Proces verbal din 25.02.2016

Proces verbal ședință din 25 februarie 2016

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

PROCES VERBAL încheiat astăzi 25 februarie 2016

DL Doroftei- președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava convocata în baza Dispoziției Primarului nr. 396/19.02.2016 pentru data de 25.02.2016, ora 14,00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava și informează că sunt prezenți 22 consilieri locali .Dl. Seredenciuc Viorel, intarzie.

La ședința participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Viceprimar Harsovschi Lucian, dl. Secretar al municipiului loan Ciutac, d-na Vaideanu Elisabeta -director Direcția economica, d-na Marchitan Narcisa -director Direcția de Asistenta Sociala, dl. Jitariuc Mihai -director Direcția Patrimoniu, dl. Paul Iftimie-sef serviciu contencioa administrativ Juridic , Bujorean Violeta -sef serviciu acte administrative, relații publice, circulația si pastrarea documentelor , dl. Hanceriuc Mihai-sef Serviciu asociații de proprietari

La ședința participa reprezentanți ai presei scrise și ai televiziunilor locale .

Dl. Doroftei, președintele de ședința, supune la vot ordinea de zi

 • 1.  Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local din data de 28.01.2016;

 • 2.  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: martie, aprilie, mai 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 3.  Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de funcții pentru instituția de spectacole “ Teatrul municipal Matei Visniec Suceava “-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 4.  Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 5.  Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de investiții pentru anul 2016 ale Teatrului Municipal „Matei Visniec” Suceava si rectificarea Bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 6.  Proiect de hotarare privind modificarea Listei de investiții aferenta Bugetului instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2016-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 7.  Proiect de hotarare privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile inteme/exteme in valoare de 25.000.000 lei-initiatori Primarul municipiului Suceava

 • 8.  Proiect de hotarare privind aprobarea „Regulamentului privind finanțările nerambursabile acordate din fonduri publice pentru activitati nonprofit de interes local”, al municipiului Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 9.  Proiect de hotarare privind aprobarea „Regulamentului privind stabilirea si acordarea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al Municipiului Suceava pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania ,,-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 10. Proiect de hotarare privind aprobarea „Regulamentului privind incheierea contractelor de asociere a Municipiului Suceava cu persoane juridice, in vederea realizării in comun a unor acțiuni , lucrări, servicii sau proiecte de interes public local ,,-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 11. Proiect de hotarare privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 12. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociația Culturala „Ansamblul Maestre Art „Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 13. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociația „ Kinetoterapeutilor din Bucovina” Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 14. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociația „Suceava Capitala Culturala Europeana „ -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 15. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Clubul Sportiv Universitar din Suceava Secțiile -handbal, atletism-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 16. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si clubul Sportiv Municipal Suceava Sectiile-rugby, volei, tir sportiv, tir cu arcul, hochei pe gheata, box, atletism, lupte greco-romane, canotaj-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 17. Proiect de hotarare privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Stadion de antrenament la Liceul cu program sportiv Suceava ,,-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 18. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de invatamant preuniversitar de stat din municipiului Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 19. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat care nu dețin locuința pe teritoriul municipiului Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 20. Proiect de hotărâre privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educațional acordat sub forma de tichete sociale pentru grădinița - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 21. Proiect de hotarare privind Rețeaua școlara a unităților de invatamant preuniversitar din municipiul Suceava pentru anul 2016-2017-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 22. Proiect de hotarare privind exprimarea acceptului de infîintare a consorțiului școlar sub denumirea Consorțiul Centrelor de Studii Europene si “Ștefan cel Mare si Sfant”-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 23. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 202/17.09.2010 privind reglementarea repartizării energiei termice în imobilele fără repartitoare de costuri și sancțiuni pentru nerespectarea Ordinului ANRSC nr. 343/2010 - inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei;

 • 24. Proiect de hotarare privind completarea anexei nr.l din cadrul art.l al HCL nr.202/2003 privind zonarea intravilanului si extravilanului municipiului Suceava , cu modificările si completările ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 25. Proiect de hotarare privind administrarea terenului proprietate publica a municipiului Suceava aferent Complexului Comercial Bazar-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 26. Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitație publica a unei parcele de teren situate in municipiul Suceava , str. Ștefan cel Mare fn, in vederea amplasării unui totem publicitar -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 27. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitație publica a unei parcele de teren situat in municipiul Suceava , in vederea amplasării unui totem publicitar-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 28. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitație publica a unui teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unui spațiu de locuit situat in Suceava, Aleea Saturn, bl. E12-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 29. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitație publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata in Suceava , str. Aleea Venus nr.l, pentru amenajare acces din exterior (trepte si podest) in vederea schimbării destinației unui spațiu de locuit in spațiul pentru prestări servicii -inițiator Primarul municipiul Suceava

