Proces verbal din 25.08.2016

Proces verbal ședință din 25 august 2016

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

PROCES VERBAL încheiat astăzi 25 august 2016

Dl. Harșovschi- președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava convocata în baza Dispoziției Primarului nr. 1987/19.08.2016 pentru data de 25.08.2016, ora 14,00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava și informează că sunt prezenți 22 consilieri locali .D-na Cocriș Doinita Nela, lipsește motivat.

La ședința participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Harsovschi Lucian, dl. Viceprimar Marian Andronache ,dl. Secretar al municipiului loan Ciutac, d-na Vaideanu Elisabeta -director Direcția economica , d-na Marchitan Narcisa -director Direcția de Asistenta Sociala, dl. Jitariuc Mihai -director Direcția Patrimoniu, dl. Paul Iftimie-sef serviciu contencioa administrativ Juridic ,Bujorean Violeta-sef serviciu acte administrative, relații publice, circulația si pastrarea documentelor , d-na Sofian Nicoara Mirela-sef Birou buget

La ședința participa reprezentanți ai presei scrise și ai televiziunilor locale .

Dl. Harșovschi, președintele de ședința, supune la vot ordinea de zi

1 .Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local al municipiului Suceava ce au avut loc in 28 iulie 2016 si în 3 august 2016 .

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava

pentru anul 2016-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 3. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităților din fondul de rezervă al

Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2006-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților

finațate integral sau parțial din venituri proprii 2016-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 5. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Alianța Sindicatelor

din învățământ Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documemtației de urbanism Plan Urbanistic de

Detaliu pentru construirea a 4 locuințe cu regim mic înălțime , anexe, împrejmire , racorduri /branșamente , pe teren proprietate privată, solicitanți- Roșea Nicușor, Roșea Gheorghe, Roșea Maria și Roșea lonuț-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic

Zonal si Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unor locuințe individuale cu regim mic de înălțime și a unui spațiu de depozitare ( hală), pe teren proprietate privată în suprafață de 4854 mp, solicitanți- Boicu Mihai, Nicsan Vasile și Nicșan Adriana , Bejenar Mihai și Bejenar Cozmin, Cazacu lanovici Lavinia-Cecilia și Cazacu lanovici Andrei , Semeniuc Dumitru și Semeniuc Rodica-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării amplasamentului destinat construcției

obiectivului de investiții “Sală polivalentă municipiul Suceava“către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții care va realiza investiția-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 9. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și S.C. VOLTZ

MEDIA S.R.L. in vederea organizării “Turneului aniversar Borsec 210 ani inițiator Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 11. Proiect de hotărâre de modificarea a HCL nr. 140 din 21.04.2016 privind acceptarea donației constând în două parcele de teren alăturate, în suprafață de 1399 mp și respectiv 647 mp-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 100/29.04.2009 privind vânzarea unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava , având destinația de curți construcții și grădini , către proprietarii construcțiilor -case de locuit-inițiator Primarul municipiului Suceava

13Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei parcele de teren situate în Suceava , str. Trandafirilor fn în vederea amplasării unui pupitru pentru comercializare flori -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a trei spații comerciale, două în suprafață de 8 mp fiecare și unul în suprafață de 8,5 mp, situate în Suceava , str. Petru Rareș nr. 7-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 15. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava , situată în Suceava , str. Calea Unirii nr. 58 sc.D, pentru amenajare alee și gol de ușă pentru acces din exterior în vederea schimbării destinației din spațiu comercial în spațiu prestări servicii ( frizerie )-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 16. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unui teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, str. Cuza Vodă nr. 14-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 17. Proiect de hotărâre privind completarea , precum și modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava , județul Suceava , înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 18. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru terenul atribuit în folosință gratuită către Biserica Creștină după Evanghelie “ Diakonia” Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare privind valoarea bunurilor necesare prestării serviciului public de transport distribuție și furnizare a energiei termice pe raza municipiului Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 20. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei pentru soluționarea cererilor de repartizare a locuințelor, conform Legii locuinței nr. 114/1996 și a Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 21. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Comunitare Consultative-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 22. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la H.C.L. nr. 312/28.11.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Administrația Piețelor-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 23. Proiect privind transformarea unor posturi în statele de funcții pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava Suceava, al Direcției Municipale de Evidență a Persoanei, al Direcției Generale a Domeniului Public , înființarea unor posturi și actualizarea organigramei Direcției de Asistență Socială-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 24. Proiect de hotărâre privind acordarea concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava , Direcției Municipale de Evidență a Persoanei, Direcției Administrația Piețelor, Direcției Ecologizare și Direcției de Asistență Socială-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 25. Cererea Cabinetului individual avocat “Buceschi Adriana “, înregistrată la Primăria municipiului Suceava la nr. 23655 din 28 iulie 2016.

