzeul Bucovinei poate exista posibitatea de a permite accesul gratuit sau pe baza unor vouchere cetățenilor municipiului Suceava. Domnia sa profită de prezența în sală a Președintelui Organizației municipale a PSD, care este și consilier județean dl. Cușnir, și amintește că Consiliul Județean a votat la începutul anului suma de 135.000 lei pentru Festivalul de Artă Medievală, iar Consiliul Local a aprobat la începtul anului suma de 200.000 lei pentru acest festival. Precizează că în acest moment, Municipiul Suceava nu oferă finanțare deoarece consilierii PSD și ALDE nu au fost de acord.

Dl Girigan precizează că sucevenii nu merg pentru a vizita muzeul sau cetatea ci pentru spectacolul organizat cu ocazia Festivalului medieval, la Sighișoara în anii anteriori au fost acordate gratuități pentru accesul în cetate pentru toți cetățenii. Referitor la suma aprobată de Consiliul Județean potrivit Legii nr. 215/2001 acesta are obligația aprobării bugetelor instituțiilor subordonate, în cadrul bugetului fiind aprobată și suma respectivă, Consiliul Județean poate să și suplimenteze această sumă.

ildățan întreabă de ce nu a fost supus la vot amendamentul formulat de dl. Grosar.

Iceprimar Harșovschi precizează că accesul gratuit în muzeu și cetate este de competența |oVina și Consiliului Județean, deci nu a Consiliului Local.

tocanu precizează că putea fi aprobat accesul gratuit doar pentru cele 30 de evenimente Municipalitatea a acordat suma de 200.000 lei, respectiv doar în acele intervale orare.

ceprimar Harșovschi declară închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al luceava din data de 28 iulie 2016 și mulțumește celor prezenți pentru participare.