 • 30. Proiect de hotarare privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava , județul Suceava , inscris in Anexa la Hotararea nr.153/29.11.1999, cu modificările si completările ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 31. Proiect de hotarare privind darea in administrare a unităților de invatamant preuniversitar a bunurilor imobile terenuri si clădiri apartinand domeniului public al Municipiului Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 32. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.l51/29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 33. Proiect de hotarare privind aprobarea suspendării temporare a activitatii SC TRANS AGENT SRL-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 34. Proiect de hotarare privind actualizarea statului de funcții pentru Direcția de Ecologizare, Direcția de Asistenta Sociala, Direcția Administrația Piețelor si Direcția Generala a Domeniului Public-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ, pentru anul 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 36. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava si Asociația Lumina Lina Suceava “ Centrul social de noapte si reinsertie sociala a persoanelor fara adapost -Sfânta Vineri ” -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 37. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitantii care au acces la o locuința realizata prin programul ANL, pentru anul 2016-initiator Primarul municipiului Suceava

 • 38. Proiect de hotarare privind aprobarea programului special de salubrizare “ Toți pentru curățenia municipiului Suceava “-inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 39. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane , materiale si financiare necesare gestionarii situațiilor de urgenta pentru anul 2016 al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 40. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Analiza si acoperire a riscurilor pentru anul 2016 pentru municipiul Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

 • 41. Adresa SC General Construct SRL înregistrata la Primăria municipiului Suceava la nr. 174/20.01.2016.

 • 42. Informarea Biroului evidenta si administrarea imobilelor de locuit , înregistrata Ia Primăria municipiului Suceava cunr. 5707/18.02.2016

 • 43. Diverse.

VOT-DA, unanimitate

Dl. Doroftei, președintele de ședința , anunța ca grupului PNL din cadrul Consiliului Local li s- a alaturat dl.consilier Adrian Aramescu, astfel ca in acest moment consilierii locali reprezentanții ai acestui partid sunt in număr de 15 .

Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local din data de 28.01.2016;

Toate comisiile au avizat favorabil acest punct.

Se supune la vot punctul 1.

VOT -Da-22 voturi

Punctul 2.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: martie, aprilie, mai 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl. Doroftei il propune pe dl. Consilier Lucian Harsovschi

Pentru ca nu mai sunt alte propuneri, este supusa la vot alegerea d-lui Harsovschi președinte de ședința pentru următoarele 3 luni de zile.

VOT -Da-14 voturi Abt-8 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de funcții pentru instituția de spectacole “ Teatrul municipal Matei Visniec Suceava “-inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar-precizeaza ca d-na Carmen Steiciuc , directorul interimar al Teatrului Matei Visniec a propus o organigrama cu 31 de posturi, din care 13 sunt de actori. D-na Steiciuc se va ocupa de aceasta organigrama , urmând ca municipiul sa o sprijine si sa finanțeze, astfel incat in cel mai scurt timp municipiul sa poata avea un teatru propriu .

Totae comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

VOT-Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 4. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar-proiectul are ca obiect rectificarea sumei de 148.650 lei , suma ce va fi alocata pentru tichetele sociale care se acorda copiilor preșcolari pentru incurajarea frecventării grădiniței de către aceștia , a sumei de 40.000 lei necesara Direcției de Asistenta Sociala pentru efectuarea unor reparații si recompartimentarii a spațiului existent pentru efectuarea activitatii menționate mai sus . La Liceul cu program sportiv suma de 12.700 lei este trecuta de la un capitol la altul. Se rectifica si suma de 500.000 lei prevăzută pentru alegerile locale care vor avea loc in acest an din care 350.000 lei reprezintă cheltuielile de personal , iar 150.000 lei bunuri si servicii .0 alta rectificare o reprezintă procedura de transfer de la Consiliul Local către Teatrul Matei Visniec pentru suma de 1.500.000 lei.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT-Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de investiții pentru anul 2016 ale Teatrului Municipal „Matei Visniec” Suceava si rectificarea Bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar-este alocata suma de 1.500.000 lei pentru activitatea teatrului, iar 200.000 lei o reprezeinta propunerea de incasari proprii a teatrului.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT-Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 6. Proiect de hotarare privind modificarea Listei de investiții aferenta Bugetului instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2016-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar prezintă proiectul de hotarare

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se spune la vot proiectul de hotarare.

