Proces verbal din 24.11.2016

Proces verbal ședință din 24 noiembrie 2016

MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 24 NOIEMBRIE 2016

Dl Doroftei, președintele de ședință declară deschise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava convocat în baza Dispoziției Primarului nr. 2.734/18.11.2016, pentru data de 24.11.2016, ora 14.00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava și informează că sunt prezenți 23 de consilieri locali din numărul total de 23 de consilieri în funcție.

La ședință participă: dl. Primar Ion Lungu, dl. Secretar loan Ciutac, directorii: d-na. Elisabeta Văideanu, d-na. Cerasela Bejenar, dl. Mihail Jitariuc, d-na. Violeta Bujorean - șef Serviciul acte administrative, relații publice, circulația și păstrarea documentelor, dl. Paul Iftimie - șef Serviciul contencios administrativ, juridic, d-na. Ileana Amariei - șef Serviciul autorizare corp control comercial, dl. loan Maciuc - șef Serviciul energetic, d-na. Xenia Vodă - șef Serviciul urbanism, d-na. Mirela Sofian - șef Biroul buget, dl. Marian Duiac - consilier Unitatea de monitorizare servicii publice.

Invitați: dl. Frunzaru - reprezentant Thermonet și d-na. dr. Adriana Istocescu.

Din partea mass-media participă reprezentanți ai presei scrise și ai televiziunilor locale.

Dl Doroftei prezintă ordinea de zi a ședinței și o supune la vot:

 • 1.  Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 27.10.2016 și 04.11.2016;

 • 2.  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: decembrie, ianuarie și februarie - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 3.  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 4.  Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 5.  Proiect de hotărâre privind schimbarea parțială a destinației sprijinului financiar pentru Parohia „Sfântul Dumitru” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico -economici aferenți obiectivului de investiții „Zid de sprijin strada Mihail Kogălniceanu” -inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 7.  Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Contractul nr. 251023/04.03.2016 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ, aprobat în baza HCL nr. 59/25.02.2016 - inițiator Primarul municipiului Suceavă;

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință Dp+P+M, anexe gospodărești, împrejmuire, pe teren proprietate privată - Solicitant: Grigoraș Dan Marcel - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire bloc de locuințe colective S+P+4E+M, cu locuri de parcare la subsol și spații de locuit la parter, etaje și mansardă, pe teren proprietate privată - Solicitant: Ciocan Narcis Daniel - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire spațiu comercial cu regim mic de înălțime P+etaj mansardat, pe teren proprietate privată - Solicitant: Nicolaescu Arcadie Adrian și Nicolaescu Valentin - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire clădire P+M cu parcare deschisă la parter și showroom articole muzicale la mansardă, pe teren proprietate privată - Solicitant: S.C. ADAMARIS S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire clădire S1+S2+P+1E cu destinația de centru medical de radioterapie, pe teren concesionat - Solicitant: S.C. RT LOTUS CENTER S.R.L. - concesionar - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construirea unui centru comercial parter + etaj parțial tip supermarket, amenajare parcare, accese, amplasare mijloace publicitare, împrejmuire și racorduri / branșamente, pe teren proprietate privată - Solicitant: S.C. LIDL ROMÂNIA S.C.S. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 14. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 15. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava, str. Mihai Viteazu nr. 56 în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu o sală de pacienți și amenajare alee de acces, către S.C. Adriana Istocescu S.R.L., în vederea schimbării destinației din spațiu de locuit în cabinet medical - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea nominalizării a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „A.C.E.T.” S.A. Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea nominalizării a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Transport Public Local” S.A. Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de iluminat public al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului termoenergetic pentru activitățile de transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 20. Proiect de hotărâre privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Suceava - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de închiriere pentru locuințele sociale, de necesitate și cele construite din fondurile statului, precum și locuințele pentru tineri destinate închirierii construite prin programul ANL - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache;

 • 22. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi în statul de funcții pentru Aparatul de Specialitate al Primarului și Direcția Administrația Piețelor - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 23. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi în statul de funcții pentru Instituția de spectacole „Teatrul municipal Matei Vișniec Suceava” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

 • 24. Diverse.

