Proces verbal din 28.01.2016

Proces verbal ședință din 28 ianuarie 2016

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL încheiat astăzi 28 IANUARIE 2016

Dl Viceprimar Doroftei, președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava convocat în baza Dispoziției Primarului nr. 169/22.01.2016, pentru data de 28.01.2016, ora 14.00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava și informează că sunt prezenți 19 consilieri locali din numărul total de 23 de consilieri în funcție. întârzie: d-na. Cocriș, dl. Cîrlan și dl. Mocanu. Lipsește dl. Păduraru.

La ședință participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar loan Ciutac, directorii: d-na. Elisabeta Văideanu, d-na. Narcisa Marchitan, dl. Mihail Jitariuc, dl. Viorel Horodenciuc, d-na. Violeta Bujorean - șef Serviciul acte administrative, relații publice, circulația și păstrarea documentelor, Paul Iftimie - șef Serviciul contencios administrativ, juridic, d-na. Ileana Amariei - șef Serviciul autorizare corp control comercial și d-na. Mirela Sofian -șef Birou buget.

Mai participă: dl. Darie Romaniuc - administrator unic al S.C. TPL S.A. Suceava și reprezentanții S.C. Thermonet S.R.L.

Din partea mass-media participă reprezentanți ai presei scrise și ai televiziunilor locale.

A venit d-na Cocriș, sunt prezenți 20 de consilieri locali.

Dl Viceprimar Doroftei apreciază această ședință ca fiind cea mai așteptată de pe parcursul anului deoarece vor fi discutate prioritățile de dezvoltare ale municipiului Suceava, solicitările preluate de Ia cetățeni precum și problemele nerezolvate. Domnia sa asigură că împreună cu consilierii din grupul PNL a făcut toate eforturile pentru a găsi soluții pe parcursul anului 2015, iar în anul 2016 această inițiativă se reflectă în buget, respectiv continuarea lucrărilor în așa fel încât nivelul de confort în stațiul public să fie mai ridicat pentru cetățenii municipiului Suceava.

A venit dl Cîrlan, sunt prezenți 21 de consilieri locali.

Dl Viceprimar Doroftei prezintă ordinea de zi a ședinței și o supune la vot:

 • 1.  Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de: 17.12.2015, 08.01.2016, 13.01.2016 și 18.01.2016;

 • 2.  Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 3.789/30.12.2015 și a Dispoziției nr. 1/04.01.2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava pe anul 2016 -inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați ai obiectivelor de investiții din cadrul proiectului „Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava prin reabilitare pietonal, străzi și iluminat” - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „Acoperire și modernizare Piața agroalimentară Burdujeni” - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Extindere rețea de iluminat public pe strada Aleea Jupiter, municipiul Suceava” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Modernizare strada 28 Noiembrie” -inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Modernizare strada Stadionului” -inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Modernizare strada Lev Tolstoi” -inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Modernizare strada Micșunelelor” -inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Modernizare strada Constantin Moraru” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea art.6 din Contractul nr. 251421/07.04.2015 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ, aprobat în baza HCL nr. 71/26.03.2015 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 14. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 15. Proiect de hotărâre privind darea în administrare unităților de învățământ preuniversitar a bunurilor imobile terenuri și clădiri aparținând domeniului public al Municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea amplasării unui totem publicitar - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru alte servicii complementare activității de transport, distribuție și furnizarea energiei termice pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat începând cu 1 ianuarie 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării temporare a activității S.C. Transagent S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 19. Proiect de hotărâre privind atribuirea autorizațiilor taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2016 conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare -inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 21. Proiect de hotărâre privind Planul cu principalele activități ce urmează a fi desfășurate de Poliția Locală Suceava în anul 2016, obiectivele stabilite și indicatorii de evaluare - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 22. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții pentru Primăria municipiului Suceava și Direcția Municipală de Evidență a Persoanei - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 23. Raportul Comisiei Locale de Ordine Publică înregistrat la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 16/18.01.2016;

 • 24. Raport de evaluare al Comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de atribuire a autorizațiilor taxi nr. 20/21.01.2016;

 • 25. Informare privind activitatea Direcției de Asistență Socială în anul 2015 înregistrată sub nr. 250.181/18.01.2016;

 • 26. Cererea Rosal Grup S.A. București înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 36.358/11.12.2015;

 • 27. Cererea Suceava Shopping City S.R.L. înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 37.713/29.12.2015;

 • 28. Cererea Instituției Prefectului - Județului Suceava înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 317/07.01.2016;

 • 29. Diverse.

VOT: DA-21

Ordinea de zi a fost aprobată.

Dl Viceprimar Doroftei consideră că trebuie să se discute și analizeze în ce măsură sunt imediate și absolut necesare proiectele de pe ordinea de zi suplimentară care nu ajung la timp pe ordinea de zi. Prezintă ordinea de zi suplimentară a ședinței și o supune la vot:

 • 1.  Proiect de hotărâre de modificare a anexei la HCL nr. 234/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu autotaxare a parcărilor cu plată din zonele: Magazin Bucovina, Hotel Bucovina și Piața Centrală, din Municipiul Suceava - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • 2. Raport de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarului public de conducere - Secretar al municipiului Suceava dl. loan Ciutac;

S-a greșit, se reia votul:

VOT: DA-20

ABȚ-1

Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată.

Dl Viceprimar Doroftei propune ca discuțiile să fie purtate pe proiectele de hotărâre supuse dezbaterii potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Suceava.

PUNCTUL 1 Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de: 17.12.2015, 08.01.2016,13.01.2016 și 18.01.2016;

Se supun la vot procesele verbale:

VOT: DA - 21

Procesele verbale au fost aprobate.

PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 3.789/30.12.2015 și a Dispoziției nr. 1/04.01.2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar mulțumește consilierilor locali pentru prezența la această ședință, prezintă proiectul de hotărâre, respectiv au fost necesare două sume, la recomandarea finanțelor au fost emise dispoziții pentru ca ulterior să fie supuse aprobării Consiliului Local. Suma de 334.770 lei care a venit de la guvern pentru Planul urbanistic general, și suma de 6.448.480 lei defalcată din TVA cu care a fost rambursat un credit pe care municipalitatea l-a angajat în anul 2013 pentru plăți de arierate, astfel gradul de îndatorare la începutul anului 2016 este mai mic decât cel de la sfârșitul anului 2015.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-20

ABȚ-1

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava pe anul 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, respectiv s-a încercat realizarea unui buget al dezvoltării pentru municipiul Suceava ca și în anul precedent în care s-au realizat lucruri bune în oraș. Mulțumește consilierilor locali pentru prezența la ședințele informale pe marginea proiectului de buget local, s-a încercat găsirea de soluții pentru ca propunerile consilierilor să fie introduse în buget.

Bugetul anului 2016 care este supus aprobării Consiliului Local este de 382.246.011 lei din care la cheltuieli de funcționare 260.312.756 lei, la cheltuieli de dezvoltare 121.933.255 lei. Pe proporții 68,11% înseamnă funcționarea și conform legii prima dată trebuie asigurate cheltuielile de funcționare după care se poate trece la finanțarea cheltuielilor de investiții și 31,89% dezvoltare. Un buget care are peste 30% cheltuieli de dezvoltare este un buget al dezvoltării, care după aprobare va fi implementat fiind multe probleme legate de licitații. Prin comparație cu anul trecut, față de bugetul inițial al anului 2015, bugetul anului 2016 este mai mare cu 7,3%, iar față de bugetul final al anului 2015, acest buget este mai mare cu 0,52%, practic bugetul propus este la nivelul final al anului 2015.

Anul trecut bugetul a fost executat în proporție de 70% deși a fost încasată o sumă cu 400 de miliarde mai mare în anul 2015 comparativ cu anul 2014, totuși bugetul a fost mai mare în anul 2015 față de anul 2014, bugetul actual propus este aproape ca cel al anului trecut, se va face tot posibilul pentru a fi executat într-o proporție cât mai mare, în susținerea acestui fapt vin și modificările Codului Fiscal referitoare la încasarea cu precădere a amenzilor, după care celelalte datorii la bugetul local, iar Primăria municipiului Suceava are peste 100 miliarde amenzi restante de încasat.

Ca proporții: învățământ - 28,26%, dezvoltare publică, locuințe - 5,99%, transporturi 13,94%, combustibili, energie - 12,08%, cultură religie - 8,09%, protecția mediului - 6,65%, asistență socială - 4,49%, autorități executive - 3,30%, ordine publică - 2,06%, datoria publică - 1,74%, evidența populației 1,58%, sănătate 1,51% și acțiuni generale - 0,31%.

Cele mai importante lucrări de investiții și cele mai importante plăți din bugetul propus spre aprobarea Consiliului Local:

Demarare lucrări la miniruta ocolitoare pod râu Suceava - Termica - DN 29;

Demarare lucrări sală polivalentă 5.000 locuri;

Modernizare iluminat public cu lămpi tip led - fonduri elvețiene;

Vehicule electrice pentru o municipalitate verde - fonduri elvețiene;

Achiziția de 40 de autobuze electrice pe fonduri europene pe Programul Operațional Regional;

Continuarea modernizării zonei centrale pe bani de la guvern PNDL;

Amenajare zonă de agrement Tătărași, municipiul Suceava;

Inaugurare Teatrul municipal „Matei Vișniec” și acordarea sumei de 1,5 milioane;

Montare instalație nocturnă Stadion Areni Suceava;

Reabilitare rețele termice pe fonduri europene;

Utilități cartier locuințe pentru tineri Europa - zona Tătărași;

Modernizare Piața agoralimentară Burdujeni;

Alimentare cu gaz metan Cartier Burdujeni - Sat;

Reparații străzi - sunt prinse 200 miliarde lei;

Modernizare străzi - peste 100 miliarde;

Organizarea Festivalului mondial de film Uniqa 2016;

Finanțare Spital 3 milioane lei pentru finalizarea lucrărilor la Secția UPU;

Bazar - 2 milioane lei din care 1,5 milioane lei pentru respectarea expertizei ISU, instalație automată de stingere a incendiilor;

4 terenuri de sport, 2 începute de anul trecut și 2 terenuri noi propuse pentru acest an;

Achiziția de 5 microbuze la TPL ca și anul trecut;

Demararea unui proiect anual pentru realizarea unei sere floricole - 8 miliarde lei;

Locuri de joacă, fitness, mai sunt niște plăți de anul trecut, valoarea netă rămâne la nivelul sumei de 600.000 lei;

La categorii importante de cheltuieli:

Salubrizare - 19.240.800 lei;

Termica - subvenție la încălzire - 16,8 milioane lei;

Reabilitare rețele termice - 4,5 milioane lei;

Străzi 200.000 lei;

Subvenție TPL - 4.627.150 lei;

Ponderea cea mai mare o au cheltuielile pentru învățământ: preșcolar, gimanzial și liceal. Inițial a fost prevăzută suma de 2,5 milioane de euro pentru lucrări la școli, în special de investiții, iar în urma propunerilor consilierilor locali s-a prevăzut suma de 3,5 milioane euro pentru lucrări de investiții și reparații la școli în vederea asigurării bazei materiale necesare obținerii performanței;

Cultura are cel mai important buget din ultimii ani, 8,9% la finanțare intră niște obiective noi, respectiv Teatrul municipal -15 mld lei, Cinematograful Modem - 15 mld lei, alte evenimente importante: Festivalul de artă medievală, Festivalul „Lira de aur”, Festivalul „Uniqa”.