VOT-Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 7. Proiect de hotarare privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe in valoare de 25.000.000 lei-initiatori Primarul municipiului Suceava

DI. Primar -suma propusa pentru acest proiect a fost aprobata in cadrul Bugetului general al municipiului Suceava aprobat in luna ianuarie. Au fost multe discuții pe baza acestui proiect, iar varianta prezentata in aceasta ședința este de contractarea a unui credit pe o perioada de 10 ani , cu 2 ani perioada de gratie , gradul de îndatorare fiind suportabil pentru municipiu . In situația in care se va merge pe acest credit si se vor demara lucrările , se pot atrage fonduri si din alte surse, astfel incat sa se mearga inainte cu acesta sala polivalenta si sa poata fi data in funcțiune asa cum e preavazut, intr-o perioada de 4 ani.

Comisia de invatamant-discutii in plen, celelalte comisii au avizat favorabil proiectul de hotar are.

Dl. Girigan -este convins de necesitatea acestei investiții, doar ca este de parare domnia sa ca acest împrumut va greva destul de mult bugetul in perioada următoare . După cei doi ani de gratie se va trece la restituirea ratelor si dobânzilor, de aceea considera ca vor trebui cautate si alte soluții de finanțare ( fonduri europene, fonduri guvernamentale ) pentru a nu fi grevat foarte mult bugetul local.La momentul la care aceasta investiție va fi finalizata , vor aparea si serie de alte cheltuieli , de incalzire de administrare, etc. Solicita d-lui primar chiar pana la incheiarea acestui mandat sa incerce sa gaseasca si soluții alternative si intreaba daca sunt prinse in proiect si utilitățile

Dl. Primar -precizează ca s-au făcut toate demersurile pentru atragerea unor fonduri europene , doar ca Uniunea Europeana nu finanteaza astfel de obiective , dar menționează ca se vor face demersurile necesare la guvern pentru obținerea unor fonduri . Tocmai de aceea prin proiectul propus se solicita suma de 5.000.000 euro (si nu 13.000.000 euro cat costa realizarea acestui obiectiv), in ideea ca se vor obține niște bani de la guvern dar si din sursele proprii ale municipiului . Aceasta sala este necesara si așteptata de suceveni.Domnia sa precizează ca si televiziunea romana a contactat autoritatile locale pentru realizarea preselectiei Eurovision , dar pentru ca municipiul nu are o astfel de sala aceștia si-au îndreptat atentia spre municipiul Baia Mare.

Precizează ca doar in anul 2016 gradul de îndatorare al municipiului este mai mare , după care incepe sa scada apreciind ca este la un nivel suportabil . Acest proiect cuprinde o sala polivalenta , un stadion si doua bazine de nivel olimpic si precizează ca nu sunt prinse si utilitățile , dar acestea sunt foarte aproape in zona cartierului ANL .

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT-Da-21 voturi Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 8. Proiect de hotarare privind aprobarea „Regulamentului privind finanțările nerambursabile acordate din fonduri publice pentru activitati nonprofit de interes local”, al municipiului Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar-precizeaza ca urmeaza o serie de proiecte de hotarare de aprobare a unor regulamente , condiție impusa si de Curtea de Conturi după controlul de anul trecut. La regulamentul de fata la anexa 8 b , dl. Monacu a sesizat ca nu a fost prins domeniul științific si tehnico aplicativ si completează in calitate de inițiator proiectul de hotarare cu acesta .

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare cu completarea anexei 8b propusa de inițiator.

VOT-Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 9. Proiect de hotarare privind aprobarea „Regulamentului privind stabilirea si acordarea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al Municipiului Suceava pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania „-inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT-Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 10. Proiect de hotarare privind aprobarea „Regulamentului privind încheierea contractelor de asociere a Municipiului Suceava cu persoane juridice, in vederea realizării in comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local „-inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar- ca si la proiectul nr.8 de pe ordinea de zi propune completarea anexei 8b cu domeniul științific si tehnico aplicativ

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare cu completarea propusa de inițiator in cadrul anexei 8b

VOT- Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 11. Proiect de hotarare privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania -inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar - precizează ca exista solicitări din partea a 40 de unitati de cult, pentru care a fost repartizata suma de 4.450.000 lei , dar pentru acest proiect doar 20 de dosare au fost complete , 15 dintre acestea sunt trecute in proiectul de hotarare si pentru alte 5 pentm care documentațiile au fost completate in cursul acestei saptamani ,domnia sa anunța ca va completa proiectul de hotarare cu acestea .Atunci când si celelalte dosare vor fi completate vor intra in discuție in cadrul Consiliului Local.