VOT: DA-23

Ordinea de zi a fost aprobată.

Dl Doroftei prezintă ordinea de zi suplimentrară a ședinței și o supune la vot:

 • 1. Proiect de hotărâre privind acordarea de despăgubiri bănești proprietarei locuinței din Str. 22 Decembrie nr. 95 - inițiator Primarul municipiului;

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării a 3 locuințe aflate în administrarea Municipiului Suceava către familiile evacuate din imobilul situat în Str. 22 Decembrie nr. 93 -inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache;

 • 3. Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr. 263/31.10.2013 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județului Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului;

 • 4. Proiect de hotărâre privind numirea temporară a d-rei. Nițan Laura în funcția de conducere de director la Creșa nr. 1 Suceava - inițiator Primarul municipiului;

VOT: DA - 23

Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată.

PUNCTUL 1 Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 27.10.2016 și 04.11.2016;

Se supun la vot procesele verbale:

VOT: DA - 23

Procesele verbale au fost aprobate.

PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: decembrie, ianuarie și februarie - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Doroftei propune pe dl. Viceprimar Harșovschi.

Dl Păduraru propune pe dl. Mocanu.

Se votează deschis propunerile:

 • - DL Harșovschi: VOT: DA - 12

NU- 9

ABT-2

»

 • - Dl. Mocanu: VOT:/S-a greșit. Se reia votul:

DA-11

NU - 8

ABT-4

Președinte de ședință în perioada decembrie 2016 - februarie 2017 va fi dl. Viceprimar Harșovschi.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-12

NU - 9

ABȚ -2

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

în calitate de inițiator la capitolul venituri, în cadrul Secțiunii de funcționare domnia sa propune următoarele rectificări:

Prin adresa nr. SVG_DEX/1455/02.11.2016 a AJFP Suceava referitoare la repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale potrivit art.55 alin. (3) - (17) din OG nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pentru anul 2016, municipiului Suceava i-au fost suplimentate sumele defalcate din TVA pentru echilibrare, cu 409.120 lei îm vederea achitării plăților restante înregistrate în contabilitate la data de 30 iunie 2016 și raportate la AJFP Suceava.

Prin OP nr. 114/03.11.2016 s-a plătit la S.C. SUCT S.A. Suceava suma de 223.224 lei reprezentând plăți restante datorate de Municipiul Suceava acestei societăți, deoarece în momentul achitării lor potrivit art. 55 alin. (3) - (17) din OG nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pentru anul 2016, S.C. SUCT S.A. Suceava a avut datorii față de Bugetul de stat în valoare de numai 223.224 lei.

în urma celor menționate mai sus și în urma primirii adresei nr. SVG_STZ/1900/22.11.2016 de la AJFP Suceava domnia sa propune rectificarea în minus a articolului 11.02.06 „Sume defalcate din TVA pentru echilibrare” precum și rectificarea în plus a articolului 01.02.01 „Impozit pe profit de la agenții economici” cu suma de 185.890 lei, sumă ce reprezintă diferența dintre suma aprobată și suma achitată prin OP.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările propuse de inițiator: VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 4 Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

în calitate de inițiator la capitolul cheltuieli, în cadrul Secțiunii de funcționare domnia sa propune următoarele rectificări:

în urma prăbușirii unui perete lateral al locuinței din strada 22 Decembrie nr. 93, aflată în proprietatea Municipiului Suceava, a fost avariată și locuința din strada 22 Decembrie nr. 95 aflată în proprietatea d-nei Roibu Dorina. Prin nota de fundamentare nr. 1206/22.11.2016 Serviciul protecție civilă și situații de urgență solicită rectificarea în plus în cadrul subcapitolului 61.02.05 „Protecție civilă și protecție contra incendiilor” a articolului59.17 „Despăgubiri civile” cu suma de 7.339 lei, suma solicitată fiind necesară pentru achitarea despăgubirii d-nei. Roibu Dorina pentru repararea locuinței.

