Proces verbal din 27.10.2016

Proces verbal ședință din 27 octombrie 2016

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

PROCES VERBAL încheiat astăzi 27 octombrie 2016

DL Doroftei- președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava convocata în baza Dispoziției Primarului nr. 2519/21.10.2016 pentru data de 27.10.2016, ora 14,00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava și informează că sunt prezenți 22 consilieri locali .Dl. Irimie Anton Cristian, lipsește motivat.

La ședința participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Harsovschi Lucian, dl. Viceprimar Marian Andronache ,dl. Secretar al municipiului loan Ciutac, d-na Vaideanu Elisabeta -director Direcția economica , d-na Bejinaru Cerasela -director Direcția urbanism, dl. Jitariuc Mihai -director Direcția Patrimoniu, dl. Paul Iftimie-sef serviciu contencios administrativ , juridic ,Bujorean Violeta -sef serviciu acte administrative, relații publice, circulația si pastrarea documentelor , d-na Sofian Nicoara Mirela-sef Birou buget

La ședința participa reprezentanți ai presei scrise și ai televiziunilor locale .

Dl. Doroftei, președintele de ședința, supune la vot ordinea de zi

 • 1.  Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local al municipiului Suceava din 29 septembrie 2016 și 14 octombrie 2016.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul III al anului 2016 , pe cele 2 secțiuni: Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 3.  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1 Formular de cerere de finanțare “ și a Anexei 4- “ Bugetul de venituri și cheltuieli “ la proiectul “Promovarea fotbalului sucevean la nivel național ” al ACS Foresta Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 5.  Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat care nu dețin locuință pe teritoriul municipiului Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 6.  Proiect de hotărâre privind modificarea art.l (1) și anexei la H.C.L. nr.81/31.03.2016 privind aprobarea numărului de burse școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 209/30.09.2016 privind desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugetare din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință individuală D+P+M, anexe gospodărești parter, împrejmuire , pe teren proprietate privată -solicitant!- Filip Stelică și Filip Aneta-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru desființare construcție existentă și construire clădire cu destinația spațiu pentru producție și comercializare produse covrigărie -patiserie, pe teren proprietate privată -solicitant SC Ambianța Com SRL -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 263/31.10.2013 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 13. Proiect de hotărâre privind completarea bunurilor de retur proprietate publică a municipiului Suceava ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 17/5013/13.04.2010 și administrate de S.C. ACET S.A. Suceava precum și trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava, bunuri în vederea scoaterii din funcțiune și a valorificării ce fac obiectul contractului menționat mai sus și al contractului privind delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava nr. 66/30104/15.10.2015 - inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 14. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, Cartier George Enescu (în incinta fostei stații de betoane Areni) proprietarului construcției amplasate pe această parcelă de teren, respectiv S.C. S.U.C.T. S.A. Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat aferent proiectului “ Regiunea Nord -Est -Axa strategică 1 : lași-Suceava “ , care va fi promovat , în asociere, de UAT Județul Suceava și UAT Județul Iași, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 “îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală “ , Prioritatea de investiii 6.1 “ Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale” -inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea nominalizării a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acționărilor la SC “ACET “ SA-Suceava inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea nominalizării a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C.” Transport Public Local “ S.A. Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 18. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii -str. Acad. Emanuel Diaconescu arterei de circulație nou create din cartierul Europa, Municipiul Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 19. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii-str. Constructorului -unei artere de circulație nou create din Municipiul Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 20. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi în statul de funcții pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 21. Informare privind activitatea desfășurată de Poliția Locală Suceava în trimestrul al-III- lea 2016 înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr.199 din 14.10.2016.

 • 22. Diverse

VOT-Da-22 voturi

Se supune la vot ordinea de zi suplimantară.

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de prefezabilitate “Sală Polivalentă 5000 locuri municipiul Suceava” -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea plății în avans a subvenției pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică livrată populației în sumă de 5.042.704,80 lei (inclusiv TVA) pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2016-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 3. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația

“ Creativities ” Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 4.  Raportul Serviciului de specialitate privind interogatoriul propus de reclamanta SC UNICOM HOLDING SA pentru a fi luat pârâtei Consiliul Local al Municipiului Suceava

 • 5. Informarea Primarului municipiului Suceava Ion Lungu, privind efectuarea unor zile din concediul de odihnă în perioada 31.10-4.11.2016, înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 205/27.10.2016.

VOT-22 voturi

Punctul l.Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local al municipiului Suceava din 29 septembrie 2016 și 14 octombrie 2016.

Toate comisiile au avizat favorabil procesele verbale.

Se supune la vot punctul 1.

VOT-Da-22 voturi

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul III al anului 2016 , pe cele 2 secțiuni : Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare-inițiator Primarul municipiului Suceava

DL Primar -la data de 30.09.2016 execuția bugetară era realizată în proporție de 53,39 %, din care 72,98% la secțiunea de funcționare și 12,58 % la secțiunea de dezvoltare .Execuția redusă la secțiunea de dezvoltare a fost cauzată de contestațiile licitațiilor care au avut loc . Se pare că de curând au început să se clarifice situațiile astfel încât deja se încep lucrările la zona de agremeant , pentru o investiție de alimentare cu energie a cartierului Europa contractul a fost semnat.