Cele 5 unitati de cult care si-au completat dosarul si care intra in completare in acest proiect de hotarare sunt

-Parohia Sf. Gheorghe Mirauti-100.000 lei

-Parohia Sf. Andrei Suceava -200.000 lei

-Parohia Sf. Apostoli Petru si Pavel -50.000 lei

-Parohia Sf. Cuvioasa Parascheva Suceava -100.000 lei

-Parohia Sf. Dumitru -150.000 lei

Dl. Primar anunța ca in jurul datei de 15 martie va avea loc o ședința extraordinara si daca pana atunci documentațiile vor fi completate vor fi aprobate in acea ședința.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare, cu completările aduse de inițiator

VOT - 22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 12. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociația Culturala „Ansamblul Maestro Art „Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar- precizează ca este vorba despre fanfara municipiului care va prezenta spectacole saptamanale in zona centrala sau in alte parti ale municipiului, va participa la ceremonii religioase , militare , etc. Aceasa fanfara reprezintă o carte de vizita pentru municipiu si pentru ca personalul fanfarei nu sunt angajați ai primăriei costurile cu aceștia sunt reduse .

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT - Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Dl. Primar- precizează ca reprezentanții Consiliului Județean solicita asigurarea unui spațiu necesar Ansamblului „Ciprian Porumbescu” , dar in același timp fanfara a fost evacuata de la Casa Prieteniei si se va muta in spațiul de la Centrul Cultural Bucovina .

Punctul 13. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociația „ Kinetoterapeutilor din Bucovina” Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT -Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 14. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Asociația „Suceava Capitala Culturala Europeana „ -inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT -Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 15. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Clubul Sportiv Universitar din Suceava ,Secțiile -handbal, atletism-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl.Primar- la aprobarea bugetului local s-a făcut o completare astfel ca suma propusa pentru handbal a fost suplimentată cu 200.000 lei, bani ce vor fi luati din fondul de rezerva, iar suma totala este de 1.200.000 lei .Pentru atletism suma propusa este de 80.000 lei . Isi exprima speranța ca echipa de handbal va promova in echipa naționala, urmând ca sumele sa fi alocate in funcție de performanta obtinuta.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare, cu completarea formulate de inițiator.

VOT - Da- 22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 16. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si clubul Sportiv Municipal Suceava Sectiile-rugby, volei, tir sportiv, tir cu arcul, hochei pe gheata, box, atletism, lupte greco-romane, canotaj-inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar prezintă proiectul de hotarare.Isi exprima regretul cu privire la faptul ca hotararea de descentralizare nu a fost dusa la bun sfarsit, pentru ca acest club sa treaca in subordinea municipiului avand in vedere faptul ca fara banii alocați de către primărie clubul nu ar putea supraviețui.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT - Da- 22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 17. Proiect de hotarare privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Stadion de antrenament la Liceul cu program sportiv Suceava ,,-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar- prin acest proiect de hotarare se dorește aducerea terenului de sport la un standard de nivel european , cu tribune si vestiare.

Precizează ca urmeaza sa aiba o discuție cu dl. Razvan Burleanu , președintele Federației romane de fotbal pentru realizarea unui centru de excelenta la Liceul cu program sportiv .

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT - Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 18. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de invatamant preuniversitar de stat din municipiului Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar prezintă cuantumul categoriilor de burse si precizează ca asteapta propuneri din partea școlilor pentru a putea fi aprobate in cadrul Consiliului Local.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dl. Girigan -propune crearea unui număr de 20 de burse de excelenta pentru copii din municipiul Suceava care obțin rezultate excepționale la olimpiadele naționale si internaționale, in valoare de 300 lei/bursa.

Dl. Primar -precizează ca nu exista baza legala pentru aprobarea acestor burse

Dl. Girigan-mentioneaza ca va iniția un proiect de hotarare pentru premierea acestor tineri olimpici

Dl. Primar - este de acord cu aceasta solicitare si precizează ca va fi coinitiator, împreuna cu dl. Girigan la acest proiect

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT - Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 19. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat care nu dețin locuința pe teritoriul municipiului Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar -in fiecare an primăria decontează aceste chelltuieli de personal , cele din acest proiect fiind in suma de 78.155 lei pentru primul semestru

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT-Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 20. Proiect de hotărâre privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educațional acordat sub forma de tichete sociale pentru grădinița - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl. Primar -pentru a putea beneficia de aceste tichete venitul/membru de familie nu trebuie sa depaseasca 284 lei iar valoarea maxima a tichetului este de 50 lei. Municipiul va trebui sa colaboreze cu școlile pentru a monitoriza situația absentelor, pentru ca nu sunt permise absentele mai mult de 50 % din timpul alocat cursurilor , sunt luate in calcul doar absentele motivate