în cadrul Secțiunii de dezvoltare domnia sa propune următoarele rectificări: Prin nota de fundamentare nr. 3098/21.11.2016, Grădinița cu Program Prelungit „Guliver” Suceava solicită în cadrul subcapitolului 65.02.03.01 „învățământ preșcolar” rectificarea în plus a articolului 71.01.30 „Alte active fixe” cu suma de 27.000 lei. Suma menționată este necesară pentru achiziționarea unei noi centrale termice, cea veche fiind defectă, iar repararea ei, datorită costurilor mari nu mai este oportună. în urma modificărilor de mai sus, se modifică Lista de investiții în cadrul capitolului 65.02 „învățământ”, respectiv în cadrul paragrafului 65.02.03.0IC - Achiziții, prin adăugarea unie noi poziții „Achiziționare și montare cenbtrală termică” cu suma de 27.000 lei.

Urmare a rectificărilor de mai sus domnia sa propune rectificarea în minus cu suma de 34.339 lei în cadrul subcap. 54.02.05 „Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale” a articolului 50.04 „Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”.

Pentru echilibrarea celor două secțiuni, secțiunea de funcționare, respectiv secțiunea de de dezvoltare domnia sa propune următoarele rectificări:

 • - Articolul 37.02.03 - „Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea

secțiunii de dezvoltare a bugetului local” se rectificăm minus cu 27.000 lei;

 • - Articolul 37.02.04 - „Vărsăminte din secțiunea de funcționare” se rectifică în plus cu

27.000 lei;

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Grosar consideră că trebuie făcută o evaluarea preventivă a imobilelor municipalității pentru a preîntâmpina astfel se evenimente.

Dl Primar precizează că sunt 5 astfel de care care în urma expertizelor trebuie demolate, însă chiriașii refuză să părăsească aceste locuințe asumându-și în scris riscurile. Locuințe sociale și de necesitate urmează a fi construite atât din fonduri europene pe Programul Operațional Regional cât și din fonduri primite de la Guvern.

Dl Girigan întreabă dacă sunt inventariate / expertizate clădirile cu risc de accidente.

Dl Primar precizează că potrivit expertizei, clădirea la care se face referire este încadrată în gradul 2 de risc seismic, însă domnia sa are informații de la vecini că s-a furat cărămida fapt ce a agravat situația.

Dl Girigan apreciază că evacuarea chriașilor trebuie să se facă în baza invntarierii și expertizei fără a fi nevoie de acceptul locatarilor.

Dl Roibu ridică problema locuințelor de pe str. Cernăuți care sunt în aceeași situație.

Dl Primar precizează că soluția o constituie demolarea și construirea unor locuințe noi.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările propuse de inițiator: VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 5 Proiect de hotărâre privind schimbarea parțială a destinației sprijinului financiar pentru Parohia „Sfântul Dumitru” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, respectiv prin cererea nr. 2887/17.11.2016, primită de la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților se solicită redirecționarea sumei aprobate pentru proiectul „lucrări de consolidare și restaurare la Tumul Lăpușneanu” către „executarea lucrărilor de reabilitare a trotuarelor și aleilor din curtea bisericii parohiale”. Această cerere este motivată de imposibilitatea demarării lucrărilor de consolidare și restaurare la Tumul Lăpușneanu deoarece nu s-a primit avizul Ministerului Culturii.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 6 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Zid de sprijin strada Mihail Kogălniceanu” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl G irigau întreabă dacă terenul pe care urmează a fi amplasat acest zid este al municipalității. Domnia sa apreciază că evaluările sunt foarte mari și întreabă dacă diferența o reprezintă proiectarea.

Dl Primar retrage proiectul de hotărâre pentru o ședință viitoare în care proiectul să fie susținut de dl Cerlincă - directorul Direcției Tehnice.