Peste 56 % din total venituri sunt venituri proprii ale primăriei.Pe secțiuni s-a executat destul de mult la învățământ, respectiv 39,75% iar la combustibili și energie 14,86 .Sunt și multe plăți restante , având în vedere faptul că și bugetul a fost destul de optimist estimat la începutul anului.Plățile restante sunt in sumă de 18.765.654 lei, parte din acestea au mai fost stinse și se fac în continuare eforturi de recuperare . Va trebui să existe mai multă atenție la fundamentarea noului buget pentru anul 2017.

La școli există un excedent de 1.229.979 lei.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016-inițiator Primarul municipiului Suceava

Se rectifică mai multe capitole , în primul rând o sumă de 617.200 lei venită de la Finanțele publice , reprezentând cotele defalcate din TVA pentru salariile din învățământ , 150.32Hei sume primite ca drepturi pentru copii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă.

La cap. Cheltuieli se solicită suma de 126.000 lei în plus pentru serviciul administrativ , la cap. Asistență socială ajutoare sociale în numerar în sumă de 157.689 lei . în urma centralizărilor de la unitățile de învățământ și în urma avizului Inspectoratului școlar se fac niște regularizări între fondurile de salarii la diverse unități de învățământ în sumă de 774.000 lei.

O rectificare în minus cu 129.800 lei la tichete de cresă și tichete sociale de grădiniță , Liceul cu program sportiv solicită o sumă de 70.000 lei pentru reparții curente , Colegiul Național” Ștefan cel Mare „50.000 lei, Direcția de asistență Socială 800.000 pentru asigurarea achitarea indemnizațiilor însoțitorilor persoanelor cu handicap până la sfârșitul anului. O parte din banii rectificați în acest proiect ar trebui ca municipiul să-i primească de la Guvern, de regula aceștia vin până la sfârșitul anului.

în urma acestor propuneri se rectifică Fondul de rezervă al bugetului local cu suma de 1.046.000 lei . La secțiunea de dezvoltare la investiții sunt sume cerute de anumite unități de învățământ , Școala Gen. Nr.3 +8400, -8400 , regularizări între capitole de investiții , la Colegiul Național „Mihai Eminescu” tot cu plus și minus suma de 89.000 lei pentru împrejmuirea terenului , Ia Liceul “Ștefan cel Mare ”, rectificarea tot cu plus și minus a unui alt capitol bugetar . Având în vedere solicitările care mai sunt pe investiții propune la anumite capitole care nu se vor face în acest an rectificarea unor sume de bani astfel încât să poate fi asigurate sume pentru studiul geotehnic și studiul cadastral pentru ruta ocolitoare , varianta scurtă care se intenționează a fi realizată de la Suceava la Botoșani cu podul peste râul Suceava . Se lucrează la studiul geotehnic și la studiul cadastral , urmând ca în Consiliul Local să fie aprobat studiul de prefezabilitate pentru această variantă de rută ocolitoare scurtă către Botoșani.

La serviciul de Integrare europeană sunt niște regularizări între capitole . Se lucrează la proiectul de la Cinematograful “Arta” din Ițcani unde se dorește a se realiza un sediul al primăriei la etaj , iar la parter va funcționa cinematograful și pentru acest proiect se va lua suma de 50.000 lei de la fondul de rezervă.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1 Formular de cerere de finanțare “ și a Anexei 4- “ Bugetul de venituri și cheltuieli “ la proiectul “Promovarea fotbalului sucevean la nivel național ” al ACS Foresta Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar-precizează că a primit o scisoare de mulțumire din partea președintelui Federației Române de forbal , dl. Răzvan Burleanu adresată atât primarului cât și consilierilor locali . Domnia sa dă citire scrisorii primite anexată la prezentul proces verbal.Această scrisoare are anexată și un exemplar a revistei .Apreciază gestul domniei sale care reprezintă o confirmare a faptului că municipiul se implică în finanțarea forbalului .Așa cum se știe la jumătatea anului s-a schimbat titulatura din Rapid în Foresta , mai ales că Foresta are tradiție la Suceava , iar Suceava este cel mai mare județ forestier din țară.

Ca urmare cei de la Foresta propun aprobarea unor amendamente la contractul de finanțare fără a se modifica partea de fond a sumelor care rămân la fel.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Harșovschi -precizează că sunt niște consilieri locali care știu că această scrisoare nu le este adresată pentru că nu au sprijinit echipa. întrebarea domniei sale este cum va fi citită revista de toți consilierii locali.

DL Primar -va fi transmisă pe rând tuturor consilierilor locali

DL Milici -urează succes echipei Foresta în meciul din acestă seară cu Steaua București, însă se întreabă ce se va întâmpla după acest meci. Consideră că trebuie asigurată o finanțare ritmică a acestei echipe , eșalonarea la plată din fondul prevăzut echipei pentru trimestrul III, pentru plata jucătorilor și a cheltuielilor administrative înainte de sărbătorile de iarnă.

DL Primar-se fac eforturi deosebite în acest sens , dar trebuie spus că aproximativ 4 luni de zile nu au putut fi finanțați pentru că nu au adus deconturile și s-a ieșit din ritmicitate.

Indiferent de rezultatul din acestă seară , tot bucuroși vom fi pentru că Foresta este pe un loc de promovare . Ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile a confirmat faptul că cetățenii își doresc fotbal la Suceava și este convins că se vor găsi soluții . Subliniază că este o onoare ca Foresta să joace acest meci la Suceava și precizează că a fost sunat de mai multe posturi naționale de televiziune impresionați de faptul că mulți dintre cei care doreau să vadă acest meci nu au mai găsit bilete.

Este convins că se va găsi posibilitatea unei finanțări corecte, legale și ritmică.