La sport s-a încercat alocarea de sume importante: fotbal - 1,5 mii. lei, handbal - 1 mii. lei, CSM - 500.000 lei și alte finanțări - 500.000 lei. Cât privește sumele ce urmează a fi discutate analitic la sport și la cultură pe contractele de asociere și pe sumele repartizate unităților de cult, suntem în faza elaborării de regulamente solicitate în urma controlului Curții de Conturi, pentru fonduri nerambursabile există regulament, iar pentru banii repartizați la culte și la asocieri cu diferite organizații, ONG - uri, urmează a fi realizate regulamente ce vor fi supuse aprobării Consiliului Local până la jumătatea lunii februarie, înaintea ședinței ordinare a lunii februarie când vor fi defalcate sumele pe cultură și pe sport.

în calitate de inițiator aduce o modificare proiectului de hotărâre, respectiv se introduce o poziție nouă în cadrul secțiunii de dezvoltare în Lista de investiții, Anexa 7, la Cap. învățământ, Subcapitolul învățământ secundar inferior B - Mansardare Școala gimnazială nr. 10 Suceava - suma de 1 milion lei care se ia din Fondul de rezervă.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia de tineret - discuții în plen.

A venit dl Monacu, sunt prezenți 22 de consilieri locali.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că consilierii locali PNL sunt toți prezenți la lucrările acestei ședințe pentru a vota acest buget de dezvoltare, un buget cu multe idei liberale în contexul lui. în anul 2015 a fost un buget de dezvoltare cu care s-au realizat lucrări importante la asfaltări atât pe fonduri europene cât și din fondurile proprii ale Primăriei, reparațiile parcărilor existente, amenajarea a 5 noi locuri dejoacă, amenajarea a 2 asemenea locuri cu aparatură fitness. Sunt prinse două terenuri de sport care au fost finanțate, contractate, licitate și câștigate și vor fi realizate în primăvara anului 2016; s-au cumpărat 5 microbuze anul trecut; s-a demarat un proiect, momentan blocat, privind realizarea a 145 de puncte de colectare a deșeurilor îngropate.

Și în acest an este propus un buget al dezvoltării, cu multe idei preluate de consilierii locali de la cetățenii municipiului Suceava și transmise d-lui Primar în calitate de inițiator al proiectului care a prins destul de multe dintre ele.

Propune ca în situația în care amendamentele grupului consilierilor PNL nu vor fi preluate de dl. Primar în calitate de inițiator, acestea să fie votate în bloc.

Dl Secretar solicită ca la formularea amendamentelor să se facă mențiunea sursei de finațare și destinația acestora.

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă amendamentele concrete:

 • -  Cap. 37.02.b - Lucrări noi; Poziția existentă Amenajare nocturnă Stadion Areni - 4.500.000 lei se

transformă în Studiu + execuție consolidare tribune, modernizare stadion și vestiare - 800.000 lei; Explicația o constituie necesitatea asigurării siguranței participanților la activități sportive pe stadion, este cunoscut faptul că o parte din tribună este închisă de Inspectoratul de stat în construcții.

 • -  Cap. 70.02. - Studii de fezabilitate - poziția nr. 33 - instalație nocturnă, se modifică în Studiu consolidare

tribune, modernizare stadion și vestiare - 35.000 lei;

Cap. 70.02. - Studii de fezabilitate - poziția nr. 38 - zona de agrement Zamca pe liziera pădurii -suplimentarea sumei prevăzute de 30.000 lei cu 5.000 lei la propunerea cetățenilor din zonă care au sesizat lipsa unei zone de agrement.

 • -  Cap. 70.02. B - Lucrări noi - anexa 7 - programul obiectivelor de investiții - poziția 1 - Parcări de

reședință, identificarea de noi locații, fie suprafețe de teren existente între drumurile actuale și blocurile cetățenilor, fie alte locații. Obiectiv de investiții nou - parcări de reședință - modernizarea Sucevei de la scara de bloc - suplimentarea sumei existente de 200.000 lei cu suma de 1.500.000 lei, în total vor fi 1,7 mii lei pentru parcări de reședință, modernizarea Sucevei la fiecare scară de bloc, fără referire la parcările existente pentru că avem la Cap. Transporturi 84.02 Reparații curente suma de 20.000.000 lei, sumă care poate prinde și modernizarea parcărilor existente care sunt distruse, un exemplu în acest caz îl constituie 3 parcări: parcarea de pe Aleea Saturn - Piața Mică care există ca parcare dar este distrusă și se poate face pe reparații, parcarea de la Ștefan cel Mare, blocul 3, 4 în stația de autobuz și parcarea din Geoge Enescu, nr. 28, bl. E80 în spatele punctului termic de lângă Liceul cu Program Sportiv. Este prinsă suma de 20 mii. lei pentru reparații - drumuri reparate și parcări existente care pot fi reparate, dar foarte important la această poziție 1 parcări de reședință înseamnă lucrări de investiții, identificare cadastrală, întabulare și procedura de realizare a parcării. Din cele 20 mii lei sunt înregistrate datorii la Primărie 6.463.238 lei, rămân astfel 13.536.762 lei pentru repararea drumurilor.

 • -  Anexa 7 Cap. 84.02.B - Varianta ocolitoare Suceava - Botoșani - propunerea consilierilor locali PNL în

urma consultărilor cu specialiștii fapt ce va reieși dintr-un studiu, demararea lucrărilor pentru realizarea unui nou pod ușor cu două benzi de circulație peste apa Sucevei. In zona fostei gropi de gunoi - str. Mirăuți pentru mașini mici; varianta str. Apeductului de la intersecția semaforizată a str. Traian Vuia cu un mic pod peste pârâul Cacaina, sau a treia variantă, accesul de pe strada pe care sunt sediile firmelor Denis și General Construct. Sunt trei variante de acces la acest pod, iar pe cealaltă parte pe str. Energeticianului în dreapta se merge pe propunerea existentă pe drumul de la CET și fondurile prezentate pentru terenurile agricole și să se iasă în zona Avicola, și în zona Mall - ului. Au fost purtate discuții cu conducerea Mall și și-au manifestat disponibilitatea de a contribui la acest pod și au solicitat o ofertă scrisă fermă, care va fi înaintată după ce acest proiect va fi prins. Suma inițială prevăzută era de 4.500.000 lei propunerea este de suplimentare cu încă 400.000 lei, sumă ce va fi luată tot de la nocturnă.

Cap. 65.02.b - Lucrări noi Centre bugetare - au fost multe solicitări de la școli, din nefericire o parte nu au fost prinse, modificările concrete sunt:

 • - la Școala nr. 3 se adaugă suma de 59.060 lei pentru modernizare vestiare + grup sanitar bazin și sala de sport;

 • - la Liceul Sportiv - baza sportivă Ițcani suplimentarea sumei cu 150.000 lei;

 • - Reabilitarea fațadei Colegiul Național Ștefan cel Mare - suplimentare cu 100.000 lei precum și lucrări de raparații la acoperișul Casei corpului didactic aflată în subordinea Colegiului - suma de 100.000 lei;

 • - Grădinița Țăndărică - se adaugă suma de 201.910 lei pentru lucrări de construcții și documentații aferente pentru scenariu de securitate la incendiu în vederea obținerii autorizației de funcționare;

 • - Grădinița cu program normal Obcini - suplimentarea cu 160.000 lei pentru mansardare.

- Cap. 67.02.b - Lucrări noi - Reamplasare panou publicitar Cinematograf Modem pe laterala clădirii suplimentarea sumei existente de 20.000 lei cu suma de 50.000 lei. Tot la acest capitol - Terenuri de sport în municipiul Suceava, 2 sunt licitate pentru suma de 1.535.000 lei banii fiind prinși în continuare, și amenajarea de 2 noi terenuri de sport la Liceul nr. 4 și la Liceul de Artă în curtea interioară - la suma inițial prevăzută în buget de 10 miliarde lei se mai adaugă suma de 500.000 lei.

 • - Cap. 70.02. Dotări - poziția 11 - limitare și stingere incendiu bazar se adaugă suma de 46.801 lei în așa fel încât suma totală să devină 50.000 lei.

 • - Cap. 70.02.06 - Extindere rețea electrică str. Bistriței capăt bloc HI - se adaugă suma de 48.000 lei.

 • - Bugetul Local - Titlul XI alte cheltuieli:

 • - la 59.11 — Asociații și fundații - suplimentarea sumei existente de 1,9 mii lei cu suma de 200.000 lei care va merge la fotbal, echipa de fotbal va primi 17 mld lei în loc de 15 mld lei cu precizarea clară că acești bani se dau în funcție de performanță, toți banii se vor primi dacă vor promova în Diviza A, în caz contrar în funcție de cum se plasează în clasament vor primi 16 mld, 15 mld, 14 mld și în funcție de banii existenți la Primăria municipiului Suceava;

 • - 59.12 - Susținerea cultelor se suplimentează suma existentă de 2,5 mii lei cu suma de 500.000 lei pentru că pe lângă biserici care trebuie susținute, este o situație cu cei de la Filadelfia unde pe lângă faptul că este Biserică penticostală au și o unitate de învățământ de prestigiu - grădiniță, gimnaziu și liceu, iar acești bani vor fi distribuiri într-o ședință ulterioară;

 • - 59.13 - Acțiuni cu caracter științific social unde sunt incluși toți banii pentru asociații, se mai adaugă suma de 200.000 lei pentru echipa de handbal, să se ajungă la suma de 1,2 mii lei pentru a ajuta să promoveze echipa care anterior a făcut cinste Sucevei.