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT- Da- 22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 21. Proiect de hotarare privind Rețeaua școlara a unităților de invatamant preuniversitar din municipiul Suceava pentru anul 2016-2017-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar -menționează ca acest proiect are o singura modificare majora . Grădiniță Norocel a fost dusa la Școala nr.6 , pentru ca aceasta sa poata funcționa ca si centru bugetar . Ca urmare a acestei mutări Grădiniță nr.1,2,3 va pierde niște bani pentru ca va avea mai putini elevi, dar primăria va compensa parte din acești bani.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT -Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 22. Proiect de hotarare privind exprimarea acceptului de înființare a consorțiului școlar sub denumirea Consorțiul Centrelor de Studii Europene si “Ștefan cel Mare si Sfanț”-inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar prezintă proiectul de hotarare.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT-Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 23. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 202/17.09.2010 privind reglementarea repartizării energiei termice în imobilele fără repartitoare de costuri și sancțiuni pentru nerespectarea Ordinului ANRSC nr. 343/2010 - inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei;

Dl. Primar -propune modificarea art. 3 prin înlocuirea sintagmei “ ....sunt obligate, in termen de 30 de zile ...“ cu “...urmeaza ca in termen de 30 de zile ...”

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare cu modificările formulate de inițiator.

VOT- Da-21 voturi

Abt-1 vot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 24. Proiect de hotarare privind completarea anexei nr.l din cadrul art.l al HCL nr.202/2003 privind zonarea intravilanului si extravilanului municipiului Suceava , cu modificările si completările ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar-precizeaza ca este vorba despre completarea unei hotarari din anul 2003 cu inca 2 străzi care nu au fost clasificate

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT - Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 25. Proiect de hotarare privind administrarea terenului proprietate publica a municipiului Suceava aferent Complexului Comercial Bazar-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar - la sfârșitul anului trecut in bazar au fost făcute o serie de modificări, necesare in vederea obținerii autorizației ISU . Anunța ca a fost obtinuta autorizația definitiva de funcționare a bazarului . Pentru acest lucru au fost inlaturati niște pereți de la o hala pentru a nu fi spațiu inchis , daca se dorește din nou inchiderea acestei hale vor trebui făcute o serie de modificări de autorizare la ISU .

Tot in acest proiect este prezentat si planul care a fost aprobat de Consiliul Local in urma expertizei făcute si care este anexat la prezentul, cu amplasarea definitiva a chioșcurilor , iar daca acest proiect de hotarare va fi adoptat, nici un chioșc nu va mai putea fi amplasat fara licitație publica . La acest moment ținând cont de situația de forța majora din bazar se aproba structura definitiva a chioșcurilor amplasate in bazar , după aceasta nemaiputandu-se face nicio modificare fara licitație publica.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dl. Girigan -ii solicita d-lui Primar sa se aiba in vedere respectarea condițiilor ISU pentru a nu fi ridicata din nou daca nu se vor respecta condițiile . Sa se respecte ordinea stabilita in autorizația de funcționare a bazarului.

Dl. Primar-chioscurile raman asa cum sunt amplasate dar cetățenii trebuie sa știe ca regulile trebuie respectate

Dl. Vornicii -intreaba daca gardul despărțitor va ramane pe termen nelimitat

Dl. Primar -acel gard este necesar pentru ca municipiul are un compartiment de intervenție la foc si in situația in care acest gard dispare este invalidata si autorizația de funcționare a bazarului.

Domnia sa precizează ca a purtat o discuție cu cei din bazarul privat si pana când aceștia nu se autorizează acel gard va ramane unde este .

Dl. Girigan -intreaba daca pentru acest gard exista s-a făcut si recepția finala sau doar recepția de terminare a lucrărilor

Dl. Primar- pentru acest gard s-a făcut recepția finala de terminare a lucrărilor si menționează ca este in patrimoniul municipiului, acesta neputand fi desființat pentru ca a fost necesar ca o condiție obligatorie de obținere a autorizației de funcționare

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT - Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 26.Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitație publica a unei parcele de teren situate in municipiul Suceava , str. Ștefan cel Mare fn, in vederea amplasării unui totem publicitar -inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar, prezintă proiectul de hotarare.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT - Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 27. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitație publica a unei parcele de teren situat in municipiul Suceava , in vederea amplasării unui totem publicitar-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT - Da-21 voturi Abt-lvot

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 28. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitație publica a unui teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unui spațiu de locuit situat in Suceava , Aleea Saturn, bl. E12-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT - Da-15 voturi

Abt-7 voturi

Hotararea nu a fost adoptata.