Proiectul de hotărâre a fost retras.

PUNCTUL 7 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Contractul nr. 251023/04.03.2016 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ, aprobat în baza HCL nr. 59/25.02.2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Mocanu sesizează probleme legate de uzura aparaturii din cabinetele de medicină dentară din unitățile de învățământ și propune realizarea investițiilor necesare.

Dl Primar precizează că aceste cabinete de medicină dentară urmează a fi modernizate pe fonduri europene pe Axa 10.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 8 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință Dp+P+M, anexe gospodărești, împrejmuire, pe teren proprietate privată - Solicitant: Grigoraș Dan Marcel - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 9 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire bloc de locuințe colective S+P+4E+M, cu locuri de parcare la subsol și spații de locuit la parter, etaje și mansardă, pe teren proprietate privată - Solicitant: Ciocan Narcis Daniel - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre: VOT: DA-22

ABT-1

9

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 10 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire spațiu comercial cu regim mic de înălțime P+etaj mansardat, pe teren proprietate privată - Solicitant: Nicolaescu Arcadie Adrian și Nicolaescu Valentin - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-21

ABT-2

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 11 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire clădire P+M cu parcare deschisă la parter și showroom articole muzicale la mansardă, pe teren proprietate privată - Solicitant: S.C. ADAMARIS S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-20

ABȚ-3

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 12 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire clădire S1+S2+P+1E cu destinația de centru medical de radioterapie, pe teren concesionat - Solicitant: S.C. RT LOTUS CENTER S.R.L. - concesionar - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 13 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construirea unui centru comercial parter + etaj parțial tip supermarket, amenajare parcare, accese, amplasare mijloace publicitare, împrejmuire și racorduri / branșamente, pe teren proprietate privată - Solicitant: S.C. LIDL ROMÂNIA S.C.S. - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisia urbanism, Comisia tineret - aviz nefavorabil, Comisia economică, Comisia servicii publice - aviz favorabil, Comisia învățământ - discuții în plen.

Dl Doroftei sesizează problema traficului din zonă, domnia sa apreciază că soluția trebuie adaptată la solicitările cetățenilor.

Dl Roibu consideră că problema este lipsa unei căi de selecție pentru banda dreaptă.

Dl Doroftei precizează că există preselecție pentru 4-5 mașini și nu este suficientă.

Dl Arămescu consideră că sunt necesare reglementări pentru ca astfel de hypermarket -uri să fie amplasate doar înafara orașului.

Dl Mocanu menționează că în zonă cetățenii s-au pronunțat asupra necesității construirii unui astfel de hypermarket, însă investitorul trebuie să își asume riscul diminuării suprafeței parcării în interesul fluidizării circulației.

Dl Primar precizează că s-a intenționat construirea unui sens giratoriu pe terenul Primăriei, însă acesta nu încape, fiind astfel necesară o parcelă de teren de-a investitorului. Documentația supusă aprobării îndeplinește toate condițiile pentru a fi supusă dezbaterii și votului Consiliului Local, documentația a trecut de Comisia tehnică, Poliția rutieră a dat avizul, Consiliul Local urmează a stabili oportunitatea. Problema trebuie însă clarificată, investitorul a acceptat să renunțe la suprafața de teren necesară benzii de stocaj, domnia sa speră că aceștia vor fi de acord și cu soluția amplasării unui sens giratoriu adecvat.

Dl Grosar se declară mâhnit de aceste discuții legate de investitori, un alt magazin care ne menține la un oraș de nivel 3 în țară. Domnia sa apreciază că ar trebui atrași investitori serioși care au posibilitatea de a acorda salarii mai mari, pe locul respectiv anterior a fost un spațiu de producție.

Dl Primar precizează că investitorii fac investițiile pe care le consideră necesare. Municipalitatea intenționează realizarea unui parc economic în zona str. Energeticianului.

Dl Irimie menționează că Consiliul Local votează oportunitatea realizării investiției și propune supunerea la vot.