 • - Funcționare: Anexa 2: Buget Local, la 20.02 - Reparații - se adaugă suma de 50.000 lei pentru reparații încăpere Dragomima;

 • - Anexa 2b - alte cheltuieli de investiții, la cap. 61.02. - Ordine publică și siguranță națională, respectiv 61.02.03 Ordine publică:

 • - se adaugă suma de 300.000 lei pentru ca Poliția Locală să achiziționeze 2 autoutilitare, fie ambele de capacitate 8+1 fie una 8+1 și una tip MCV pentru a se putea participa la diferitele evenimente în condiții optime.

-se adaugă suma de 20.000 lei pentru achiziționarea unei centrale telefonice cu înregistrare și echipament IT pentru număr scurt Poliția Locală Suceava - proiect al consilierilor locali PNL.

 • - La Programul anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice avem tenis de câmp și tenis copii, anul trecut nu s-a licitat nimic pentru tenis de câmp și propunem unirea celor două sume 45.000 și 50.000 lei, respectiv 95.000 lei fără a afecta bugetul local.

Amendamentele propuse însumează suma de 5.390.771 lei, iar 45 miliarde lei se iau de la nocturnă, și de la Fondul de rezervă 890.771 lei. Aceasta este sursa de finanțare, toate solicitările sunt prioritare, important este ca cele prevăzute cu minimul necesar să fie votate și susținute. Propunerea concretă este ca aceste amendamente să fie votate în bloc.

Dl Primar precizează că rămâne la propunerea inițială a domniei sale și nu poate prelua aceste amendamente, consideră necesară amenajarea nocturnei la stadion, începând cu sezonul viitor va fi o singură serie de Liga II, toate meciurile vor fi transmise la televizor, multe se vor desfășura în nocturnă. Consideră necesară cel puțin finanțarea parțială a nocturnei în paralel cu consolidarea stadionului. De asemenea referitor la varianta de fluidizare a traficului prin realizarea minirutei ocolitoare spre Botoșani, care nu exclude un nou pod, însă trebuie precizat faptul că construirea unui nou pod presupune lungi perioade de timp și importante sume de bani. Varianta propusă de domnia sa era construirea unui pod în doi ani de zile, cu fluidizarea traficului în zona comercială. Varianta legării unui nou pod mai sus spre zona Mirăuți este însă periculoasă, realizarea sa va fi blocată de intersectarea unor proprietăți private. Este de acord cu finanțarea diferenței de 890.771 lei din fondul de rezervă.

Dl Viceprimar Doroftei precizează că acest proiect de buget cu completările menționate anterior vine în susținerea sportului în Suceava, a sportului de masă prin amenajarea celor două terenuri contractate și două noi, a tuturor ramurilor sportive fiind prevăzute sume importante și pentru Clubul sportiv municipal care depinde efectiv de finanțarea de la Primărie, suplimentarea sumei pentru fotbal a dus la atingerea nivelului solicitat de beneficiar, la fel s-a procedat și în cazul handbal-ului, însă obiectivele trebuie prioritizate. Activitatea sportivă trebuie finanțată pentru a putea cere performanță. Realizarea nocturnei nu este eliminată însă trebuie efectuat un studiu și o expertiză necesară referitoare la costurile aducerii la un minim funcțional acceptabil pentru stadion pentru siguranța în exploatare, finanțarea echipei pentru a putea solicita performanță, iar ulterior luată în calcul realizarea nocturnei. Propune amânarea implementării unui asemenea proiect, în speranța că într-un interval de timp va fi o sursă de finanțare reală pentru edificarea unui nou stadion. Este impropriu a lua în discuție amenajarea nocturnei pe un stadion care stă să cadă, amintește că tribuna și peluza sunt închise în totalitate, autorizarea federației se face de milă că nu au unde juca acești sportivi fotbal. Cele două componente trebuie susținute de municipalitate pentru ca ulterior în concordanță cu performanțele echipei să se discute realizarea unei astfel de investiții.

Referitor la realizarea unei rute ocolitoare au fost purtate discuții cu specialiști din domeniu, dacă hotărârile Consiliului Local ar fi fost puse în aplicare la timp, acum discuția s-ar fi purtat cu un studiu de trafic realizat în perioada sărbătorilor, o perioadă de vârf, și un studiu de circulație, ar fi dus la o soluție mult mai clară decât opiniile unor specialiști culese în urma unor discuții punctuale. Opinia specialiștilor este foarte clară, în ceea ce privește podul existent, extinderea pe laterală cu o jumătate de bandă - o bandă este o dorință imposibil de pus în aplicare și din cauza imposibilității de a descărca traficul de pe benzile suplimentare mai departe tot în carosabil. O soluție de fluidizare a traficului, prezentată și în ședința în care s-a aprobat bugetul anului 2015, o reprezintă deschiderea trecerii peste calea ferată, pe lângă Termica către DN 29 în așa fel încât cei care merg în direcția Plopeni, Salcea, Botoșani și Burdujeni să aibă o altă ieșire din zona acelui centru comercial. Consideră că amendamentele formulate reprezintă nevoi ale cetățenilor municipiului Suceava și propune să fi votate în bloc.

Dl Girigan precizează că grupul consilierilor locali PSD a participat la toate dezbaterile convocate de dl Primar în calitate de inițiator al acestui proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2016. In aceste discuții preliminare grupul consilierilor locali PSD a făcut propuneri aproape la toate capitolele bugetare, în cea mai mare parte ele au fost preluate de dl Primar în calitate de inițiator, se regăsesc în proiectul de buget supus dezbaterii în această ședință. Singura solicitare pe care o mai prezintă este propunerea de preluare de către dl Primar a următorului amendament: suma de 50.000 lei pentru un studiu de prefezabilitate pentru crearea unei zone industriale în municipiul Suceava. Această propunere a mai figurat în proiectele de buget, însă nu s-a și realizat datorită situației Termica. Propunerea făcută este motivată de terenurile pe care municipalitatea le are în zonă și utilitățile existente și vine în sprijinul investitorilor care își doresc să desfășoare activitatea în această zonă și implicit va duce la crearea de noi locuri de muncă.

Dl Primar precizează că zona industrială a fost prinsă în două bugete, însă nu s-a concretizat dată fiind situația incertă a terenurilor, motivat de faptul că lucrurile încep să se clarifice domnia sa este de acord cu amendamentul d-lui Girigan și preia în calitate de inițiator propunerea cu mențiunea că suma va fi alocată de la Fondul de rezervă.

Dl Grosar consideră că acest buget este cel mai complet dat fiind faptul că este și un an electoral, bugetul la început de an suportă multe pe hârtie, iar la sfârșit de an nu poate fi executat în totalitate. La aprobarea bugetului nu trebuie să existe putere și opoziție, acesta trebuie să fie cât mai complex și provocator, iar dacă vor fi modificări pot fi făcute rectificări bugetare. Menționează că vor vota proiectul de hotărâre și amendamentele prezentate pentru ca cetățeanul să fie câștigător.

Dl Arămescu consideră că bugetul necesită o atenție sporită din partea consilierilor locali și mai ales a d-lui Primar care a făcut până acum 12 bugete bine realizate potrivit sondajelor actuale. Cum a precizat și dl Grosar hârtia suportă orice, idei poate avea oricine, domnia sa și-ar dori un stadion în Burdujeni dacă s-ar putea face. Consideră că în ultimii 12 ani au fost realizate lucruri foarte bune în Suceava, dintre cele mai importanete lucrări menționează: realizarea de sensuri giratorii, schimbarea conductelor, eliminarea blocajelor din trafic de pe str. Calea Unirii, Ștefan cel Mare, alimentarea cu apă de Berchișești și a Cartierului Burdujeni, transportul în comun, „până în prezent domnule Primar ați fost un gospodar foarte bun, ați procedat corect, ați făcut casa, ați tras utilitățile și după aia vă faceți teren de golf’. Referitor la taxele și impozitele stabilite, „banii ăștia cu care s-a făcut în municipalitate aparțin cetățenilor din muncipiul Suceava și firmelor care aproape sunt pătați cu sânge. Firmele sunt hăituite de toate instituțiile statului și se iau banii cu forța, trebuie să facem ceva și pentru ei și mai mult ca atât, eu ca plătitor de taxe și impozite, după noul Cod fiscal, aș putea spune tâlhar, care caută banii prin buzunarul cetățenilor, deci nu caută pe nicăieri, deci întreprinderile s-au tăiat, s-a dat Ia fier vechi totul și acuma îi căutăm prin buzunarul cetățenilor vreau măcar banii care îi dau eu, aici este slăbiciunea, să nu meargă la asistență socială, domnule Primar. Avem o categorie de oameni în Suceava, cu tot regretul o spun, care mănâncă degeaba la cantina socială, dacă vreți am să aduc un filmuleț cu BMW-uri, tatuați cum pleacă cu sacoșe pline. Dacă mergem până la Cantina de ajutor social vineri și sâmbătă să vedem ce fac cetățenii ăia acolo cum pleacă cu BMW- ul, deci poate luăm de acolo și mai dăm la școli. Ori punem un filtru mai bun pentru asistații sociali, mie nu îmi convine și nici la un cetățean să meargă acolo și plătesc taxiul cu salam și role de cașcaval, ori dacă nu îl vom lua pe cel tatuat și cu BMW și îl vom pune șef la asistență socială că ăla sigur știe să îi filtreze, și mai mult ca atât ei dacă sunt mâncați bine agresează contribuabilii care plătesc taxe și impozite și propun ca cei care sunt asistați social și au amenzi de plătit sau nu și-au plătit datoriile către Primărie să nu mai beneficeze de ajutor social, măcar atât să înțeleagă că trebuie să meargă la muncă. în ceea ce privește amendamentele nu vreau să intru în conflict cu nimeni, chiar dacă am câteodată o atitudine mai caustică, mai acidă, dar nu vă îndoiți dl Harșovschi de obiectivitatea lucrurilor supse de mine. Deci noi trebuie să facem ceea ce este necesar și dacă este vorba de un pod peste apa Sucevei, este pe hartă l-am găsit, l-au prins specialiștii”.