Dl. Grosar -pentru că a auzit afirmația potrivit cărei nu toată lumea ar fi sprijinit fotbalul, nu înțege la adresa cui a fost făcută acesta afirmație și crede că poate la adresa d-lui primar care a menționat că timp de 4 luni de zile nu s-au putut aloca anumite sume de bani pentru fotbal.

Nu crede ca există cineva care nu și-a dorit sprijinirea fotbalului sucevean mai ales că a fost aprobat și chiar suplimentat bugetul pentru acest sport.

Așa cum arată la acest moment stadionul din Suceava consideră că este acesta este antipublicitate . Așa cum se discută pe posturile de specialitate din România la Foresta vin din toate părțile , respectiv din tot județul și dorește să știe cu ce sumă participă Consiliul Județean alături de efortul pe care în face municipalitatea .

Domnia sa își dorește ca pe lângă Sala Polivalentă ce urmează a fi realizată să fie și întocmit acel studiu de fezabilitate pentru un stadion decent, o tabela și o nocturnă .

întreabă cât costă curentul pe care îl consumă nocturna care a fost instalată zilele trecute.Toată lumea susține fotbalul sucevean doar că solicita ca acest lucru să se întâmple într-un mod coerent și organizat.

Dl. Primar - cei care au montat nocturna , pe generatoarele lor fac probe la ea , primăria neplătind niciun ban . După montare nocturna trebuie să funcționeze 24 de ore continuu .A purtat discuții și cu reprezentanții Consiliului județean și există promisiuni că vor contribui și aceștia la finanțarea stadionului . Pe măsură ce rezultatele se vor vedea la echipa de fotbal speră că și cei din mediu privat se vor implica în finanțarea acesteia .

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 5.Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat care nu dețin locuință pe teritoriul municipiului Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea art.l (1) și anexei la H.C.L. nr.81/31.03.2016 privind aprobarea numărului de burse școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar-proiectul propune un număr de 42 burse de performanță , burse de merit 705 , burse de studiu 39 și sociale 142.

La începutul anului prin hotărârea de aprobare a bugetului municipiului Suceava s-a aprobat suma de 450.000 lei aferentă burselor școlare . Acestea sunt fundamentate de către școli conform anexelor proiectului.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT -Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 7.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 209/30.09.2016 privind desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugetare din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar-la două dintre școlile din municipiu se propune reducerea numărului de membri din Consiliul de Administrație , respectiv Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară și la Școala Postliceală Sanitară cu câte un consilier local, iar la Colegiul Tehnic Alexandru loan Cuza se propune suplimentarea numărul consilierilor locali cu unul.

Solicită să se facă propuneri de retragere a doi consilieri locali câte unul de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară și unul de la Școala Postliceală Sanitară și să se propună un consilier local în Consiliul de Administrație la Colegiul Tehnic Alexandru loan Cuza.

în acest moment la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară sunt în Consiliul de Administrație următorii consilieri locali Grosar Alexandru Comei, dl. Ungureanu Daniel și dl. Cemescu Petru Marius . La Școala Postliceală Sanitară sunt dl. Brădățan Tiberius Marius, dl. Munteanu Constantin și dl. Arămescu Adrian .

La Colegiul Tehnic Alexandru loan Cuza în Consiliul De Administrație sunt dl. Arămescu Adrian și dl. Boberschi Cristian Neculai.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre .

DL Harșovschi propune retragerea d-lui Grosar Alexandru de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară și retragerea d-lui Brădățan Tiberius Marius de la Școala Postliceală Sanitară .Pentru Colegiul Tehnic “Alexandru loan Cuza” propune numirea d-lui Flutur Mihai Alexa. Dl. Mocanu- propune retragerea d-lui Munteanu Constantin de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară și a d-lui Ungurian Daniel de la Școala Postliceală Sanitară , motivat de faptul că dl. Brădățan este singur medic din cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Postliceale Sanitare .

Dl. Grosar -a dorit să facă parte din Consiliul de Administrație de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară pentru că acolo a identificat un grup de tineri entuziaști și creativi. Și cu grupul de cadre didactice de la acestă școală a colaborat foarte bine în diferite proiecte și care își doresc să facă cât mai multe pentru acestă școală .Chiar dacă va fi eliminat politic din acest Consiliu de Administrație , domnia sa va rămâne alături și de acest liceu și de alte licee profesionale pentru că este nevoie de elevi care să fie specializați în școală pe anumite meserii .Consideră că prea mult timp s-a neglijat acest aspect și precizează că se va “bate” și din postura de consilier local .

Dl. Munteanu-este de acord că în Consiliul de Administrație de la Școala Postliceală Sanitară trebuie să aibă în componență și un cadru medical, doar că la ședința care a fost organizață de această școală doar domnia sa a fost singurul participant.

Dl. Arămescu-domnia sa anunță că se retrage din Consiliul de Administrație al Școlii Postliceale sanitare în favoarea d-lui doctor Brădățan

Dl. Brădățan -mulțumește d-lui Arămescu pentru gestul elegant pe care l-a făcut, iar în ceea ce privește Consiliul de Administrație de la Școala Postliceală sanitară precizează că la ședința care a avut loc domnia sa nu a fost convocat și menționează că nu și-âr permite să lipsească , pentru că acolo lucrează colegi de-ai domniei sale și precizează că știe care sunt problemele acestei școli.