Dl Mocanu precizează că nu se pune problema oportunității, proiectul propune aprobarea unei documentații de urbanism - Plan Urbanistic de Detaliu, aprobarea studiului de circulație, a variantei propuse care blochează circulația.

Dl Primar precizează că partea legală este îndeplinită, Consiliul Local se propunță asupra oportunității, dacă este necesar sau nu în zonă.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. S-a greșit / Se reia votul:

VOT: DA-1

NU-15

ABȚ -7

Hotărârea nu a fost adoptată.

PUNCTUL 14 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-15

NU - 5

ABȚ -3

Hotărârea nu a fost adoptată.

Dl Primar motivat de faptul că această hotărâre nu a fost adoptată, precizează că retrage proiectul de la Punctul 15 de pe ordinea de zi deoarece discutarea lui nu se mai justifică.

PUNCTUL 15 a fost retras.

D-na dr. Istrocescu precizează că domnia sa este medic pentru copii cu deficiențe motorii și psihice din județul Suceava, iar necesitatea extinderii activității fiind motivată de faptul că actualul cabinet este situat la etajul 3 al Policlinicii Areni, copiii de peste 30 kg sunt consultați în cabinetele unor alți medici, în al doilea rând în Suceava există Centrul Blijdorpf, Centrul FARA și Centrul Help Autism, cozile sunt interminabile. Activitatea cabinetului domniei sale este de neurologie, psihiatrie, logopedie, terapie pentru autism, kinetoterapie, are angajați doi logopezi și poate să-și extindă activitatea încercând să mai angajeze tineri specialiști pe psihologie specială, astfel încât va fi redusă și lista de așteptare.

Dl Primar menționează că domnia sa sprijină activitatea desfășurată de d-na. dr. Istocescu, în acest sens s-a încercat preluarea spațiului de la subsolul Policlinicii Areni, însă costurile au fost peste posibilitățile financiare. Domnia sa consideră că pentru o activitate atât de importantă pentru care o felicită în mod public pe d-na. dr. Istocescu, municipalitatea ar putea să-i pună un spațiu gratuit în acest sens.

Dl Doroftei amintește că de fiecare dată Consiliul Local și-a manifestat suportul deschis și real pentru toate instituțiile care activează în domeniu, domnia sa regretă că în acest caz nu s-a întrunit votul necesar pentru a se putea răspunde nevoii comunității, propune d-lui Primar să includă aceste proiecte în ședința viitoare.

Dl Milici menționează că domnia sa a fost la fața locului, amplasamentul, spațiul pe care și-l dorește d-na doctor este de 30 de metri cale de acces, terenul fiind situat în spatele unui bloc de pe str. Mihai Viteazu, spațiu viran și neîngrijit. Solicită repunerea acestui proiect pe ordinea de zi, iar d-na. dr. Istocescu să aibă sprijinul Consiliului Local pentru a-și continua această activitate de care sucevenii au atâta nevoie.

D-na Zarojanu mulțumește d-nei. dr. Istocescu pentru activitatea desfășurată în sprijinul comunității.

Dl Arăm eseu consideră că astfel de activități desfășurate în sprijinul comunități trebuie încurajate.

Dl Viceprimar Harșovschi precizează că cele 15 voturi sunt ale consilierilor locali PNL, PMP și ALDE.

Dl Mocanu precizează că în sprijinul copiilor s-a votat și pentru spațiul de la subsolul Policlinicii însă d-na doctor a apreciat costurile ca fiind prea mari, problema este una medicală a comunității, iar o rezolvare poate fi implicarea municipalității în amenajarea acestui spațiu de la subsolul Policlinicii într-o zonă de cabinete medicale, domnia sa apreciază că vremea cabinetelor la parterul blocurilor și pe spațiile verzi a expirat.

Dl Irimie consideră justificată solicitarea d-nei. dr. Istocescu motivat și de faptul că amenajarea cabinetului de la parterul blocului permite accesul facil al persoanelor cu dizabilități, suprafața care face obiecul concesiunii o reprezintă 30 metri de alee.