Dl Vornicu referitor la partea de amendament Nocturnă - consolidare stadion asigură că cele menționate de domnii viceprimari sunt perfect viabile, un stadion care arată într-o stare jalnică, care obligatoriu trebuie consolidat inclusiv tribunele, peluza, vestiarele unde nu există o zonă în care sportivii să facă recuperarea după antrenamente, cabine pentru arbitri, vestiarele sunt aproape devastate, presa nu are unde să-și desfășoare activitatea când asistă la meciurile divizionarei B. Domnia sa consideră prioritară consolidarea stadionului, suma propusă în amendament de 8 mld. nu este suficientă, vor rezulta niște indicatori tehnico - economici în urma studiului de fezabilitate care se va face, și a studiului pe infrastructura de rezistență la acele tribune și probabil Consiliul Local va rectifica această sumă în plus pentru a finaliza măcar această investiție pentru că un stadion nou va fi oricum de domeniul viitorului - 10 ani va dura până se va putea construi un nou stadion. Nocturna ar putea veni pe bugetul anului 2017 după ce va fi încheiată consolidarea și asigurarea condițiilor decente pentru sportivii cărora le-ar putea fi cerută și performanța. Apreciază că dacă cele 17 mld lei vor fi și alocate anul acesta, în anul 2017 echipa poate să lupte pentru promovare.

Referitor la terenul de sport de la Liceul cu Program Sportiv, acest stadion funcționează ca un tren pe care se fac antrenamente, nu poate fi omologat datorită faptului că nu au fost prevăzute tribune și vestiare. S-a încercat alocarea în acest an a sumei de 16 mld lei rezultată dintr-un studiu de fezabilitate cu indicatori tehnico - economici pentru 2.000 de locuri în tribune și construirea de vestiare probabil sub tribuna care se va construi, acest lucru va duce la posibilitatea omologării acestui stadion, se vor putea ține și competiții oficiale, echipa Rapid ar putea juca o parte din meciuri acolo, iar juniorii LPS- ului își vor desfășura activitatea în condiții mai mult decât decente.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că în urma discuțiilor purtate cu dl Primar a fost prinsă în buget suma necesară tribunei și vestiarelor de la Liceul cu Program Sportiv, în așa fel încât această investiție inaugurată anul trecut să fie finalizată complet. Municipalitatea a sprijinit întotdeauna performanța, anul acesta motivat de schimbările de la echipa de fotbal, s-a alocat o sumă mai mare 17 mld lei, în speranța că vor promova în sezonul viitor, în acest campionat nu prea mai sunt șanse, ei totuși pentru a primi acești bani trebuie să fie în vârful clasamentului.

La rezerva bugetului rămâne suma de 3.105.000 lei și sunt necesari pentru salarii, evenimente neprevăzute și rectificări care vor veni.

„Avem un buget de dezvoltare, sunt de acord cu dl. Primar că anul trecut am avut un buget bun, sperăm ca în acest an să păstrăm ritmul anului trecut deși nu avem atât de multe fonduri europene, nu mai avem cei 8 mii euro pe care i-am avut la străzi pentru că exercițiul financiar 2014 - 2020 nu este încă aprobat, și mergem doar pe fonduri elvețiene pentru schimbarea iluminatului public, precum și proiectul de electromobilitate cu acele autovehicule electrice tot pe fonduri elvețiene. De aceea trebuie să fim optimiști și să ne implicăm pentru a reuși să facem ceea ce trebuie pentru suceveni”.

Dl Seredenciuc amintește că începând cu anul 2004 a fost propusă relocarea stadionului în zona Metro, au fost făcuți pași importanți în acest sens, parlamentarii PDL de atunci au adus terenul, consideră că montarea nocturnei pe un stadion vechi ce se dorește relocat nu se justifică, prioritară fiind asigurarea condițiilor necesare și a siguranței pe stadionul existent. Domnia sa are cunoștință despre o documentație despre un drum și un pod de acest gen peste râul Suceava realizată imediat după anul 1990, defluidizarea zonei comerciale este imperios necesară.

Dl Primar precizează că potrivit noului regulament FIFA de reorganizare din acest sezon, în Liga a II a va fi o singură serie, toate meciurile vor fi transmise la televizor, se vor da bani de la federație echipelor de fotbal, iar lipsa nocturnei la Suceava va fi o situație jenantă echipa va trebui să joace la Botoșani sau Bosanci.

Amintește că a sprijinit fotbalul în ultimii 12 ani, a reușit să obțină Proiectul de complex sportiv la Suceava cu trei obiective noi sală polivalentă, stadion nou, două bazine de înot olimpic. Există un investitor care vrea să finanțeze stadionul și sala polivalentă la un loc, fiind posibilă oricând demararea lucrărilor. în contextul în care vor fi demarate lucrările la sala polivalentă, există posibilitatea obținerii de fonduri de la guvern, o finanțare privată ar fi mai scumpă și în dezavantajul municipalității.

Dl Arămescu consideră că vestiarele trebuie modernizate, însă tribuna trebuie dărâmată deoarece nu va prezintă nicio garanție, nocturna amenajată, iar când se vor găsi fonduri construirea unei noi tribune, pentru siguranța cetățenilor care vin la meci.

Dl Viceprimar Doroftei solicită să se formuleze amendamente concrete cu precizarea sursei de finanțare.

Dl Monacu amintește că în anul 1990 un grup de arhitecți de la Centrul de proiectări din Suceava a realizat un studiu asupra stadionului și s-a ajuns de atunci la concluzia că era în pericol de a se dărâma, astfel consideră prioritară consolidarea stadionului.

Dl Primar precizează că a fost realizată o expertiză care a dus la închiderea tribunei cu probleme, restul stadionului este funcțional.

Dl Tătăranu precizează că personal în anul 2007 a dispus Primăriei Suceava efectuarea unei expertize a stadionului, cu ocazia unui control tematic dispus Inspectoratului în construcții de către conducerea centrală când s-a prăbușit acoperișul patinoarului din București. Expertiza a dispus închiderea sfertului de con din partea estică și consolidarea tribunelor din prefabricate, ceea ce este stabil la acest stadion este parte construită pe umplutură. Din aceste motive consideră că prioritară este consolidarea stadionului, realizarea unei nocturne este o chestiune de o lună și jumătate presupune patru piloni din prefabricate similari antenelor de televiziune, consolidarea este necesară și presupune accesul în siguranță al spectatorilor pe stadion. Expertiza este la Inspectorat, domnia sa a primit-o personal de la Primărie, este un exemplar și la Direcția tehnică, care a recomandat consolidarea de îndată tribunelor din prefabricate, nu a închis accesul.

Dl Mocanu apreciază că propunerile anterioare sunt justificate de nevoile cetățenilor municipiului Suceava și consideră că dl Primar poate să prindă în buget în paralel cu consolidarea și instalația de nocturnă din fondul de rezervă, acesta fiind „amendamentul în care încape toată lumea”. Un exemplu implementat cu succes este amenajarea nocturnei pe stadionul din Botoșani, realizat printr-un parteneriat public privat. Este important ca investiția să fie prinsă în buget, iar în funcție de prevederile legale aceasta să se și concretizeze.

Referitor la construirea unui pod, există aprobată o rută ocolitoare care prevede construirea unui pod, care va fluidiza traficul prin devierea traficului greu. în prezent trebuie făcut un studiu referitor la contruirea unui pod mic, precum și impactul asupra traficului a utilizării rutei ocolitoare.

Se supune la vot propunerea ca amendamentele propuse de grupul consilierilor locali PNL să fie votate în bloc:

VOT: DA-14

NU - 1

ABȚ-7

Propunerea a fost aprobată.

Se supun la vot în bloc amendamenele propuse de grupul consilierilor locali PNL:

VOT: DA-18

NU - 1

ABȚ-3

Amendamentul a fost aprobat

Dl Viceprimar Doroftei mulțumește consilierilor locali pentru votul dat acestor amendamente propuse în folosul cetățenilor municipiului Suceava.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificarea și preluarea inițiatorului și amendamentele votate:

Se întrerupe votul.

Dl Barbă întreabă pe dl Secretar dacă există incompatibilități ale unor consilieri locali în votarea acestui proiect de hotărâre și precizează că mai mulți cetățeni i-au sesizat faptul că este un consilier local independent și un consilier local PSD care ar avea legătură cu niște datorii la niște firme care au executat lucrări de investiții și care vor fi recuperați prin bugetul local și întreabă dacă acești consilieri locali pot vota?

Dl Secretar menționează că din moment ce niciun consilier local nu și-a manifestat opțiunea de a vota, a nu vota sau a se abține, domnia sa nu poate răspunde la această întrebare. în situația în care un consilier local se află în incompatibilitate sau conflict de interese, consilierul local personal are obligația să anunțe acest conflict de interese / incompatibilitate, nu secretarul municipiului atrage atenția și nici nu întreabă dacă cineva este în conflict de interese.

Dl Barbă roagă colegii în situația aceasta să acționeze în consecință.

Dl Roibu consideră că dl Barbă se referă la un precedent din anii anteriori în care consilieri locali au închiriate spații, garaje, etc și întrebă dacă există icompatibilități în acest sens.

Dl Secretar precizează că aceste situații nu au legătură cu bugetul.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificarea și preluarea inițiatorului și amendamentele votate:

VOT: DA-21

ABȚ-1

Hotărârea a fost adoptată.

Dl Sfeclă solicită să fie învoit.

Se votează prin ridicarea mâinii: VOT: DA, unanimitate

Dl Sfeclă este învoit, sunt prezenți 21 de consilieri locali.

Dl Primar mulțumește pentru votul acordat și precizează că a dat dovadă de maturitate deoarece în calitate de inițiator domnia sa putea retrage proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi, deși două proiecte pe care domnia sa le consideră prioritare au fost modificate. Referitor la instalația de nocturnă s-a amânat până acum amenajarea ei tocmai în ideea construirii unui nou stadion, menționează că are oferta de finanțare a sălii polivalente și a stadionului la pachet pe o sursă de finanțare externă. în ceea ce privește miniruta ocolitoare varianta a fost propusă în urma discuțiilor cu specialiștii, consideră potrivită realizarea minirutei pe structura existentă, în ideea de a fi făcută la Termica ca de acolo să se iasă în DN 29, va fi găsită și o soluție fie extinderea podului existent, fie contruirea unui pod nou.

Menționează că acest buget este unul al dezvoltării, iar din respect pentru suceveni domnia sa nu a fost orgolios și nu a retras proiectul de pe ordinea de zi.