2 6. Di verse

VOT-Da-21 voturi

Abț-1 vot

Se supune la vot ordinea de zi suplimentară.

 • 1.  Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției Domeniului Public a clădirii aferente Cinematografului “ Modem “-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu aparținând domeniului privat al municipiului Suceava , situat în Suceava , str. Calea Obcinilor nr. 1,2,3-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 3. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și SC INTER-MEDIA SRL Suceava-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 4.  Raport al comisiei de evaluare constituită în baza Dispoziției Primar nr. 2983 din 06.10.2015.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2016-inițiator Primarul municipiului Suceava

VOT-Da-22 voturi

Dl. Harșovschi, invită consilierii locali să facă propuneri pentru alegerea președintelui de ședință pentru lunile septembrie, octombrie si noiembrie 2016.

Este propus dl. Doroftei Ovidiu.

întrucât nu mai sunt alte propuneri, se supune la vot alegerea d-lui Doroftei Ovidiu, președinte de ședință pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie.

VOT-Da-14 voturi

Nu-3 voturi

Abț-5 voturi

Punctul l.Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local al municipiului Suceava ce au avut loc in 28 iulie 2016 si în 3 august 2016 .

Toate comisiile au avizat favorabil procesele verbale.

Se supune Ia vot punctul 1

VOT-22 voturi

Punctul 2.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016-inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar-se propune rectificarea in plus la cap. Venituri cu suma de 48.000 Iei ,din care cu suma de 5500 lei se rectifică în plus secțiunea de funcționare, iar cu suma de 42.500 lei se rectifică în plus secțiunea de dezvoltare,sume rezultate din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului.

La capitolul cheltuieli sunt mai multe solicitări de rectificare. La Grădinița”Țăndărică” se solicită modificarea listei de investiții în sensul eliminării sau diminuării anumitor poziții și se suplimentează cu suma de 148.890 lei necesară obținerii autorizației ISU.

Pentru Grădiniță cu Program Normal din cartierul Obcini se solicită modificarea listei de investiții prin diminuarea cu suma de 10.000 lei care era prinsă pentru amenajarea unui cabinet logopedic și introducerea unei poziții noi pentru înlocuire și montaj uși interioare PVC în valoare de 10.000 lei.

La Școala Gimnazială nr.3 se propune diminuarea valorii proiectului Termoizolație clădire bazin înot cu suma de 18.000 lei și se propune introducerea unei noi poziții de aceeași valoare pentru Modernizare sală de clasă etajul 2.

Prin nota de fundamentare întocmită de Biroul investiții se solicită modificarea listei de investiții prin diminuarea valorii proiectului variantă ocolitoare Suceava- Botoșani cu suma de 3.000.000 lei. Domnia sa precizează că această sumă a fost prinsă la începutul anului în ideea că se va putea promova ruta ocolitoare nr. 2 pe fonduri europene pe Programul Operațional Regional în cadrul căreia există o poziție prin care pot fi finanțate rute ocolitoare , doar ca pentru acest lucru ar trebui sa fie înscrisă în Mașter Planul pe transport. Precizează că în cursul acestei zile a purtat o discuție cu parlamentarii din toate grupurile parlamentare , doar ca acest Mașter Plan pe transport nu este definitivat iar la nivel guvernamental nu este aprobat . Precizează că a solicitat și ajutorul d-lui președinte Gheorghe Flutur în ideea de a prinde ruta ocolitoare Suceava-Botoșani pe Mașter Planul de transport .în condițiile în care acest lucru s-ar întâmpla , pentru acest an este prea târziu , pentru că încă nu a fost lansat ghidul pe Programul Operațional Regional si chiar daca s-ar aproba durează până la organizarea licitației și banii nu ar mai putea fi cheltuiți în acest an .

Având în vedere faptul că municipiul Suceava este membru A JAC , pentru achitarea cotizației de membru al asociației trebuie achitată suma de 74.500 lei . Urmare a acestor modificări , suma de 2.973.500 lei va trebui reportată la fondul de rezervă.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

D-na Zarojanu solicită realizarea unui calcul estimativ necesar acoperirii costurilor în vederea obținerii autorizațiilor ISU pentru toate unitățile școlare care au nevoie, în vederea includerii acestei sume în bugetul anului viitor .

Dl. Primar precizează că 90 % din aceste sume au fost prinse la începutul anului școlar. Probabil la Grădinița”Țăndărică” cei de la ISU au ajuns mai târziu în control, dar majoritatea unităților de învățământ au solicitat aceste sume la începutul anului.