Se supune la vot retragerea d-lui Grosar din Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară

VOT-Da-lO voturi Nu-11 voturi Abț-1 vot

Se supune la vot retragerea d-lui Ungurian Daniel din Consiliul de Administrație al Colegiului Tehic de Industrie Alimentară

VOT-Da-12 voturi

Nu-9 voturi

Abț-1 vot

Dl. Ungurian a fost retras din Colegiul de Industrie Alimentară de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară.

Dl. Primar-solicită Consilierilor locali să fie de acord cu retragerea d-lui Arămescu , pentru ca dl. Brădățan să poată rămâne în Consiliul de Adiministrație a Școlii Postliceale Sanitare

Se ia act prin vot de retragerea d-lui Arămescu din Consiliul de Administrație a Școlii Postliceale Sanitare.

VOT-Da-20 voturi

Nu-2 voturi

Dl. Arămescu a fost retras din Consiliul de Administrație a Școlii Postliceale Sanitare

Se supune la vot includerea d-lui Flutur Alexa Mihai în Consiliul de Administrație a Colegiului Tehnic Alexandru loan Cuza

VOT-Da-19 voturi

Abț-3 voturi

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările votate mai sus.

VOT-Da-21 voturi

Nu-1 vot

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință individuală D+P+M, anexe gospodărești parter, împrejmuire , pe teren proprietate privată -solicitanti- Filip Stelică și Filip Aneta-inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-DA-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru desființare construcție existentă și construire clădire cu destinația spațiu pentru producție și comercializare produse covrigărie -patiserie, pe teren proprietate privată -solicitant SC Ambianța Com SRL -inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-21 voturi

Abț-1 vot

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul lO.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 11. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 263/31.10.2013 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 12.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Brădățan -în proiectul de hotărâre la art.2 subpunctul 5 există o poziție , respectiv 1954 unde se modifică o suprafață și o sumă de bani .In schimb în expunerea de motive și în raportul serviciului de specialitate nu se precizează precizat care este cauza acestei modificări . Cum pentru celelalte poziții modificate există și aceste motivații consideră că este doar o scăpare.

DI. Primar-se va corecta această scăpare

Se supune la vot proiectul de hotărâre

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 13.Proiect de hotărâre privind completarea bunurilor de retur proprietate publică a municipiului Suceava ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 17/5013/13.04.2010 și administrate de S.C. ACET S.A. Suceava precum și trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava, bunuri în vederea scoaterii din funcțiune și a valorificării ce fac obiectul contractului menționat mai sus și al contractului privind delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava nr. 66/30104/15.10.2015 - inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Grosar -consideră că din acestă comisie ar trebui să facă parte și un reprezentant al beneficiarului, respectiv al primăriei, pentru un control direct Dl. Primar -îl propune pe dl. Jitariuc

Dl. Secretar - precizează că operațiunea de casare o face ori primăria ori SC ACET SA . Dacă o realizează primăria se desemnează comisia și toată activitatea este făcută de acestă comisie , iar dacă se delegă această activitate este realizată de către acești care vor și răspunde pentru ceea ce fac, urmând să restituie banii care rămân după toate cheltuielile care se vor face.

Dl. Grosar -înntreabă care este modalitatea de verificare pe care o are primăria asupra a ceea ce se întâmplă acolo din punct de vedere tehnic

Dl. Secretar -aceștia vor întocmi un raport final care va fi prezentat Consiliului Local și acesta poate fi acceptat sau nu.

Dl. Grosar - din punct de vedere tehnic există un aparat al primăriei care este direct interesat ca hotărârile care se iau în cadrul acestei comisii să fie corecte

Dl. Doroftei -concluzionând , domnia sa precizează că raportul final va fi supus aprobării Consiliului Local. Așa cum a precizat dl. Secretar acestea sunt modalitățile prevăzute de lege . Daca există alte propuneri cu privire la această procedură acum este momentul să fie făcute . Pentru că nu există alte propuneri se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-21 voturi

Abt-1 vot

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 14.Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, Cartier George Enescu (în incinta fostei stații de betoane Areni) proprietarului construcției amplasate pe această parcelă de teren, respectiv S.C. S.U.C.T. S.A. Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-19 voturi Nu-2 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat aferent proiectului “ Regiunea Nord -Est -Axa strategică 1 : lași-Suceava “ , care va fi promovat , în asociere, de UAT Județul Suceava și UAT Județul Iași, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 “îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală “ , Prioritatea de investiii 6.1 “ Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale” -inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi

Dl. Primar -dat fiind faptul că acesta este un proiect cu fonduri europene se solicită o altă formă a parteneriatului cu regiunea N-E în bază căruia se va asfalta drumul Suceava -Dolhasca și pentru că o parte din aces drum traversează municipiul Suceava este necesara acestă hotărâre .

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 16.Proiect de hotărâre privind aprobarea nominalizării a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acționărilor la SC “ACET “ SA-Suceava inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar -conform noilor prevederi legale in cele 2 societăți gestionate de Consiliului Local trebuie să se reducă numărul membrilor în Adunarea Generală a Acționarilor, câte 2 la fiecare societate , iar aceștia nu vor putea fi retribuiri.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre .

Dl. Harșovschi -propunerile pentru reprezentanții A.G.A. la S.C. ACET S.A. sunt -dl. Doroftei și dl. Prorociuc

Dl. Roibu îl propune pe dl. Milici

Dl. Mocanu îl propune pe dl. Girigan

Se supune la vot nominalizarea d-lui Doroftei in A.G.A. la S.C. ACET S.A.

VOT-Da-11 voturi

Nu-7 voturi

Abț-4 voturi

Se supune la vot nominalizarea d-lui Prorociuc in A.G..A. la S.C. ACET S.A.