Referitor la sport, în ultimii 12 ani domnia sa a sprijinit activitatea sportivă, s-au construit săli de sport la Școala 9 și Școala 11, baze sportive la Liceul cu Program Sportiv și la Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, etc.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că la Anexa 7 Cap. 84.02.B - Varianta ocolitoare Suceava -Botoșani -la varianta prezentată de dl Primar cu mărirea podul existent cu o jumătate de bandă consilierii local PNL au propus să se adune la suma existentă de 4,5 milioane lei încă 400.000 lei, însă varianta pe care domnia sa o consideră mai potrivită pod existent la groapa de gunoi cu rutele din str. Mirăuți, str. Apeductului și drumul de la Denis, acces la pod, traversând podul se ajunge pe str. Energeticianului, în stânga rămâne mall- ul și celelate centre comerciale, iar în dreapta folosim miniruta în spatele Avicola DN 29. Nu s-a tăiat nimic de aici ba chiar s-a propus suplimentarea sumei cu 400.000 lei, deoarece este un studiu care se va face și care va stabili clar ce trebuie de făcut. S-au luat bani de la nocturnă, s-au lăsat 800.000 pentru proiect și consolidare tribune închise de ISC și modernizare vestiarelor, urmând ca în perioada viitoare dacă acest stadion va fi consolidat și nu se prevede un stadion nou pe terenurile existente în zona Metro se va vedea ce trebuie de făcut, în prezent însă prioritatea este siguranța cetățenilor.

Dl Primar consideră că pe structura de astăzi ar trebui demarate lucrările pentru realizarea minirutei ocolitoare pe traectoria Termica - DN 29 până se va lua o decizie legată de pod pentru că aceasta se poate face în acest an. Suma a fost adăugată în proiectul mare care se va decide în 2 ani de zile, însă în acest an cu suma de 10 mii lei cofinanțare, pe un program de asociere cu Orașul Salcea pe exploatație agricolă, se poate face această minirută ocolitoare spre DN 29.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că totul rămâne valabil, nu se modifică nimic, singura cerință a consilierilor locali PNL a fost ca atunci când se va face studiul să se gândească varianta cu acest pod pentru a muta tot traficul în altă parte, accesul urmând să se facă pe trei căi, iar de acolo pe str. Energeticianului - Avicola - DN 29 într-o asociere cu orașul Salcea, nu s-a diminuat nimic, ba mai mult suma a fost suplimentată cu 400.000 lei.

Dl Viceprimar Doroftei consideră că în contradicție cu Consiliul Local dl Primar își face campanie electorală, însă și consilierii locali au dat dovadă de maturitate, în acest mandat în care toți consilierii au fost alături în momente grele pentru Suceava, momente în care s-au luat decizii importante, cum este și cea referitoare la bugetul anul 2016.

Dl Arămescu consideră că banii trebuiau lăsați la investiții, și luați alți bani din Fondul de rezervă pentru studiul de fezabilitate.

PUNCTUL 4 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Bugetul TPL nu este suficient niciodată, cu toate eforturile Primăriei, însă lucrul sesizat din acest proiect este că peste 30% din bugetul societății este folosit pentru achiziționarea combustibilului. Eficientizarea activității societății de transport va veni odată cu achiziționarea autobuzelor electrice pe fonduri europene.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că achiziționarea celor 40 de autobuze electrice în perioada următoare va duce la eficientizarea activității S.C. TPL S.A. Anul trecut au fost cumpărate 5 microbuze, iar în bugetul acestui an este prevăzută suma de 1 milion lei pentru achiziționarea fie a 4 - 5 autobuze fie a 2 miniautobuze cum a solicitat societatea de transport. Bugetul supus dezbaterii a fost aprobat în Adunarea Generală a Acționarilor.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Prorociuc întreabă pe dl Primar de când datează datoriile municipalității către S.C. TPL S.A., care este suma acestora și de ce nu s-au pătit până acum?

Dl Primar precizează că la data de 01.04.2015 Primăria nu avea nicio datorie la TPL, din păcate însă, a fost un buget mai mare anul trecut, iar la sfârșitul anului 2015 la Primărie s-au înregistrat datorii de 300 miliarde lei, în cursul zilei de ieri a fost acordată suma de 500 de milioane lei, sunt datorii curente datorate faptului că Primăria nu încasează cât trebuie, mulți agenți economici așteaptă momentul 31.03.2016, pe măsura încasărilor vor fi plătite și datoriile către TPL, domnia sa speră ca până la data de 31.03.2016 să plătească datoria.

Dl Prorociuc întreabă dacă vor fi plătite și penalitățile aferente sumelor neachitate la timp.

Dl Primar precizează că municipalitatea sprijină societatea de transport în măsura posibilităților, domnia sa amintește că municipalitatea a luat un credit de 7 milioane de euro pentru achiziționarea de autobuze noi pentru S.C. TPL S.A., culpa este una comună - anul trecut â fost votat un buget mai optimist cu 40% mai mare decât bugetul anului 2014 și nu s-au încasat toți banii.

Dl Prorociuc întreabă pe dl Primar dacă își asumă ca până la 01.04.2016 să se plătească sumele datorate?

Dl Primar precizează că împreună cu dl Prorociuc își asumă acest lucru.

Dl Brădățan sesizează o greșeală din Expunerea de motive, respectiv s-a strecurat o frază de la proiectul de hotărâre de la punctul 19.

Dl Primar precizează că cele sesizate vor fi corectate.

Dl Grosar consideră că este necesară o prioritizare a plăților, astfel încât se impune plata celor care atrag penalități.

Dl Primar precizează că toate restanțele Primăriei de 300 miliarde lei pot atrage penalități inclisiv cele la

S.C. TPL S.A.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

Pauză.

Se reiau lucrările ședinței.

PUNCTUL 5 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați ai obiectivelor de investiții din cadrul proiectului „Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava prin reabilitare pietonal, străzi și iluminat” - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, este o sumă alocată suplimentar pe un program multianual la Programul Național de Dezvoltare Locală, s-au cheltuit anul trecut 3.269.011 lei, sunt reportați pentru 2016 - 2017 4.774.992 lei, s-a făcut deja o licitație pe data de 08.01.2016 pentru zona de la Parchet până la Bucovina și din economiile de acolo se intenționează organizarea unei alte licitații pentru pentru zona de la Bucovina până la Consiliul Județean prin spatele Palatului de Finanțe, sunt fonduri gratuite de la guvern și prind foarte bine, cu aceste fonduri se va termina generic modernizarea zonei centrale.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 6 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „Acoperire și modernizare Piața agroalimentară Burdujeni” - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Această sumă a fost aprobată în buget, deși este prinsă în două etape cu finanțare în 24 de luni, se speră ca lucrările să se încheie în acest an.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că anul trecut a fost modernizată Piața Centrală, iar anul acesta acest proiect de hotărâre propune modernizarea pieței din Cartierul Burdujeni, urmând o modernizare parțială a Pieței Mici din Cartierul George Enescu.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 7 Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Extindere rețea de iluminat public pe strada Aleea Jupiter, municipiul Suceava” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre - un prim proiect cu acest obiect, urmează și alte asemenea proiecte pentru numeroasele solicitări.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Barbă ridică problema iluminatului din Cartierul Obcini.

Dl Primar precizează că în data de 14.03.2016 are loc licitația pentru schimbarea corpurilor de iluminat cu lămpi de tip led, o condiție impusă de partea elevețiană este ca documentația să stea pe SEAP 50 de zile. Vor fi schimbate corpurile de iluminat, transformatoarele și mai puțin stâlpii.

Dl Roibu consideră potrivită această investiție, însă în zonă este necesară și asfaltarea unei porțiuni de drum de pământ, curățirea zonei de vegetație, etc.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 8 Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Modernizare strada 28 Noiembrie” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar precizează că proiectul de hotărâre și următoarele propun modernizarea unor străzi mici de 3 - 3,5 metri, maxim 4 metri, străzi de rangul 4 care nu pot fi promovate pe fonduri europene. Se pregătesc niște proiecte de reabilitare pe fonduri europene a unor străzi mai late, mai lungi și mai costisitoare.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Girigan face o observație valabilă și pentru celelalte proiecte de hotărâre referitoare la modernizarea străzilor și pentru reabilitarea zonei centrale, respectiv valorile prevăzute în funcție de indicatorii tehnici sunt mult mai mari, astfel încât mai pot fi pregătite niște străzi și chiar și pentru zona centrală niște lucrări deoarece vor rămâne cu siguranță circa 30% economii la licitații.

Dl Primar consideră oportună sesizarea d-lui Girigan, în zona centrală licitația a fost de 25 miliarde și s-a adjudecat cu 15 miliarde.

Dl Roibu susține cele sesizate de dl. Girigan și consideră că în această acțiune pot fi incluse și străzile: Solidarității, Apeductului, George Coșbuc parțial, 4 străzi din Cartierul Zamca, 2 străzi în Cartierul George Enescu, străzi în mare parte din pământ.

Dl Primar menționează că în Cartierul Zamca vor rămâne 3 străzi deoarece str. Bogdan Vodă întră în acest an la asfaltare.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 9 Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Modernizare strada Stadionului” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 10 Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Modernizare strada Lev Tolstoi” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 11 Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Modernizare strada Micșunelelor” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 12 Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Modernizare strada Constantin Moraru” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT: DA - 21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 13 Proiect de hotărâre privind modificarea art.6 din Contractul nr. 251421/07.04.2015 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ, aprobat în baza HCL nr. 71/26.03.2015 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 14 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Viceprimar Harșovschi întreabă care era situația juridică a terenului de la poziția ITeren ocupat de garaj - Situația juridică actuală - contract de închiriere.

Dl Secretar precizează că sunt situații preluate de ani de zile în care pentru terenuri sunt contracte de închiriere însă nu sunt prinse în domeniul privat la municipiului Suceava, acest demers vine în sprijinul cetățenilor pentru întabulare.

Dl Viceprimar Harșovschi întreabă dacă situația este similară și pentru terenuri curți construcții, iar coroborat cu Adresa Prefecturii nu ar fi potrivită închirierea / concesionarea.

Dl Secretar precizează că terenul este situat sub casa cetățeanului, dacă Consiliul Local va hotărî vânzarea ele pot fi vândute.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT: DA - 21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 15 Proiect de hotărâre privind darea în administrare unităților de învățământ preuniversitar a bunurilor imobile terenuri și clădiri aparținând domeniului public al Municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT: DA-7

ABȚ -14

Hotărârea nu a fost adoptată.