Dl. Girigau în legătură cu rectificarea negativă de la de ruta ocolitoare , domnia sa își amintește că la aprobarea bugetului , la acel moment a fost un mare entuziasm general și consideră că s-a făcut un lucru bun , insă acum observă că se renunță cu o prea mare ușurință, în contextul în care se aud tot mai multe comentarii în legătură cu traficul infernal din municipiu.Subliniază că trebuie neaparat găsită o soluție pentru ca în situația în care se va întâmpla ceva cu podul peste râul Suceava, orașul va paraliza complet.

Dl. Primar precizează că există în lucru un studiu de prefezabilitate pentru locația care se ia în calcul în vederea construirii unui nou pod peste râul Suceava (mai multe informații pe acest subiect pot fi obținute de la dl. Cerlică) și de asemeni este în lucru un studiu de circulație . O primă măsurătoare a avut loc în preajma sărbătorilor pascale și o alta în perioada concediilor de vară.

Subliniază încă o dată necesitatea construirii unui nou pod peste râul Suceava , cât și finalizarea rutei ocolitoare , doar că pentru acesta din urmă banii nu pot fi folosiți în acest an. Dl. Girigande la alocarea bugetului au trecut 9 luni de zile și dacă de la an la an se trece așa cetățenii vor spune că s a făcut un lucru foarte rău pentru municipiu

DI. Primar este convins că împreună se pot face numai lucruri bune

Se supune la vot proiectul de hotărâre

VOT Da-21 voturi

Abț -1 vot

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 3Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităților din fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2006-inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar la Serviciul administrativ din primărie sunt solicitări în suma de 213.000 lei din care 60.000 lei pentru “încălzit, iluminat, forță motrică”, 30.000 lei poștă, telecomunicații, radio, tv, internet, 40.000 lei alte obiecte de inventar , domnia sa precizând ca si a modernizat biroul și ca urmarea a delegației care participă Ia Festivalul mondial de film UNICA urmând sa fie schimbată și mobila . Invită consilierii locali să participe la festivitatea de premiere ce va avea loc în cursul zilei de mâine .

O altă sumă solicitată este de 60.000 lei necesară achiziționării uniformelor de protecție specifice locului de muncă . Direcția Generală a Domeniului Public solicită 430.000 lei pentru bunuri și servicii și 70.000 lei pentru întreținerea Centrului Cultural.

Municipiul are o restanță de plată de 65.000 lei la Asociația Municipiilor din România unde este membră și se propune rectificarea cu acestă sumă, pentru a se putea plăti măcar o parte din această sumă.

Direcția de Asistență Socială solicită rectificarea în plus cu suma de 330.000 lei necesară achitării indemnizațiilor însoțitorilor persoanelor cu handicap , până când acești bani vor veni de la bugetul de stat.

Serviciul administrare străzi și sistematizare rutieră solicită 600.000 lei pentru marcaje rutiere și montarea de indicatoare rutiere și 1.000.000 lei solicită Compartimentul autoritatea locală de transport pentru completare subvenții la SC TPL SA.

în calitate de inițiator propune completarea acestui proiect cu sume venite între timp , la cap. Venituri cât și la cheltuieli respectiv 348.600 lei pentru plata diferentelor salariale a profesorilor .

O altă modificare o reprezintă o redistribuire a veniturilor salariale între Școala Grigore Ghica Voievod și Colegiul Național Petru Rareș .

O altă modificare este de rectificare în plus cu suma de 5.500 lei în vederea realizării proiectului 10 pentru Folclor .

O ultimă modificare se referă la majorarea finanțării secțiunii de dezvoltare cu suma de 200.000 lei, sumă necesară pentru achiziționarea unui sistem de lumini.

Comisia de servicii publice discuții în plen, celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT -Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 4.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finațate integral sau parțial din venituri proprii 2016-inițiator Primarul municipiului Suceava

DL Primar-Școala postliceală sanitară solicită o rectificare de 91.800 lei , cu plus și minus între anumite capitole bugetare . Ca și amendament Teatrul Municipal solicită suma de 200.000 lei pentru achiziționarea unui sistem de lumini, mobilier și altă aparatură și renunțare la suma de 50.000 lei de la o poziție bugetară și rectificarea acesteia tot în cadrul Teatrului pentru achiziționarea unui sistem de sunet.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Grosar- susține acordarea acestor sume de bani pentru Teatrul Municipal, felicită echipa de actori pentru ceea ce fac și le ureaza mult succes pe mai departe.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT - Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 5.Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Alianța Sindicatelor din învățământ Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar-este a patra ediție când municipiul finanțează parțial această manifestare la care participă toate unitățile de învățământ și care încurajează mișcarea în aer liber.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documemtației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construirea a 4 locuințe cu regim mic inălțime , anexe, împrejmire , racorduri /branșamente , pe teren proprietate privată, solicitanți- Roșea Nicușor, Roșea Gheorghe, Roșea Maria și Roșea lonuț-inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unor locuințe individuale cu regim mic de înălțime și a unui spațiu de depozitare ( hală ) , pe teren proprietate privată în suprafață de 4854 mp, solicitanți- Boicu Mihai, Nicsan Vasile și Nicșan Adriana , Bejenar Mihai și Bejenar Cozmin, Cazacu lanovici Lavinia-Cecilia și Cazacu lanovici Andrei, Semeniuc Dumitru și Semeniuc Rodica-inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre,