Dl Viceprimar Harșovschi apreciază că votul împotriva acestui proiect exclude votul împotriva proiectului de acordare a dreptului de superficie solicitat de d-na. dr. Istocescu.

PUNCTUL 16 Proiect de hotărâre privind aprobarea nominalizării a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „A.C.E.T.” S.A. Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Viceprimar Harșovschi propune pe dl. Doroftei și dl. Prorociuc.

Dl Mocanu propune pe dl. Girigan și dl. Milici.

DI Secretar menționează că fiecare propunere are nevoie de minim 12 voturi.

Se votează secret propunerile făcute:

 • - Dl Doroftei: VOT: DA - 12

NU - 8

ABȚ-3

 • - DIProrociuc: VOT: DA-12

NU - 8

ABȚ-3

 • - Dl Girigan: VOT: DA - 11

NU -11

ABȚ-1

-Dl Milici: VOT: DA-11

NU - 6

ABT-6

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerile votate, respectiv; dl. Doroftei și dl. Prorociuc:

VOT: DA-12

NU - 6 ABT-5

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 17 Proiect de hotărâre privind aprobarea nominalizării a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Transport Public Local” S.A. Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Viceprimar Harșovschi propune pe dl. Crețu și dl. Munteanu.

Dl Milici propune pe dl. Roibu și dl. Păduraru.

Se votează secret propunerile făcute:

 • - DICrețu: VOT: DA-12

NU - 9

ABȚ-2

 • - Dl Munteanu: VOT: DA - 12

NU - 7

ABȚ -4

 • - Dl Roibu: VOT: DA -10

NU - 9

ABȚ -4

 • - Dl Păduraru: VOT: DA - 11

NU - 9

ABȚ-3

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerile votate, respectiv; dl. Crețu și dl. Munteanu:

VOT: DA -12

NU - 6

ABT-5

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 18 Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de iluminat public al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre. Municipiul Suceava este la al doilea proiect implementat după cel pe fonduri europene, acum suntem la cel pe fonduri elvețiene, 25 de străzi cu noul tip de iluminat led, strategia propune finalizarea modernizării iluminatului public, extinderea iluminatului pe noile străzi, în prezent sunt în lucru străzile: Narciselor, Măgurei, Grigore Alexandru Ghica, Laniște, Decebal, etc.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-22

ABT-1

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 19 Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului termoenergetic pentru activitățile de transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, potrivit legii operatorii de termoficare au obligația anual să facă acest bilanț termoenergetic, pentru activitățile de transport și distribuție, are avizul ANRSC și se impune aprobarea lui în Consiliul Local.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Mocanii întreabă care sunt pierderile înregistrate.

Dl Primar menționează că pierderile variază în funcție de sezon, vara fiind mai mari deoarece cantitatea de agent termic transportat este mai mică, iar pe timp de iarnă pierderile sunt mai mici, media pierderilor este 38% - 40%.

Dl Mocanu sesizează faptul că în acest studiu nu se fac referiri la țevile înlocuite și ulterior reutilizate.

Dl Primar precizează că acest studiu a fost făcut / plătit de operator, Thermonet nu de Primăria municipiului Suceava. Municipalitatea are niște țevi noi, însă aceste pot fi folosite doar pentru investiții, pentru reparații se utilizează și țevi vechi. Domnia sa informează că licitația pentru reabilitarea a trei puncte termice nu este gata, de peste o lună, în contul Primăriei este suma de 87 de miliarde de lei, sumă care nu poate fi folosită și probabil retumată. A fost primită și o adresă de la Guvern prin care suntem informați că municipalitatea mai poate primi bani. Dacă nu vor fi contestații cel mai devreme poate fi desemnat un câștigător la licitație în data de 2 decembrie 2016, deci puțin probabil să mai poată fî realizate lucrări în luna decembrie.

Dl Mocanu sesizează existența unei probleme în cadrul Compartimentului achiziții din cadrul Primăriei municipiului Suceava din timp ce 99% din licitații sunt contestate.