PUNCTUL 16 Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea amplasării unui totem publicitar - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre, Comisia economică - aviz nefavorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT: DA-6

NU -14

ABȚ -1

Hotărârea nu a fost adoptată.

PUNCTUL 17 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru alte servicii complementare activității de transport, distribuție și furnizarea energiei termice pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat începând cu 1 ianuarie 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că avea câteva întrebări însă constată că reprezentanții S.C. Thermonet nu sunt în sală.

Dl Roibu sesizează niște probleme în documentația prezentată la paginile 3 și 4 în care la documentele necesare se specifică pe poziția 4 dovada montării aparatului de măsurare a debitului de gaze naturale conform art. 246 din Ordinul nr. 91/20.03.2007, nu este specificat al cui ordin este invocat. Domnia sa apreciază această măsură una neconcurențială, existând și alte surse, respectiv panouri radiante, calorifere electrice, calorifere pe lemn, și consideră că trebuie exclus acest punct din documentele necesare.

Dl Primar întreabă dacă este cineva de la Thermonet în sală. Precizează că în lipsa reprezentanților societății retrage punctul de pe ordinea de zi.

Proiectul de hotărâre a fost retars de inițiator.

Dl Roibu prezintă problemele sesizate de asociațiile de proprietari referitoare la colaborarea cu Thermonet:

 • 1. Refuzul de a discuta și perfecta obiecțiunile la contractul inițial de furnizare înaintate de asociațiile de proprietari din municipiul Suceava, în principal lipsa anexelor menționate în contract, ce fac parte integrantă din acesta;

 • 2. întârzieri nejustificate în emiterea facturilor de energie termică și apă caldă blocând astfel emiterea listelor de plată și încasarea acestora în timp util;

 • 3. Emiterea facturilor cu erori - aplicarea de subvenții la apă caldă în loc de energie termică - factura de energie termică pentru apa caldă la care s-a aplicat / calculat subvenție;

 • 4. Centralizatorul facturilor emise conțin valorile totale ale facturilor fără a fi operată scăderea subvențiilor acordate de Primăria municipiului Suceava, valoarea totală (rest de plată) nefiind menționată;

 • 5. Nerespectarea parametrilor din contractul de furnizare a energiei termice și apei calde;

 • 6. Utilizarea acelorași echipamente de măsură preluate de la S.C. Termica S.A., ce dau erori sau nu pot fi utilizate;

 • 7. Furnizare insuficientă a agentului termic pentru a ajunge la etajele 4,5 respectiv 8,9,10 la blocurile turn.

Dl Primar menționează că sunt reproșuri referitoare la activitatea Thermonet, la jumătatea lunii februarie va avea loc o ședință cu asociațiile de proprietari la care vor fi invitați și reprezentanții Thermonet, ocazie cu care invită consilierii locali care doresc să participe la această ședință.

Domnia sa informează că există suma de 4,5 milioane lei, iar cei de la Thermonet au venit cu propunerea de schimbare a unor contoare, din 3.700 aproximativ 1.300 contoare ar trebui schimbate fiind mai vechi de 10 ani. Este o problemă care trebuie discutată cu asociațiile de proprietari, astfel încât la ședința la care domnia sa a făcut referire vor fi supuse toate aceste probleme inculsiv cele sesizate de dl. Roibu.

Dl Viceprimar Harșovschi menționează că grupul consilierilor locali PNL dorește ca cele 7 puncte sesizate de dl. Roibu să fie menționate în procesul verbal, iar la următoare ședință când acest proiect de hotărâre va fi repus pe ordinea de zi cei de la Thermonet să vină cu răspuns punctual la fiecare problemă sesizată pentru ca Consiliul Local să hotărască în cunoștință de cauză. Rugămintea este ca aceste date să ajungă la Thermonet pentru ca răspunde în scris, punctual celor sesizate.

PUNCTUL 18 Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării temporare a activității S.C. Transagent S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar amintește că municipalitatea a constituit o societate, „Transagent” a Primăriei municipiului cu obiect de activitate în domeniul termoficării, în prezent conform legislației în vigoare sunt două variante: fie suspendarea activității fie desființarea ei, iar varianta considerată a fi cea mai potrivită este suspendarea activității 3 ani.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Seredenciuc precizează că deși face parte din Adunarea Generală a Acționarilor la această societate nu a fost contactat în această problemă.

Dl Secretar precizează că potrivit legii este necesară hotărârea Consiliului de administrație, anexată la prezentul proiect de hotărâre.

Dl Seredenciuc consideră că Adunarea Generală a Acționarilor trebuie consultată cu privire la cele două posibilități, respectiv suspendare și desființare.

Dl Viceprimar Doroftei precizează că dl Secretar i-a înmânat această hotărâre a Consiliului de administrație care prevede suspendarea activității în perioada 01.02.2016 - 01.02.2019 și prezintă conținutul hotărârii.

Dl Grosar menționează că face parte din AGA de la această societate, domnia sa nu știe cum ar putea să funcționeze acestă societate dacă nu va fi suspendată deoarece dl Frunzaru este este angajat la cealaltă societate. Referitor la solicitarea de schimbare a contoarelor, la momentul preluării bunurilor de la Termica, se știa foarte clar că trebuiau schimbate aceste contoare și întreabă dacă firma înființată de Primărie nu poate face aceste schimbări, având astfel și activitate.

Dl Primar precizează că potrivit legii în ceea ce privește lucrările de investiții responsabilă este municipalitatea, iar lucrările de reparații, verificare a acestor contoare sunt în sarcina operatorului, iar pentru schimbarea celor 1.136 de contoare va fi organizată o licitație publică, dacă Transagent — ul este funcțional poate veni la licitație. Municipalitatea va organiza o licitație corectă și transparentă, iar cine va îndeplini condițiile din caietul de sarcini va realiza schimbarea acestor contoare.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că există două prevederi legislative potrivit uneia aceste contoare trebuie schimbate de către municipalitate, iar alta de către operator pe cheltuiala proprie.

Dl Primar precizează că această decizie va fi luată împreună cu asociațiile de proprietari, însă dacă cele 1.136 de contoare sunt defecte și nu mai înregistrează consumul, schimbarea lor reprezintă o prioritate pentru municipalitate, ceea ce consumă cetățeanul trebuie corect contorizat.

Dl Viceprimar Doroftei apreciză că este foarte grav ca aceleași persoane care au lucrat pe transport, distribuție și furnizare la Termica să constate că peste 1.000 de contoare nu sunt în regulă. Domnia sa întreabă care este numărul cetățenilor care au plătit facturi după o apreciere dată de un contor defect.

Dl Primar precizează că în anul 2006 pe proiectul de termoficare 2006 - 2015 majoritatea acestor contoare au fost schimbate pe bani de la guvern, au o vechime de 10 ani, și trebuiau schimbate din nou. Din păcate în ultimii 4 ani Termica nu a putut realiza aceste schimbări, pentru că a intrat în insolvență, iar Primăria fiind nevoită să acorde subvenții la Termica nu a avut bani să schimbe aceste contoare.

Dl Mocanu consideră că din moment ce Termica era operatorul care făcea transportul și distribuția, contoarele trebuiau schimbate de acest operator.

Dl Primar precizează că Termica trebuia să întrețină în primul rând aceste contoare și nu le-au întreținut.

Dl Mocanu întreabă dacă aceste contoare nu trebuie întreținute acum de Thermonet.

Dl Primar precizează că sunt 3.000 de contoare, iar propunerea de schimbare a 1.136 contoare, deci 30% este una pertinentă.

Dl Mocanu menționează că acest lucru se știa în momentul când s-a evaluat oferta, trebuia prins în caietul de sarcini, consideră neportivită propunerea ca municipalitatea să schimbe aceste contoare când unul dintre asociații de acolo este producător și distribuitor de contoare.

Dl Primar menționează că instalațiile de transport și distribuție sunt în proprietatea Primăriei, operatorul solicită instalații bune.

Dl Grosar face precizarea că aceste contoare nu sunt defecte, ci niște contoare care au depășit termenul de exploatare de 10 ani, schimbarea lor se impune pentru a elimina suspiciunile legate de realitea celor înregistrate.

Dl Viceprimar Doroftei sesizează faptul că în Hotărârea Consiliului de administrație prezentată S.C. Transagent apare și S.A. și S.R.L., acesta fiind motivul pentru care domnia sa nu va vota acest proiect de hotărâre.

Dl Primar menționează că este o eroare, inițial s-a dorit constituirea unei S.A. însă în lipsa de 3 acționari s-a acceptat varianta unui S.R.L.

Dl Viceprimar Doroftei consideră că acest proiect ar trebui retras de pe ordinea de zi.

Dl Primar retrage proiectul de hotărâre.

Dl Roibu sugerează ca la astfel de proiecte de hotărâre să fie solicitată prezența celor implicați.

Dl Primar precizează că a solicitat prezența reprezentanților Thermonet, însă aceștia au părăsit lucrările ședinței.

PUNCTUL 19 Proiect de hotărâre privind atribuirea autorizațiilor taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre, au fost 6 autorizații disponibile, s-au înscris 20 de participanți, iar pe măsură ce se vor mai elibera autorizații, ele vor fi scoase la licitație pentru a da șansa și altor persoane să participe la licitație. Este important de menționat că acestă licitație are la bază o declarație pe proprie răspundere dată de operatorul de taxi, iar dacă la ridicarea autorizației nu prezintă acte doveditoare că cele declarate de el sunt reale pierde autorizația licitată, iar pentru o perioadă de 1 an, dacă va mai participa la o licitație, are o depunctare de minim 10 puncte.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Roibu ridică problema comportamentului în trafic al șoferilor de maxi - taxi.

Dl Viceprimar Doroftei precizează că tocmai s-a modificat ordonanța care reglementează transportul și sunt solicitări foarte riguroase în acest sens.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT: DA-21

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 20 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2016 conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Dl Viceprimar Doroftei informează că dl. Girigan, dl. Monacu și dl Mocanu solicită să fie învoiți. Dl Cîrlan solicită să fie învoit începând cu ora 17. Se supune la vot acestă propunere.

Se votează prin ridicarea mâinii:

VOT: DA, unanimitate

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

D-na Enea consideră că activitățile stabilite în Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2016 conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat trebuie să fie diferite de cele ale Direcției de Asistență Socială și ale Direcției Domeniului Public.

D-na Marchitan precizează că implicarea beneficiarilor de ajutor social în activitatea Direcției de Asistență Socială a constat în sprijin la manipularea cutiilor cu produse alimentare.