Punctul 29.Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitație publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata in Suceava , str. Aleea Venus nr.l, pentru amenajare acces din exterior (trepte si podest) in vederea schimbării destinației unui spațiu de locuit in spațiul pentru prestări servicii -inițiator Primarul municipiul Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT - Da-14 voturi Abt-8 voturi

Hotararea nu a fost adoptata.

Punctul 30. Proiect de hotarare privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava , județul Suceava , inscris in Anexa la Hotararea nr.153/29.11.1999, cu modificările si completările ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar -prezintă proiectul de hotarare

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT -Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 31. Proiect de hotarare privind darea in administrare a unităților de invatamant preuniversitar a bunurilor imobile terenuri si clădiri apartinand domeniului public al Municipiului Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar -prezintă proiectul de hotarare

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT -Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 32. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.151/29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar -prezintă proiectul de hotarare

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT -Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 33. Proiect de hotarare privind aprobarea suspendării temporare a activitatii SC TRANSAGENT SRL-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar- proiectul propune suspendarea activitatii SC Transagent SRL in perioada 1 martie 2016-1 martie 2019

Toate comisiile aua avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT - Da- 22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 34.Proiect de hotarare privind actualizarea statului de funcții pentru Direcția de Ecologizare, Direcția de Asistenta Sociala, Direcția Administrația Piețelor si Direcția Generala a Domeniului Public-initiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT - Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ, pentru anul 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT - Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 36. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava si Asociația Lumina Lina Suceava “ Centrul social de noapte si reinsertie sociala a persoanelor fara adapost -Sfânta Vineri ” -inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT - Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 37. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitantii care au acces la o locuința realizata prin programul ANL, pentru anul 2016-initiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar - fata de anii anteriori sunt mai putini solicitând (71 solicitând), ca urmare a faptului ca nu s-au mai construit locuințe ANL la Suceava, dar si pentru ca multi tineri apleleaza la programul -prima casa-

Spera ca in acest an sa inceapa construcția celor 80 de locuințe aprobate.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare.

VOT - Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 38. Proiect de hotarare privind aprobarea programului special de salubrizare “ Toți pentru curățenia municipiului Suceava “-inițiator Primarul municipiului Suceava

Dl. Primar - acest concurs de desfasoara in municipiul Suceava de peste 12 ani. Considera ca trebuie implicate foarte mult asociațiile de proprietari in special in efectuarea curățeniei dintre blocuri. Pentru acest lucru sunt propuse 3 premii in bani de 25.000 lei, 15.000 lei si 10.000 lei.

In componenta proiectului este si o comisie si propune sa se faca propuneri pentru desemnarea celor doi membri din partea Consiliului Local.

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dl. Aramescu -intreaba daca nu pot fi inserate in acest proiect si amenzi pentru cei ce nu se implica in activitatea de salubrizare

Dl. Primar -sunt o serie de hotarari ale Consiliului Local care reglementează aceste aspecte D-na Cocris -este de acord cu acest program care se derulează in perioada 14 martie -30 aprilie 2016 , dar intreaba ce se intampla după data de 30 aprilie si considera ca acesta ar trebui sa se desfasoare pe parcursul intregului an.

A fost votat un program de salubrizare , exista 2 firme care fac curățenie in municipiu, primăria plătește pentru programul de salubrizare, mai exista si cetățenii care muncesc in folosul comunității, doar ca aceștia fac curat pe străzile principale ale municipiului si propune ca aceștia sa fie directionati spre spatiile dintre blocuri. Domnia sa subliniază ca nu este de acord cu premierea in bani a asociațiilor, ci doar cu oferirea unor diplome.Propune ca si rolul comisiei sa fie de supraveghere a acestei activitati si nu de premiere.

Dl. Primar -precizează ca este obligatoriu ca in municipiu sa se faca curățenie in aceasta perioada, cetățenilor revenindu-le obligația de intretinere a acesteia, pentru ca cea mai mare mizerie in municipiu este după perioada de iama.

Povestește ca in cursul acestei zile, domnia sa a primit vizita unui investitor din Austria care este interesat de aceasta zona si motivul pentru care acesta a ales aceasta zona este pentru ca Suceava este cel mai curat oraș din tara .

Concluzionând , domnia sa precizează ca suma de bani ce va acorda pentru premiere este una modica .Rolul asociațiilor de proprietari este sa înfrumusețeze zonele , sa planteze mai multe flori, sa se ocupe de curățenia de pe casa scărilor si din fata blocurilor, zone care nu intra in sfera de desfășurare a firmei de salubritate .Curățenia se face primavara, urmând ca in restul anului aceasta sa fie intretinuta .