Dl Primar precizează că toate primăriile mari din țară se confruntă cu această problemă datorită legislației, în urma controlului AN AP realizat la Compartimentul achiziții s-a concluzionat că nu s-au constatat abateri.

Dl Roibu consideră că acest material reunește niște laude nemeritate.

Dl Girigan precizează că aceste pierderi de 40% sunt suportate de cetățenii municipiului Suceava, întreabă câte investiții din cele 5 milioane asumate în contract a realizat Thermonet - ul pentru limitarea pierderilor.

Dl Primar precizează că Thermonet urmează să facă o investiție de 1,5 mii euro din ce s-au angajat, la momentul potrivit acestea vor fi supuse aprobării Consiliului Local. Pierderi sunt în toată țara, este o problemă de sistem, într-un clasament al Institutului de Politici Publice municipiul Suceava se află la mijlocului lui în ceea ce privește pierderile înregistrate, realitatea este că aceste pierderi au fost reduse de la 65% la 40%.

Dl Girigan întreabă dacă acest studiu a fost asumat de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei, și ce poate fi făcut pentru a reduce pierderile sub 10%. întreabă de ce vor fi restitute sume de bani la Guvern.

Dl Primar precizează că studiul a fost asumat prin semnătură de Direcția generală tehnică și de investiții. Municipalitatea are proiecte pe fonduri europene, pe POIM, pentru reabilitarea celorlalte puncte termice din oraș, fapt ce va duce la reducerea pierderilor. Sumele ce nu pot fi folosite până la sfârșitul anului trebuie retumate, respectiv sumele primite pentru reabilitarea puctelor termice: Zamca, Obcini și Parc pentru care licitațiile sunt contestate, iar în luna decembrie nu poit fi realizate lucrări de termoficare.

Dl Viceprimar Harșovschi consideră că aceste probleme ale comunității necesită efortul comun al consilierilor locali.

Dl Grosar apreciază că disponibilitatea acordării de noi sume face parte din campania electorală. Referitor la investiții Thermonet nu a investit niciun leu, este necesar să se investească în reabilitarea conductelor și nu în achiziționarea de sisteme de contorizare.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA -12

NU - 7

ABT -4 9

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 20 Proiect de hotărâre privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Suceava - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, municipalitatea are în lucru un proiect pentru a aduce la Suceava un nou parc auto - 40 de autobuze electrice, pentru a putea accesa fonduri europene pe Axa 4 POR este necesar să avem un contract la societatea de transport public local în conformitate cu reglementările Uniunii Europene. Aducerea noilor autobuze va duce la existența unui singur operator de transport S.C. TPL S.A. Suceava.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-22

ABT -1 »

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 21 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de închiriere pentru locuințele sociale, de necesitate și cele construite din fondurile statului, precum și locuințele pentru tineri destinate închirierii construite prin programul ANL - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 22 Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi în statul de funcții pentru Aparatul de Specialitate al Primarului și Direcția Administrația Piețelor - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, în calitatea de inițiator domnia sa face următoarea modificare - introducerea punctului c) Ia Art. 1 care să aibă următorul conținut:

„transformarea corespunzătoare a funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant, la expirarea perioadei de debut, în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent, promovarea funcționarului public titular din gradul profesional deținut, în gradul profesional imediat superior, pentru care s-a întocmit de către șeful ierarhic evaluarea, raportul de stagiu al funcționarului public debutant și referatul îndrumătorului, în structura de personal a Serviciului protecție civilă, situații de urgență, sănătate și securitate în muncă din cadrul Direcției Generale Tehnice și de Investiții”.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu completarea inițiatorului:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 23 Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi în statul de funcții pentru Instituția de spectacole „Teatrul municipal Matei Vișniec Suceava” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA - 23

Hotărârea a fost adoptată.