VOT-Da-11 voturi

Nu-7 voturi

Abț-4 voturi

Se supune la vot nominalizarea d-lui Girigan in A.G.A. la S.C. ACET S.A.

VOT-Da-11 voturi Nu-10 voturi Abț-1 vot

Pentru că toate persoanele desemnate au întrunit același număr de voturi “pentru” , dl. primar retrage proiectul de pe ordinea de zi în vederea purtării unor discuții cu grupurile de consilieri.

Punctul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea nominalizării a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C.” Transport Public Local “ S.A. Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar -retrage si acest proiect de pe ordinea de zi

Punctul 18. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii -str. Acad. Emanuel Diaconescu arterei de circulație nou create din cartierul Europa, Municipiul Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar -această denumire va fî acordată unei străzi dintr-o zonă rezidențială Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

D-na Zarojanu -îl felicită pe dl. Primar pentru această inițiativă și propune ca pe plăcuța cu numele străzii să fie trecută și perioada în care dl. Acad. Emanuel Diaconescu a fost rector al Universității Suceava cât și intervalul anilor trăiți.

Dl. Prim ar-va fi montată o plăcuță adițională cu aceste date sub cea pe care va trecut numele străzii

D-na Zarojanu -pe viitor când vor mai fi astfel de oportunități, de atribuire a unor denumiri de străzi, comisia de cultură, solicită să se aibă în vedere 2 primari care au însemnat foarte mult pentru municipiul Suceava, Traian Popovici și poetul Dumitru Oniga care s-a stins din viață săptămână trecută.

Pentru că au fost începte deja pregătirile pentru centenarul Marii Uniri, să se aibă în vedere faptul că în Suceava nu există nicio stradă numita Calea Bucovinei și poate se va avea în vedere acest lucru.

Dl. Grosar -salută identificarea municipiului Suceava, capitală de județ ,cu Universitatea din Suceava urcând astfel o treaptă și consideră că și pe viitor ar trebui să ne îndreptăm cât mai mult spre numele care s-au remarcat din Universitatea sucevenă, pentru că începe să capete tradiție învățământul universitar din Suceava .

Dl. Mocanu-consideră că este momentul să fie constituită o aleea a oamenilor de seamă în parcul central al municipiului unde să fie așezate busturile celor care au marcat istoria orașului, începând cu primarii care au marcat istoria orașului. Un studiu arhitectonic urbanistic pentru această alee ar putea fi lansat și ar constitui o așezare a personalităților alături de clădirile importante istorice ale orașului.

Dl. Primar -crede că se poate gândi un astfel de proiect în perspectiva centenarului

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da- 22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 19.Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii-str. Constructorului -unei artere de circulație nou create din Municipiul Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 20. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi în statul de funcții pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 21. Informare privind activitatea desfășurată de Poliția Locală Suceava în trimestrul al- III- lea 2016 înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr.199 din 14.10.2016.

S-a luat la cunoștință.

ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ.

Punctul 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de prefezabilitate “Sală Polivalentă 5000 locuri municipiul Suceava” -inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar-a fost cerut un studiu de prefezabilitate și chiar dacă titulatura acestuia este de Sala Polivalentă cu 5000 de locuri, este vorba despre 5000 de locuri fixe și 2500 de locuri mobile , așa cum a fost aprobat în ședința trecută.In urma studiului de prefezabilitate care a fost făcut de primăria municipiului Suceava, care va sta la baza licitației pentru studiu de fezabilitate pentru proiectul tehnic pe care îl va face CNI valoarea totala este de aproximativ 80.832,125 mii lei fără TVA

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Roibu- pentru că pe ordinea de zi suplimentară sunt 3 puncte „fierbinți “ întreabă daca acestea nu ar fi trebuit să facă parte din ordinea de zi inițială pentru a exista timpul necesar consultării materialelor.

Dl. Primar- în ședința extraordinară a lunii octombrie a fost aprobată suma de bani necesară pentru studiul de fezabilitate și precizează că în cursul zilei de ieri a fost terminat studiul de prefezabilitate.

Dl. Roibu -ar fi trebuit să existe timpul necesar pentru ca aceste proiecte să fie analizate la nivel de partid

Dl. Primar- toți consilieri au votat pentru construirea Sălii Polivalente și la acest proiect se lucrează contra cronometru la foaia de parcurs . Menționează că sunt multe alte localități care ar dori să construiască Săli polivalente și dacă aceste documente nu sunt aduse la timp se piardă oprtunitatea realizării acestei investiții.

Pe data de 13 octombrie a fost aprobată suma necesară pentru studiul de prefezabilitate și când s-a deplasat la CNI la serviciul de achiziții publice s-a solicitat și studiul de prefezabilitate.

Dl. Mocanu- solicită mai multe informații cu privire la cele 2500 de locuri mobile