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea predării amplasamentului destinat construcției obiectivului de investiții “Sală polivalentă municipiul Suceava“către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții care va realiza investiția-inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar-amintește că acest proiect a fost discutat în cadrul ședințelor informale , solicită aprobarea acestui teren precum și a celorlalte condiții solicitate pentru organizarea de șantier , asigurarea finanțării pentru racorduri , păstrarea obiectului de activitate pe o perioadă de 15 ani . între timp pe acest proiect de hotărâre în calitate de inițiator precizează că a făcut o corectare , respectiv la parcela nr. 49.731 cu terenul în suprafață de 49.642 mp . Mulțumește d-lui Mocanu pentru sprijinul acordat la Oficiul de Cadastm pentru corectarea documentației ca aceasta să poată fi trimisă la guvern .O altă modificare adusă proiectului de hotărâre , este la art. 1 care va avea următorul conținut

“Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în județul Suceava , UAT Suceava având numărul cadastral 37359 în imobilele

-49.730-județul Suceava , UAT Suceava avînd suprafața măsurată de 70.358 mp

-49.731 -județul Suceava , UAT Suceava , având suprafața măsurată de 49.642 mp

Domnia sa menționează ca a primit promisiuni de la Compania Națională de Investiții că după aprobări în termen de 2-3 ani ei pot finaliza această investiție .

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Milici-susține și vor vota acest proiect

D-na Zarojanu -acest proiect a fost asumat în campania electorală de toate partidele , este un proiect pe care sucevenii îl așteaptă . Menționează că în ultima perioadă domnia sa s-a întâlnit cu foarte mulți tineri care și-au exprimat bucuria la aflarea veștii că în curând se construiește Sala Polivalentă . Solicită ca pe parcursul derulării lucrărilor consilierii locali să primească informări despre stadiul acestora pentru o bună informare a cetățenilor .

DL Mocanu-grupul de consilieri PSD așa cum a discutat și în întâlnirea informală ce a avut loc consideră că acest obiectiv pare ușor supradimensionat și poate nu s-ar justifica o sala de 7500 de locuri , mai ales prin costurile de întreținere ,raportate la dimensiunea municipiului, dar consideră că este foarte important să fie stimulate și alte ramuri de sport, nu doar fotbalul pentru a crește tineri și echipe care să populeze această sală și care să aducă competiții importante.

Va trebui analizat foarte bine ceea ce revine municipiului din acest proiect , respectiv asigurarea finanțării pentru racordurile la utilități pentru a fi în concordanță cu realizarea proiectului de către CNI care probabil în urma licitației va avea un constructor de talie națională sau chiar europeană . Va trebui ca municipiul să țină pasul cu realizarea investiției pentru a nu crea probleme având în vedere că de la șoseaua europeană de unde va fi racordul și până la amplasament este o distanță care tradusă în lei de utilități și acces nu este tocmai nesemnificativă.

Dl. Primar -confirmă faptul că aceste cheltuieli cu utilitățile nu sunt mici, dar se analizează varianta cea mai convenabilă și aceasta ar fi ca utilitățile să fie luate de la cartierul ANL din acea zonă, doar că acolo sunt niște terenuri care aparțin unor proprietari. Dacă se va reuși să se meargă doar pe terenul Stațiunii de Cercetări Agricole avem o șansă de reușită .Dacă nu se va merge pe traseul E85 care este mult mai lung și mai costisitor , dar daca CNI va contribuie pentru realizarea acestei săli cu suma de 15-17 milioane euro , va contribui și municipiul cu 1-2 milioane euro pentru realizarea utilităților . în ceea ce privește sincronizările , municipiul le-a experimentat la construirea blocurilor ANL .

Dl. Munteanu - întreabă dacă în proiectul Sălii polivalente sunt prinse și locuri de parcare Dl. Primar - tocmai pentru ca această investiție are un perimetru de 12.000 ha de teren , aceasta este prevăzută cu mii de spații de parcare

Se supune la vot proiectul de hotărâre .

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 9. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și S.C. VOLTZ MEDIA S.R.L. in vederea organizării “Turneului aniversar Borsec 210 ani “-inițiator Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi

Dl. Primar-condiția impusă pentru ca acest eveniment să aibă loc a fost ca în zonă să nu se desfășoare activități comerciale pentru că acest eveniment urmează să fie in centrul municipiului .