D-na Enea propune completarea anexei cu poziția 7. Alte activități.

Dl Primar preia în calitate de inițiator propunerea d-nei Enea. Referitor la activitatea de la Direcția Domeniului Public aceasta este realizată cu un număr de 100 de angajați față de 300 de angajați în anul 2004, astfel încât implicarea beneficiarilor de ajutor social este justificată.

Dl Arămescu solicită ca angajații de la Direcția de Asistență Socială să fie mai riguroși în ceea ce privește acordarea ajutorului social cu mențiunea că cei care au amenzi, taxe și impozite neplătite la bugetul local să nu mai beneficieze de această măsură de sprijin, domnia sa consideră că lenea nu trebuie încurajată la infinit.

Dl Girigan precizează că în Normele de aplicare a Legii nr. 416/2001 sunt stabilite lucrările care trebuie efectuate de beneficiarii de ajutor social.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT: DA -19

ABȚ-2

Hotărârea a fost adoptată.

Dl. Girigan, dl. Monacu și dl Mocanu au fost învoiți și părăsesc lucrările ședinței - sunt prezenți 18 consilieri locali.

PUNCTUL 21 Proiect de hotărâre privind Planul cu principalele activități ce urmează a fi desfășurate de Poliția Locală Suceava în anul 2016, obiectivele stabilite și indicatorii de evaluare - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Roibu propune un amendament, respectiv includerea în Planul de acțiuni al Poliției Locale un program de verificare a modului în care se desfășoară traficul rutier în zona stațiilor de parcare a mașinilor de maxi taxi, deoarece în aceste spații parchează mașini particulare, iar maxi - taxi - urile rămân în stradă și blochează traficul.

Dl Primar preia în calitate de inițiator amendamentul d-lui. Roibu. Invită pe dl Horodenciuc - directorul Poliției Locale să ia loc.

Dl Viceprimar Harșovschi propune câteva amendamente motivat de sesizările cetățenilor municipiului Suceava referitoare la lipsa locurilor de parcare, și faptul că în municipiul Suceava sunt parcate camioane, autobuze, microbuze, utilaje agricole, utilaje de construcții, astfel în Planul cu principalele activități la pagina nr. 10 la Serviciul circulație pe drumurile publice și Serviciile ordine, liniște publică și pază la Cap. Activități desfășurate, introducerea următoarei prevederi: „Verificarea respectării prevederilor HCL nr. 155/2013 privind interzicerea staționării sau parcării, pe spațiile de orice fel dintre blocuri sau pe arterele de circulație aparținând domeniului public sau privat al municipiului Suceava a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri, care au masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone sau lungimea mai mare de 5 m, precum și a autovehiculelor destinate transportului de persoane, care au mai mult de 9 locuri pe scaune”. Iar la Indicatori de evaluare, introducerea prevederii: „Organizarea lunară a unui număr de 8 acțiuni de verificare a respectării prevederilor privind interzicerea staționării sau parcării, pe spațiile de orice fel dintre blocuri sau pe arterele de circulație aparținând domeniului public sau privat al municipiului Suceava a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri, care au masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone sau lungimea mai mare de 5 m, precum și a autovehiculelor destinate transportului de persoane, care au mai mult de 9 locuri pe scaune”. La Informarea trimestrială a Comisiei de ordine publică să se introducă o rubrică distinctă cu o informare referitoare la acest subiect.

Municipalitatea sprijină activitatea Poliției Locale, un exemplu în acest sens îl constituie și viitoare achiziție a celor două autovehicule aprobate în buget, rugămintea este ca Poliția Locală să se implice la fel de mult iar siguranța cetățeanului și respectarea regulilor să fie mai bine puse în aplicare în municipiul Suceava.

Dl Primar preia în calitate de inițiator amendamentele d-lui. Viceprimar Harșovschi.

D-na Cocriș întreabă dacă există o rezolvare a fenomenului cerșetoriei și a eliminării acesteia? Amintește că cetățenii municipiului Suceava sunt agresați atât în trafic, la intersecții cât și în parcările magazinelor de cerșetori.

Dl Horodenciuc precizează că combaterea cerșetoriei este o preocupare permanentă în activitatea Poliției Locale, însă cu toate acestea nu s-a reușit eradicarea fenomenului. în combaterea cerșetoriei sunt implicate și efective de la Ordine publică de la Poliția municipiului Suceava și de la Jandarmeria Suceava.

Dl Onofrei - Răileanu solicită sprijinul Poliției Locale pentru eliberarea intersecției din Cartierul George Enescu - zona Magazinului Profi. De asemenea consideră necesară implicarea Poliției Locale pentru eliberarea traficului din zona străzilor Aleea Jupiter, Aleea Lalelelor. Sesizează faptul că aceste străzi nu au amenajate trotuare, drumul copiilor spre școală și grădinițe se face printre mașinile aflate în trafic, după realizarea lucrărilor de reabilitare a rețelelor termice acestea nu au mai fost refăcute. Soluția este montarea semnului de circulație care de altfel este prevăzut în Studiul de circulație.

Dl Primar precizează că au fost aprobați indicatori pentru modernizarea unor străzi de pământ. Bugetul alocat reparațiilor străzilor de 200 de miliarde a fost suplimentat, iar străzile Aleea Jupiter și Aleea Lalelelor vor fi reparate, lipsa trotuarelor se datorează modului în care a fost construit cartierul. Documentațiile pentru traficul din zonă trebuie realizate de specialiștii Direcției tehnice și Poliției pentru a amplasa indicatoarele rutiere. Amintește că a existat o inițiativă în acest sens pe care cetățenii au primit-o cu reticență.

Dl Arămescu întreabă ce alternativă pentru parcare li se dă cetățenilor cu bus - uri care desfășoară activitatea în municipiul Suceava și cărora le este interzisă parcarea potrivit amendamentului formulat anterior.

Dl Viceprimar Harșovschi amintește că la solicitarea d-lui Onofrei - Răileanu s-a intervenit pentru deschiderea unei porțiuni din str. Aleea Jupiter care era blocată cu niște borduri, cei care au primit cu reticență acest demers au fost locatarii din două scări care parcau pe acea porțiune închisă, între timp cetățenii au acceptat și înțeles acestă situație. Domnia sa atrage atenția că în zona Aleea Jupiter - Aleea Lalelelor într-o situație de urgență mașinile de intervenție mari ale IGSU nu au cum să intre. Semnul la care s-a făcut referire anterior, este prevăzut în Studiul de circulație, nemaifiind nevoie de avizul Poliției, acesta a fost montat însă a dispărut.

Referitor la cele sesizate de dl Arămescu Autoritatea Rutieră Română, la eliberarea autorizațiilor de transport marfă sau persoane solicită existența unui loc de parcare.

Municipalitatea vine în sprijinul cetățenilor, alternativa o constituie prevederea în buget a sumei de 1,7 milioane lei pentru parcări de reședință.

Dl Roibu consideră că soluția poate si stabilirea de sunsuri unice pe străzile: Aleea Venus, Aleea Jupiter deoarece acestea sunt înguste și pe laterale sunt parcate mașini, după modelul străzilor Alexandru cel Bun, Bujorilor, etc.

Dl Viceprimar Doroftei precizează că în acest sens în Primărie se află un studiu în vederea instituirii de sensuri unice în paralel cu cele prevăzute în buget, respectiv parcări de reședință, amenajarea de alei, trotuare, pentru a oferi o alternativă viabilă cetățenilor din zonă dar și celor ce folosesc pietonalul.

Dl Grosar propune dotarea Poliției Locale cu spray-uri cu piper sau alte mijloace de îndepărtare a câinilor dată fiind ineficiența serviciului de strângere a câinilor comunitari precum și numeroasele sesizări ale cetățenilor mușcați.

Dl Onofrei - Răileanu informează că în zona în care activează cu firma se aduc containere cu foioase mai mari de 40 tone care afectează infrastructura și consideră că ar trebuie stabilit un traseu pentru acestea.

Dl Viceprimar Doroftei solicită d-lui Horodenciuc să ia act de cele sesizate.

Dl Arămescu consideră că această măsură trebuie aplicată după ce vor fi amenajate parcările.

Dl Viceprimar Doroftei precizează că dacă în Plan nu este prinsă această modificare nu se va putea răspunde în fața celor 30.000 de cetățeni care au autoturisme înmatriculate în municipiul Suceava și plătesc taxe și impozite.

Dl Barbă atrage atenția Poliției Locale referitor la o serie de atacuri, jafuri din zonele Zamca, George Enescu și Obcini și propune suplimentarea numărului de polițiști care să patruleze în aceste zone. Ridică problema iluminatului defectuos în aceste zone care favorizează săvârșirea de asemenea fapte.

Referitor la combaterea fenomenului cerșetoriei consideră oportună amplasarea cel puțin în zona centrală de plăcuțe referitoare la interdicția încurajării acestui fenomen.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele preluate de dl Primar în calitate de inițiator:

VOT: DA-16

ABȚ - 2

Hotărârea a fost adoptată.

Dl. Cîrlan a fost învoit și părăsește lucrările ședinței - sunt prezenți 17 consilieri locali.

PUNCTUL 22 Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții pentru Primăria municipiului Suceava și Direcția Municipală de Evidență a Persoanei - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA -17

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 23 Raportul Comisiei Locale de Ordine Publică înregistrat la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 16/18.01.2016;

Dl Primar prezintă Raportul Comisiei Locale de Ordine Publică.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil Raportul Comisiei Locale de Ordine Publică.

Se supune la vot Raportul Comisiei Locale de Ordine Publică:

VOT: DA-17

Raportul Comisiei Locale de Ordine Publică a fost adoptat.

PUNCTUL 24 Raport de evaluare al Comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de atribuire a autorizațiilor taxi nr. 20/21.01.2016;

Comisiile de specialitate au avizat favorabil Raportul de evaluare.

Se supune la vot Raportul de evaluare:

VOT: DA-16

ABȚ-1

Raportul de evaluare a fost adoptat.

PUNCTUL 25 Informare privind activitatea Direcției de Asistență Socială în anul 2015 înregistrată sub nr. 250.181/18.01.2016;

S-a luat act de cele prezentate.

PUNCTUL 26 Cererea Rosal Grup S.A. București înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 36.358/11.12.2015;

Dl Primar prezintă cererea și Raportul serviciului de specialitate.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil punctul de vedere exprimat în Raportul serviciului de specialitate, Comisia de servicii - discuții în plen, Comisia tineret - luat la cunoștință.