Dl. Primar- la data când s-a discutat la București despre investiția propusă de 5000 de locuri , cei de la CNI au menționat că proiectele tip sunt de 7500 de locuri din care 5000 sunt fixe și 2500 mobile , deși pe titlul proiectului sunt menționate 5000 locuri .Pe proiectul de execuție când va fi aprobat vor fi meționate 5000 locuri fixe și 2500 locuri mobile.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT -Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea plății în avans a subvenției pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică livrată populației în sumă de 5.042.704,80 lei (inclusiv TVA) pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2016-inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar -în cursul săptămânii trecute a fost aprobată o ordonanță de urgență prin care se modifică Ordonanța 36/2006 , care precizează că se pot aloca subvenții în avans la societățile de termoficare pentru asigurarea de combustibili. Din acest motiv el nu a putut fi inserat pe ordinea de zi inițială . în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții Thermonet, acești au realizat o fundamentare pentru ca municipiul să poată aloca o sumă de bani pentru combustibil în avans.Anul trecut a existat și posibilitatea acordării unui credit de la Trezorerie în condiții foarte avantajoase . Acesta a fost în sumă de 5 milioane lei, acordat în luna octombrie , iar la fundamentarea bugetului din cote defalcate ne-au rambursat acest credit. Domnia sa menționează că intenționează să aloce 1 milion de lei pentru masa lemnoasă, când vor veni cotele pe luna noiembrie , pentru că achizițiile de masă lemnoasă se mai pot face în lunile octombrie și noiembrie. Dacă acestă hotărâre nu s-ar aproba astăzi, în intervalul 2-5 noiembrie în care vor veni banii din cotele defalcate va trebui convocată o altă ședință pentru a exista posibilitatea ca acești bani să fie achitați în avans .Precizează că banii vor fi dați în funcție de posibilitățile financiare pe care le va avea primăria din încasări.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Mocanu-Ordonanța invocată de dl. primar nu este trecută în temeiul legal al proiectului de hotărâre

Dl. Secretar - ea modifică această ordonanță astfel încât tot Ordonanța 36 rămâne valabilă Dl. Mocanu -menționează că totuși vorbim despre o firmă cu capital privat care trebuie sa-și facă un plan de afaceri, unde printre prioritățile acestuia ar trebui să se regăsească aprovizionarea cu materie primă pentru iarnă, după ce pe timpul verii au luat bani pe furnizarea energiei electrice .Consideră că bugetul local și Consiliul Local nu trebuie să fie parte componentă a cifrei lor de afaceri cu plăți în avans.

Dl. Primar -lucrurile nu merg așa cum trebuie pe centrala pe biomasă și asta din cauză că regulile au fost schimbate în timpul jocului. în final banii ajung la Bioenergy , ei trec prin Thermonet pentru că municipiul are contractul de distribuție cu Thermonet .La acest moment Bioenergy are de încasat 130 de miliarde certificate verzi de la Guvernul României. Lemnul de foc nu mai este considerat biomasă și s-au redus și numărul de certificate verzi.Aceste necazuri le au din cauza faptului că nu există stabilitate legislativă în România.

Consideră că a fost un lucru bun faptul că la Suceava a fost realizată centrala pe biomasă , mai ales că județul este cu cea mai mare masă lemnoasă din România . Acești bani nu sunt plătiți în plus și nici nu se dau de două ori.

Rămâne optimist în privința faptului că municipiul va avea un serviciu civilizat și eficient de termoficare în municipiu.

Dl. Girigan - suma propusă a fi plătită este de peste 5 milioane lei. Sesizează că nu este nici în raportul de specialitate nici atașat la proiectul de hotărâre o estimare însușită de serviciul de specialitate .

D-lui Girigan i se comunică acesta estimare înaintată de cei de la Thermonet.

Dl. Girigan -ar dori o estimare a celor din serviciul de specialitate a primăriei

Dl. Primar -primăria acordă subvenția, cei care fac fundamentarea numărului de gigacalorii pe care le vor furniza sunt cei de la Thermonet

Dl. Girigan -consideră că această estimare ar trebui însușită de serviciul de specialitate Dl.Primar -precizează că este însușită de domnia sa prin întocmirea proiectului de hotărâre și prin vizarea acelei estimări, cei de la Thermonet urmând ca la sfârșitul anului să aducă deconturi definitive . La data de 31 decembrie se va face regularizarea definitivă și acum primăria nici nu are banii care trebuie dați, dar că în luna noiembrie intenționează să aloce 1 milion lei din cotele defalcate , dar trebuie să existe o bază legală.în acest moment primăria nici nu are banii propuși a fi alocați, dar intenționează ca în luna noiembrie să aloce din cotele defalcate 1 milion lei.

Dl. Mocanu -așa cum s-a mai discutat există un segment de populație care au bani dar nu plătesc . Unul dintre argumentele expunerii de motive precizează că restanșele populației sunt în continuare mari, dar acestea vor fi și mai mari și atunci cei care au restanșe , dar au posibilități tot nu vor plăti pentru că nu există proceduri executorii.

Consideră că cei de la Bioenergy în baza unui plan de afaceri bine întocmit s-ar fi putut adresa unei banei pentru împrumutul necesar achiziționării materiei prime.

Dl. Primar- din discuțiile purtate cu reprezentanții asociațiilor de proprietari, domnia sa a constatat că nu mai există plăți restante ca în urmă cu ceva timp. Plățile restante actuale se înscriu într-un anumit grafic, respectiv în proporție de 90 % din ceea ce a încasat Thermonet sunt încasate.Banii trec prin Thermonet pentru că municipiul cu aceștia are contract de concesiune , banii conform legii merg la producător . Bioenergy are de încasat 130 miliarde din certificate verzi, plus alte probleme din cauză că lemnul nu mai este considerat biomasă. Oricum acești bani nu sunt dați în plus ci doar posibilitatea plății în avans.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-11 voturi Abț-11 voturi

Hotărârea nu a fost adoptată.