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

DI. Grosar - solicită ca acest eveniment să nu se întindă până la orele 1 -2 dimineața

Dl. Primar- se va ține cont de acestă solicitare

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT - Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul lO.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-15 voturi Abt-7 voturi

Hotărârea nu a fost adoptată.

Punctul ll.Proiect de hotărâre de modificarea a HCL nr. 140 din 21.04.2016 privind acceptarea donației constând în două parcele de teren alăturate, în suprafață de 1399 mp și respectiv 647 mp-inițiator Primarul municipiului Suceava

DI. Primar-niște proprietari au dorit să doneze aceste suprafețe de teren pentru aducerea utilităților în acea zonă și pentru ca cei care au donat terenul să beneficieze de acestea

Comisia de servicii publice -discuții în plen , celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 12.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 100/29.04.2009 privind vânzarea unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava , având destinația de curți construcții și grădini , către proprietarii construcțiilor -case de locuit-inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar-această vânzare a fost aprobată în Consiliul Local , doar că persoana cărei i s-a vândut a decedat și noul proprietar solicită aprobarea vânzării acestor suprafețe de teren

Toate commisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 13,Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei parcele de teren situate în Suceava , str. Trandafirilor fn în vederea amplasării unui pupitru pentru comercializare flori -inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar -retrage acest proiect de pe ordinea de zi, deoarece înainte de ședință a observat ca certificatul de urbanism , anexat la acest proiect , nu este semnat nici de primar și nici de secretarul municipiului.

Punctul 14.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a trei spații comerciale, două în suprafață de 8 mp flecare și unul în suprafață de 8,5 mp , situate în Suceava , str. Petru Rareș nr. 7-inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar -sunt niște spații construite în incinta parcării cu ani în urmă, în zona Pieței Mari . Acestea sunt libere și ca urmare a acestui fapt cei de Direcția Administrația Piețelor au făcut o adresă prin care propun să fie scoase la licitație .

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre .

VOT-Da-14 voturi Nu-1 vot Abț-7 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 15.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava , situată în Suceava , str. Calea Unirii nr. 58 sc.D, pentru amenajare alee și gol de ușă pentru acces din exterior în vederea schimbării destinației din spațiu comercial în spațiu prestări servicii ( frizerie )-inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

D-na Zarojanu-întreabă daca nu avea acces direct din moment ce înainte a fost tot spațiu comercial

Dl. Jitariuc -precizează că nu avea, accesul se făcea prin scara blocului

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-15 voturi

Abț-7 voturi

Hotărârea nu a fost adoptată.

Punctul 16.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unui teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava , str. Cuza Vodă nr. 14-inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-16 voturi

Abț-6 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 17. Proiect de hotărâre privind completarea , precum și modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava , județul Suceava , înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare-inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 18.Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru terenul atribuit în folosință gratuită către Biserica Creștină după Evanghelie “ Diakonia” Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-12 voturi

Nu-2 voturi

Abț-8 voturi

Hotărârea nu a fost adoptată.

Punctul 19.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare privind valoarea bunurilor necesare prestării serviciului public de transport distribuție și furnizare a energiei termice pe raza municipiului Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar-precizează că acest proiect a fost dicutat în ședința informală și informează că în cursul zilei de ieri a purtat o discuție cu președintele Bioenergy , dl. Bodea, la care a participat și lichidatorul judiciar , dl. Matei Teodor și au fost clarificate plățile restante dintre SC Termica SA și SC Thermonet SRL , aceștia din urmă angajându-se să achite datoria pe care o au la SC Termica SA.

Modificările legislative nou apărute prin care lemnul de foc nu mai este considerat masă lemnoasă, reprezintă o problemă, dar din discuțiile purtate cu dl. Bodea și la câți bani au fost investiți nu există altă soluție decât cea de a merge înainte . în paralel se fac demersuri pentru a se reveni la acel ordin , dar până atunci trebuie făcute niște strategii între municipiu , Bioenergy și SC Thermonet SRL , pe de o parte municipiu să cumpere aceste bunuri de la SC Termica SA pentru transport și distribuție, iar cei de la Bioenergy , fiind aprobată deja vanzarea stației de 110 . Daca acest proiect va fi aprobat, mâine dimineață se va face adresă la SC Termica SA și li se va aduce la cunoștință hotărârea fermă de cumpărare a acestor bunuri și valoarea pe care municipiul o va plăti și își exprimă speranța ca aceste bunuri vor fi cumpărate cît mai repede , astfel încât până la data de 1 decembrie să fie finalizata această acțiune , pentru că până în acest moment aceste bunuri nu au fost predate la operator și între timp Bioenergy să cumpere stația de 110, urmând să se închidă lucrurile în sensul că SC Termica SA nu va mai face parte din acestă situație.