Dl. Aramescu -susține punctul de vedere exprimat de dl. Primar, doar ca si cetățenii trebuie educați in sensul păstrării si respectării curățeniei

DL Doroftei -si in anii trecuti când s-au organizat astfel de evenimente , asociațiile de proprietari care au castigat premii in bani, i-au folosit pentru a se dota cu tot felul de instrumente de grădinărit.

DL Mocanu -considera ca sumele de bani propuse ca si premii sunt sume importante . Domnia sa nu-si amintește ca vreo asociație de proprietari sa fi prezentat in Consiliul Local justificări cu privire la cheltuirea premiilor acordate in alti ani.

Crede ca ar trebui solicitat un punct de vedere Autorității electorale centrale sau județene , daca nu cumva aceasta forma de acordare a premiilor nu reprezintă o forma de mita mascata, pentru ca ata timp cat nu exista criterii clare de evaluare si considera ca este evident ca premiile le vor primi asociațiile care “trebuie sa aiba grija de electorat “ . In acest context considera ca este mai bine ca in acest an municipiu trebuie sa ne abtina de la a aproba astfel de hotarari, cu atat mai mult cu cat acestea grevează bugetul si nici nu au avizul Autorității electorale.

DL Doroftei -ii solicita d-lui Mocanu ca declarațiile politice sa fie făcute la partid , sau sa se stabilească in Consiliul Local un timp anume pentru astfel de declarații

DL Mocanu -menționează ca a vorbit strict pe marginea proiectului de hotarare nu despre cum “ati schimbat liderul de grup, cum ati redus la tăcere Consiliul Local “

DL Girigan -ii propune d-lui primar in calitate de inițiator sa propună si o destinație a acestor sume

DL Doroftei -asociațiile de proprietari sunt organizate conform legii, au personalitate juridica, au cont in banca si sumele pot fi folosite doar in interesul asociațiilor de proprietari DL Primar -precizează ca va veni in Consiliul Local cu un proiect de hotarare cu privire la modul in care au fost folosite sumele acordate ca si premii asociațiilor de proprietari.

DL Doroftei solcita sa se faca propuneri pentru completarea comisiei de evaluare cu 2 consilieri locali.

DL Cretu -o propune pe d-na Cocris

DL Prorociuc -il propune pe dl. Mocanu

DL Mocanu - considera ca a fost destul de clar când si-a exprimat punctul de vedere cu privire la acest proiect, precizând inca o data ca nu este de acord cu acesta, deci nu are cum sa faca parte din aceasta comisie , mai ales ca va vota impotriva acestuia Subliniază ca a face curățenie in zona blocului reprezintă o datorie cetateneasca .

DL Prorociuc isi menține propunerea formulata si considera ca “atunci când sari la gatul unei propuneri trebuie sa te si implici, tocmai ca sa ai grija ca acele lucruri pe care tu spui ca se intampla , sa nu se intample “

D-na Cocris -nu dorește sa faca parte din aceasta comisie si precizează ca va vota impotriva acestui proiect

DL Primar -solicita ca grupul majoritar din cadrul Consiliului Local sa fac propuneri pentru completarea comisiei cu doi consilieri

DL Harsovschi ii propune pe d-na Enea Liviana si pe dl. Onofrei Raileanu Gheorghe

Dl. Primar -propune completarea art. 3 “asociațiile de proprietari vor justifica sumele primite care vor fi folosite in scopuri edilitar gospodărești fiind excluse cheltuieli de natura salariala”

Se supune 1a vot desemnarea d-nei Enea in comisie

VOT- Da-15 voturi Nu-1 vot Abt-6 voturi

Se supune la vot desemnarea d-lui Onofrei in comisie

VOT- Da-15 voturi Nu-1 vot Abt-6 voturi

Se supune 1a vot proiectul de hotarare cu modificările aduse de inițiator si completarea comisiei cu cei 2 consilieri locali.

VOT- Da-14 voturi Nu-2 voturi Abt-6 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 39.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane , materiale si financiare necesare gestionarii situațiilor de urgenta pentru anul 2016 al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot proiectul de hotarare

VOT- Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 40. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Analiza si acoperire a riscurilor pentru anul 2016 pentru municipiul Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune 1a vot proiectul de hotarare

VOT- Da-22 voturi

Hotararea a fost adoptata.

Punctul 41. Adresa SC General Construct SRL înregistrata la Primăria municipiului Suceava la nr. 174/20.01.2016.

Dl. Primar- exista un punct termic langa Colegiul National “Ștefan cel Mare iar terenul aferent acestuia aparține SC General Construct SRL . De aproximativ 2 ani de zile nu s-a mai plătit chirie pentru acest punct, fapt pentru care reprezentanții societății au formulat o adresa prin care solicita incheierea unui contract de inchiriere si considera domnia sa ca acest lucru trebuie sa se realizeze.