Punctul 3.Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația “ Creativities ” Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 4.Raportul Serviciului de specialitate privind interogatoriul propus de reclamanta SC UNICOM HOLDING SA pentru a fi luat pârâtei Consiliul Local al Municipiului Suceava

Dl. Primar-reprezentanții Unicom au dat municipiul în judecată pentru plata sumei de 29.768.242.041 lei reprezentând prejudiciul . Domnia sa afirmă că Termica a intrat în insolvență din cauza prețului mare la cărbune practicat de Unicom.Cărbunele a trebui adus din import , însă nu primăria sau Consiliul Local a achiziționat acest cărbune.La momentul potrivit primăria s-a angajat fața de aceștia că le va da 150 miliarde lei și primăria le-a dat 200 miliarde lei , subvenția primăriei din care pentru 110 miliarde lei s-a făcut un credit prin Trezorerie pentru stingerea arieratelor la vremea respectivă.

Chestionarul cuprinde o serie de 23 de întrebări adresate Consiliului Local , printre acestea o serie de lucruri care nu sunt reale , pentru că afirmă aceștia că nu au fost asigurați bani pentru menținerea unui echilibru la SC Termica SA, fapt ce nu este adevărat precizând că nu era de competența primăriei . Subvenția nu se acordă pentru asigurarea echilibrului financiar ci categoriilor defavorizate de persoane , primăria făcând un efort prin alocarea sumelor la timp.SC Termica SA la rândul ei avea și alte încasări, din energia termică livrată populației , energia electrică care o furniza în sistem, bani primiți de la fondul de rezervă al guvernului . Primăria nu s-a angajat că va plăti cărbunele în totalitate la Unicom.Municipiul este într-un război deschis cu aceștia existând zeci de procese pe rol, dar solicită aprobarea acestui raport care trebuie depus în data de luni .Menționează că municipalitatea nu a fost parte contractantă în contractele de cărbunelui între Unicom și Termica . Cei de la Unicom știau că Termica nu are bani, cei de la Unicom știau că prețul cărbunelui este mare , dar l-au adus în ultima iarnă în care au funcționat pe cărbune 2012-2013 .

Pentru respunsurile la acest chestionar domnia sa precizează că s-a consultat cu dl. Secretar, cu reprezentanții serviciului juridic , cu cei de la Monitorizarea energiei . Municipiul este acuzat printre altele de faptul că nu i-a plătit , specificând că nu este nici de competența Consiliului Local și nici a primarului , aceste plăți în proporție de 100 % le-a făcut SC Termica SA prin conducerea societății.

Acest raport a fost înscris pe ordinea de zi suplimentară , pentru că a fost înregistrat la Consiliul Local al municipiului Suceava în data de luni 24 octombrie 2016 .

Dl. Secretar - dacă nu se răspunde la acest interogatoriu se consideră că suntem de acord cu afirmațiile acestora, pentru că toate întrebările încep cu “nu-i așa că ”

Dl. Primar - Consiliul Local în primul rând trebuie să apere interesele municipalității, afirmând că nimeni nu și-a bătut joc de Unicom , ei fiind cei care “ le-au dat în cap celor de la SC Termica SA “ cu prețul mare la cărbune . Municipiul trebuie să se apere în instanță, poate câștiga procesul dar daca răspunsul la chestionar nu se dă până luni se consideră că tacit suntem de acord cu punctul de vedere al celor de la Unicom , care nu este adevărat .Solicită ca acest subiect să fie tratat politic , și să se dea un răspuns în avantajul municipalității și să apăram interesele municipalității.

Toate comisiile au avizat favorabil punctul de vedere exprimat în raport de serviciul de specialitate.

DLRoibu -consideră că ar fi trebuit să existe timp pentru a fi analizat fiecare răspuns în parte . Așa cum se știe este de notorietate faptul că SC Termica SA a oferit municipiului Suceava suficiente scandaluri, dar “nu se poate vota fără să gândești la răspunsurile pe care le dai, dacă juridicul greșește . Consideră că fiecare răspuns trebuie analizat pentru că și Consiliul Local își asumă răspunderea pentru aceste răspunsuri.

Dl. Primar -consideră că sunt multe aberații printre aceste întrebări și precizează că un rapuns de genul municipalitatea sau Consiliul Local nu s-au angajat și nu au fost parte contractantă.

DL Mocanu -o soluție pe care domnia sa o vede și pe care juriștii primăriei ar fi trebuit să o găsească ar fi de amânare și solicitare a unui nou termen , pentru că în conformitate cu Legea administrației publice locale consilierii locali trebuie să ia mapa cu cel puțin 5 zile înainte . Subliniază că răspundere nu este colectivă ci individuală, astfel că în momentul în care această acțiune civilă devine o acțiune penală , cei care fac analize la acțiune penale vor analiza fiecare vot. In această situație domnia sa nu are cum să le solicite colegilor din grup să voteze acest raport fără a fi analizat foarte serios . De aceea solicită juriștilor să ceară instanței un alt termen .

Dl. Primar-este posibil ca acest nou termen să nu se aprobe

Dl. Secretar -până la următorul termen suntem obligați să răspundem . Subliniază că este mai grav să nu se răspundă . Conform prevederilor legale “ în caz de forță majoră și de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei/orașului sau municipiului sau alte situații stabilite de regulamentul de organizare și funcționare convocarea Consiliului Local se poate face de îndată.” în acesta situație există posibilitatea convocării în cursul zile de mâine, sau poimâine a unei ședințe , astfel ca până luni să fie formulat răspunsul.Deci nu poate fi pus în discuție obținerea unui alt termen .