Ordine de zi suplimentară

PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind acordarea de despăgubiri bănești proprietarei locuinței din Str. 22 Decembrie nr. 95 - inițiator Primarul municipiului;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării a 3 locuințe aflate în administrarea Municipiului Suceava către familiile evacuate din imobilul situat în Str. 22 Decembrie nr. 93 - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre, în cadrul Comisiei sociale s-a propus repartizarea a trei locuințe astfel: garsonieră str. Grigore Ureche nr.16, Bl. 73, Sc.B - familiei Cobzariu Laura - familie cu trei copii; garsonieră str. Muncii nr.3, Bl. 93, Sc.A - familiei Proboteanu Laurențiu - familie cu doi copii și garsonieră str. Bujorilor nr.12, B1.105, Sc.B -familiei Corobuță Sînziana - familie cu doi copii;

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 3 Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr. 263/31.10.2013 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județului Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului;

Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre - completare cu un cămin - contor pentru Punctul Termic Parc.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre:

VOT: DA-23

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 4 Proiect de hotărâre privind numirea temporară a d-rei. Nițan Laura în funcția de conducere de director la Creșa nr. 1 Suceava - inițiator Primarul municipiului;

DI Primar prezintă proiectul de hotărâre.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.

Dl Girigan întreabă dacă Consiliul Local are competența de a aproba numirea unui director.

Dl Primar precizează că Creșa nr. 1 Suceava este în subordinea Consiliului Local, fostul director, d-na dr. Cîmpan care se pensionează, a fost numită prin hotărâre a Consiliului Local, există astfel potrivit legii obligația Consiliului Local de a numi temporar directorul.

Dl Secretar precizează că Consiliul Local are competența de a aproba numirea temporară a directorului interimar până la ocuparea funcției prin concurs, după care va fi supus din nou aprobării Consiliului Local.

D-na Zarojanu întreabă dacă d-ra Nițan are cursuri de management.

Dl Primar precizează că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Se supune Ia vot proiectul de hotărâre:

Consola d-lui Crețu nu funcționează și votează de la consola de consilier local a d-lui Doroftei:

VOT: DA-21

ABȚ-2

Hotărârea a fost adoptată.

PUNCTUL 24 Diverse

 • 24.1. Dl Primar propune ca ședința lunii decembrie să aibă loc în data de 15 decembrie 2016 ora 14.00:

Se supune la vot propunerea / se votează prin ridicarea mâinii:

VOT: DA, unanimitate.

Propunerea a fost aprobată. Ședința lunii decembrie va fi în data de 15.12.2016 ora 14.00.

 • 24.2. DI Mitici, în numele a patru profesori de la Colegiul Tehnic „Samoil Isopescu” Suceava care fac parte dintr-un proiect cultural și științific la care participă elevi și profesori din 6 țări: România, Turcia, Finlanda, Polonia, Grecia și Italia invită pe cei interesați joi 15.12.2016 în jurul orei 11 - 12 să participe la primirea delegației în Municipiul Suceava.

 • 24.2. D-na Zarojanu informează Consiliul Local că a participat împreună cu dl. Ungurian la Grădinița cu Program Normal Obcini la Controlul Comisiei ARACIP pentru verificarea procesului educațional, și transmite mulțumiri Consiliului Local pentru sprijinul acordat desfășurării procesului educațional. Semnalează însă două probleme, respectiv lipsa avizului ISU și aglomerația din grădiniță, procesul educațional se desfășoară dimineața și după amiaza și propune implicarea Primăriei pentru a găsi soluția potrivită.

Felicită pe cei prezenți pentru Ziua Bucovinei și Ziua României.

 • 24.3. Dl Milici sesizează pericolul amplasării șantierului pentru construirea ansamblului rezidențial din imediata vecinătate a Benzinăriei OMV Obcini.

Dl Doroftei declară închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava din data de 24 noiembrie 2016 și mulțumește celor prezenți pentru participare.


SECRET

Jr. IQ


[MUNICIPIU CIUTAC


ÎNTOCMIT


ANCUȚA GRĂMAD^