Dl Roibu consideră că la documentația prezentată consilierilor locali lipsesc cele două hotătâri ale Curții de apel nr. 2771/2015 și nr. 2749/2015 care prezenta poziția instanței referitor la acest conflict.

Dl Iftimie face un scurt istoric al speței - a fost un contract de salubrizare menajeră încheiat pe 8 ani care a expirat la data de 18.04.2015, având în vedere această expirare s-a adoptat HCL nr. 82/2015 prin care s-a scos la licitație acest serviciu; întrucât nu era timpul necesar să se desfășoare această licitație a fost adoptată o altă hotărâre nr. 95/2015 privind negocierea fără publicarea unui anunț prealabil. Petenta consideră că în baza acestei hotărâri s-a încheiat contractul de salubrizare și solicită o sumă de 392.000 lei, echivalentul prestării serviciului pe o lună, or Consiliul Local, municipalitatea nu a încheiat contractul în baza HCL nr. 95/2015 ci în baza HCL nr. 100/2015, iar prin sentințele la care face referire dl Roibu a fost anulată procedura de negociere în mod irevocabil. Acele hotărâri se referă la procedura de negociere.

Dl Roibu întreabă la ce se referă suma de bani.

Dl Iftintie precizează că suma reprezintă contravaloarea prestării serviciului pe o lună de zile în temeiul vechiului contract.

Dl Roibu consideră că în acestă situație municipalitatea ar trebui să-și recunoască vinovăția, iar cele două hotărâri ar fi trebuit incluse în mapă pentru a fi analizate și a vedea cum s-a pronunțat instanța.

Dl Iftimie precizează că Consiliul Local nu a atribuit acel contract în baza acelei proceduri.

Dl Secretar precizează că municipalitatea nu a încheiat contractul în baza HCL nr. 95/2015, pententa consideră că s-a încheiat contractul în baza acestei hotărâri.

Se supune la vot Raportul serviciului de specialitate:

VOT: DA-14

ABȚ-3

Consilierii locali și-au însușit punctul de vedere exprimat în Raportul serviciului de specialitate.

PUNCTUL 27 Cererea Suceava Shopping City S.R.L. înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 37.713/29.12.2015;

Dl Primar prezintă cererea și Raportul serviciului de specialitate și precizează că este comandat un studiu de circulație.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil punctul de vedere exprimat în Raportul serviciului de specialitate, Comisia de învățământ, Comisia de servicii - discuții în plen, Comisia tineret - luat la cunoștință.

Dl Arămescu consideră că la această schimbare a formulei de circulație trebuie de apreciat asumarea răspunderii de către dl Primar care a dat dovadă de conducător al municipalității și a repus circulația în vechea formulă care merge și a salvat și imaginea Consiliului Local.

Se supune la vot Raportul serviciului de specialitate:

VOT: DA -12

NU- 2

ABȚ-3

Consilierii locali și-au însușit punctul de vedere exprimat în Raportul serviciului de specialitate.

PUNCTUL 28 Cererea Instituției Prefectului - Județului Suceava înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 317/07.01.2016;

Dl Primar prezintă cererea și Raportul serviciului de specialitate în care este prevăzut faptul că taxele luate au fost corecte.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil punctul de vedere exprimat în Raportul serviciului de specialitate, Comisia de servicii - discuții în plen, Comisia tineret - luat la cunoștință.

Se supune la vot Raportul serviciului de specialitate:

VOT: DA-13

ABȚ-4

Consilierii locali și-au însușit punctul de vedere exprimat în Raportul serviciului de specialitate.

Ordinea de zi suplimentară

PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre de modificare a anexei la HCL nr. 234/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu autotaxare a parcărilor cu plată din zonele: Magazin Bucovina, Hotel Bucovina și Piața Centrală, din Municipiul Suceava - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

Dl Viceprimar Harșovschi prezintă proiectul de hotărâre, sunt trei parcări în municipiul Suceava care au sistem de autotaxare: Hotel Bucovina, Magazin Bucovina și Piața Mare, din nefericire municipalitatea se confruntă cu lipsa locurilor de parcare, iar cetățenii care locuiesc în aceste zone erau obligați să plătească taxe destul de mari pentru a-și parca mașinile acolo. Funcțiunea acestor parcări rămâne utilitatea publică pentru acele spații comerciale, respectiv piață și introducem un abonament trimestrial sau semestrial pentru riverani, abonament valabil doar după ora 16.00 până a doua zi dimineață la ora 08.00, astfel încât acea parcare în intervalul 08.00 - 16.00 să fie folosită de toți cetățenii municipiului Suceava. în calitate de inițiator face niște modificări anexei proiectului de hotărâre includerea zilei de sâmbătă, iar prețurile 90 lei în loc de 100 lei și 150 lei în loc de 180 lei, respectiv abonamentul trimestrial - 90 lei inclusiv TVA în intervalul orar 16:00-8:00 sâmbătă și duminică pentru riverani și abonament semestrial - 150 lei inclusiv TVA în intervalul orar 16:00-8:00 sâmbătă și duminică pentru riverani. Funcționalitatea acestor parcări este ca de luni până vineri în intervalul 08.00 - 16.00 toți sucevenii să poată găsi un loc de parcare, nu vor mai fi mașini abandonate, sau înmatriculate în alte părți și lăsate acolo.

D-na Cocriș întreabă cum a fost stabilit intervalul 16.00 - 08.00 pentru riverani în contextul în care Magazinul Bucovina este deschis până la ora 20.00.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că a fost realizat un studiu care a demonstrat că după ora 15.00 sunt suficiente locuri de parcare.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-13

ABȚ-4

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 2 Raport de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarului public de conducere - Secretar al municipiului Suceava dl. loan Ciutac;

Dl Primar precizează că acest raport a fost întocmit potrivit reglementărilor în vigoare, atât timp cât nu sunt hotărâri respinse de Prefectură, domnia sa consideră că activitatea d-lui Secretar a fost una foarte bună.

Dl Secretar precizează că potrivit legii evaluarea se face de către dl Primar, iar propunerile de modificare și raportul se supun votului Consiliului Local.

Se supune la vot Raportul de evaluare fără a se face propuneri de modificare a evaluării depuse de dl. Primar:

VOT: DA - 6 - au votat fără a face propuneri la raport.

ABȚ-11 - s-au abținut să facă propuneri la raport.

Dl Secretar precizează că în această situație dl Primar va face evaluarea și o va înainta Serviciului resurse umane.

Dl Viceprimar Doroftei consideră nepotrivit a fi supus la vot o evaluare care nu a fost luată la cunoștință prin semnătură de către dl. Secretar.

Dl Secretar precizează că domnia sa ia la cunoștință după ce este votată de Consiliul Local, cu posibilitatea contestării acesteia. Domnul Primar, până la sfârșitul lunii ianuarie trebuie să înainteze această evaluare Serviciului resurse umane.

PUNCTUL 29 Diverse.

 • 29.1. Dl Primar informează că în perioada 29.01. - 05.02.2016 este în concediu de odihnă, atribuțiile pentru acestă perioadă îi sunt delegate d-lui. Viceprimar Harșovschi.

Mulțumește pentru votul acordat proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava pe anul 2016 și amintește că au fost demarate lucrările unei investiții care va rămâne în istorie - Sala polivalentă.

 • 29.2. Dl Arămescu apreciază că dl Secretar și-a îndeplinit corespunzător atribuțiile de serviciu.

 • 29.3. Dl Grosar ridică problema câinilor fără stăpân, nerezolvarea acestei probleme fiind sesizată în cursul zilei anterioare de d-na Oana Șlemco, o problemă reală care trebuie tratată cu mare seriozitate.

 • 29.4. Dl Tătăranu precizează că la aprobarea PUZ zonă centrală erau prevăzute mai multe parcări subterane și întreabă ce s-a întâmplat cu celelalte propuneri.

Dl Primar precizează că în PUZ zona centrală era prevăzută o singură parcare subterană și mai multe parcări supraterane, marele noroc al municipalității a fost realizarea parcării subterane pe fonduri europene deoarece nu s-ar amortiza niciodată, pentru parcări supraterane, au fost prinse niște sume pentru realizarea unor studii. Referitor la instituirea de noi sensuri unice domnia sa informează că va stabili o ședință informală pe acestă temă pe baza studiului de circulație din anul 2010, studiu profesionist care prevede sensurile unice ce pot fi aplicate, parcările de reședință și supraterane.

 • 29.5. Dl Arămescu consideră că votul ar trebui justificat.

 • 29.6. Dl Vornicu întreabă cum stă municipalitatea cu încasarea taxelor și impozitelor.

Dl Primar precizează că la persoanele fizice încasarea este bună, însă la agenți economici sunt întârzieri, aceștia trebuie să vină să-și clarifice situația, să facă declarația de impunere și evaluarea. Au avut loc întâliniri pe acestă temă și cu directorii de specialitate, angajații din Primărie s-au întâlnit și cu reprezentanții CEC AR. Coeficientul scăzut al încasărilor la persoanelor juridice se datorează pe de o parte hotărârii care permite scutirea la plata majorărilor valabilă până la 31.03.2016, și necesității clarificării activelor rezidențiale, nerezidențiale, funcțiune mixtă.

Dl Vornicu întreabă dacă cetățenii municipiului Suceava sunt mulțumiți de nivelul taxelor și impozitelor stabilite de noul Cod Fiscal, taxe și impozite care au crescut potivit marjelor minime impuse.

Dl Primar amintește că în ultimii 10 ani nu au fost majorate taxele și impozitele locale.

 • 29.7. Dl Arămescu consideră că potrivit noului Cod fiscal persoanele fizice au rămas la același nivel, iar persoanele juridice sunt defavorizate, plătesc și de 3 - 4 ori mai mult, cu 0,2 coeficientul minim prevăzut de Codul Fiscal și propus de domnia sa, dar sunt alte lacune, taxe și impozite care se dublează sau triplează. Consideră că cei care nu au timp să-și facă evaluarea nu trebuie să plătească 5% din valoarea clădirii, este o aberație a Codului Fiscal, care poate fi îndreptată. Guvernul când nu mai are bani îi caută prin buzunarul cetățeanului.

Dl Viceprimar Doroftei declară închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava din data de 28 ianuarie 2016 și mulțumește celor prezenți pentru participare.


SECRET.

Jr. IO<


.MUNICIPIU CIUTAC


ÎNTOCMIT ANCUȚA GRĂMADĂ