Chiar daca regulile au fost schimbate în timpul jocului, când s-a pornit această investiție la Bioenergy se dădeau 4 certificate , dar unul a fost tăiat de către guvern , al doilea este în pericol să nu mai fie încasat pentru că s-au modificat categoriile de masă lemnoasă care pot fi decontate ca biomasă ( el poate fi consumat în continuare ca și lemn de biomasă dar acest lemn nu se decontează ca și biomasă, fiind o măsura de descurajare a consumului de lemn de foc ca și biomasă), dar aceștia îl consumă în continuare în ideea că acestă prevedere va fi abrogată sau va exista o excepție pentru că Suceava este singurul oraș în care încălzirea se realizează pe biomasă.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Mocanu -asa cum a precizat si la ședința în care s-a aprobat realizarea executării acestui raport, din punct de vedere al desfășurării procedurilor la Legea falimentului, situație în care se află SC Termica SA , consideră că acest raport nu are nicio relevanță pentru ca adunarea creditorilor a stabilit un preț și nu vor ține cont de acest raport. Probabil că în etapa următoare negocierea va fi cea care va stabili ce se va întâmpla pe mai departe . Procedural grupul de consilieri PSD este de acord în a mai face un pas pentru a rezolva situația și așa destul de complicată de acolo . Precizează că vor vota acest proiect, dar solicită un raport scris care să conțină următoarele

-toate cheltuielile care s-au făcut cu SC Termica SA , începând cu anul 2007 ,( moment la care trebuia luată o altă decizie ) unde să se regăsescă sumele ce au reprezentat subvenția acordată

-o previzionare a cheltuielilor care urmează să fie făcute pe mai departe pentru ca “ știți foarte bine punctul nostru de vedere care vine cumva apropiat de realitate între cele 2 extreme , cel care susține în toalitate sistemul centralizat și cel care susține în toalitate existența sistemului numai prin centrale termice . Trebuie să pornim de la realitatea coexistenței celor 2 sisteme, deci un sistem mixt care va fi analizat pe fiecare scară de bloc , pe fiecare bloc Un exemplu extrem este cel în care într-o scara de bloc un singur apartament a rămas racordat la sistemul centralizat, situație în care va trebui instalată o centrală de apartament și o situație inversă în care sunt 7 din 8 apartamente care sunt racordate la sistemul centralizat, unde prin oferte de piață aceștia să contate că e mai bine în sistemul centralizat și să se întoarcă la acesta. Concluzionând domnia sa precizează că trebuie găsite soluțiile optime de adaptare a realității la ceea ce se întâmplă astăzi.In același timp consideră că trebuie adoptată rapid o hotărâre a Consiliului Local prin care să se armonizeze tot ceea ce se întâmplă acum referitor la taxele de debranșare de la sistemul centralizat pentru că acum se regăsesc două situații anormale .

Dacă era legală și corectă taxa de până intr-un milion de lei pe care SC Termica SA o încasa , iar acum taxele pe care le solicită SC Thermonet SRL sunt de aproximativ 3000 lei, trebuie de văzut când s-a procedat corect și dacă nu cumva taxa de 3000 lei trebuia încasată și de SC Termica SA.Această situație trebuie clarificată rapid și printr-o hotărâre a Consiliului Local să se stabilească clar care sunt taxele de debranșare, pentru ca cetățeanul să hotărască în cunoștință de cauză, iar municipiul să facă în așa fel încât să sprijine sistemul centralizat în cheltuieli eficiente.

Dl. Primar- cu siguranță acest raport nu are vreo valoare pentru cei de la SC Unicom Holding SA, dar este relevant pentru Consiliul Local, pentru ca în situația în care cineva va întreba de ce s-a plătit acestă sumă să existe o acoperire, dar și o bază legală pentru di scutii. Valoare a din raportul de evaluare e de 4,4 ori mai mică decât ar cere aceștia prin oferta pe care au facut-o la închiriere.

Și în luna iulie o parte dintre consilieri erau pesimiști cu privire la șansele municipiului de a câștiga în instanță blocarea licitației și totuși s-a întâmplat, norocul municipiului a fost ca serviciul prestat este de interes public .îi amintește d-lui Mocanu de o hotărâre adoptată de Consiliul Local în anii trecuți pe care și domnia sa a votat-o prin care s-a stabilit că în Suceava sistemul de încălzire este cel centralizat.