DI. Primar- precizează că și domnia sa are de răspuns separat la un chestuionar care conține un număr de 20 de întrebări

Dl. Harșovschi -propune ca reprezetanții serviciului juridic să mergă în instanță și să solicite amânarea, iar în cazul în care nu se obține să fie votat acest chestionar care va fi depus în instanță

Dl. Secretar -Consiliul Local poate modifica aceste răspunsuri într-o ședință de îndată D-na Zarojanu-fiecare va vota așa cum consideră de cuviință , votul nefiind secret Dl. Primar -la întrebările formulate răspunsurile sunt corecte în concordanță cu realitatea , rolul Consiliului Local fiind de a apăra interesele municipalității .întrebările sunt cu caracter general nu punctuale de angajare cu răspundere materială .Răspunsurile prin natura lor sunt de apărare a Consiliului Local și a municipalității și oglindesc realitatea .

Dl. Grosar - pentru a putea analiza acest chestionar solicită să se aibă în vedere convocarea unei ședințe de indată și solicită retragerea acestui punct

DL Iftimie Paul-termenul de judecată este 2 noiembrie 2016 răspunsurile la acest interogatoriu trebuie depus luni până în ora 14,00 , înainte de termenul de judecată. Dl. Primar - aceste răspunsuri sunt mai mult formale și nu angajează o răspundere individuală

DL Mocanu-solicită o pauză de consultări de 5 minute

Se supune la vot această propunere

Da, unanimitate

Se reia ședința după pauză și se supune la vot raportul serviciului de specialitate

VOT-Da- 20 voturi Abt-2 voturi

DL Primar-mulțumește pentru votul acordat subliniind că este vorba despre o responsabilitate colectivă în ceea ce privește Consiliul Local și una individuală în ceea ce-1 privește pe dumnealui .Toate deciziile luate au fost în interesul comunității. Cu siguranță vor mai fi asemenea discuții in Consiliul Local, dar trebuie apărat Consiliul Local și municipalitatea , pentru că nu a fost vina noastră în ceea ce s-a întâmplat la SC Termica SA , a fost o problemă de sistem . Toate societățile de termoficare din țară care au fost transferate autorităților locale au intrat în faliment.

DIVERSE

Dl. Milici- în condițiile în care municipalitatea intenționează să construiască și alte locuințe de serviciu în zona Metro , unde sunt deja în construcție încă 4 blocuri ANL , solicită să se țină cond de faptul că deși sunt peste 100 de copii nu este niciun spațiu dejoacă . Cel mai apropiat spațiu dejoacă este cel de la Universitate . Remarcă faptul că și ieșirea din cartier este foarte dificilă trebuind traversată o șosea cu 4 benzi.

O altă problemă sesizată de domnia sa estea cea a lipsei iluminatului public de pe strada Izvoarele Cetății.

Dl. Primar- va ține cont de solicitările d-lui Milici, dar deocamdată a trimis formularul fără date cadastrale privind intenția de a construi două blocuri de locuințe de serviciu. în ceea ce privește iluminatul de pe strada Izvoarele Cetății, domnia sa menționează că sunt un număr de 15 străzi care sunt prinse într-un program de extindere a rețelei de iluminat public , printre care și această stradă , după definitivarea procedurilor birocratice.

Dl. Girigan - dacă aceste întrebări din cadrul chestionarului le-ar fi avut și consilierii locali măcar în această dimineață ar fi avut timp și de eventuale sugestii.

DL Primar - regretă că nu a fost timp pentru a fi discutate dar nu dorește să comenteze despre strategii juridice

Dl. Girigan -dreptul la apărare este garantat de Constituție, fiind prima instanță chiar dacă nu luau în considerare că puteam depune la termenul următor se poate face apel, există soluții O altă problemă ridicată de domnia sa este cea a pasajului de la Ițcani și legat de acest subiect solicită să fie convocați proiectantul, consultantul, beneficiarul și executantul pentru a se constata care sunt problemele în ceea ce privește rosturile de dilatație care în opinia domniei sale sunt prea înălțate .

DI. Grosar-susține propunerea d-lui Milici în ceea ce privește locul dejoacă din cartierul ANL Obcini.

O altă problemă ridicată de domnia sa este cea a lucrărilor de asfaltare care se desfășoară în oraș și speră că acestea să nu fie realizate cu superficialitate din cauza faptului că vor veni ninsorile ,A observat că această organizare de șantier e neconformă cu ritmul de lucru care ar trebui să existe pentru că zile întregi nu s-a lucrat în anumite zone și acum se teme că se va lucra în grabă și lucrările nu vor fi realizate cum trebuie .Solicită un pic mai multă atenție din partea tuturor pentru a merge lucrurile mai coerent.

DL Primar- o perioadă nu s-a lucrat pentru că s-a schimbat constructorul. A fost o licitație s-a dezbătut în instanță un an și jumătate . Până s-a făcut transferul, predarea primirea lucrărilor , a fost o perioadă de 2 săptămâni în care nu s-a lucrat. Speră să poată fi realizate câteva lucrări care sunt în derulare , pe str Eternității din Burdujeni sat unde s-a făcut transferul dintre constructor și unde a fost foarte simplu . Campaniile mari de asfaltare s-au terminat în acest an , mai sunt câteva străzi începute si care se dorește a fi finalizate .

DL Doroftei, președințșje^e ședință, declară închise lucrările ședinței și mulțumește celor prezenti pentru particmâ£&.\.-.

PREȘEDINTE D^Șțpwfal                   SECRETAR^IWICIPIU

DdROFTErOMUWW fȚ ,                   JR. CMPAC [OAN

țț 17 fEK. <                                        Sy

\            -muhk'f J                                        /y

întocmit, Delia Romega