A venit dl. Seredenciuc .

DL Girigan - sesizează ca in raportul serviciului de specialitate suma de 1616 lei trebuia exprimata in euro si nu in lei asa cum a fost trecuta.

O alta intrebare retorica a domniei sale este “ cum s-a putut face un punct termic care este un bun de domeniu public pe un teren proprietate privata.

Dl. Primar -punctul termic a existat, doar terenul a trecut ulterior in proprietate publica

Dl. Girigan-cum s-a putut face o astfel de tranzacție atat timp cat acel bun era in domeniul public

Dl. Secretar - terenul la care se face referire a fost aferent unei case , iar inainte de 1989 s-a făcut acest punct termic in curtea casei respective , după care fostul proprietar a castigat acea casa in justiție pe care ulterior a vandut-o . Actualul proprietar este cumpărător de buna credința, fapt pentru care solicita pentru acest bun chirie sau demolarea acestuia.

Dl. Girigan - executivul va trebui sa faca o strategie pentru ca plătind 1616 euro /luna se va ajunge la un moment dat ca se vor acoperi cheltuielile pentru demolare si de a face un punct termic pe domeniul public

Dl. Primar-municipiul a purtat discuții in sensul de a cumpără acest teren , dar proprietarul nu dorește sa-1 vanda

Dl. Girigan-proprietarul poate cere o suma mult mai mare pentru acesta

Dl. Primar-precizeaza ca oricum se va veni in Consiliul local pentru aprobare si daca nu se aproba nu ne pot evacua pentru e un proces de durata

Dl. Girigan-crede ca proprietarul poate obține o hotarare de evacuare fara nicio problema Dl. Grosar -acolo exista un punct termic care deservește 170 de apartamente si 40 de case , acesta nu este intabulat asa cum nu este niciun punct termic din municipiu si astfel de situații mai pot exista . Din cate știe domnia sa exista si o autorizație de demolare a acestui punct termic care deservește 170 de apartamente si 40 de case si intreaba ce se intampla cu cetățenii care beneficiază de apa calda si căldură de la acest punct termic . Precizează ca se va abține la vot pentru ca nu intelege care este soluția acestei probleme.

Dl. Primar - considera ca nu este cazul de a induce panica in rândul populației, pentru ca proprietarul este de buna credința si nu dorește decât plata chiriei pe teren.Se va cauta si se va găsi o soluție pentru rezolvarea acestei probleme.

Dl. Paduraru- intreaba de ce după ce municipiul a plătit timp de 2 ani chiria , acesta a fost intrerupta

DI. Primar-in ideea ca primăria a făcut o solicitare de cumpărare a acestui teren

Toate comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot punctul de vedere exprimat in raportul comisiei de specialitate cu precizarea ca suma de 1616 este exprimata in euro.

VOT- Da-20 voturi

Abt-3 voturi

Punctul 42. Informarea Biroului evidenta si administrarea imobilelor de locuit , înregistrata la Primăria municipiului Suceava cu nr. 5707/18.02.2016

DL Primar -cele 3 locuințe vor fi repartizate in baza listei de priorități aprobate in aceasta ședința.

S-a luat la cunoștința.

Diverse

DL Paduraru-solicita ca parcările cu plata sa fie mai bine marcate , pentru ca din cauza ca acestea nu sunt marcate corespunzător , multi cetateni din cauza ca nu au știut, s-au trezit cu aceste amenzi acasa .

DL Harsovschi - au fost comandate mai multe indicatoare care vor fi montate atat la intrarea in parcare cat si la ieșire

Dl. Girigan -isi expima speranța ca dl. primar va purta discuții si cu consilierii locali din opoziție cu privire la repartizarea sumelor pentru reparația străzilor

DL Primar -in prima decada a lunii martie vor avea loc aceaste discuții cu toti consilierii locali .Discuțiile cu asociațiile de proprietari au avut loc , au formulat si propuneri, acestea vor fi centralizate, urmând sa se faca o repartizare echitabila pe toate cartierele municipiului. DL Grosar- ii solicita d-lui Harsovschi , in calitate de viitor președinte de ședința sa faca o precizare clara , asa cum a făcut in urma cu ceva timp, respectiv cum se afla la acest moment viceprimarii fata de primar, pentru ca, cu ceva vreme in urma anunța ca sunt in opoziție .

DL Doroftei, prcsedjjîrtck^dc prezenti pentru partj
declara inchise lucrările ședinței si mulțumește celor


SECRETAR^fUNICIPIU

JR. GRJTAC IOAN