în ceea ce privește costurile de debranșare practicate de SC Thermonet SRL precizează că a purtat discuții cu cetățenii nemulțumiți care au dreptate , dar și cu reprezentanții SC Thermonet SRL , urmând ca în cursul zile de luni să aibă loc o primă întâlnire . Cei de la SC Thermonet SRL afirmă că respectă legea, domnia sa precizând că nu sunt prevederi adoptate de către Consiliul Local, doar că cei de la SC Thermonet SRL pot modifica valoarea tarifelor. Probabil în această toamnă pe acestă temă vor avea loc mai multe ședințe informate.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-19 voturi Abț-3 voturi Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 20.Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei pentru soluționarea cererilor de repartizare a locuințelor, conform Legii locuinței nr. 114/1996 și a Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe-inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Primar- sunt pregătite criteriile pentru acordarea locuințelor ANL , care au fost modificate , dar și cele pentru locuințe sociale care trebuie adaptate la noile venituri , precizează că la acest moment acestea sunt în dezbatere publică , urmînd să fie discutate în următoarea ședință a Consiliului Local.

în calitate de inițiator domnia sa propune modificarea componentei comisiei în sensul includerii în acestă comisie a d-lui Viceprimar Andronache Marian .

Propune completarea comisiei cu 3 consilieri locali , câte un reprezentat a fiecărui partid reprezentat în Consiliul Local și solicită să se facă propuneri.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Harșovschi -din partea grupului PNL este propus dl. Prorociuc Daniel Dl. Roibu-din partea grupului ALDE este propus dl. Milici Ovidiu

DL Mocanu -din partea grupului PSD este propus dl. Păduraru Andrei

Fiecare din cele 3 propuneri vor fi votate prin vot secret.

Se supune la vot desemnarea în comisie a d-lui Prorociuc Daniel

VOT-Da-21 voturi

Abț-1 vot

Se supune la vot desemnarea în comisie a d-lui Milici Ovidiu

VOT-Da-19 voturi

Abț-3 voturi

Se supune la vot desemnarea în comisie a d-lui Păduraru Andrei

VOT-Da-17 voturi

Abț-5 voturi

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu comisia completată .

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 21.Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Comunitare Consultative-inițiator Primarul municipiului Suceava

Comisia de servicii publice -discuții în plen , celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Pe lângă persoanele propuse a face parte din acest proiect de hotărâre , Consiliul Local trebuie să desemneze 3 membri.

DL Harșovschi- îl propune pe dl. Doroftei Ovidiu

DL Mocanu-o propune pe d-na Cocriș Doinița

DL Roibu -îl propune pe dl. Cemescu Marius

Se supun la vot cele 3 nominalizări pe rând prin vot secret.

Se supune la vot desemnarea d-lui Doroftei Ovidiu

VOT-Da-22 voturi

Se supune la vot desemnarea d-nei Cocriș Doinița

VOT-Da-20 voturi

Abț-2 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Cemescu Marius

VOT-Da-18 voturi Abț-4 voturi

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu comisia completă.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 22.Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la H.C.L. nr. 312/28.11.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Administrația Piețelor-inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl. Girigan-solicită ca paznicii de la parcările cu plată să poarte echipamente reflectorizante pentru a se evita eventualele accidente

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Dl. Primar-informează că în această iarnă se intenționează aducerea căldurii în piața centrală Se va veni cu o corectură la indicatorii de la Piața Burdujeni, impusă de ISU , în ședința lunii septembrie.

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 23.Proiect privind transformarea unor posturi în statele de funcții pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava Suceava, al Direcției Municipale de Evidență a Persoanei, al Direcției Generale a Domeniului Public , înființarea unor posturi și actualizarea organigramei Direcției de Asistență Socială-inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 24.Proiect de hotărâre privind acordarea concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava , Direcției Municipale de Evidență a Persoanei, Direcției Administrația Piețelor, Direcției Ecologizare și Direcției de Asistență Socială-inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar - din păcate salariile din administrație sunt destul de mici și măcar în acest fel să poată fi ajutați angajații

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT -Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 25.Cererea Cabinetului individual avocat “Buceschi Adriana “ înregistrată la Primăria municipiului Suceava la nr. 23655 din 28 iulie 2016.

Dl. Primar -solicită consilierilor locali să fie de acord cu punctul de vedere exprimat în raportul serviciului de specialitate , pentru ca asa este corect și așa sunt prevederile legale , precizând că este vorba despre solidaritatea dintr-un condominiu comun și chiar dacă operatorul care realizează acest serviciu este privat, municipiul este intr-o asociere cu acesta și responsabilitatea de a asigura căldura și apa caldă în oraș este a autorității locale . Nu trebuie încălcată legea dar trebuie sprijinit operatorul, mai ales că demersurile făcute sunt cele de legalitate.

Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil punctul de vedere exprimat în raportul serviciului de specialitate.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-21 voturi Abt-1 vot

ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ

Punctul 1.Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției Domeniului Public a clădirii aferente Cinematografului “ Modern “-inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar-propune ca Cinematograful Modem și tot ceea este acolo (Teatru, Cinematograful Modem și Fanfara) să fie administrat de Direcția Generală a Domeniului Public.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

D-na Zarojanu -felicită conducerea Direcției Generale a Domeniului Public pentru operativitatea și rapiditatea cu care orice problemă semnalată este rezolvată .

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT-Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu aparținând domeniului privat al municipiului Suceava , situat în Suceava , str. Calea Obcinilor nr.l,2,3-inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar-solicită aprobarea acestui proiect de hotărâre de acordare a unui spațiu , unui partid parlamentar (ALDE), spațiu ce la momentul actual nu mai este folosit de către cel care l-a deținut, respectiv PSD.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

DI. Andronache-chiar dacă Partidul Mișcarea populară nu are deocamdată un sediu repartizat din partea Consiliului Local susține acest proiect, pentru că orice partid, nu neaparat partid parlamentar, are dreptul la repartizarea unui astfel de spațiu. Probabil și PMP va depune o cerere în acest sens și precizează că reprezentanții PMP din Consiliul Local vor vota acest proiect.

Dl. Milici -mulțumește d-lui Viceprimar Andronache pentru punctul de vedere exprimat, cât și colegilor din Consliul Local, anticipat, pentru votul ce urmează.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

VOT- Da-22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Dl. Milici -mulțumește încă o dată pentru votul acordat

Punctul 3.Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și SC INTER-MEDIA SRL Suceava-inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar -este un proiect la nivel județean , care se încheie la Suceava , consideră că este bine ca municipiul să sprijine folclorul.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

D-na Zarojanu-susține acest proiect, precizează că a participat la câteva reprezentații ce s-au derulat în prima parte a acestui eveniment.

Acest eveniment aduce în prim plan promovarea tinerilor talentați și a valorilor tradiționale și de asemenea ceea ce este foarte important a observat că a crescut și interesul în școlile din municipiu pentru introducerea disciplinei opționale “ folclor”. Prin acest proiect de hotărâre se vor atinge și alte obiective cum ar fi, promovarea municipiului Suceava ca un centru de referință pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale românești cât și descoperirea tinerilor talentați, încurajarea și susținerea acestora în promovarea valorilor autentice românești.

Propune completarea art. 1 astfel încât după —“10 PENTRU FOLCLOR, ediția I, partea a ILa ”să fie inserată -Gala de premiere a participanților -

Acest amendament va fi preluat de dl. primar în calitate de inițiator al proiectului

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu această completare.

VOT-Da- 22 voturi

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul 4.Raport al comisiei de evaluare constituită în baza Dispoziției Primar nr. 2983 din 06.10.2015.

E vorba raportul de evaluare întocmit ca urmare a desfășurării unei licitații pentru un garaj.

Toate comisiile au avizat favorabil acest raport.

Dl. Girigan- întreabă dacă , concesiunea pentru teren a fost aprobată de către Consiliul Local , pentru că în raport nu este menționata decât hotărârea de stabilire a prețului concesiunii Dl. Secretar -înainte de aprobarea prețului se aprobă concesiunea

Se supune la vot raportul de evaluare

VOT-Da- 22 voturi

DIVERSE

Dl. Primar-invită consilierii locali să participe pe 26 august la ora 17,00 la festivitatea de premiere care va avea loc la Centrul Cultural Bucovina, iar seara de la ora 20,00 la Restaurantul Zamca , la festivitatea de Închidere

Dl. Girigan -solicită inventarierea construcțiilor din muncipiu cu risc seismic , pentru a preveni o catastrofa ca cea din Italia

Dl. Primar -acest lucru se poate face împreună cu guvernul care în acest an a alocat suma de 34.000 lei ce au fost rectificați în buget, pentru efectuarea unor studii la locuințele cu risc seismic

D-na Zarojanu -la data la care va avea loc următoarea ședință a Consiliului Local, anul școlar va fi început și constată că nu s-a discutat nimic în Consiliul local despre modul de pregătire a anului școlar. Precizează că domnia sa face parte din Consiliul de Administrație de la Colegiul de Artă , unde a participat la o ședință și a constatat că acolo totul este în regula , dar este posibil ca la alte școli să fie probleme ce țin de rezolvarea Consiliului Local.

Domnia sa mulțumește pentru operativitatea de care municipiul dă dovadă la semnalarea unor probleme din partea cetățenilor .

Dl. Harșovschi - pentru că toate școlile au reprezentanți din partea Consiliului Local, solicită ca domniile lor să le semnaleze situațiile ce trebuie remediate .

Dl. Harșovschi, președintele de ședință , declară închise lucrările ședinței și mulțumește


SECRETARMUNICIPIU

JR. CIUTAC IOAN